Výmena občianskeho preukazu – poplatky, OP s čipom

výmena obcianskeho preukazu

V niektorých prípadoch je potrebné pristúpiť k výmene občianskeho preukazu za nový. Sú to napríklad situácie, ako skončenie platnosti preukazu alebo zmena dát v nich. Ak sa človek rozhodne pre výmenu občianskeho preukazu, bude musieť navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru.

Pravidlá a postupy ako uskutočniť výmenu občianskeho sú založené na zákonných predpisoch a mali by byť pozorne sledované.

Výmena občianskeho preukazu s čipom

Výmena občianskeho preukazu s čipom je už nevyhnutná súčasť súčastného bezpečnostného systému pre obyvateľov Slovenskej republiky. Táto výmena vyžaduje od každého občana, aby doručil platné dokumenty vrátane starého preukazu totožnosti. Potom občan požiada o vymenenie súčasného preukazu na modernizovanú verziu so zabudovaným čipom.

Potom, čo je všetko pripravené, úradníci začnú pripravovať modernizovaný občiansky preukaz s čipom. Po absolvovanom postupe bude občan informovaný o tom, že je jeho nový preukaz totožnosti pripravený k vyzdvihnutiu.

Nakoniec dôjde k výmene občianskeho preukazu s čipom, nakoľko občan vráti starý občiansky preukaz a dostane nový preukaz totožnosti. Tento preukaz bude obsahovať čip pre zabezpečenie bezpečnosti, ktorý bude takisto uchovávať údaje a certifikáty, potrebné napríklad pri elektronickom podpise.

Občiansky preukaz s čipom môže občan využiť napríklad na vstup do Elektronického súdneho spisu.

Kde nahlásiť výmenu občianskeho preukazu?

V dnešnej dobe, keď čoraz viac ľudí prechádza na digitálne služby a procesy, často kolíšu otázky, kde nahlásiť výmenu občianskeho preukazu.

Najprv je vhodné vedieť, aké sú dôvody výmeny občianskeho preukazu. Tie môžu byť pri zmene trvalého pobytu, pri zmene mena, po uplynutí platnosti, po strate či krádeži. Na základe toho je potom dobré vedieť, kto by o tejto zmene mal byť informovaný.

Ak ide o zmenu trvalého pobytu, výmenu občianskeho preukazu je potrebné nahlásiť zamestnávateľov, zdravotnej aj sociálnej poisťovni, daňovému úradu, živnostenskému úradu v prípade ak človek podniká, bankám, poisťovniam a všetkým ostatným inštitúciám, ktoré človekovi zasielajú poštové zásielky.

Napríklad poskytovateľ internetu, dodávateľ elektriny a podobne.

Ak sa pýtame, kde nahlásiť výmenu občianskeho preukazu pri zmene mena, ide o rovnaké inštitúcie ako pri zmene trvalého pobytu.

V prípade, ak ide o zmenu dokladu po uplynutí platnosti, po strate či krádeži nie je až také nutné oznamovať inštitúciám túto zmenu, stačí tak urobiť napríklad až pri najbližšej návšteve banky, poisťovne a podobne.

Výmena OP a jeho cena

Pri výmene OP a jeho ceny je potrebné vedieť dôvod samotnej výmeny. V prvom rade, v prípade zmien z údajov v občianskom preukaze alebo jeho obnove, je potrebné zložiť žiadosť o výmenu občianskeho preukazu na príslušnom Okresnom úrade. Vtedy sa uplatní poplatok vo výške 4,50 €.

V prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu sa uplatňuje plná cena 16,50 €. Od tohto poplatku však môžu byť oslobodení občania, ktorých krádež bola nahlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

V prípade nutnosti mať občiansky preukaz k dispozícii do 24 hodín, je potrebné zaplatiť plnú cenu 20 € + základný poplatok 4,50 €.

Ako je vidieť, za výmenu OP sa platia poplatky. Nedodržanie požiadaviek príslušných úradov môže mať za následok sankcie. Z tohto dôvodu je pre občana prínosné poznať vopred všetky potrebné kroky a ceny pre úradnú výmenu občianskeho preukazu.

Trvá dlhšie výmena OP s čipom?

Výmena OP s čipom nemusí vždy znamenať jeho dlhšiu prípravu. V dnešnej dobe technológie sa modernizujeme rýchlo. Ako člen členskej krajiny, všetci potrebujeme občianske preukazy pre rôzne účely, vrátane získania povolení a založenia úveru.

Vo väčšine krajín sú občianske preukazy vybavené s čipmi. Takmer všetky občianske preukazy majú čipy schopné zaregistrovať totožnosť prostredníctvom citlivých informácií. Výmena OP s čipom je hlavne kvôli bezpečnosti.

Výmena môže trvať niekoľko dní. Pretože čip prichádza so zabudovaným softvérom, skontroluje to dáta občana, ako sú jeho meno, vek, ako aj fotografia. Táto kontrola trvá iba niekoľko minút. V prípade občianskych preukazov bez čipu je proces trochu iný. Identita občanov musí byť skontrolovaná personálom. Možná je aj rezervácia termínu na občiansky preukaz.

Pre zaujímavosť, od 1. decembra 2019 majú právni zástupcovia detí možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa s fotkou a integrovaným elektronickým čipom.

