ZŤP – parkovací preukaz, štátne príspevky, zľavy

ZŤP

Zdravotne ťažko postihnutí ľudia – ZŤP, patria medzi najzraniteľnejšie skupiny v našej spoločnosti. Títo jednotlivci majú zväčša obmedzené fyzické a/alebo mentálne schopnosti, ktoré vplývajú na ich schopnosť plnohodnotne fungovať a zapájať sa do bežného života. ZŤP zahŕňa širokú škálu zdravotných problémov a ochorení, ktoré majú vplyv na každodenný život človeka.

Medzi najčastejšie formy zdravotného postihnutia patria zrakové, sluchové, pohybové a intelektuálne postihnutia. Niektorí jedinci môžu mať kombináciu viacerých postihnutí, čo ešte viac zhoršuje ich schopnosť plnohodnotne fungovať.

Žiadosť o ZŤP preukaz

Preukaz ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) je často jediným spôsobom, ako ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečiť prístup k rôznym výhodám a službám. Tento preukaz im umožňuje žiť plnohodnotný a dôstojný život napriek svojmu handicapu.

Vďaka preukazu ZŤP sa takýmto ľuďom môže zjednodušiť a zlepšiť každodenný život.

Žiadosť o ZŤP preukaz je dokument, ktorý slúži na dokladovanie závažného zdravotného postihnutia a poskytuje oprávnenie k mnohým výhodám a zľavám v rôznych oblastiach, od dopravy, cez kultúru a šport až po zdravotné služby.

Na vybavenie tohto preukazu majú nárok osoby, ktorých zdravotné postihnutie výrazne obmedzuje a majú zvýšené nároky na starostlivosť alebo pomoc v každodennom živote. Ide najmä o osoby so závažným fyzickým, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, avšak aj s mentálnym alebo duševným ochorením.

Žiadosť o ZŤP preukaz je nutné podať na kompetentný úrad, zväčša ide o obec alebo mesto, kde má osoba trvalý pobyt. Žiadateľ musí byť najskôr vedený v evidencii osôb so zdravotným postihnutím a mať vydané rozhodnutie o závažnosti zdravotného postihnutia.

Toto rozhodnutie môže byť vydané buď krajským alebo mestským úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo lekárom – špecialistom.

Žiadosť o ZŤP preukaz musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, údaje o zdravotnom postihnutí, ktoré musia byť preukázateľné lekárskou správou a fotografie žiadateľa. Okrem toho je potrebné uviesť aj informácie o sociálnej a finančnej situácii žiadateľa.

Kto má nárok na parkovací preukaz ZŤP?

Parkovací preukaz ZŤP je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje jednotlivcom so zdravotným postihnutím mať jednoduchší prístup k parkovacím miestam určeným pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Tento preukaz im zabezpečuje životné pohodlie a podporuje ich mobilnosť. Kto má teda nárok na získanie parkovacieho preukazu ZŤP?

Podľa zákona majú právo na takýto preukaz:

 • Osoby s trvalým zdravotným postihnutím, ktoré spadá do kategórie ZŤP. Tým sa myslia ľudia so zdravotným postihnutím, ktoré je výsledkom vrodených porúch, chorôb alebo úrazov. Týmto postihnutiam je potrebné, aby ich pohyb bol obmedzený po dobu minimálne 12 mesiacov.
 • Preukaz ZŤP môže byť vydaný aj rodinným príslušníkom osoby so zdravotným postihnutím, ak ich postihnutie znemožňuje cestovanie samostatne. Tento preukaz umožňuje vodičovi, ktorý zastupuje osobu so zdravotným postihnutím, parkovať na miestach určených pre ZŤP.

Pri žiadosti o získanie parkovacieho preukazu ZŤP je potrebné doložiť potrebné doklady, ktoré potvrdzujú zdravotné postihnutie. Jedným z nich je napríklad lekársky posudok, ktorý musí byť vydávaný najviac tri mesiace pred podaním žiadosti. Tento posudok musí tiež obsahovať presné informácie o zdravotnom postihnutí a jeho vplyve na pohyb osoby. Tej, ktorá má nárok na parkovací preukaz ZŤP.

