Úrazová renta a odvody – čo to je, kto má nárok

V živote každého človeka môže nastať situácia, kedy v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania príde o príjem. Takéto situácie rieši úrazové poistenie, vďaka ktorému človek v dôsledku úrazu nezostane úplne bez príjmu. V takom prípade človek dostane tzn. úrazovú rentu, ktorá z časti príjem pokryje. Čo je to úrazová renta? Aké je úrazové poistenie?

Slovenská legislatíva právne stanovuje, že každému zamestnancovi sa zo mzdy bude odvádzať určité percento na úrazové poistenie. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky akumuluje a v prípade, ak nastane takáto udalosť, musí vyplácať úrazovú rentu.

V prípade, že ide o živnostníka, tam sa situácia komplikuje. Živnostník prvý rok podnikania sociálne odvody neplatí, takže nemá nárok na úrazovú rentu. Po prvom roku už sociálne odvody síce platí, avšak odvody na úrazové poistenie nie sú pre živnostníka povinné. Živnostník má možnosť si dobrovoľne prispevať na úrazové poistenie.

Poistenie je veľmi dôležité, preto by si mal ako zamestnanec, tak aj živnostník zabezpečiť aj dobrovoľné komerčné poistenie. Existuje mnoho produktov poisťovní, ktoré by v následku pracovného úrazu dokázali pokryť výpadok príjmu. Úrazové poistenie poskytuje aj poisťovňa Colonnade.

Čo je to úrazová renta

Úrazová renta je pravidelná dávka, ktorá sa vypláca sociálnou poisťoňou z úrazového poistenia. Ak vznikol niekomu nárok na úrazovú rentu, musí o ňu požiadať cez formulár na stránke sociálnej posťovne. Nárok vzniká vtedy, ak došlo k pracovnému úrazu alebo choroby z povolania.

Pre vyplácanie úrazovej renty je potrebné poznať rozsah úrazu alebo choroby. Táto dávka sa vypláca na základe zložitého výpočtu.

Výška dávky sa určuje ako súčin 30,4167 násobku sumy zodpovedajúcej 80 % vymeriavacieho základu poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100. Tento pokles pracovnej schopnosti posudzuje lekár sociálnej poisťovne.

Od 1. januára 2023 sa úrazová renta zvyšuje o 10,9 %. Okrem úrazovej renty sa zvyšujú aj iné dávky. Jednorazové odškodnenie manžela alebo manželky, jednorazové odškodnenie nezaopatrených detí, náhrady nákladov spojených s liečením a náhrady výdavkov spojených s pohrebom.

Pre vyplatenie úrazovej renty avšak musia byť splnené určité podmienky. Prvou podmienkou je, že posudkový lekár musí vyhodnotiť, že pokles pracovnej schopnosti je vyšší ako 40 %. Taktiež zamestnanec nemôže mať dovŕšený dôchodkový vek ani nemať priznaný predčasný dôchodok.

Nárok na výplatu úrazovej renty nie je v období nároku na úrazový príplatok a v období nároku na rekvalifikačné alebo rehabilitačné. A teda nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

Úrazové poistenie a odvody zamestnanca

Ako už bolo spomenuté, úrazové poistenie je pre každého zamestnanca s pracovnou zmluvou povinné a je zahrnuté v odvodoch do sociálnej poisťovne. Toto poistenie je platené zamestnávateľom a to vo výške 0,8 % zo superhrubej mzdy.

Pre vysvetlenie, superhrubá mzda je celková hodnota práce, ktorú zamestnanec vyprodukuje.

Keď zamestnávateľ zaplatí odvody za zamestnanca vo výške 35,2 %, zvyšná suma, ktorú pošle zamestnancovi na účet sa volá hrubá mzda. Následne si zamestnanec za seba zaplatí 13,4 % na odvodoch, po čom mu zostane čistá mzda. V praxi celú sumu odvodov rieši zamestnávateľ a zamestnanec na účte vidí len čistú mzdu.

Suma celkových odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne tvorí v súčte 48,6 %. Tu je viditeľné, že úrazové poistenie, ktoré tvorí iba 0,8 %, je veľmi nízke. Z toho dôvodu sa odporúča mať aj komerčné úrazové poistenie, ktoré dokáže pokryť výpadok príjmu v prípade úrazu alebo choroby lepšie.

Kto má nárok na úrazovú rentu

Nárok na úrazovú rentu majú zo zákona zamestnanci, ktorí majú povinné úrazové poistenie platené zamestnávateľom zo mzdy. Okrem zamestnancov majú nárok aj živnostníci, avšak len v prípade, že si dobrovoľne platia odvody do sociálnej posťovne osobitne na úrazové poistenie. Avšak sú aj skupiny ľudí, ktoré majú nárok taktiež.

Žiaci strednej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo ktorým vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní a študenti vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi.

Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu.

Vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Fyzické osoby združené v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, prípadne s jeho vedomím osobne pomáhala pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti.

Fyzické osoby, ktoré na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáhala pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania.

