Vydedenie potomka: Právne aspekty, postup a neopomenuteľní dediči

vydedenie potomka

Dedičstvo a závet sú dôležitou súčasťou právnych systémov, ktoré sa starajú o to, ako sa majetok prenáša z jednej generácie na ďalšiu. No nie vždy je situácia taká jednoznačná, a to najmä v prípadoch, keď je potrebné vydediť jedného člena rodiny. Či už pre osobné dôvody, alebo kvôli zákonom stanoveným obmedzeniam. Takýto proces sa nazýva vydedenie.

V tomto článku sa pozrieme na rôzne aspekty vydedenia, vrátane toho, ako správne napísať závet, aby sa človek vyhol komplikáciám a nejasnostiam. Taktiež budeme analyzovať, kto nemôže byť vydedený a prečo, a ako sa táto situácia líši od krajiny ku krajine.

Kto je poručiteľ a neopomenuteľný dedič

Poručiteľ a neopomenuteľný dedič predstavujú dôležité postavy v právnom kontexte dedičstva.

 • Poručiteľ: Poručiteľ je fyzická osoba, ktorá v minulosti zomrela a nechala za sebou majetok, ktorý má byť rozdelený medzi dedičov. Poručiteľ má právo a možnosť určiť osoby alebo organizácie, ktoré budú dediť jeho alebo jej majetok. A to buď prostredníctvom závetu alebo v súlade so zákonom. Týmto spôsobom môže poručiteľ sledovať svoje osobné preferencie ohľadom rozdelenia majetku medzi svojimi dedičmi alebo inými osobami.
 • Neopomenuteľný dedič: Neopomenuteľný dedič je osoba, ktorá má právo na určitý podiel z dedičstva, aj keď môže byť vydedená v závete alebo ak poručiteľ nevytvoril žiadny závet. V slovenskom práve sa neopomenuteľnými dedičmi stávajú nasledujúce osoby:
  • Potomkovia poručiteľa: Sem patria deti, vnuci, pravnuci a ďalší potomkovia v priamom rade. To znamená, že tí, ktorí sú biologickými alebo právnymi potomkami poručiteľa, majú nárok na určitý podiel z dedičstva.
  • Manžel/ka poručiteľa: Ak poručiteľ nezanechal žiadnych potomkov, jeho manžel alebo manželka má nárok na určitý podiel z dedičstva.

Povinný podiel je časť majetku, ktorá patrí neopomenuteľnému dedičovi. V slovenskom práve sa povinný podiel vypočítava ako polovica zo zákonného dedičského podielu.

vydedenie potomka
Poručiteľ má právo na to, aby bol jeho majetok rozdelený podľa jeho vôle. Pričom neopomenuteľným dedičom sú tí, ktorí majú špecifické zákonné nároky na podiel z dedičstva. Aj keď môžu byť vydedení v závete alebo ak poručiteľ nevytvoril žiadny závet.

Vydedenie: Pravidlá a dôvody a následky

Vydedenie je právny proces, ktorým poručiteľ vyjadruje svoju vôľu, aby určitý potomok, inak nazývaný neopomenuteľný dedič, nebol zaradený medzi dedičov pri rozdelení majetku. Toto rozhodnutie môže byť pre poručiteľa náročné a citlivé, ale zároveň je to jeho právo, ktoré je zakotvené v právnom systéme.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by poručiteľ mohol rozhodnúť o vydedení potomka:

 • Neopätovaná hrubá ujma na zdraví alebo majetku poručiteľa: Tento dôvod nastáva, keď potomok úmyselne spôsobí poručiteľovi vážne zranenia alebo poškodenie majetku v takej miere, ktorá sa považuje za hrubú ujmu.
 • Závažná urážka alebo pohŕdanie poručiteľom: Ak potomok úmyselne urazí alebo pohŕda poručiteľom alebo jeho rodinou v takom rozsahu, že to predstavuje závažnú urážku alebo pohŕdanie, poručiteľ môže ho vydediť.
 • Opustenie poručiteľa v chorobe alebo v starobe: Ak potomok trvalo neposkytuje poručiteľovi potrebnú pomoc v období choroby alebo staroby, môže byť vydedený.
 • Trvalé vedenie neusporiadaného života: Ak potomok trvalo vedie neusporiadaný život, ktorým ohrozuje seba alebo svoju rodinu, poručiteľ sa môže rozhodnúť vydediť ho.
 • Odsúdenie za trestný čin: Ak bol potomok právoplatne odsúdený za závažný trestný čin, ktorý si vyžiadal trest odňatia slobody na dobu najmenej jedného roka, môže byť vydedený.