O občiansky preukaz pre deti s fotkou môže rodič požiadať kedykoľvek po narodení dieťaťa. Tento typ občianskeho preukazu je plne oprávneným cestovným dokladom, a tak deti, rovnako ako dospelí, môžu využívať občiansky preukaz pri cestovaní v rámci krajín Európskej únie.

Koľko trvá vybavenie občianskeho preukazu?

Vybavenie občianskeho preukazu býva pre mnoho ľudí prekážkou. Koľko trvá vybavenie občianskeho preukazu? Tu je stručný prehľad toho, čo je potrebné urobiť a ako dlho trvá občiansky preukaz vybaviť, aby sa občan dostal k svojmu dokladu.

  • Na Slovensku trvá proces vydávania občianskeho preukazu takmer do 30 dní od momentu podania žiadosti. Tento čas však závisí od toho, kde a koľko žiadostí treba vybaviť. V niektorých častiach Slovenska môže byť tento proces teda celkom rýchly.
  • Ak občan veľmi potrebujete rýchly občiansky preukaz vybavený do 2 pracovných dní, je to ďalšia možnosť. Je však potrebné za to zaplatiť poplatok. Rovnako si tak treba byť istý, že má všetky potrebné dokumenty potrebné na podanie žiadosti o občiansky preukaz v správnom čase.
  • Musí mať príslušné doklady preukazujúce jeho totožnosť, ako je napríklad rodný list alebo pas, a môžu sa požadovať aj doklady o jeho trvalom pobyte.
  • Potom je potrebné vyplniť žiadosť o občiansky preukaz a následne občana odfotia. V prípade akýchkoľvek problémov alebo pochybností o potrebných dokladoch, treba kontaktovať okresný úrad.

Proces vybavenia občianskeho preukazu je v podstate dosť jednoduchý a intuitívny a dá sa stihnúť za relatívne krátky čas. Ak sa teda pýtame, koľko trvá vybavenie občianskeho preukazu, je možné mať nový občiansky preukaz pripravený do 30 dní.

Ak je však nutné mať nový občiansky preukaz do 2 pracovných dní, je to možné, avšak za to bude potrebné zaplatiť poplatok.

Povinnosť vymeniť občiansky preukaz

Všetci občania Európskej únie majú povinnosť vymeniť svoje občianske preukazy pred uplynutím 10-ročného obdobia. Stalo sa to ako súčasť nových bezpečnostných opatrení proti falšovaniu a občanom umožňuje vybaviť si nové, moderné občianske preukazy.

Občiansky preukaz je typ dokumentu vydaného občanom krajiny Európskej únie na preukázanie jeho totožnosti. Majitelia tohto dokumentu by sa mali pravidelne obracať na príslušné miesta v ich štáte, ktoré majú práva na vydávanie občianskych preukazov, aby si vymenili svoje staré dokumenty za nové.

V súčasnosti existuje množstvo občianskych preukazov. Tento dokument sa môže líšiť podľa konkrétneho štátu a obsahuje informácie, ako je meno a adresa občana, jeho dátum narodenia, rodné číslo, fotografiu a napríklad aj odtlačok prsta občana.

Často môžu byť aj informácie o titule občana ak ho má. K výmene občianskeho preukazu by sa mal majiteľ obrátiť na príslušné oddelenia pre občianske preukazy a požiadať o nový. Musí tiež presne identifikovať dôvod, prečo si preukaz vymeniť.

Pred vymenením občianskeho preukazu musí občan zložiť na príslušnom mieste nevyhnutné dokumenty, ako je starý doklad totožnosti prípadne cestovný pas. Dochádza tiež k podrobnému procesu autentifikácie, ktorý slúži na to, aby zabezpečil, že všetky informácie zobrazené na občianskom preukaze sú skutočné a autentické.

Keď je výmena preverená, starý preukaz sa stáva neplatným a nový preukaz je vydaný. Môže však prebehnúť aj procesu opravy občianskeho preukazu. Tento proces upravuje celú dokumentáciu a zlepšuje bezpečnostné opatrenia tým, že zabraňuje falšovaniu.

Všetci občania Európskej únie majú zodpovednosť vrátiť svoje staré občianske preukazy pred uplynutím ich platnosti a začať proces výmeny tým, že im bude vydaný nový občiansky preukaz.

Nový preukaz poskytne občanom lepšiu ochranu pred podvodmi alebo inými formami nedovolenej činnosti. Musia si však uvedomiť, že vymeniť si svoje staré dokumenty je ich zákonnou povinnosťou.

Kde sa vyhotovuje fotografia na občiansky preukaz?

Fotografia na občiansky preukaz sa vyhotovuje priamo na Okresnom úrade. Samotné odfotenie vyhotovuje pracovník prostredníctvom zariadenia na to určeného. Fotografia sa na OP zobrazuje v čiernobielej verzii.

Určite si pred vyhotovením treba dobre prejsť znaky, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie fotografie na občiansky preukaz. Tiež si vopred treba prejsť podmienky, ktoré musia byť splnené, aby občiansky preukaz vyhotovil na úrade pracovník.

Všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať pri vyhotovení občianskeho preukazu sa nachádzajú na stránke ministerstva vnútra.