Úrokové sadzby – typy, význam, príklad

Úrokové sadzby sú jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré ovplyvňujú hospodárstvo a financie na globálnej úrovni. Ich význam sa rozprestiera od jednotlivcov až po celé štáty a ich typy sa líšia podľa toho, ako sú aplikované a kde sa vyskytujú. Aké sú typy úrokových sadzieb, ich význam a použitie?

Úrokové sadzby majú hlboký dosah do ekonomiky a finančných trhov. Ich správne stanovenie a riadenie je kľúčové pre udržanie stabilného rastu ekonomiky a kontrolu inflácie. Sú neustále sledované a analyzované odborníkmi a investormi z celého sveta.

Typy úrokových sadzieb

Úrokové sadzby sú základným prvkom finančného systému a ovplyvňujú široké spektrum hospodárskych aktérov, od jednotlivcov až po celé národné ekonomiky. Tu je prehľad niektorých hlavných typov úrokových sadzieb:

 • Fixné úrokové sadzby: Pri fixných úrokových sadzbách je úroveň úroku stanovená na pevnú hodnotu počas celej doby platnosti úveru alebo finančného nástroja. To znamená, že sa platí rovnaký úrok od začiatku do konca, bez ohľadu na zmeny na trhu.
 • Premenné (variabilné) úrokové sadzby: Na rozdiel od fixných úrokových sadzieb môžu premenné úrokové sadzby kolísať v závislosti od zmien na trhu. Obvykle sú založené na referenčnom ukazovateli, ako je napríklad medzibanková úroková sadzba, a môžu sa meniť v stanovených intervaloch.
 • Zložené úrokové sadzby: Pri zložených úrokových sadzbách sa úrokové náklady pripočítavajú k pôvodnému kapitálu a nasledujúce úrokové platby sú vypočítané na základe zvyšujúcej sa hodnoty. To znamená, že základný kapitál sa zvyšuje o úrok počas každého obdobia.
 • Nominalne úrokové sadzby: Tieto sadzby sú explicitne uvedené v zmluve alebo dohode a neberú do úvahy efekty inflácie alebo iných faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť skutočný reálny výnos.
 • Reálne úrokové sadzby: Reálne úrokové sadzby sú úrokové sadzby upravené o infláciu. Tento typ úrokových sadzieb poskytuje lepšiu predstavu o skutočnom výkone investícií alebo úverov, pretože zohľadňuje skutočnú kúpnu silu peňazí.
 • Diskontné sadzby: Tieto sadzby sú používané pri diskontovaní budúcich príjmov alebo platobných prúdov na ich súčasnú hodnotu. Diskontné sadzby často používajú investori na vyhodnocovanie investičných príležitostí.
 • Hypotekárne úrokové sadzby: Špeciálny typ sadzieb určených pre hypotekárne úvery, ktoré sú zvyčajne dlhodobé a môžu byť buď fixné alebo premenné.

Tieto typy úrokových sadzieb predstavujú len časť širokej škály variantov, ktoré sa používajú v rôznych finančných produktoch a transakciách. Ich pochopenie je kľúčom k efektívnemu riadeniu financií a investícií.

V súvislosti s úrokmi sa klienti stretávajú aj s výrazom per annum. Je to latinský výraz, ktorý sa používa v angličtine na označenie toho, že určitá sadzba alebo činnosť sa vykonáva alebo platí ročne. Tento termín sa často skracuje na „p.a.“ alebo „per annum“. Keď je niečo vyjadrené v percentuálnom vyjadrení „per annum“ (p.a.), znamená to, že sa týka ročnej frekvencie.

Napríklad:

 • Úroková sadzba 5 % p.a. znamená, že úrok sa počíta alebo plánuje na ročnej báze.
 • Výnos z investície 8 % p.a. označuje očakávaný ročný výnos z danej investície.

Tento termín je široko používaný v oblasti financií, bankovníctva, účtovníctva a investícií, kde sa často hovorí o ročných sadzbách, výnosoch, poplatkoch a iných finančných údajoch. Používa sa na jasné a štandardizované vyjadrenie časových rámcov alebo sadzieb platných počas jedného roka.