Dobrovoľní zdravotníci Slovenského Červeného kríža, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí.

Dobrovoľní členovia horskej služby alebo iné fyzické osoby, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.

Úrazové poistenie pre deti

Úraz sa avšak nestáva iba dospelým ale aj deťom. Preto mať úrazové poistenie je dôležité aj pre deti. V prípade, že ide o žiakov strednej školy alebo študentov vysokej školy, tí majú nárok, ako už bolo spomenuté vyššie.

Pre deti je možnosť zakúpenia komerčného poistenia, ktoré bude kryť rôzne druhy úrazov. Každá komerčná poisťovňa ponúka rôzne druhy úrazových poistení pre deti, ktoré dokážu kryť okrem úrazov aj iné poistné udalosti.

Zo zákona deti nemajú nárok na úrazové poistenie zo sociálnej poisťovne, avšak existuje veľa možností, ako sa ochrániť pred neočakávanými úrazmi vďaka úrazovým poisteniam.

Sociálne poistenie

Každý zamestnanec povinne zo mzdy platí sociálne postenie. Táto výška sociálneho poistenia sa udáva v percentách. Celková výška v percentách, ktorú zamestnanec odvedie do sociálnej poisťovne je 34,6 %. Z toho formálne platí zamestnávateľ vo výške 25,2 % a zamestnanec 9,4 %.

V sociálnom poistení sa odvádza 0,8 % na úrazové poistenie. Okrem toho, v sociálnom poistení je zahrnuté nemocenské poistenie, invalidné poistenie, starobné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, garančné poistenie a rezervný fond solidarity. Napríklad v prípade úrazu alebo choroby, ktorá má za následok invaliditu poistenec dostane invalidný dôchodok.

Tieto odvody sa platia do výšky maximálneho vymeriavacieho základu, ktoré sa počítajú ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Tento maximálny vymeriavací základ je 8 477 eur.

Živnostníci túto povinnosť majú avšak inú. Prvý rok podnikania na základe živnostenského listu je bez povinnosti platiť sociálne odvody. Ak mu už vznikne povinnosť platiť sociálne odvody, tie majú povinnú minimálnu výšku. Na rok 2023 to je 200,72 eur.

Výška minimálnych odvodov má relatívne jednoduchý výpočet. Najprv je určený vymeriavací základ pre platenie odvodov, ktorý je 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, čo je teda 605,50 pre rok 2023. Z tejto sumy je sadzba poistného 33,15 %, čo je teda tých 200,72 eur.

Ak sa chce živnostník teda chrániť pred prípadnou stratou príjmu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, musí si dobrovolne platiť úrazové poistné do sociálnej poisťovne, prípadne si uzatvoriť komerčené poistenie, ktoré takýto výpadok príjmu bude kryť.

Zdravotné poistenie

Tak ako sociálne, tak aj zdravotné poistné je povinné pre zamestnanca. Tiež sa výška udáva v percentách, a to 14 % z vymeriavacieho základu. Z tejto sadzby formálne platí zamestnávateľ 10 % a zamestnanec 4 %.

Táto výška je polovičná, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Od janurára 2023 avšak nastala zmena vo výpočte minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca pre platenie zdravotných odvodov. Ten musí byť na úrovni odvody zo životného minima, ktoré je vo výške 234,42 eur. To teda znamená, že minimálny odvod do zdravotnej poisťovne bude vo výške 32,81 eur mesačne.

V prípade ľudí pracujúcich na základe živnostenského listu sú zdravotné odvody narozdiel od sociálnych odvod povinné už od prvého dňa vykonávanie živnosti. Platia sa vo forme preddavkov v minimálnej výške 84,77 eur. Výpočet je na základe rovnakého vymeriavacieho základu, teda 14 % z 605,50 eur.

Dobrovoľné poistenie

Ako už bolo povedané, úrazové poistenie je povinné len pre zamestnancov. Tí to majú zákonom dané, že zo mzdy im bude stiahnuté určité percento (0,8 %) na pokrytie straty príjmu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Živnostníci takúto možnosť nemajú, teda v prípade straty príjmu niesu krytí. To znamená, že pre živnostníci, ale aj zamestnanci by si mali dobrovoľne pripoistiť úrazové poistenie, aby mohli dostávať úrazovú rentu. Či už zvýšenou dobrovoľnou platbou na úrazové poistenie, prípadne komerčným poistením.

Vo všeobecnosti by si mal každý pracujúci človek zabezpečiť komerčné poistenie, než zvýšenie platieb do sociálnej poisťovne. A to z toho dôvodu, že sociálna poisťovňa je v značnej strate, a účely konkrétnych typov poistení sa zlievajú do jedného balíku peňazí.

Súkromný sektor pracuje omnoho efektívnejšie, a aj v prípade akéhokoľvek úrazu sa s komerčným poistením môže človek cítiť bezpečnejšie. Takéto poistenie je možné si vybaviť v každej poisťovni na Slovensku, stačí si len porovnať ponuky a vybrať si tú najvhodnejšiu alternatívu.