Vymeriavací základ – ako ho vypočítať, kalkulačka

vymeriavaci-zaklad

Vymeriavací základ pre daň z príjmov je celkový príjem, ktorý daňovník dosiahol počas konkrétneho zdaňovacieho obdobia. Z neho sa počíta poistné na zdravotné a sociálne poistenie či výška nemocenského a ošetrovného. Ako si teda vypočítať svoj vymeriavací základ?

Dňom začatia podnikania človeku vznikajú rôzne povinnosti. Jednou z nich sú záväzky voči zdravotnému a sociálnemu systému – platby poistenia. Výšku poistného si zamestnanec aj SZČO môže vypočítať z vymeriavacieho základu.

V tomto článku sa možno dočítať, čo je to vymeriavací základ a ako ho vypočítať.

Čo je vymeriavací základ?

Vymeriavací základ slúži ako základ na určenie daňovej povinnosti alebo výšky poplatku, ktorý je fyzická alebo právnická osoba povinná zaplatiť. V prípade daní z príjmov je vymeriavacím základom celkový príjem fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie.

Pojem vymeriavací základ sa používa na označenie sumy, z ktorej sa počíta výška zdravotného a sociálneho poistenia. Pri neplatení poistenia sa môže SZČO ľahko stať dlžníkom zdravotnej poisťovne.

Vymeriavací základ zamestnanca je spravidla rovnaký ako jeho hrubá mzda. Pre SZČO sa vymeriavací základ počíta istým prepočtom jej základu dane z príjmov.

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem:

 • príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu
 • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca
 • príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu

Vymeriavací základ zamestnanca je suma, z ktorej sa percentom vypočíta poistné:

 • na zdravotné poistenie platené zamestnancom je 4 % a platené zamestnávateľom je 10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca
 • na sociálne poistenie platené zamestnancom je 9,4 % a platené zamestnávateľom je 25,2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí zdravotné poistenie vo výške 14 % a sociálne poistenie vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu.

Všeobecný a osobný vymeriavací základ

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Osobný vymeriavací základ od 1. januára 2004 je úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.

Pre SZČO sa vymeriavací základ počíta istým prepočtom jej základu dane z príjmov.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ

Pojem minimálny vymeriavací základ platí v oblasti zdravotného aj sociálneho poistenia a vzťahuje sa len na SZČO, nie na zamestnanca a zamestnávateľa. Pokiaľ si človek zarobí nižšiu čiastku, než je minimálny vymeriavací základ, poistné sa mu už nepočíta z jeho reálnych príjmov, ale z minimálneho vymeriavacieho základu.

Podobne funguje maximálny vymeriavací základ, ktorý platí len v oblasti sociálneho poistenia a vzťahuje sa na zamestnanca, zamestnávateľa aj SZČO. Ak si človek zarobí viac, než je maximálny vymeriavací základ, poistné sa mu nepočíta z jeho reálnych príjmov, ale z maximálneho vymeriavacieho základu.

Minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa odvíja od výšky priemernej mzdy spred dvoch rokov. Preto sa ich výška každý rok mení.

Denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie.

Z denného vymeriavacieho základu sa počíta výška ošetrovného a výška nemocenského. DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. Samotné ošetrovné alebo nemocenské vyplácané za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé desiatky centov nahor.

Výška ošetrovného rovnako ako výška nemocenského pri zamestnancovi predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu. Nemocenské dávky v prípade SZČO je od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % DVZ a od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ. 

Ako vypočítať vymeriavací základ

Preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie sa počítajú z vymeriavacieho základu. Ak niekto podniká prvý rok, vychádza z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie.

Minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie zdravotného poistenia a sociálneho poistenia je vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistenie. Každoročne sa mení. Na rok 2023 je vo výške 605,50 €.

Ako si teda vypočítať svoj vymeriavací základ v prípade, že už človek dlhšiu dobu podniká? Na výpočet sa použije základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

K tomuto základu dane z príjmov treba pripočítať zaplatené zdravotné a sociálne poistenie a následne tento výsledok vydeliť koeficientom 1,486. Týmto výpočtom možno získať svoj ročný vymeriavací základ. Ten po vydelení dvanástimi dá mesačný vymeriavací základ.

