Adopcia detí – pestúnska starostlivosť, príspevky na dieťa

adopcia detí

Adopcia je právny proces, ktorý umožňuje nevlastným rodičom prijať a vychovávať dieťa, ktoré nemá vlastného biologického rodiča alebo nemôže byť vychovávané v jeho biologickom rodinnom prostredí. Adopcia detí je často plná otázok, očakávaní a citových výkyvov. Aké možnosti príspevku na dieťa existujú v prípade adopcie? Ako funguje adopcia na diaľku a akým spôsobom môže prispievať k životu dieťaťa?

Tento článok preskúma rôzne aspekty adopcie, od detských domovov až po otázky finančnej záťaže spojenej s touto vzácnou formou rodičovstva.

Čo je to adopcia detí

Adopcia detí, či osvojenie, predstavuje proces vytvorenia rodinného prostredia pre dieťa, ktorého biologickí rodičia nie sú schopní alebo nemôžu vykonávať rodičovské práva a povinnosti. Súdne rozhodnutie je nevyhnutným krokom v adopčnom procese, a to po predchádzajúcom období sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré je definované príslušnými právnymi normami.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí jasne stanovuje, že adoptívnymi rodičmi môžu byť manželia, jednotlivci (ženy alebo muži) alebo manžel/ka rodiča.

Proces adopcie detí je dôkladne regulovaný právnymi predpismi. Neexistuje však univerzálny vzorec pre každú adopciu, pretože každý prípad je jedinečný. Podstatné je, že adoptívni rodičia musia byť schopní poskytnúť dieťaťu bezpečný a láskyplný domov.

Adopcia je možná pre:

 • deti, ktoré sú súdne vyhlásené za právne voľné
 • deti, ktorých rodičia súhlasia s adopciou
 • deti, evidované v Zozname detí pre sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré sú určené na adopciu

Taktiež môže dôjsť k adopcii manželom rodiča dieťaťa, ak rodič žijúci v manželstve súhlasí s touto formou adopcie.

Zoznam detí na adopciu na Slovensku je verejne dostupný zoznam detí, ktoré sú určené na adopciu. Zoznam spravuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zoznam detí na adopciu na Slovensku obsahuje základné údaje o deťoch, ako sú ich meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, zdravotný stav, rodinný stav a špecifické požiadavky na adoptívnych rodičov.

Ako prebieha osvojenie dieťaťa

1. Získanie Informácií

Začiatok je jednoduchý – každý, kto prejaví záujem o osvojenie dieťaťa, môže získať potrebné informácie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) alebo od akreditovaných subjektov, ktoré sa špecializujú na prípravu na osvojenie.

2. Žiadosť o osvojenie: formality a doklady

Po získaní potrebných informácií nasleduje podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Žiadateľ musí poskytnúť svoje osobné údaje a predložiť dokumenty, ako je dotazník, správa o zdravotnom stave a doklad o majetkových pomeroch. ÚPSVaR potom vykonáva súbor krokov, vrátane získania odpisu registra trestov a správy o bytových, rodinných a sociálnych pomeroch žiadateľa.

3. Príprava na osvojenie

Každý záujemca o osvojenie dieťaťa si môže vybrať subjekt, ktorý ho bude pripravovať na osvojenie. Môže to byť ÚPSVaR alebo akreditovaný subjekt. Po uzatvorení dohody o príprave nasleduje samotný proces prípravy, ktorý môže byť individuálny, skupinový alebo kombinovaný.

4. Posúdenie predpokladov

Príprava zahŕňa informácie o osvojení dieťaťa, jeho procese, špecifických potrebách dieťaťa a otázkach týkajúcich sa jeho pôvodu a identity. Odborný tím posudzuje predpoklady žiadateľa pomocou psychologických testov a dotazníkov.

5. Rozhodnutie

Po ukončení prípravy nasleduje vypracovanie záverečnej správy, ktorá rozhoduje o zapísaní žiadateľa do zoznamu. Týmto sa otvárajú dvere k ďalším krokom procesu osvojenia dieťaťa.

Súd nakoniec rozhoduje o zverení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov a o samotnom osvojení. Týmto sa uzatvára proces, ktorý môže zmeniť životy detí a budúcich rodín navždy.

osvojenie dieťaťa
Osvojenie dieťaťa je nie len právnym procesom, ale celou cestou s cieľom vytvoriť láskyplné a bezpečné rodinné prostredie pre deti, ktoré hľadajú nový začiatok.

Detský domov: Útočisko pre deti v núdzi

V istých prípadoch sa deti ocitnú v zariadeniach, ktoré sú navrhnuté na poskytnutie pomoci v ťažkých životných situáciách. Tieto miesta sú známe ako krízové strediská alebo detské domovy. V týchto inštitúciách pracujú edukovaní vychovávatelia, sústredení sociálni pracovníci a empatickí psychológovia. Tí sa venujú starostlivosti o deti v náročných situáciách.

Niektoré detské domovy sú dokonca vybavené profesionálnymi rodičmi, ktorí poskytujú lásku a starostlivosť deťom priamo v ich domácom prostredí, tvoriac tak profesionálne náhradné rodiny.

