Zodpovednosť za škodu spôsobenú viacerými škodcami

Ustanovenie  § 438 Občianskeho zákonníka upravuje zodpovednosť za škodu v prípade, ak bola škoda spôsobená viacerými škodcami v dvoch formách,  a to  zodpovednosť solidárnu a zodpovednosť delenú.

Kým solidárna zodpovednosť je zákonným pravidlom, delená zodpovednosť je výnimkou ztohto zákonného pravidla. 

Zásadne teda platí, že pokiaľ bola škoda spôsobená dvomi alebo viacerými škodcami, a to či už súbežnou činnosťou alebo na sebe nezávislou činnosťou s jednou škodou, zodpovedajú za ňu škodcovia spoločne a nerozdielne.

Solidárna zodpovednosť

Podstata solidárnej zodpovednosti spočíva v tom, že každý škodca zodpovedá za ostatných a všetci zodpovedajú za každého jednotlivého škodcu. 

Jej zmyslom je prehĺbiť zodpovednosť škodcov za spôsobenú škodu a dôsledne zabezpečiť ochranu práv poškodeného.

Právna úprava umožňuje poškodenému domáhať sa náhrady škody na ktoromkoľvek z poškodených, pretože funkciou pasívnej solidarity je uľahčenie pozície poškodeného.

Poškodený môže požadovať náhradu škody od jedného škodcu, ktorý sa nemôže brániť tým, aby poškodený požadoval náhradu aj od ostatných škodcov.

Pri škode spôsobenej viacerými subjektmi zákon dáva prednosť pravidlu spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti voči poškodenému s tým, že vo vzájomnom pomere sa škodcovia vysporiadajú podľa účasti na spôsobenej škode. 

Táto zásada má základ v ustanovení § 511 Občianskeho zákonníka a v podstate platí aj pri vyporiadaní vzájomného vzťahu medzi solidárne zodpovednými škodcami.

Zatiaľ čo všeobecná úprava solidárnej  odpovednosti počíta s tým, že ak nie je stanovené inak, sú podiely spoločných dlžníkov rovnaké.

Ustanovenie § 439 Občianskeho zákonníka, ktoré je  vo vzťahu k nemu  ustanovením špeciálnym,  spočíva  v tom, že tomu zo škodcov, ktorý náhradu škody splnil, vzniká právo požadovať náhradu škody od ostatných škodcov. Záleží však na miere ich účasti na spôsobenej škode.  

Delená zodpovednosť

Môže byť stanovená rozhodnutím súdu, avšak iba v odôvodnených prípadoch, a to v závislosti od „účasti na spôsobenej škody“. 

Delená zodpovednosť predstavuje situácie,  kedy, vzhľadom k osobitným okolnostiam prípadu, súd rozhodne o zodpovednosti každého zo škodcov podľa miery ich účasti na spôsobenej škode. A v príslušnom rozsahu uloží tomu ktorému škodcovi povinnosť škodu nahradiť. 

Či ide o takýto osobitný prípad, treba posúdiť so zreteľom na všetky okolnosti prípadu a je treba ich náležite odôvodniť. Súd musí preto skúmať, v akom pomere sa ten ktorý škodca podieľal na vzniku škody. Podľa toho stanoví jeho podiel na náhrade.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na to, že ak keď sa na vzniku  škody podieľalo viac škodcov, z ktorých je len proti jednému podaná žaloba, jeho povinnosť na náhradu škody sa neznižuje o podiely pripadajúce na ostatných škodcov, za situácie, že sa nejedná o odôvodnený prípad delenej zodpovednosti.