Význam úrokových sadzieb

Úroková miera má zásadný význam vo finančnom svete a ich dôsledky sa prejavujú na rôznych úrovniach ekonomiky a spoločnosti ako celku. Tu sú niektoré z hlavných významov úrokových sadzieb:

 • Monetárna politika centrálnej banky: Úrokové sadzby sú jedným z hlavných nástrojov, ktoré centrálne banky používajú na riadenie hospodárskej činnosti. Zvyšovanie alebo zníženie úrokových sadzieb ovplyvňuje množstvo peňazí v obehu a stimuluje alebo spomaľuje ekonomický rast.
 • Úverová aktivita: Úroková miera má významný vplyv na úverovú aktivitu v hospodárstve. Nižšie úrokové sadzby môžu stimulovať úverovú aktivitu tým, že zlacnia pôžičky a podporia investície a spotrebu. Naopak, vyššie úrokové sadzby môžu spomaliť úverovú aktivitu a tým aj hospodársky rast.
 • Investície: Úroková miera ovplyvňujú rozhodnutia investorov. Nižšie úrokové sadzby robia alternatívne investície menej atraktívnymi, čo môže viesť k zvýšenej investičnej aktivite v podnikaní a na finančných trhoch. Naopak, vyššie úrokové sadzby môžu zvýšiť náklady na financovanie projektov a spomaliť investície.
 • Inflácia: Úrokové sadzby majú významný vplyv na infláciu. Centrálne banky používajú úrokové sadzby na kontrolu inflačných tlakov. Vyššie úrokové sadzby môžu spomaliť rast cien tým, že zvyšujú náklady na úvery a spotrebu. Nižšie úrokové sadzby naopak môžu stimulovať infláciu tým, že podporujú úverovú aktivitu a spotrebu.
 • Devízové trhy: Úrokové sadzby majú vplyv aj na devízové trhy. Vyššie úrokové sadzby môžu zvýšiť dopyt po domácej mene tým, že zvyšujú výnosy z investícií v tejto mene. Naopak, nižšie úrokové sadzby môžu zvýšiť dopyt po cudzej mene tým, že investori hľadajú vyššie výnosy inde.

Celkovo možno povedať, že úrokové sadzby majú kľúčový význam pre fungovanie finančných trhov a riadenie ekonomických procesov. Ich správne stanovenie a riadenie je nevyhnutné pre udržanie stability a rastu ekonomiky.

Úrokové sadzby sú základným prvkom finančného systému a ovplyvňujú široké spektrum hospodárskych aktérov, od jednotlivcov až po celé národné ekonomiky.

Príklady úrokových sadzieb

Tu sú niektoré príklady rôznych typov úrokových sadzieb. Výpočet úroku nie je zložitý:

 • Fixné hypotekárne úrokové sadzby: Banka X poskytuje 30-ročný hypotekárny úver s pevnou úrokovou sadzbou 3,75 % ročne. To znamená, že klient bude počas celej doby platnosti úveru platiť rovnakú percentuálnu sadzbu.
 • Premenné úrokové sadzby na účely kreditných kariet: Kreditná karta spoločnosti Y má premennú úrokovú sadzbu 16,99 % ročne. Táto úroková miera sa môže meniť v závislosti od zmien na trhu a môže byť ovplyvnená aj platobnými návykmi klienta.
 • Úrokové sadzby na vklady na sporiacich účtoch: Banka Z ponúka úrokovú sadzbu 0,5 % ročne na vklady na bežný sporiaci účet. Táto sadzba určuje množstvo úrokových príjmov, ktoré klienti získajú zo svojich úspor.
 • Repo sadzby centrálnej banky: Centrálna banka krajiny A stanovila repo sadzby na úroveň 2 % ročne. Repo sadzby ovplyvňujú ceny úverov na medzibankovom trhu a majú vplyv na množstvo peňazí v obehu.
 • Úrokové sadzby na krátkodobé spotrebiteľské úvery: Spoločnosť B poskytuje krátkodobé spotrebiteľské úvery s úrokovou sadzbou 12 % ročne. Tieto úvery sú zvyčajne určené na pokrytie krátkodobých potrieb alebo výdavkov klientov.

Tieto príklady na výpočet úroku demonštrujú rôzne použitia úrokových sadzieb v rôznych finančných produktoch a transakciách. Úrokové sadzby sú kľúčovým faktorom pri poskytovaní úverov, zhodnocovaní investícií a riadení finančných rizík.

Ich úroveň a typ majú významný vplyv na spotrebiteľov, podniky a celé hospodárstvo. Prakticky každá banka aj nebanková spoločnosť má úrokovú kalkulačku. Percentuálna kalkulačka môže vypočítať nielen výšku úroku, ale aj celkové nákladu na pôžičku, teda RPMN. Rovnako funguje aj NBS kalkulačka. NBS kalkulačka je nástroj, ktorý umožňuje vypočítať rôzne meny a úrokové sadzby.

Aké sú úrokové sadzby hypotéky?