Deti prichádzajú do detských domovov v rôznych vekových skupinách – od tých, ktoré ešte len začínajú rozprávať, až po tie, ktoré už zvládajú písať a čítať. Toto miesto poskytuje útočisko deťom, ktoré môžu prichádzať do detských domovov aj opakovane v závislosti od ich konkrétnych potrieb a okolností.

Pracovníci v týchto domovoch nesú obrovskú zodpovednosť – podporujú nielen fyzický a emocionálny vývoj detí, ale takisto sa im snažia vytvoriť bezpečné a stabilné prostredie.

Cieľom detských domovov nie je len poskytnúť dočasné útočisko, ale aj pripraviť deti na budúcnosť. Tí, ktorí sú pripravení a schopní, môžu prejsť do vlastných rodín. Iní môžu nájsť nový domov v pestúnskej starostlivosti alebo prejsť procesom adopcie, ktorý otvára dvere k novému začiatku. Niektoré deti nájdu svoje miesto aj u iných príbuzných.

Detské domovy tak zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečného a láskyplného prostredia pre deti v ich ťažkých životných etapách.

Čo je to pestúnska starostlivosť?

Pestúnska starostlivosť predstavuje vytvorenie náhradného rodinného prostredia (krátkodobého, strednodobého alebo dlhodobého) pre deti, ktoré nemôžu byť vychovávané svojimi biologickými rodičmi z rôznych dôvodov. Súd rozhoduje o rozsahu práv a povinností pestúna k dieťaťu, s dôrazom na zachovanie kontaktu s biologickou rodinou v prospech dieťaťa.

Kto sa môže stať pestúnskym rodičom?

 • manželia
 • jednotlivec (žena alebo muž)
 • osoba zapísaná do zoznamu žiadateľov, ktorá absolvuje prípravu a splní podmienky náhradnej rodinnej starostlivosti

Aké dieťa je možné prijať do pestúnskej starostlivosti?

 • dieťa, ktoré nemá adekvátnu starostlivosť od svojich rodičov
 • dieťa, ktoré je evidované v Zozname detí pre sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti

Postup pre pestúnsku starostlivosť

 1. Získať informácie z rôznych zdrojov, ako sú webové portály, komunikácia s ľudmi, ktorí majú skúsenosti s pestúnskou starostlivosťou alebo návšteva ÚPSVaR a akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar, Miesto pod slnkom).
 2. Vyplniť žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov na ÚPSVaR.
 3. Absolvovať návštevu sociálneho pracovníka a získať správy o svojom živote.
 4. Pripraviť sa na pestúnsku starostlivosť cez akreditovaný subjekt alebo ÚPSVaR.

Rozdiely medzi adopciou dieťaťa a pestúnskou starostlivosťou

KritériumAdopcia/OsvojeniePestúnska starostlivosť
RodičiaNoví právni rodičia nahrádzajú biologických rodičov.Pestúnski rodičia sú náhradní rodičia, nezískavajú zákonné postavenie.
Práva a povinnostiÚplné právne postavenie ako vlastní rodičia.Súd definuje rozsah práv a povinností pestúna.
Rodinné väzbyNový vzťah vytvorený mimo biologickú rodinu.Zachovanie kontaktu s biologickou rodinou.
Pôvodné rodinné pôsobenieNepredchádza pestúnstvu, rodičia môžu byť neznámi.Deti môžu byť v rodine prechodne alebo dlhodobo.
Proces prípravyŠpecifický proces prípravy pre adopciu.Príprava je identická s adopciou, so špecifikami pestúnskej starostlivosti.
Kontakt s biologickými rodičmiKontakty s biologickými rodičmi môžu byť obmedzené alebo nulové.Dôležitý je pravidelný kontakt s biologickou rodinou v záujme dieťaťa.
pestúnska starostlivosť
Pestúnskym rodičom môže byť osoba rešpektujúca rozhodnutia biologických rodičov a poskytujúca im pravidelný kontakt s dieťaťom.

Príspevky na dieťa v adopcii a v pestúnskej starostlivosti

Sociálne dávky pre deti, teda príspevky na dieťa v adopcii alebo pestúnskej starostlivosti hrajú kľúčovú úlohu v zabezpečovaní adekvátnej starostlivosti a podpory pre deti v náhradných rodinách. Každý druh starostlivosti má svoje vlastné nároky na príspevky, ktoré sa snažia zabezpečiť blahobyt a rozvoj detí v novom prostredí.

