Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

dohoda-o-hmotnej-zodpovednosti

Keď zamestnanec príde do styku s hodnotami zamestnávateľa, ktoré musí vyúčtovať, musí uzavrieť dohodu, ktorá je často nutná pre uplatnenie istých práv. Toto sa najčastejšie týka profesií ako predavač, vodič a podobne. Ako vyzerá takáto dohoda o zodpovednosti za materiálne škody?

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami, v ktorej sú uvedené povinnosti každej strany v súvislosti s materiálom, s ktorým nakladajú. Je to právne záväzný dokument, ktorý stanovuje podmienky dohody.

Zodpovednosť zamestnanca

Zodpovednosť zamestnancov je dôležitou súčasťou každého úspešného podniku. Zamestnanci sú zodpovední za svoju prácu, ako aj za to, že prispievajú k celkovému úspechu organizácie. Spoločnosti sa vo veľkej miere spoliehajú na svojich zamestnancov, že budú dodržiavať ich základné hodnoty a pomáhať plniť ich poslanie.

Zamestnanci majú zodpovednosť voči svojmu zamestnávateľovi a spoločnosti, pre ktorú pracujú. Očakáva sa od nich, že budú profesionálni a zdvorilí, že všetky pridelené úlohy vykonajú včas a na vysokej úrovni a že budú dodržiavať zásady a postupy spoločnosti.

Mali by byť tiež dochvíľni, organizovaní a ochotní tvrdo pracovať. Okrem toho by zamestnanci mali byť spoľahliví a dôveryhodní a mali by byť vždy ochotní učiť sa nové zručnosti.

Zamestnanci majú zodpovednosť aj voči svojim kolegom a tímu, s ktorým pracujú. Mali by byť otvorení spolupráci a ochotní poskytnúť pomoc alebo radu, keď ich o to požiadajú. Okrem toho by mali byť otvorení preberať úlohy mimo svojej oblasti pôsobnosti a flexibilne pristupovať k riešeniu problémov.

Napokon, zamestnanci by mali prevziať zodpovednosť za svoj vlastný kariérny rozvoj. Mali by sa usilovať o to, aby boli informovaní o najnovších trendoch a technológiách v odvetví a mali by vyhľadávať príležitosti na získanie nových zručností a profesionálny rozvoj.

Celkovo by zamestnanci mali mať vysoký štandard zodpovednosti, aby sa zabezpečil úspech organizácie. Dodržiavaním svojich povinností môžu zamestnanci pomôcť svojmu zamestnávateľovi a svojmu tímu dosiahnuť úspech.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Zamestnanci vo všeobecnosti zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia pri plnení svojich pracovných povinností. Patria sem škody spôsobené priamo alebo nepriamo na majetku alebo ľuďom.

Zamestnávatelia môžu byť zodpovední za škody spôsobené ich zamestnancami, ak sa zistí, že pri prijímaní, dohľade alebo školení zamestnanca postupovali nedbanlivo. V niektorých prípadoch môžu byť zamestnávatelia zodpovední aj vtedy, ak vedome umožnili zamestnancovi spáchať nedbanlivosť.

Hmotná zodpovednosť

Hmotná zodpovednosť je koncept, ktorý sa stáva čoraz dôležitejším na pracovisku aj v iných oblastiach života. Ide o myšlienku, že každý človek je zodpovedný za materiály, ktoré používa, a zodpovedá za podmienky dohody.

Hmotná zodpovednosť existuje už dlho, ale len nedávno sa stala širšie uznávanou a akceptovanou. Je to spôsobené rastúcou zložitosťou moderného pracoviska a potrebou podnikov niesť väčšiu zodpovednosť za materiály, ktoré používajú, a za rozhodnutia, ktoré prijímajú.

Zodpovednosť za materiál je založená na koncepcii, že každý človek by si mal byť vedomý materiálov, ktoré používa, a mal by niesť zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré v súvislosti s týmito materiálmi prijíma.

To zahŕňa zabezpečenie toho, aby sa materiály používali bezpečným, zodpovedným a etickým spôsobom. Znamená to tiež, že materiály by sa mali používať spôsobom, ktorý rešpektuje práva iných a nepoškodzuje životné prostredie.

Podmienky dohody o hmotnej zodpovednosti sa podrobne opisujú v zmluve medzi zúčastnenými stranami. Zahŕňa zodpovednosť každej strany, dôsledky nesplnenia požiadaviek a opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v prípade porušenia dohody.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti poskytuje jasné pochopenie úloh, povinností a práv každej strany. Tým sa zabezpečí, že každá strana si je vedomá svojich povinností a že môže niesť zodpovednosť za svoje konanie.

Dohody o hmotnej zodpovednosti tiež zabezpečujú, aby sa materiály používali bezpečným a zodpovedným spôsobom a aby sa so všetkými zúčastnenými stranami zaobchádzalo spravodlivo a rovnocenne.

