Vyplácanie po pri pracovnom úraze

Zamestnávateľ má povinnosť zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci, zodpovedá teda zamestnancovi za škodu vzniknutú pracovným úrazom. Pracovným úrazom je poškodenie zdravia zamestnanca (alebo smrť zamestnanca), ku ktorému došlo pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s tým, nezávisle od vôle zamestnanca krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Na čo máte pri pracovnom úraze nárok?

 • Úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorázové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorázové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom,
 • náhrada vecnej škody.

Výška odškodnenia za pracovný úraz sa tak môže vyšplhať až na tisíce eur!