Vydedenie musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálne náležitosti súvisia s dôvodom vydedenia a musia byť v súlade so zákonom. Formálne náležitosti vyžadujú, aby rozhodnutie o vydedení bolo správne zaznamenané.

Dôsledky vydedenia

 • Zánik dedičského práva: Vydedený potomok stráca právo dediť po poručiteľovi.
 • Zánik nároku na povinný podiel: Vydedený potomok stráca aj nárok na povinný podiel, ktorý mu patrí ako neopomenuteľnému dedičovi.
 • Náhrada za vydedzenie: Vydedený potomok má nárok na náhradu za vydedzenie, a to v sume, ktorá zodpovedá hodnote jeho podielu, ktorý by mu patril, keby nebol vydedený.

Poručiteľ by sa mal pred vydedením porozprávať s advokátom, aby si overil, či sú splnené všetky náležitosti vydedenia a či je vydedenie v súlade so zákonom.

Dedenie zo závetu

Dedenie zo závetu je spôsob dedenia, pri ktorom poručiteľ svoj majetok odkazuje na konkrétne osoby alebo inštitúcie podľa svojej vôle. Závet je jednostranný právny úkon, ktorým poručiteľ prejavuje svoju vôľu, čo sa má stať s jeho majetkom po jeho smrti.

Druhy závetu:

 • Závet vlastnoručný: Tento závet musí byť napísaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť podpísaný poručiteľom.
 • Závet v inej písomnej forme: Tento závet môže byť napísaný inou osobou, ale musí byť podpísaný poručiteľom pred aspoň dvoma súčasne prítomnými svedkami. A súčasne musí poručiteľ pred svedkami prehlásiť, že ide o jeho závet.
 • Závet v notárskej zápisnici: Tento závet je vyhotovený notárom na základe poručiteľových vyhlásení.

Poručiteľ môže svojim závetom odkázať svoj majetok akejkoľvek osobe, ktorá je spôsobilá dediť.

 • Závet môže byť zrušený alebo zmenený poručiteľom, pokiaľ je ešte nažive.
 • Závet môže byť napadnutý na súde, ak je neplatný alebo ak poručiteľ nebol pri jeho vyhotovovaní spôsobilý na právne úkony.
 • Ak poručiteľ nezanechal závet, majetok sa dedí podľa zákona.

Spôsobilosť dediť majú fyzické osoby, ktoré sú pri smrti poručiteľa živé a majú spôsobilosť na právne úkony.

Zaujímavosti o vydedení potomka a detí

Vydedenie potomka alebo detí je zložitý právny proces, ktorý vyžaduje pozornosť k detailom a dodržiavanie presných právnych postupov. Tu sú niektoré zaujímavé informácie o vydedení potomka, ktoré možno zaujmú:

Dôvody vydedeniaVydedenie je možné len z dôvodov, ktoré sú uvedené v zákone. To znamená, že poručiteľ nemôže vydediť potomka alebo deti len pre svoje osobné sympatie alebo antipatie voči nemu. Vydedenie by malo byť opodstatnené vážnymi dôvodmi.
Formálne náležitosti vydedeniaVydedenie musí byť urobené písomne a musí byť podpísané poručiteľom. Môže byť urobené pred dvoma svedkami alebo vo forme notárskej zápisnice, čo zabezpečuje jeho právnu platnosť a transparentnosť.
Účinnosť vydedeniaVydedenie nadobúda účinnosť až po smrti poručiteľa. To znamená, že potomok sa stáva vydedeným až po úmrtí poručiteľa. Ak poručiteľ vydedí potomka alebo deti a potom zomrie, potomok má nárok na náhradu za vydedenie.
Zaujímavé fakty o vydedeníVydedenie je pomerne zriedkavým javom. Obvykle sa stáva len v prípadoch vážnych konfliktov medzi poručiteľom a potomkom. Toto rozhodnutie môže mať významné následky pre vydedeného potomka, vrátane straty práva dediť a možných následkov pre vzťahy v rodine.
Príklady vydedenia– Poručiteľ vydedí svojho syna, ktorý ho napadol a zranil.
– Poručiteľ vydedí svoju dcéru, ktorá ho podviedla a okradla.
– Poručiteľ vydedí svojho syna, ktorý bol odsúdený za trestný čin.
vydedenie potomka
Vydedenie nadobúda platnosť až po smrti poručiteľa.