Okrem toho, že dohody o hmotnej zodpovednosti poskytujú jasné pochopenie podmienok dohody, pomáhajú tiež zabezpečiť, aby sa materiály používali spôsobom, ktorý rešpektuje práva ostatných. To zahŕňa zabezpečenie toho, aby sa materiály nepoužívali spôsobom, ktorý poškodzuje životné prostredie alebo spôsobuje ujmu iným ľuďom alebo zvieratám.

O hmotnej zodpovednosti možno hovoriť napríklad aj pri zmluve o skladovaní. Zmluvou sa skladovateľ zaväzuje zodpovedať za stav skladovanej veci od doby jej prevzatia až po jej vydanie.  

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

V dohode o hmotnej zodpovednosti sa zvyčajne uvádza, kto zodpovedá za náklady na materiál, za jeho prepravu, prípadné opravy alebo údržbu a kto zodpovedá za prípadné škody spôsobené materiálu.

Dohoda môže byť uzavretá ako samostatný dokument alebo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy (vzor). Osoba musí byť staršia ako 18 rokov, aby ju mohla uzavrieť. Jej platnosť sa viaže na písomnú formu, preto je neplatná v prípade, že nie je napísaná. Platnosť dohody sa končí v deň ukončenia pracovného pomeru alebo v deň, keď sa zmluva odstúpi.

Dohody o hmotnej zodpovednosti sú dôležitou súčasťou každého podniku a mali by sa brať vážne. Poskytujú jasné pochopenie podmienok dohody a zabezpečujú, aby každý zúčastnený niesol zodpovednosť za svoje konanie.

Zabezpečujú tiež, aby sa materiály používali bezpečným a zodpovedným spôsobom a aby sa so všetkými zúčastnenými stranami zaobchádzalo spravodlivo a rovnocenne.

Podpísané strany sa dohodli, že každá z nich zodpovedá za materiály, ktoré poskytne na projekt. Každá strana zodpovedá za dodanie materiálov v súlade s dohodnutým harmonogramom a v rámci dohodnutého rozpočtu.

V prípade, že niektorá zo strán nedodá materiály podľa dohody, druhá strana má právo túto dohodu vypovedať. Ak sa strany rozhodnú ukončiť dohodu z dôvodu porušenia materiálnej zodpovednosti ktoroukoľvek zo strán, strana, ktorá porušila dohodu, zodpovedá za všetky náklady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia.

Povinnosti zamestnanca vyplývajúce z dohody o hmotnej zodpovednosti

Osoba, ktorá uzatvára dohodu o hmotnej zodpovednosti, sa zaväzuje:

  • zabezpečiť uloženie materiálu bezpečným, zabezpečeným a organizovaným spôsobom
  • zabezpečiť, aby všetky materiály boli v dobrom stave a neboli po dobe spotreby poškodené
  • dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa skladovania a používania materiálov
  • pravidelne kontrolovať, merať a monitorovať materiály s cieľom zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť
  • zabezpečiť správne dodržiavanie všetkých postupov pri manipulácii s materiálom

Okrem týchto bodov sa zamestnanec podpisujúci dohodu o materiálnej zodpovednosti zaväzuje:

  • viesť presné záznamy o všetkých materiáloch a transakciách
  • správne likvidovať všetky nebezpečné materiály v súlade s predpismi
  • pri manipulácii s materiálmi dodržiavať správne bezpečnostné opatrenia a postupy
  • udržiavať a aktualizovať úroveň zásob materiálov
  • udržiavať materiály v bezpečí a zabrániť neoprávnenému prístupu

Toto sú povinnosti zamestnanca, ktoré vyplývajú z uzavretia dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnávateľom.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti – vzor

(§ 176 zák. Práce)

Meno a adresa firmy [ ]

a

[ ], r.č. [ ], č. op. [ ], bydlisko [ ]

uzatvárajú túto dohodu o hmotnej zodpovednosti

I.

Podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] vykonáva [ ] práce skladníkov v sklade nachádzajúcom sa v [ ].

II.

Zamestnanec na základe tejto dohody preberá hmotnú zodpovednosť za hodnoty zverené na vyúčtovanie. Ide o zásoby materiálu a výrobkov zo skla umiestnených v sklade podľa inventúrneho zoznamu spísaného dnešným dňom.

Preberá tiež hmotnú zodpovednosť aj za ďalší materiál a výrobky, ktoré budú do skladu pravidelne dopĺňané a ktorých prijatie bude potvrdzovať.

Zamestnanec zodpovedá za schodok, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

III.

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť zamestnancovi také pracovné podmienky, aby mohol riadne plniť svoje povinnosti.

Ak zamestnanec zistí, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky, aby mohol riadne plniť svoje povinnosti, je povinný oznámiť závadu zamestnávateľovi.

Ďalšie podmienky zodpovednosti za prípadný schodok vyplývajú z ustanovení Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov.

IV.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ, druhé zamestnanec.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ………………..                                               Podpis ………………

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti

Existencia pracovnoprávneho vzťahu je nevyhnutnou podmienkou pre zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancami. Na inšpiráciu je tu vzor dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

Zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy, ako aj pracovníci zamestnaní na základe dohôd o práci mimo pracovného pomeru (dohodári, študenti), nesú zodpovednosť za škodu.