ZŤP parkovanie zadarmo a iné výhody

Pre osoby so zdravotným postihnutím môže cestovanie predstavovať väčšiu výzvu, zvlášť ak ide o problém s parkovaním vozidla. Špeciálne parkovacie miesta pre ZŤP nie sú všade dostupné a nie vždy sú v spojení s vhodnou dopravou pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Preto niektoré mestá a organizácie ponúkajú pre ZŤP parkovanie zadarmo, spolu s ďalšími výhodami, aby cestovanie bolo pre tieto osoby pohodlnejšie a menej stresujúce.

Väčšina mestských samospráv a parkovacích služieb ponúka pre ZŤP parkovanie zadarmo na vyhradených miestach. Tieto miesta sú zvyčajne označené znakom ZŤP a nachádzajú sa blízko vchodu do obchodov, úradov alebo verejných budov.

Niektoré mestá ponúkajú aj možnosť zaparkovania na platených parkovacích miestach zadarmo, ak si osoba s ťažkosťami v pohybe zakúpi špeciálny parkovací lístok.

Ďalšími miestami, kde môžu byť k dispozícii ZŤP parkovacie miesta sú obchodné centrá, väčšie hotely, kultúrne inštitúcie alebo nemocnice. V niektorých prípadoch je potrebné vopred získať povolenia alebo identifikáciu pre oprávnenie parkovať na týchto miestach.

Okrem parkovania zadarmo môžu byť k dispozícii pre ZŤP aj ďalšie výhody. Niektoré mestá a organizácie ponúkajú znížené alebo bezplatné vstupné do kultúrnych inštitúcií, ako sú múzeá, divadlá alebo galérie. V mnohých prípadoch je tiež možné využívať bezplatnú dopravu alebo zvýhodnené ceny za cestovanie verejnou dopravou.

Pre uplatnenie týchto výhod je potrebné sa preukázať ZŤP preukazom.

Oslobodenie od diaľničnej známky ZŤP – platnosť

Oslobodenie od diaľničnej známky platí pre všetkých držiteľov preukazu ZŤP s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto osoby musia mať oprávnené miesto vodiča alebo spolujazdca vo vozidle.

Po schválení žiadosti sa osoba dostane do registra poskytovania dopravnej pomoci a bude na základe tohto záznamu oslobodená od platby diaľničnej známky.

Oslobodenie od diaľničnej známky pre ZŤP platí na všetkých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky, čo predstavuje významnú finančnú úľavu pre tieto osoby. Okrem toho, títo držitelia majú aj nárok na bezplatné parkovné na parkovacích miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zavedenie oslobodenia od diaľničnej známky pre ZŤP držiteľov je dôkazom sociálnej zásluhy a ochrany týchto osôb, pre ktorých sú často dopravné náklady veľkými finančnými ťažkosťami.

Platnosť oslobodenia od platby diaľničnej známky pre ZŤP nie je potrebné predlžovať, nakoľko toto oslobodenie od úhrady je platné až do vtedy, kým sa nezmenia údaje uvedené v žiadosti.

Ak by došlo k zmene údajov, je potrebné podať novú žiadosť, s novými údajmi a platnosťou oslobodenia od platby diaľničnej známky pre ZŤP.

Na aké štátne príspevky má nárok ZŤP?

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na rôzne štátne ZŤP príspevky, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť kvalitu ich života a zaistiť potrebnú podporu. Medzi tieto príspevky patrí aj rôzna finančná podpora v súvislosti s kúpou, úpravou a nácvikom používania rôznych pomôcok a zariadení.

