Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

dohoda-o-hmotnej-zodpovednosti

DOHODA O HMOTNEJ ZOPDOVEDNOSTI

(§ 176 zák. Práce)

Meno a adresa firmy [ ]

a

[ ], r.č. [ ], č.op. [ ], bydlisko [ ]

uzatvárajú túto

dohodu

o hmotnej zodpovednosti

I.

Podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] vykonáva [ ] práce skladníkov v sklade nachádzajúcom sa v [ ].

II.

Zamestnanec na základe tejto dohody preberá hmotnú zodpovednosť za hodnoty zverené na vyúčtovanie. Ide o zásoby materiálu a výrobkov zo skla umiestnených v sklade podľa inventúrneho zoznamu spísaného dnešným dňom.

Preberá tiež hmotnú zodpovednosť aj za ďalší materiál a výrobky, ktoré budú do skladu pravidelne dopĺňané a ktorých prijatie bude potvrdzovať.

Zamestnanec zodpovedá za schodok, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

III.

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť zamestnancovi také pracovné podmienky, aby mohol riadne plniť svoje povinnosti.

Ak zamestnanec zistí, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky, aby mohol riadne plniť svoje povinnosti, je povinný oznámiť závadu zamestnávateľovi.

Ďalšie podmienky zodpovednosti za prípadný schodok vyplývajú z ustanovení Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov.

IV.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ, druhé zamestnanec.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ………………..                                               Podpis ………………

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za škodu je uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa uzatvára písomne​​, inak je neplatná. Možno ju uzavrieť samostatne, ale môže byť aj súčasťou pracovnej zmluvy, prípadne dohody o zmene pracovnej zmluvy.