Vzor, ako napísať závet

Napísať závet je závažný právny proces, ktorý by mal byť vykonávaný s maximálnou starostlivosťou a presnosťou.

Ako teda napísať závet?

 • Zvoliť si formát: Vlastnou rukou, v písomnej forme pred dvoma svedkami, alebo vo forme notárskej zápisnice.
 • Identifikovať sa: Na začiatku závetu uviesť svoje osobné údaje, vrátane mena, adresy a dátumu narodenia. Takisto uviesť, že je to závet toho, kto ho píše. A že je zdravého rozumu a schopný vydávať právne platné rozhodnutia.
 • Uviesť svoje želanie: Presne a jasne uveiesť ako poručiteľ chce, aby bol jeho majetok rozdelený medzi dedičov alebo iné osoby. Vysvetliť, kto má dostať aké časti majetku a pod akými podmienkami. Vyhýbať sa nejasným formuláciám.
 • Nominovať vykonávateľa závetu: Ak chce poručiteľ, aby niekto konkrétny zabezpečil, že jeho závet sa uskutoční podľa jeho želaní, môžete v ňom ustanoviť vykonávateľa. To môže byť dôverná osoba alebo právny profesionál.
 • Uviesť dátum a podpísať sa: Uviesť dátum vytvorenia závetu a podpísať sa pod ním. Podpisová časť by mala obsahovať meno a dátum.
 • Podpísať pred svedkami (ak je to vyžadované)

Vzor závetu

Ja, [meno], trvalým bydliskom [adresa], narodený/á [dátum narodenia], týmto súdne a v súlade so zákonom stanovujem tento závet ako prejav mojej vôle týkajúcej sa môjho majetku a jeho rozdelenia v prípade mojej smrti. Tento závet má platnosť od dňa jeho vytvorenia a zrušenie akýmkoľvek spôsobom musí byť vykonané písomne a mojím vlastným podpisom.

1. Dediči: Ustanovujem nasledujúcich dedičov svojho majetku:

 • [Meno dediča 1], [vzťah k dedičovi 1]
 • [Meno dediča 2], [vzťah k dedičovi 2]
 • [Meno dediča 3], [vzťah k dedičovi 3]

Ak niektorý z vyššie uvedených dedičov predčí moju smrť alebo pre mňa nezostane, menujem nasledujúcich náhradných dedičov:

 • [Meno náhradného dediča 1], [vzťah k náhradnému dedičovi 1]
 • [Meno náhradného dediča 2], [vzťah k náhradnému dedičovi 2]
 • [Meno náhradného dediča 3], [vzťah k náhradnému dedičovi 3]

2. Určenie majetku: Môj majetok zahŕňa nasledujúce veci, práva a finančné prostriedky:

 • [Uviesť konkrétny majetok a jeho popis]

3. Osobné želania: Mám nasledujúce osobné želania ohľadom svojho majetku alebo iných záležitostí, ktoré by mali byť splnené:

 • [Uviesť osobné želania, napríklad charitatívne príspevky, starostlivosť o domáce zvieratá atď.]

Týmto potvrdzujem, že tento závet je mojím voľným a dobrovoľným prejavom vôle a že som ho zostavil vo zdravom rozume a pri zmysloch.

Podpis: ____________________________ Dátum: ____________________________


Napísanie závetu nie je len právnym krokom, ale aj dôležitým spôsobom, ako zabezpečiť, že poručiteľove želania budú rešpektované a jeho majetok bude dedený v súlade s jeho predstavami. Je to dôkaz starostlivého plánovania a úcty k svojim blízkym.