 • Jedným z príspevkov, na ktorý majú osoby s ťažkým postihnutím nárok, je príspevok na kúpu motorového vozidla. Tento príspevok im pomôže získať vlastné vozidlo, ktoré im umožní cestovať nezávisle a bez potreby pomoci iných osôb. Podmienkou je, že osoba musí byť schopná vodičského oprávnenia a vozidlo musí byť prispôsobené na ich konkrétne potreby.
 • Ďalším ZŤP príspevkom, na ktorý majú nárok, je finančná podpora na úpravu nehnuteľnosti. Tento príspevok im umožňuje prispôsobiť svoj domov či byt tak, aby bolo ich prostredie bezbariérové a prístupné pre ich zdravotné obmedzenia. Týmto spôsobom sa môžu stať samostatnejšími a nezávislejšími vo svojom prostredí.
 • Osobná asistencia je ďalší príspevok, ktorý zabezpečuje pomoc pri každodenných činnostiach pre osoby so zdravotným postihnutím. Podporou v tejto oblasti môžu byť zabezpečené napríklad pomoc pri hygienických činnostiach, príprava jedla alebo asistencia pri práci.
 • Kúpa zdvíhacieho zariadenia je tiež jedným z príspevkov, na ktorý si môžu ZŤP nárokovať. Tento príspevok umožňuje získať potrebné zariadenia, ktoré im pomôžu s prenášaním a presúvaním sa po domácnosti alebo na verejnosti.
 • Úprava osobného motorového vozidla sa týka situácií, kedy osoba potrebuje prispôsobiť svoje vlastné vozidlo na svoje individuálne potreby. Týmto spôsobom môžu osoby so zdravotným postihnutím získať osobnú mobilitu a nezávislosť, čo im umožní viac sa zapájať do spoločnosti a zlepšiť ich životné podmienky.
 • Niekedy môže byť pre prekážku aj prevoz na liečbu alebo dôležité stretnutia. Preto majú osoby so zdravotným postihnutím nárok na príspevok na prepravu, ktorý im umožní pokryť náklady na dopravu v tejto situácii.
 • Štátne príspevky pre ZŤP zároveň môžu pomôcť s kompenzáciou výdavkov na diétnu stravu pre osoby s určitým druhom postihnutia. Taktiež sa poskytuje aj príspevok na náklady na hygienu a opotrebované oblečenie ako aj na prevádzku motorového vozidla.
 • V prípade, že osoba so zdravotným postihnutím potrebuje pomoc s opaterou alebo starostlivosťou o psa, môže požiadať o príspevok na tento účel.
 • V neposlednom rade majú osoby s ťažkým postihnutím nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Tento príspevok umožňuje získať pomoc a starostlivosť v prípade, že osoba s postihnutím potrebuje osobu na opateru a starostlivosť o seba.

Je dôležité si uvedomiť, že nárok na jednotlivé štátne príspevky pre ZŤP môže byť rôzny v závislosti od konkrétneho postihnutia, zdravotného stavu a potrieb. Preto je vhodné konzultovať nároky s príslušnými úradmi a odborníkmi na sociálne zabezpečenie.

Ponúka Orange zľavu pre ZŤP?

V súčasnosti spoločnosť Orange neponúka žiadnu zľavu pre ZŤP. Takáto osoba teda musí platiť rovnakú sumu za využívanie služieb spoločnosti, ako všetky ostatné.

Či spoločnosť Orange v blízkej budúcnosti bude poskytovať zľavy pre ZŤP zatiaľ nie je isté.

Má ZŤP nárok na zľavu na auto?

Často je získanie osobného motorového vozidla finančne náročné, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú obmedzené príjmy. Pre aktívnych ZŤP je zľava na auto veľmi dôležitá. Preto je vhodné vedieť, že osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, ak splnia určité podmienky.

Tento príspevok slúži práve na zabezpečenie mobility osôb so zdravotným postihnutím a pomôže im získať vlastné auto. Aká je však výška tohto peňažného príspevku? Výška peňažného príspevku sa určí podľa percentuálnej sadzby v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby so zdravotným postihnutím.