Sociálne Dávky pre Dieťa v Náhradných Rodinách a Pestúnstve

Druh príspevkuAdopciaPestúnstvo
Príspevok pri narodení dieťaťaOprávnenou osobou je adoptívny rodič, ak biologická matka neuplatnila nárok, do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.Pestún má nárok, ak biologická matka neuplatnila nárok, do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.
Príspevok na viac súčasne narodených detíOprávnenou osobou je adoptívny rodič, ak biologická matka neuplatnila nárok, do 6 mesiacov od narodenia detí.Pestún má nárok, ak biologická matka neuplatnila nárok, do 6 mesiacov od narodenia detí.
Rodičovský príspevok na dieťaAdoptívny rodič má nárok po súdnom rozhodnutí o zverení dieťaťa, do 3 rokov (v prípade NRS do 6 rokov veku dieťaťa).Pestún má nárok po súdnom rozhodnutí o zverení dieťaťa, do 3 rokov (v prípade NRS do 6 rokov veku dieťaťa).
Prídavok na dieťaOprávnenou osobou je adoptívny rodič rodič na základe súdneho rozhodnutia.Pestún má nárok na prídavok na dieťa na základe súdneho rozhodnutia.
Jednorazový príspevok na dieťa pri jeho zverení do NRSXMaloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti má nárok, ak bolo v ústavnej výchove alebo mu chýba základné vybavenie.
Opakovaný príspevok na dieťa zverené do NRSXMaloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti má nárok už pri nariadení predbežného opatrenia súdu.
Opakovaný príspevok náhradnému rodičoviXNáhradný rodič, ktorému bolo zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti, môže požiadať o opakovaný príspevok.
Jednorazový príspevok na dieťa pri zániku náhradnej starostlivostiXPlnoleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti má nárok, ak trvalo aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.
príspevok na dieťa
Zabezpečenie finančnej podpory prostredníctvom príspevkov pre dieťa je neoddeliteľnou súčasťou procesu adopcie a pestúnskej starostlivosti. Tieto opatrenia majú za cieľ zaručiť, že deti majú adekvátnu podporu na svoj rozvoj a prispôsobenie sa novému prostrediu.

Adopcia na diaľku

Rôzne organizácie, vrátane adopcianadialku.sk, centrumnarovinu.sk a innetwork.sk, sa aktívne venujú programu adopcie detí na diaľku. Tieto programy umožňujú ľuďom, ktorí sa rozhodnú adoptovať si chudobné dieťa na diaľku, stať sa ich sponzormi a prispievať k zlepšeniu ich budúcnosti, napr. v Ugande a Keni. Nižšie sú informácie o adopicii na diaľku, ktorá prebieha na innetwork.sk.

Ako prebieha adopcia na diaľku

Pred začatím adopcie je dôležité si uvedomiť, že prihláška predstavuje určitý záväzok, a je potrebné byť aktívnym a spolupracovať s organizáciou. Sponzor môže kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť podporu, avšak je nutné organizácii oznámiť túto zmenu najmenej 3 mesiace dopredu. Je to kvôli hladkému prechodu k novému sponzorovi a zabezpečeniu, že podpora pre dieťa pokračuje bez problémov.

 1. Mesačný príspevok: Sponzor mesačne prispieva čiastkou 28 eur alebo polovičnou podporou vo výške 14 eur. Adoptívny rodič obdrží profil dieťaťa, fotografiu s opisom, správy a iné informácie, a týmto spôsobom sa podieľa na zabezpečení základných potrieb dieťaťa.
 2. Vzťah s dieťaťom: Sponzor buduje vzťah s dieťaťom, ktoré mu tri až štyrikrát ročne posiela listy a fotografie. Sponzor má možnosť odpovedať a vyjadriť lásku a priateľstvo.

Program Adopcia na diaľku PLUS sa zameriava na podporu ugandských detí, ktoré by inak nemali prístup k vzdelaniu a museli by živoriť v ťažkých životných podmienkach. Finančné prostriedky sa využívajú na zabezpečenie jedla, oblečenia, vzdelania, lekárskej starostlivosti a iných potrieb detí.

Organizácia IN Network Uganda riadi pridelené finančné prostriedky, ktoré nepriamo prichádzajú dieťaťu, aby sa predišlo problémom spojeným s manipuláciou peniazmi a ochránili sa pred nebezpečenstvom, ktoré by mohlo vzniknúť z vlastnenia väčšej sumy peňazí.

adopcia na diaľku
Minimálna doba adopcie na diaľku a podpory je 1 rok. Výborne je, ak môže sponzor poskytnúť podporu aspoň na 3 roky alebo počas celého obdobia školskej dochádzky či štúdia.

Koľko stojí adopcia dieťaťa?

Adopcia dieťaťa na Slovensku je bezplatná, a to vrátane procesov, ako je prihlásenie na zoznam detí, stretnutia s dieťaťom, súdne konanie a samotné osvojenie. Osvojitelia sa nezaviažu k žiadnym finančným poplatkom v rámci týchto krokov. Zdravotná poisťovňa osvojiteľa alebo osvojitelky môže kryť náklady na psychologické a psychiatrické vyšetrenie.

Pri otázke, koľko stojí adopcia dieťaťa z inej krajiny, treba rátať s tým, že je to finančne náročnejšie. Treba brať do úvahy cenu cestovných nákladov, cenu ubytovania, ako aj cenu právnych služieb.

Existuje možnosť získania finančnej asistencie prostredníctvom príspevku zo strany štátu alebo podpory od neziskových organizácií, ktoré sa venujú adopcii. Tieto organizácie sú schopné poskytnúť finančnú pomoc na krytie nákladov spojených s celým adopčným procesom, zahŕňajúc psychologické vyšetrenie a poplatky spojené s úradom.