Výška DPH na Slovensku v roku 2024

DPH

Skratka DPH označuje daň z pridanej hodnoty. Vzťahuje sa takmer na všetok tovar a služby. Je zarátaná priamo v cenách, ktoré sú v obchodoch alebo cenníkoch poskytovateľov rôznych služieb. Aká je výška DPH na Slovensku?

Výšku sadzby DPH si stanovuje každá krajina samostatne. Vďaka nej získava príjem do štátneho rozpočtu. S daňou z pridanej hodnoty sa teda stretáva bežný zákazník, ale nemusí riešiť jej odvádzanie. Odvádzajú ju všetci dodávatelia a podnikatelia, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo je to DPH, koľko je výška DPH na Slovensku a ako sa vypočíta cena bez DPH.

Čo je to DPH?

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je nepriama daň ukladaná na určité tovary a služby v každej fáze výrobného, distribučného a predajného cyklu. Odvádza sa aj z netradičných foriem výmeny, ako je obchod založený na barterovej zmluve. DPH je jednou z najčastejšie používaných daní v mnohých krajinách a predstavuje významný zdroj príjmov pre vládu.

Je to spotrebná daň, ktorá je určená na to, aby ju znášal konečný spotrebiteľ. Vo väčšine krajín sa DPH vyberá v sadzbe, ktorú určí vláda. Niektoré krajiny majú napríklad rôzne sadzby DPH v závislosti od typu výrobku alebo služby.

DPH je v súčasnosti vo svete základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Všeobecným dôvodom zavedenia daní je príjem štátneho rozpočtu tej krajiny, na území ktorej je vykonávaná ekonomická aktivita. Pomocou DPH je zdaňovaná spotreba.

Keď podnik zaplatí DPH, funguje to ako daňový úver na vstupe, ktorý sa potom prenesie na zákazníka. To znamená, že podniky môžu získať späť časť zaplatenej DPH. Vrátená suma závisí od celkových nákladov na nákupy, ktoré podnik uskutočnil. Podniky môžu získať vrátenie DPH aj v prípade, že suma zaplatenej DPH prevyšuje sumu, ktorú účtovali svojim zákazníkom.

Ako funguje systém DPH?

DPH je relatívne jednoduchý systém, ktorý podnikom uľahčuje sledovanie výšky daní, ktoré musia zaplatiť. Oddelením nákladov na tovar a služby dokážu podniky presne určiť svoje zisky a straty. To výrazne uľahčuje proces podávania daňových priznaní.

Systém DPH funguje tak, že konečný spotrebiteľ daň predpísanú pre daný výrobok, resp. službu zaplatí v cene výrobku, ale daň štátu v konečnom dôsledku „zaňho“ odvedú všetci „členovia“ distribučného kanála prostredníctvom pomerne premysleného systému platieb.

Ten zabezpečuje, že daň bude naozaj zaplatená za každý tovar resp. služby, ktorých sa týka. Základ dane pritom tvorí všetko, čo dodávateľ prijal, alebo má prijať od odberateľa alebo od inej osoby. Otázkou však zostáva, koľko je výška DPH na Slovensku.

Kto má povinnosť odvádzať DPH?

Základná povinnosť odvádzať daň (DPH) vzniká vtedy, keď dodávateľ alebo podnikateľ prekročí obrat pre povinnú registráciu k DPH (49 790 € za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, resp. za kratšie obdobie).

V takom prípade musí podať žiadosť o registráciu do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom daný obrat dosiahol. Platiteľom DPH sa však môže stať človek aj dobrovoľne.

Netreba zabúdať, že človek, ktorému sa pošťastí v hre, je obvykle povinný odvádzať daň z výhry. Povinnosť a výška zdanenia pri výhre je však individuálna.

Keď podnikateľ prekročí obrat pre povinnú registráciu k DPH, vzniká mu základná povinnosť odvádzať daň.

Výška DPH na Slovensku

Základná sadzba DPH na tovary a služby na Slovensku je 20 %. Následne zákon o DPH vymenúva tie tovary a služby, na ktoré sa použije znížená, 10 % sadzba dane.

Od roku 2023 sa zavádza aj ďalšia znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane v súvislosti s nájomným bývaním.