Príspevok je možné získať vo výške maximálne 13 277,58 €. Okrem toho je potrebné splniť aj ďalšie podmienky, napríklad že osoba so zdravotným postihnutím musí byť alebo bude zamestnaná a túto skutočnosť dokáže.

Využitie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla môže pre niektoré osoby so zdravotným postihnutím znamenať veľké uľahčenie života a možnosť získať väčšiu nezávislosť. Preto je dôležité vedieť o možnostiach a podmienkach pre získanie zľavy na auto pre ZŤP.

Sprevádzanie ZŤP rodinného príslušníka

Sprevádzanie ZŤP rodinného príslušníka je dôležitou súčasťou života mnohých ľudí. Títo jedinci potrebujú v každodennom živote pomoc a podporu od svojich blízkych, ktorí sa stávajú ich sprievodcami a nehovoriacimi asistentmi.

Sprevádzanie ZŤP rodinného príslušníka môže byť náročné a zároveň veľmi dôležité pre zabezpečenie ich kvalitného života. Každý člen rodiny má svoju rolu a významnú úlohu v sprevádzaní ťažko chorého príbuzného.

Rodinní príslušníci sa často stávajú primárnymi opatrovníkmi a starajú sa o všetky potreby svojho postihnutého člena. Sprevádzanie môže zahŕňať pomoc pri fyzickej starostlivosti (čistenie, obliekanie, kŕmenie), administratívne úlohy (plánovanie lekárskych návštev, organizácia liekov), avšak aj emocionálnu a sociálnu podporu.

Ako dlho trvá schválenie preukazu ZŤP?

Ak sa žiadateľ zamýšľa nad tým, ako dlho trvá schválenie preukazu ZŤP, mal by vedieť, že podľa zákona trvá úradu práce vyhotovenie posudku o zdravotnom stave 30 dní od obdržania všetkých potrebných dokumentov.

Znamená to teda, že po kompletnej podanej žiadosti o schválenie ZŤP od človeka, ktorý má potrebné zdravotné obmedzenie, úrad práce má jednu dobu stanovenú 30 dní na oboznámenie sa s dokumentami.

Potom súhlasné rozhodnutie o schválení trvá 15 dní. Občan má teda záväzok oboznámiť sa s rozhodnutím o schválení najneskôr do 15 dní od vyhotovenia posudku. Je teda jasné, že to, ako dlho trvá schválenie preukazu ZŤP je maximálne 45 dní.

Práca pre ZŤP

V súčasnosti existuje mnoho právnych návykov a opatrení, ktoré majú za cieľ pomôcť ZŤP pri získavaní zamestnania a integrácii do pracovného prostredia. Jedným z takýchto opatrení je povinnosť zamestnávať určité percento ZŤP vo veľkých spoločnostiach.

Toto opatrenie pomáha zabezpečiť, že ZŤP majú rovnaké možnosti v oblasti zamestnania ako ostatní občania. Okrem toho, existujú aj špecializované agentúry a organizácie, ktoré ponúkajú pomoc ZŤP pri hľadaní práce a pripravujú ich na pracovné situácie. Tieto organizácie sú schopné poskytnúť individuálny prístup a poradiť v oblasti vhodných pracovných pozícií pre ZŤP.

Niektoré spoločnosti tiež poskytujú prispôsobené pracovné prostredie pre ZŤP, aby mohli vykonávať svoju prácu v pohodlnom a bezpečnom prostredí. V súčasnosti je na trhu dostupných mnoho rôznych pracovných príležitostí pre ZŤP, ako napríklad práca v oblasti informačných technológií, administratívnej práce, manažmentu, služieb zákazníkom a mnoho ďalších.

Vytváranie správneho prístupu k zamestnaniu a integrácia ZŤP do pracovného prostredia sú dôležitými krokmi k dosiahnutiu inkluzívnej spoločnosti. Preto, je dôležité, aby sme ako spoločnosť podporovali a vytvárali podmienky pre úspešnú prácu pre ZŤP.