Opatrovateľský príspevok – podmienky, žiadosť, kalkulačka

opatrovatelsky-prispevok

Opatrovanie je veľmi náročná činnosť – tak po fyzickej ako aj psychickej stránke. Dosť výrazne človeka oberá o sily, energiu a čas. Na druhej strane však pocit zadosťučinenia a pomoci milovanému človeku väčšine ľudí stojí za všetky prekážky. Kto môže poberať opatrovateľský príspevok a ako si ho vybaviť?

Opatrovateľský príspevok sa poskytuje na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Môže poberať opatrovateľský príspevok aj osoba, ktorá vykonáva zamestnanie alebo poberá invalidný dôchodok?

Opatrovateľský príspevok – podmienky

Opatrovateľský príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy
 • starostlivosti o domácnosť
 • realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít

Peňažný opatrovateľský príspevok sa poskytne, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba
 • opatrovanie sa poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Kto môže poberať opatrovateľský príspevok?

Peňažný príspevok na opatrovanie člena rodiny možno poskytnúť len jednej oprávnenej osobe. Kto teda podľa zákona môže poberať opatrovateľský príspevok?

Príspevok na opatrovanie môže získať osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je to manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo iná osoba, ktorá býva s osobou s ŤZP. 

Táto osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • plnoletosť
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie
 • osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním

Výška opatrovateľského príspevku nie je stanovená fixne, tzn. nie každý opatrovateľ bude ohodnotený identickou sumou.

Ako vybaviť opatrovateľský príspevok?

Každý z nás sa v živote môže ocitnúť v situácii, kedy sa musí postarať o člena rodiny, ktorý to už nedokáže sám. Ako si v tomto prípade vybaviť opatrovateľský príspevok?

Príspevok sa priznáva na základe písomnej žiadosti. Prílohou žiadosti je aj komplexný posudok, na základe ktorého bol zdravotne znevýhodnený blízky klasifikovaný ako odkázaný na opatrovanie. 

Opatrovateľský príspevok sa poskytuje osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Žiadosť o opatrovateľský príspevok – ÚPSVaR

Žiadosť o opatrovateľský príspevok sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého pobytu žiadateľa, alebo elektronickými prostriedkami podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Túto žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného orgánu musí fyzická osoba, ktorá si podáva žiadosť o priznanie opatrovateľského príspevku na ÚPSVaR, predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Výplata peňažného príspevku na opatrovanie je možná len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Opatrovateľský príspevok 2023 – zvýšenie

Úprava legislatívy od júla 2023 priniesla zvýšenie opatrovateľského príspevku a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie. Zvýšenie opatrovateľského príspevku v roku 2023 najviac pocítili opatrovatelia na dôchodku. Po novom je ich príspevok vyšší a nekráti sa.

Od júla opatrovateľ v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby poberá 569 € mesačne, čo je o 43,35 € viac ako tomu bolo predtým. Dosahuje tak úroveň čistej minimálnej mzdy v krajine. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb je príspevok na úrovni 756,80 €. 

Opatrovníci môžu poberať ešte o 100 € mesačne viac, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovník zároveň nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia alebo penziu z druhého piliera.

Opatrovateľský príspevok na dieťa

Poskytovaním opatrovateľského príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá dieťaťu poskytuje starostlivosť, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Opatrovateľský príspevok na dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?

Mnoho ľudí v súvislosti s opatrovateľským príspevkom zaujíma, či sa počíta do dôchodku.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená. To znamená, že nesmie byť poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Za poistencov štátu (nielen z dôvodu poberania opatrovateľského príspevku, ale aj z iných dôvodov), štát platí poistné len na dôchodkové poistenie. Na vznik nároku na starobný dôchodok je potrebné byť dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov. Do dôchodku sa teda poskytovanie opatrovateľského príspevku počíta.

Opatrovateľský príspevok sa počíta aj do starobného dôchodku.

Opatrovateľský príspevok – kontrola

Jednou z úloh úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predstavujú aj náhodné kontroly, či opatrovateľ poberajúci opatrovateľský príspevok nezanedbáva svoje povinnosti.

Poverený zamestnanec úradu môže navštíviť opatrovaného v jeho domácnosti a osobne preveriť, ako sa o neho opatrovateľ stará. Taktiež môže od opatrovateľa požadovať rôzne informácie a vysvetlenia týkajúce sa opatrovania.

Pokiaľ sa kontrolou zistia závažné nedostatky v kvalite a rozsahu pomoci, úrad môže rozhodnúť o odňatí opatrovateľského príspevku a zastavení jeho výplaty. Po odstránení nedostatkov sa môže príspevok opätovne vyplácať.

Opatrovateľský príspevok – kalkulačka

Inštitút sociálnej politiky vytvoril v súlade s platnou legislatívou jednoduchý nástroj na orientačný výpočet opatrovateľského príspevku v podobe online kalkulačky. Tá je dostupná online na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocou kalkulačky si možno overiť, či má opatrovateľ starajúci sa o blízku osobu s ŤZP nárok na priznanie opatrovateľského príspevku vrátane jeho predpokladanej výšky.

Nárok na peňažný príspevok a jeho výška sa určí na základe niekoľkých údajov o opatrovateľovi a jednej alebo dvoch opatrovaných osobách podľa ich skutočnej životnej situácie. Výšku peňažného príspevku možno vypočítať nielen pre aktuálne obdobie, ale aj spätne od júla 2020.

Opatrovateľský príspevok a dôchodok

Opatrovateľom, a teda aj poberateľom opatrovateľského príspevku môže byť aj (invalidný) dôchodca. Vzhľadom na to, že popri opatrovateľskom príspevku súbežne poberá aj dôchodok, mesačná splátka bude o čosi nižšia ako v prípade opatrovateľov bez akéhokoľvek iného príjmu.

Môže invalidný dôchodca poberať opatrovateľský príspevok?

Ďalšou častou otázkou ohľadom opatrovania osoby s ŤZP je, či môže invalidný dôchodca poberať opatrovateľský príspevok. Odpoveď je jednoduchá – áno, môže.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok)
 • výsluhový dôchodok
 • invalidný výsluhový dôchodok

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 426,75 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 567,60 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Šikovnou pomôckou je kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie, na základe ktorej možno zistiť, akú asi finančnú dávku môže človek mesačne očakávať. Tento výpočet je len orientačný a neurčuje záväznú výšku príspevku na opatrovanie.

Opatrovateľský príspevok a zamestnanie

Opatrovateľský príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak opatrovateľ vykonáva zamestnanie a jeho mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Suma životného minima je 234,42 €.

Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. 

Podpora v nezamestnanosti a opatrovateľský príspevok

Málokto vie, že možno súčasne poberať podporu v nezamestnanosti a opatrovateľský príspevok. Zaradenie fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie a poberanie podpory v nezamestnanosti nie je v zmysle zákona prekážkou pre vznik nároku na opatrovateľský príspevok.

Ide však o špecifické prípady, o ktorých sa treba informovať na Odbor komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne. Do jej pôsobnosti patrí poskytovanie dávky v nezamestnanosti.