Vzor listiny o vydedení

listina-o-vydedeni

LISTINA O VYDEDENÍ I.

(§ 469a obč. Zák.)

Listina o vydedení

Ja, dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ], robím pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení:

Vydeďujem svojho syna [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ].

Ako dôvod vydedenia uvádzam:

Už štvrtý rok sa liečim v nemocnici v [ ] na vážnu pľúcnu chorobu. Za toto obdobie som bol najmenej dva roky hospitalizovaný. Keďže moja manželka zomrela už pred piatimi rokmi, potreboval som v tomto období mnohokrát naliehavo pomoc od svojho jediného syna.

O svojom zdravotnom stave som mu niekoľkokrát napísal a poprosil som ho, aby ma navštívil a pomohol mi s nákupom a s obstaraním potrebných liekov. O to isté som ho žiadal aj prostredníctvom svojej susedky [ ], bytom [ ]. Bohužiaľ, aj táto snaha bola márna.

Syn sa po celé obdobie mojej choroby nijako neuviedol a nenavštívil ma. Syn mi nikdy v rozpore s dobrými mravmi neposkytol potrebnú pomoc v chorobe.

Stanovujem, aby sa dôsledky vydedenia vzťahovali aj na potomkov vyššie spomínaného syna.

V [ ], dňa [ ]

……………………… podpis

Vydedenie potomka je jednostranný právny úkon (prejav vôle) poručiteľa, ktorým svojho potomka ako neopomenuteľného dediča vylučuje z dedenia.

Na platnosť právneho úkonu o vydedení sa vyžaduje písomná forma rovnako ako u závetu.

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak:

  • a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody najmenej jedného roka,
  • d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Ak to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkov vyděděného potomka.
V listine o vydedení musí byť uvedený dôvod vydedenia.
O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne úprava týkajúca sa závetom.