Úroky z omeškania – výpočet, zákon

Úrok z omeškania alebo poplatok z omeškania je poplatok účtovaný veriteľmi, keď dlžník nezaplatí svoj dlh včas. Je to pokuta za vynechanie splátok a môže sa líšiť v závislosti od typu pôžičky alebo úveru. Výška úroku z omeškania je zvyčajne uvedená v zmluve o úvere a môže sa pohybovať od niekoľkých percentuálnych bodov až po niekoľko sto percent. 

Tento článok čitateľovi ukáže, ako vypočítať úrok z omeškania, rôzne typy úrokov z omeškania, ktoré môžu byť účtované, a ako minimalizovať riziko, že bude potrebné zaplatiť úrok z omeškania.

Čo je úrok z omeškania?

Úrok z omeškania je poplatok, ktorý veritelia účtujú, keď dlžník nesplatí svoj dlh načas. Je to pokuta za chýbajúce splátky a môže sa líšiť v závislosti od typu pôžičky alebo úveru. Výška úroku z omeškania je zvyčajne uvedená v zmluve o úvere a môže sa pohybovať od niekoľkých percentuálnych bodov až po niekoľko sto percent. 

Toto je zopár faktov o úrokoch z omeškania:

 1. Úrok z omeškania je dodatočná úroková sadzba účtovaná dlžníkovi, ktorý neuhradil splátky načas.
 2. Úroky z omeškania sú zvyčajne vyššie ako pôvodná úroková sadzba úveru.
 3. Úrok z omeškania sa zvyčajne účtuje na dennej, týždennej alebo mesačnej báze.
 4. Úrok z omeškania sa často počíta ako percento z dlžnej sumy.
 5. Úrok z omeškania sa môže použiť na povzbudenie dlžníkov, aby splácali načas.
 6. Úrok z omeškania môže byť zahrnutý v pôvodnej zmluve o úvere alebo ho veriteľ pridá po tom, ako je úver v omeškaní.
 7. Úroky z omeškania môžu výrazne zvýšiť sumu peňazí, ktorú dlžník dlhuje.
 8. Výška účtovaných úrokov z omeškania môže byť obmedzená štátnym alebo federálnym zákonom.

Úrok z omeškania je známy aj ako sadzba za omeškanie, poplatok za oneskorenú platbu alebo poplatok za omeškanie.

Zákonný úrok z omeškania

Zákonný úrok z omeškania je zákonná povinnosť veriteľov účtovať dodatočný poplatok za oneskorené platby. Ukladá sa zo zákona pri oneskorených platbách a zvyčajne sa vyjadruje ako percento z dlžnej sumy. Jeho cieľom je motivovať dlžníkov k včasnému splácaniu a kompenzovať veriteľom náklady spojené s oneskorenými platbami, ako sú poplatky za vymáhanie a ušlé úroky.

Úrok z omeškania sa často určuje podľa jurisdikcie alebo štátu, v ktorom bol úver poskytnutý. Zvyčajne sa stanovuje ako percento z nesplateného zostatku a môže sa líšiť v závislosti od typu úveru, dlžnej sumy, dĺžky omeškania s platením úveru a času alebo počtu zmeškaných splátok. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je suma úveru, tým vyššia je úroková sadzba z omeškania.

Väčšina veriteľov má právo uložiť úrok z omeškania, ak splátky nie sú uhradené včas. Je to dôležitá súčasť ich zákonných práv a pomáha im to chrániť ich investície. Úroková sadzba uplatňovaná na platby v omeškaní je zvyčajne vyššia ako sadzba uplatňovaná na pravidelné platby.

Úroky z omeškania sú pre veriteľov užitočným nástrojom, ktorý im pomáha získať späť svoje peniaze. Je tiež dôležité, aby dlžníci pochopili dôsledky úrokov z omeškania. Môže predstavovať nákladný príplatok k pôžičke a môže byť ťažké ho splatiť, ak je celková dlžná suma vysoká a dlžník nemá dostatok času alebo zdrojov na jej splatenie.

Celkovo je zákonný úrok z omeškania zákonnou požiadavkou, aby veritelia účtovali dodatočný poplatok za oneskorené splátky. Je dôležitou súčasťou úverového procesu a mal by sa brať do úvahy pri žiadosti o úver alebo pri jeho čerpaní. Je tiež dôležité, aby dlžníci pochopili dôsledky úrokov z omeškania.

Zmluvný úrok z omeškania

Zmluvný úrok z omeškania je sadzba, na ktorej sa dohodli veriteľ a dlžník. Môže byť vyššia alebo nižšia ako zákonná úroková sadzba z omeškania a zvyčajne je s ňou spojené vyššie riziko.

Zmluvný úrok z omeškania je forma finančnej sankcie ukladanej dlžníkom, ktorí si včas nesplnia svoje zmluvné záväzky. Ide o zmluvnú dohodu medzi veriteľmi a dlžníkmi, ktorá stanovuje vopred definovanú úrokovú sadzbu, ktorá sa uplatňuje na nesplatenú sumu istiny alebo splátky, keď si dlžník nesplní svoje záväzky uvedené v zmluve. Úrok má veriteľovi kompenzovať náklady spojené s požičiavaním jeho peňazí a s tým spojené riziká.

Úroková sadzba pre zmluvný úrok z omeškania je zvyčajne stanovená na vyššej úrovni ako trhová úroková sadzba. Je to preto, lebo veritelia požičiavaním svojich peňazí podstupujú väčšie riziko a za toto riziko musia dostať kompenzáciu. Sadzba je vyššia aj preto, že veriteľ nezískava žiaden úrok, ak by dlžník dodržal svoje záväzky.

