Zmenka – druhy, využitie, čo musí obsahovať

Pojem zmenka sa často skloňuje v médiách, avšak nie každý vie, čo je zmenka. Podľa slovenských právnych predpisov ide právne záväzný dokument, obchodovateľný cenný papier, v ktorom sa osoba alebo osoby zaväzujú zaplatiť vlastníkovi zmenky sumu určenú v zmenke.

Zmenkový zákon rozlišuje medzi cudzou zmenkou a vlastnou zmenkou. Uzavrieť tiež možno bianko zmenku. Všetky druhy zmeniek však majú svoje zákonné náležitosti, bez ktorých môžu byť vyhlásené za neplatné.

Čo je zmenka

Zmenka je právne záväzný dokument, ktorý sa používa na zaznamenanie prísľubu dlžníka splatiť veriteľovi pôžičku. Ide o obchodovateľný cenný papier, záväzok určitej osoby alebo osôb zaplatiť vlastníkovi zmenky sumu určenú v zmenke.

Pojem zmenka sa často skloňuje v médiách, avšak nie každý vie, čo je zmenka. Podľa slovenských právnych predpisov ide právne záväzný dokument.

Je to písomný prísľub zaplatiť určitú peňažnú sumu v stanovený deň na účet určenej osoby. Z právneho hľadiska zmenky upravuje Zákon zmenkový a šekový (č. 191/1950 zb.).

Zmenka predstavuje dokument, ktorý sa používa na prevod peňazí z jednej strany na druhú. Zvyčajne obsahuje:

 • meno platiteľa
 • sumu peňazí, ktorá sa má zaplatiť
 • dátum platby
 • meno príjemcu
 • môže obsahovať aj informácie, ako je úroková sadzba, poplatky z omeškania a druh meny

Podľa slovenského práva treba, aby zmenku podpísal platiteľ a aby obsahovala všetky potrebné údaje. Zmenku tiež musia potvrdiť dvaja svedkovia. Svedkovia musia dokument podpísať, aby bol právne záväzný.

Pri splatnosti zmenky má platiteľ povinnosť zaplatiť sumu uvedenú na zmenke. Ak platiteľ nezaplatí sumu uvedenú na zmenke, príjemca môže podniknúť právne kroky na vymáhanie peňazí.

Na záver možno povedať, že zmenka je právne záväzný dokument, ktorý musí byť podpísaný a osvedčený, aby bol platný.

Uvádza sa v nej suma peňazí, ktorá sa má zaplatiť, dátum platby a meno príjemcu. Ak platiteľ nezaplatí sumu uvedenú na zmenke, príjemca môže podniknúť právne kroky na vymáhanie peňazí.

Cudzia zmenka a vlastná zmenka

Zmenkový zákon rozlišuje medzi cudzou zmenkou a vlastnou zmenkou. Cudzia zmenka je príkaz toho, kto zmenku vystavil, poverenej osobe, aby zaplatil určitú sumu veriteľovi. Vo vlastnej zmenke sa jej vystavovateľ zaväzuje, že zaplatí veriteľovi v danej lehote určitú sumu.

Cudzia zmenka musí podľa zákona obsahovať tieto náležitosti:

 • označenie, že ide o zmenku vo vlastnom texte a v jazyku, v ktorom je listina spísaná
 • bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú sumu
 • meno toho, kto má platiť
 • údaje o splatnosti
 • miesto, kde má byť zmenka uhradená
 • meno toho, komu alebo na rad koho bude zmenka uhradená
 • dátum a miesto vystavenia zmenky
 • podpis vystaviteľa

Vlastná zmenka musí podľa zákona obsahovať:

 • označenie, že ide o zmenku vo vlastnom texte a v jazyku, v ktorom je listina spísaná
 • bezpodmienečný prísľub zaplatiť určitú sumu peňazí
 • údaj o splatnosti
 • údaj mieste, kde má byť zmenka uhradená
 • meno toho, komu alebo na rad koho bude zmenka uhradená
 • dátum a miesto vystavenia zmenky
 • podpis vystaviteľa

V prípade, že niektorý z údajov v zmenke chýba, nie je podľa zákona platná.

Bianko zmenka

Bianko zmenka sa niekedy nazýva aj blanko zmenka. Ide o pomerne bežný spôsob ručenia pri úveroch a pôžičkách. Ide o jednoduchý spôsob zabezpečenia veriteľa voči záväzku dlžníka.

Podľa slovenského práva je bianko zmenka právny dokument, ktorý sa používa na vznik záväzku jednej osoby alebo subjektu voči inej osobe.

Zmenka musí byť podpísaná osobou alebo subjektom, ktorý dáva druhej strane prísľub a musí obsahovať výšku záväzku, dátum splatnosti záväzku a meno osoby alebo subjektu, ktorý má vykonať platbu.

Bianko zmenka musí obsahovať aj podpis osoby alebo subjektu, ktorý sľub dáva, ako aj podpis osoby alebo subjektu, ktorý sľub prijíma. V bianko zmenke treba uviesť aj dátum a miesto vystavenia a priložiť kópiu zmenky.

Na Slovensku je bianko zmenka právne záväzný dokument, ktorý možno použiť na súde na vymáhanie splatenia dlhu. Ak dlžník dlh nezaplatí, veriteľ sa môže obrátiť na súd a vymáhať dlžnú sumu na základe zmenky.

Druhy zmeniek

Zmenka je právny dokument, ktorý sa používa na preukázanie dlhu a zaručenie platby veriteľovi. Ide o obľúbenú forma dlhového nástroja na Slovensku, kde sa často používa v obchodných transakciách.