Mesačný vymeriavací základ SZČO sa tak počíta podľa nasledujúceho vzorca: (základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti + zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie) / koeficient 1,486 / 12 kalendárnych mesiacov.

Vymeriavacie základy sa pri ich výpočte zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Ako vypočítať vymeriavací základ – názorný príklad

Ako si vypočítať vymeriavací základ, možno vidieť na nasledujúcom príklade. V roku 2021 istá SZČO dosiahla základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 15 000 €. Za zdravotné a sociálne poistenie zaplatila sumu 3 750 €.

 1. základ dane z príjmov navýšený o zaplatené poistné: 15 000 + 3 750 = 18 750 €
 2. vydelenie koeficientom a dvanástimi (mesiacmi) a výsledok zaokrúhliť na eurocenty nadol: 18 750 / 1,486 / 12 = 1 051,48 €

Mesačný vymeriavací základ danej SZČO je 1 051,48 €.

Výpočet vymeriavacieho základu nie je zložitý, stačí naň kalkulačka so základnými funkciami.

Sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

Odvod na sociálne poistenie je spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu (jednotlivé zložky sociálneho poistenia sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol). Pre rok 2023 je minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 € a minimálne sociálne poistenie z neho vypočítané je 200,72 €.

Odvod na zdravotné poistenie predstavuje 14 % z vymeriavacieho základu (preddavok na zdravotné poistenie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol). Ten je aj pri zdravotnom poistení pre rok 2023 stanovený minimálne na 605,50 € a minimálne zdravotné poistenie preto činí 84,77 €.

Dôležitým krokom pri uzatváraní poistenia je aj overenie poistenca. Správne overenie poistenca a poistného vzťahu je nevyhnutné pre zabezpečenie jeho práv a benefitov spojených s poistením.

Kalkulačka na výpočet poistného z vymeriavacieho základu

Na oficiálnych webových stránkach Sociálnej poisťovne možno nájsť kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre osoby s nižším ako minimálnym alebo s vyšším ako maximálnym vymeriavacim základom.

Pre rok 2023 je nový minimálny vymeriavací základ 605,50 € a nový maximálny vymeriavací základ 8 477,00 €.

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2023 je vytvorená pre tie SZČO:

 • ktoré od 1. júla/1. októbra 2022 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, resp. ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume nižšej ako 605,50 €
 • ktorých skutočný vymeriavací základ od 1. júla/1. októbra 2022 je vyšší ako nový maximálny vymeriavací základ
 • ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako 7 931,00 € a nižšej alebo rovnej ako 8 477,00 €

Po zadaní vymeriavacieho základu kalkulačka vypočíta výšku poistného na nemocenské a starobné poistenie. Taktiež vypočíta aj výšku poistného do rezervného fondu solidarity.

Dobrovoľné sociálne poistenie

Dobrovoľne poistená osoba si sama určuje vymeriavací základ, z ktorého si bude platiť poistné na dobrovoľné sociálne poistenie. Takto určený mesačný vymeriavací základ však nemôže byť nižší ako minimálny mesačný vymeriavací základ platný pre príslušný rok. 

Sadzby poistného na dobrovoľné sociálne poistenie (s ohľadom na balík poistenia):

 • nemocenské poistenie 4,4 %
 • starobné poistenie 18 % (súčasť dôchodkového poistenia)
 • invalidné poistenie 6 % (súčasť dôchodkového poistenia)
 • rezervný fond solidarity 4,75 % (súčasť dôchodkového poistenia)
 • poistenie v nezamestnanosti 2 %

Na stránke Sociálnej poisťovne je k dispozícii kalkulačka na výpočet dobrovoľného sociálneho poistenia. V nej si možno vybrať balík dobrovoľného sociálneho poistenia, určiť vymeriavací základ a vypočítať výšku poistenia.