Uplatňovanie zmluvného úroku z omeškania má tendenciu pôsobiť odstrašujúco proti nesplácaniu. Na jednej strane dlžníkov odrádza od nesplácania úverov, pretože si uvedomujú zvýšené náklady s tým spojené.

Na druhej strane sú veritelia motivovaní k dôkladnejšiemu posúdeniu úverovej bonity dlžníka pred poskytnutím úveru, keďže sú si vedomí sankcie, ktorá im môže vzniknúť, ak dlžník nesplní svoje záväzky.

Je dôležité, aby veritelia aj dlžníci pred uzavretím zmluvy o pôžičke vzali do úvahy dôsledky zmluvných úrokov z omeškania. Platí to najmä pre dlžníkov, ktorí sa môžu nachádzať v napätej finančnej situácii a potrebujú si požičať peniaze, pretože dodatočné náklady spojené s nesplácaním pôžičky môžu spôsobiť, že pôžička bude príliš drahá na to, aby ju splatili.

Veritelia aj dlžníci by mali pred uzavretím zmluvy o pôžičke pochopiť dôsledky tohto typu úrokov, pretože môžu výrazne ovplyvniť ich financie.

Výpočet úroku z omeškania

Výpočet zákonného úroku z omeškania závisí od typu účtovaného úroku z omeškania.

Tento výpočet je pomerne jednoduchý. Vypočíta sa vynásobením nesplatenej sumy dlhu zákonnou úrokovou sadzbou z omeškania.

Ak je napríklad výška nesplateného dlhu 500 € a zákonná úroková sadzba z omeškania je 8 %, výpočet úroku z omeškania bude nasledovný:

500 € × 0.08 = 40 €

Výpočet zmluvného úroku z omeškania je o niečo zložitejší. Zvyčajne sa vypočíta tak, že sa nesplatená suma dlhu vynásobí zmluvnou úrokovou sadzbou z omeškania a potom sa pripočíta zákonná úroková sadzba z omeškania. 

Ak je napríklad výška nesplateného dlhu 500 €, zmluvná úroková sadzba z omeškania je 5 % a zákonná úroková sadzba z omeškania je 8 %, výpočet úroku z omeškania bude nasledovný: 

500 € × 0.05 = 25 €

25 € + 40 € (zákonný úrok z omeškania) = 65 €

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania

Od 1. februára 2013, od nadobudnutia účinnosti zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, sa rozlišuje odlišná úroková sadzba pre obchodnoprávne vzťahy a občianskoprávne vzťahy.

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy je 8,00 %, zatiaľ čo pre občianskoprávne vzťahy je to 5,00 %.

Ako minimalizovať úroky z omeškania

Najlepší spôsob, ako minimalizovať riziko, že dlžník bude musieť zaplatiť úroky z omeškania, je zabezpečiť, aby splátky uhrádzal včas. Ak vie, že sa oneskorí so splátkou, mal by kontaktovať svojho veriteľa a prediskutovať možnosti odkladu splátok alebo splátkového plánu

Výšku úrokov z omeškania, ktoré dlžník platí, môže znížiť aj vyjednávaním s veriteľom. V závislosti od veriteľa a podmienok pôžičky sa mu môže podariť vyjednať nižšiu úrokovú sadzbu alebo zníženie dlžnej sumy

Často kladené otázky

 • Aký je rozdiel medzi zákonným a zmluvným úrokom z omeškania? 

Zákonný úrok z omeškania je úroková sadzba, ktorá je zákonom stanovená vládou. Zvyčajne má pevnú percentuálnu sadzbu a uplatňuje sa na nesplatenú sumu dlhu. Zmluvný úrok z omeškania je sadzba, ktorá je dohodnutá medzi veriteľom a dlžníkom a môže byť vyššia alebo nižšia ako zákonný úrok z omeškania. 

 • Ako sa vypočítava úrok z omeškania? 

Výpočet úrokov z omeškania závisí od typu účtovaného úroku z omeškania. Zákonný úrok z omeškania sa vypočíta vynásobením nesplatenej sumy dlhu zákonnou úrokovou sadzbou z omeškania. Zmluvný úrok z omeškania sa vypočíta vynásobením nesplatenej sumy dlhu zmluvnou úrokovou sadzbou z omeškania a následným pripočítaním zákonnej úrokovej sadzby z omeškania. 

 • Ako sa dá minimalizovať úroky z omeškania? 

Najlepší spôsob, ako minimalizovať riziko, že dlžník bude musieť platiť úroky z omeškania, je zabezpečiť, aby splátky uhrádzal včas. Výšku úrokov z omeškania môže znížiť aj vyjednávaním s veriteľom. 

Úroky z omeškania

Úrok z omeškania je poplatok, ktorý veritelia účtujú, keď dlžník svoj dlh nezaplatí včas. Existujú dva druhy úrokov z omeškania – zákonné a zmluvné. Výpočet úroku z omeškania závisí od typu účtovaného úroku z omeškania a môže sa pohybovať od niekoľkých percentuálnych bodov až po niekoľko sto percent.

Najlepší spôsob, ako minimalizovať riziko, že bude potrebné platiť úroky z omeškania, je uhrádzať splátky včas a dohodnúť sa na nižšej úrokovej sadzbe alebo znížení dlžnej sumy.