Všetko ohľadom choroby z povolania

choroba-z-povolania

Choroby z povolania sú predpismi charakterizované ako choroby vznikajúce nepriaznivým pôsobením chemických, fyzikálnych, biologických alebo iných škodlivých vplyvov. Podmienkou je, aby vznikli za podmienok, ktoré sú uvedené v zozname chorôb z povolania. Chorobou z povolania sa rozumie takisto akútna otrava, ktorá vznikla nepriaznivým pôsobením chemických látok.

Kedy sa jedná o chorobu z povolania?

Aby sa jednalo o chorobu z povolania, musí byť splnených niekoľko podmienok.

 • Ochorenie musí byť na zozname chorôb z povolania, ktorý vydáva vláda,
 • musí existovať preukázateľná súvislosť medzi chorobou a výkonom práce alebo prostredím, v ktorom ste pracovali,
 • chorobu z povolania vám musí uznať špecialista v obore pracovného lekárstva. Následne je vám vydaný lekársky posudok o uznaní choroby z povolania.

Pozn.: Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred zaradením do zoznamu chorôb z povolania, a to od chvíle jej zaradenia a za dobu najviac 3 rokov pred jej zaradením do zoznamu.  

Čo robiť?

 • Môžete najprv navštíviť praktického lekára, ktorý vám môže aspoň potvrdiť podozrenie o chorobe z povolania. Potvrdenie o ňom vám však nevydá.
 • Posúdiť a uznať chorobu z povolania vám môžu iba na špecializovanom pracovisku pre odbor pracovného lekárstva.
 • Pokiaľ vás praktický lekár nepošle priamo k špecialistovi pre posúdene choroby z povolania, môžete sa na toto pracovisko obrátiť priamo. Taktiež si môžete z tohoto dôvodu vyžiadať od vášho lekára potrebnú zdravotnú dokumentáciu.
 • Na základe posúdenia vydá špecialista v obore pracovné lekárstvo posudok, ktorým chorobu z povolania buď uznáva, alebo neuznáva.
 • Pokiaľ s výsledkom nesúhlasíte, môžete do 10 dní podať návrh na jeho preskúmanie. Rovnakým spôsobom môže reagovať aj zamestnávateľ.
 • Pokiaľ nie je žiadosti o preskúmanie špecialistom, ktorý posudok vydal, vyhovené, má špecialista povinnosť podať návrh na preskúmanie príslušnému správnemu orgánu. Ten, buď posudek potvrdí, nebo ho vrátí k vydání nového posudku anebo jej bez dalšího zruší.
 • Keď je choroba z povolania uznaná, prihláste sa u zamestnávateľa o odškodnenie.

Výška odškodnenia?

 • Strata na zárobku: Zamestnávateľ vám musí dorovnať príjmy, o ktoré ste kvôli chorobe z povolania prišli, či už pracovať nemôžete vôbec, alebo ste museli začať vykonávať inú, nižšie ohodnotenú prácu, prípadne prácu na čiastočný úväzok. Jednoducho vám musí dorovnať váš priemerný predchádzajúci zárobok. Akonáhle sa vám však podarí získať lepšie platené miseto, nárok na odškodné zaniká. Náhradu za stratu zárobku môžete poberať maximálne do okamžiku dovŕšenia dôchodkového veku alebo do doby priznania starobného dôchodku.
 • Náhrada liečebných výdajov: Ďalej máte nárok na uhradenie výdajov, ktoré vám v súvislosti s liečením choroby z povolania vznikli.
 • Bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia: Nárok máte samozrejme aj na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenskéo uplatnenia. Výška odškodného sa vypočíta podľa stanovaných tabuliek a jedná sa o jednorázovú náhradu škody. Tabuľky k stanoveniu náhrady škody nemusia vystihnúť konkrétny stav a situáciu poškodeného, a preto je možné obrátiť sa na súd, aby odškodnenie primerane zvýšil.

Kto je zodpovedný?

Zodpovedný je vždy posledný zamestnávateľ, u ktorého ste naposledy pred zistením choroby z povolania pracovali v podmienkach, pri ktorých choroba z povolania, ktorou ste boli postihnutý, vzniká. Zamestnávateľ musí byť zo zákona vždy pre takéto prípady poistený.

Premlčanie?

Zákonník práce síce uvádza, že sa nároky na náhradu ujmy z dôvodu choroby z povolania nepremlčujú, premlčujú sa však práva na jednotlivé plnenia. Tu potom platí všeobecná premlčacia doba tri roky.

V prípade náhrady bolestného by sa malo bodové ohodnotenie vykonávať, až keď je zdravotný stav poškodeného zamestnanca ustálený. Premlčacia doba tak nemusí napríklad v takomto prípade plynúť hneď od okamžiku poškodenia zdravia.

Ohodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia by sa navyše malo uskutočniť zväčša najskôr po jednom roku, kedy je zrejmé, že ide o trvalé poškodenie zdravia a nedôjde k zlepšeniu zdravotného stavu. Premlčacia doba pri nároku na náhradu za sťaženie spoločenksého uplatnenia tak začne spravidla plynúť až po jednom roku, kedy došlo k poškodeniu zdravia z dôvodu choroby z povolania.

PRÍKLADY:

 • Ochorenia kostí a kĺbov, pokiaľ pracujete s vibrujúcimi nástrojmi, napr. pri práci na stavbe.
 • Ochorenia dýchacích ciest a pľúc spôsobené prachom azbestu alebo vdychovaním kobaltu, cínu, barya, grafiu, berýlia, animónu alebo oxidu titaničitého, napr. pri práci v továrni.
 • Rakovina pľúc z rádioaktívnych látok, napr. pri práci v uránovom dole.
 • Chronické ochorenie pľúc pri podzemnej ťažbe čierneho uhlia, typicky u baníkov.
 • Vady sluchu spôsobená nadmerným hlukom, napr. pri obsluhe strojov.
 • Ochorenia kože spôsobené fyzikálnymi, chemickými alebo biologickými faktormi, napr. práca vo farbiarni.