 • Zmenku možno použiť na zmluvu o pôžičke alebo o úvere. Keď sa osobe alebo podniku poskytuje pôžička, veriteľ zvyčajne vyžaduje zmenku ako formu zabezpečenia. V dokumente treba uviesť nielen výšku pôžičky a podmienky jej splácania, a tiež práva veriteľa v prípade nesplácania.
 • Zmenky sa môžu použiť aj ako forma zabezpečenia pre určité typy investičných zmlúv. Ak napríklad osoba alebo podnik investuje do inej spoločnosti, investor môže vyžadovať zmenku, aby sa uistil, že jeho peniaze sú v bezpečí. V dokumente treba uviesť investovanú sumu peňazí, podmienky splácania a práva investora v prípade nesplácania.
 • Napokon, zmenky sa môžu použiť aj pri obchodných transakciách, ktoré zahŕňajú prevod tovaru alebo služieb. Zvyčajne sa používa v medzinárodnom obchode, kde sa zmenky používajú na zaručenie platby za vymieňaný tovar alebo služby. V zmenke sa uvedie suma peňazí, ktorá sa vymieňa, ako aj podmienky splácania a práva predávajúceho v prípade nesplácania.

Na záver možno konštatovať, že zmenky sú na Slovensku dôležitou formou dlhového nástroja a používajú sa v rôznych prípadoch.

Môžu sa použiť na zabezpečenie zmluvy o pôžičke alebo úveru, na zabezpečenie investície alebo na zaručenie platby za tovar alebo služby, ktoré sú predmetom výmeny.

Zmenka – vzor

Každá zmenka, či už vlastná alebo cudzia, musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Vzor zmenky môže vyzerať napríklad aj takto:

Zmenka – vzor

Miesto a dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

Údaj splatnosti (mesiac slovom)

Za túto zmenku zaplatím bez protestu (vyplnia sa údaje zmenkového veriteľa)

Meno a priezvisko: ………………………… narodený: ……………. , bytom ……………………….

sumu slovom …………………………………………..

Splatné (miesto a dátum platenia)

Meno a priezvisko dlžníka zo zmenky (vystaviteľa): ……………… , bytom: ……………….. , narodený: …………..

………………………………………

podpis vystaviteľa

………………………………………

podpis veriteľa

Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmenky, budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou ………. podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Každá zmenka teda musí obsahovať náležitosti, ktoré stanovuje Zmenkový a šekový zákon. Ak zmenka neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, možno ju vyhlásiť za neplatnú.

Vyplatenie zmenky

Zmenka je písomný dokument, v ktorom sa jedna strana (vystaviteľ) zaväzuje zaplatiť druhej strane (príjemcovi) určitú sumu peňazí k určitému dátumu alebo na požiadanie. Používa sa napríklad aj pri riešení pôžičky na zmenku.

Ide o dôležitý právny nástroj, ktorý umožňuje stranám vykonávať peňažné transakcie bez potreby súdneho konania. Na Slovensku platia určité pravidlá a predpisy, ktoré upravujú platenie zmeniek.

Podľa slovenského práva musí vystaviteľ zmenky zaplatiť celú zmenkovú sumu do dátumu uvedeného v zmluve. Ak vystaviteľ nezaplatí dlžnú sumu, príjemca môže podať žalobu proti vystaviteľovi na súd.

Súd môže nariadiť vystaviteľovi, aby zaplatil dlžnú sumu spolu s úrokmi a inými poplatkami alebo sankciami. Súd môže tiež nariadiť zabavenie majetku vystaviteľa s cieľom zabezpečiť zaplatenie zmenky.

Vystaviteľ zmenky je tiež povinný informovať príjemcu o všetkých zmenách v zmluve. Ak tak vystaviteľ neurobí, príjemca môže voči vystaviteľovi podať žalobu na súd.

Súd môže nariadiť vystaviteľovi, aby zaplatil celú zmenkovú sumu spolu s úrokmi a inými poplatkami alebo sankciami.

V niektorých prípadoch sa vystaviteľ zmenky môže rozhodnúť zaplatiť celú dlžnú sumu pred dátumom splatnosti.

V takýchto prípadoch musí vystaviteľ písomne informovať príjemcu a vykonať platbu v stanovenej lehote. Ak tak neurobí, súd môže nariadiť vystaviteľovi, aby zaplatil celú sumu zmenky spolu s úrokmi a inými poplatkami alebo sankciami.

Zmenky sa nedajú platiť na splátky

Treba poznamenať, že slovenský právny poriadok neupravuje platenie zmenky v splátkach. Ak teda vystaviteľ zmenky nezaplatí celú dlžnú sumu v lehote splatnosti, príjemca môže podať na súde žalobu proti vystaviteľovi.

Súd môže nariadiť vystaviteľovi, aby zaplatil celú zmenkovú sumu spolu s úrokmi a inými poplatkami alebo sankciami.

Na záver možno konštatovať, že na Slovensku sa platenie zmenky riadi osobitnými pravidlami a predpismi.

Vystaviteľ zmenky musí zaplatiť celú zmenkovú sumu do určeného dátumu alebo na požiadanie. Ak tak vystaviteľ neurobí, príjemca môže voči vystaviteľovi podať žalobu na súd.

V niektorých prípadoch môže vystaviteľ zaplatiť celú dlžnú sumu pred dátumom splatnosti, ale musí o tom písomne informovať príjemcu a platba sa musí vykonať v stanovenej lehote.

V opačnom prípade môže súd nariadiť vystaviteľovi, aby zaplatil celú sumu zmenky spolu s úrokmi a inými poplatkami alebo sankciami.