Úrokové sadzby hypotéky sa v súčasnosti pohybujú okolo 4 % pre 5-ročnú fixáciu. Konkrétna úroková sadzba však závisí od viacerých faktorov, ako sú:

 • Výška úveru: Čím nižší je úver, tým nižšie môžu byť úroky v banke.
 • Doba fixácie: Čím dlhšia je doba fixácie, tým je úroková sadzba zvyčajne vyššia.
 • Bonita klienta: Klienti s dobrou bonitou (vysoký príjem, nízke zadlženie) si dokážu vyjednať nižšiu úrokovú sadzbu.
 • Aktuálna ponuka bánk: Banky si navzájom konkurujú a ponúkajú rôzne úrokové sadzby.

Preto je dôležité porovnať si ponuky rôznych bánk a vybrať si tú najvhodnejšiu. Je však dôležité mať prehľad úrokových sadzieb podľa aktuálnej ponuky bánk aj nebankových inštitúcií. Aktuálne úrokové sadzby sa uvádzajú na oficiálnych stránkach vybranej banky.

Prehľad úrokových sadzieb

V tabuľke je uvedený aktuálna ponuka bánk hypoték.

Bankaúroková sadzba pri fixácii na 3 rokyúroková sadzba pri fixácii na 5 rokovúroková sadzba pri fixácii na 10 rokov
Slovenská sporiteľňaod 5,19 %od 5,19 %od 5,39 %
Tatra bankaod 4,49 % s poistením
od 4,59 % bez poistenia
od 4,29 % s poistením
od 4,39 % bez poistenia
od 4,69 % s poistením
od 4,79 % bez poistenia
VÚBod 4,39 % s poistením
od 4,59 % bez poistenia
od 4,49 % s poistením
od 4,69 % bez poistenia
od 4,79 % s poistením
od 4,99 % bez poistenia
UniCredit Bankod 4,19 %od 4,29 %od 5,29 %
365.bankaod 4,25 %od 4,25 %od 5,25 %

Informácie o úrokových sadzbách sú len orientačné a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Pre aktuálnu ponuku a podmienky hypotekárnych úverov je potrebné kontaktovať priamo vybranú banku. Úroky v banke však bývajú nižšie ako v nebankových spoločnostiach. Aktuálne úrokové sadzby sa môžu v čase meniť.

Dôvodom je, že banky si žiadateľov dôslednejšie preverujú a poskytujú hypotéky klientom s vysokou bonitou. Nebankovky môžu poskytnúť pôžičky aj dlžníkom či osobám s nižšou bonitou, avšak rizikovejšiu pôžičku vyvažuje vyšší úrok.

V oboch prípadoch sa však môže pripočítať aj úrok z omeškania pokiaľ splátky nie sú platené v stanovenom termíne. Pred rozhodnutím vziať si hypotéku je potrebné dôkladne zvážiť finančné možnosti. Úrok z omeškania môže pôžičku výrazne predražiť.

Úrokové sadzby hypotéky sa v súčasnosti pohybujú okolo 4 % pre 5-ročnú fixáciu. Konkrétna úroková sadzba však závisí od viacerých faktorov.

Aktuálna miera inflácie

Podľa štatistického úradu miera inflácie v Slovenskej republike v januári 2024 dosiahla 3,90 %. To znamená, že ceny tovarov a služieb v porovnaní s januárom 2023 vzrástli o 3,90 %.

V medziročnom porovnaní klesla inflácia z decembrovej hodnoty 5,90 %. Najvýznamnejší vplyv na zníženie inflácie mali ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré medziročne vzrástli o 2,40 %, zatiaľ čo v decembri 2023 to bolo 5,10 %.

V januári 2024 vzrástli ceny v nasledovných kategóriách:

 • Doprava: o 7,70 %
 • Bývanie a energie: o 5,40 %
 • Rekreačné a kultúrne služby: o 4,80 %
 • Zdravie: o 4,20 %
 • Oblečenie a obuv: o 3,80 %
 • Poštové a telekomunikačné služby: o 3,50 %
 • Reštaurácie a hotely: o 3,20 %
 • Vzdelávanie: o 2,90 %
 • Ostatné tovary a služby: o 2,60 %

Miera inflácie v roku 2023 dosiahla 15,02 %. To je najvyššia hodnota od roku 1993. Na rast inflácie mali vplyv najmä ceny energií a potravín, ktoré vzrástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Očakáva sa, že inflácia v roku 2024 bude postupne klesať, avšak stále sa bude pohybovať nad 2 %. Aktuálna miera inflácie sa môže rýchlo meniť v závislosti od ekonomickej či geopolitickej situácie.