Ako postupovať pri založení živnosti?

Prvou a najdôležitejšou radou pri zakladaní živnosti je nájsť a oboznámiť sa s aktuálnymi náležitosťami a zákonmi upravujúcimi živnostenské podnikanie.

Hlavným dôvodom je totiž skutočnosť, že živnosť patrí k veľmi obľúbeným spôsobom zarábania peňažných prostriedkov a preto sa podmienky získania živnostenského oprávnenia menia takmer na ročnej báze.

Hneď na začiatku si treba uvedomiť aj fakt, že hoci nie každé podnikanie je živnosťou (existuje aj podnikanie bez živnosti), ale každá živnosť je podnikaním.

Podnikanie, ktoré nie je živnosťou predstavuje také činnosti, pri ktorých zákon nevyžaduje získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a osoby podnikajú na základe iného oprávnenia alebo sa ich činnosti považujú za slobodné povolania.

Zákon o živnostenskom podnikaní definuje živnosť ako činnosť, ktorú môže vykonávať fyzická alebo právnická osoba, ktorá však na to potrebuje získať živnostenské oprávnenie.

Všeobecnými podmienkami na prevádzkovanie a založenie živnosti je dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Skôr ako pristúpite k samotnému založeniu živnosti je potrebné, aby ste si premysleli oblasť, v ktorej chcete podnikať.

Dôležité je vybrať si aj obchodné meno a vedieť, ako vytvoriť podnikateľský plán. Samotné založenie živnosti môžeme zhrnúť do troch základných krokov.

Prvým krokom je získanie živnostenského oprávnenia a následné vystavenie živnostenského oprávnenia, ktoré bude zverejnené v živnostenskom registri. Druhým, veľmi dôležitým krokom je registrácia u správcu dane.

Správca dane pridelí daňovému subjektu DIČ a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie. Tretím krokom je prihlásenie sa do zdravotnej a sociálnej poisťovni. Ako živnostník ste totiž povinný odvádzať za seba odvody tak do zdravotnej, ako aj do sociálnej poisťovni. Pritom výška odvodov závisí od samotného príjmu živnostníka.

K ďalším formalitám, ktoré súvisia so založením živnosti zaraďujeme zriadenie prevádzkarne, zriadenie podnikateľského účtu či stanovenie zodpovedného zástupca.