Uplatnenie zníženej sadzby DPH nie je možnosťou, ale povinnosťou. Ak platiteľ DPH predáva tovar alebo službu, ktoré patria medzi vybrané druhy so zníženou sadzbou, je povinný uplatniť túto zníženú sadzbu DPH a nemôže sa rozhodnúť použiť základnú, 20% sadzbu.

Koľko je DPH na Slovensku?

Na Slovensku sadzby DPH upravuje § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Viacerými novelami tohto predpisu sa docielil súčasný stav, podľa ktorého už od roku 2023 neplatia len dve, ale dokonca až tri rôzne sadzby DPH:

 • 20 % základná sadzba DPH
 • 10 % prvá znížená sadzba DPH
 • 5 % druhá znížená sadzba DPH

Pri zmene sadzby DPH sa vyžaduje použiť pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzbu DPH platnú v deň vzniku daňovej povinnosti, teda najčastejšie v deň dodania tovaru alebo služby.

Daň sa však neodvádza pri všetkých službách a tovaroch. Zákon definuje výnimky (§ 28 – § 48 zákona o DPH), ktorý tovar a služby a za akých okolností sú oslobodené od dane. Patria sem napríklad univerzálne poštové služby, zdravotná starostlivosť, kultúrne služby, poisťovacie služby, niektoré finančné služby atď.

Základná 20% sadzba DPH

Základná sadzba DPH sa uplatňuje na všetky tovary a služby okrem tých, ktoré sú oslobodené od DPH a na ktoré sa uplatňuje niektorá zo znížených sadzieb DPH.

Zákon o DPH samozrejme tieto tovary a služby nevymenúva, keďže ich je nespočetne veľa. Patrí sem napríklad aj oblečenie, elektronika, nábytok, energie, dopravné služby, účtovnícke služby a mnoho iných.

Znížená 10% sadzba DPH – tovary

Znížená sadzba DPH 10 % sa uplatňuje na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH. Pri každom tovare, na ktorý sa uplatňuje znížená sadzba DPH, sa uvádza jeho číselný kód a opis.

Medzi tovary, na ktoré sa vzťahuje 10 % sadzba DPH, patrí napríklad:

 • mäso a ryby
 • mlieko a mliečne výrobky (maslo, syry a tvaroh)
 • prírodný med
 • zelenina a ovocie
 • pečivo
 • antibiotiká a farmaceutické výrobky
 • tlačené knihy, noviny a časopisy

Na účely správneho zatriedenia tovaru sa používa záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru podľa spoločného sadzobníka cla Európskej únie.

Znížená sadzba DPH sa uplatňuje na pečivo, mäso, ryby, zeleninu a ovocie.

Znížená 10% sadzba DPH – služby a gastro

Okrem hore uvedených tovarov sa znížená 10% sadzba DPH sa uplatňuje aj na niektoré služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH, vrátane gastro služieb. Znížená 10% sadzba DPH sa uplatňuje aj od 1. apríla 2023 na služby súvisiace so športom a na gastrosektor.

Medzi služby zahrnuté v zákone o DPH so znáženou 10% sadzbou patria:

 • preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
 • ubytovacie služby
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov
 • prevádzka športových zariadení
 • služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier
 • služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk

Osobitnú pozornosť si zaslúžia reštauračné a stravovacie služby, ku ktorým je pre ich presné vymedzenie v zákone o DPH pridaný aj odkaz na ich definíciu.

Druhá znížená 5% sadzba DPH na nájomné bývanie

Najnižšia 5% sadzba DPH sa od roku 2023 vzťahuje na niektoré dodania súvisiace so stavbou štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu, a to:

 • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, okrem dodania nebytových priestorov
 • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory

Aby sa mohla na takéto plnenia uplatniť druhá znížená 5% sadzbu DPH, tak sa musia vzťahovať ku stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu.

Zároveň musí byť prijímateľom plnenia prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná.

Pred prenajatím bytu sa preto odporúča preštudovať si postup, ako prenajať byt a aké kroky je dôležité spraviť pred a počas prenájmu.

Výpočet ceny bez DPH

Zákon o DPH priamo nedefinuje presný spôsob, ako daň vypočítať. Napriek tomu možno DPH a cenu tovaru či služby bez DPH vypočítať ľahko.

 1. Cena bez DPH (resp. základ DPH): Pri sadzbe dane 20 % sa vynásobí cena bez DPH s koeficientom 0,2. Pri zníženej sadzbe 10 % sa bude násobiť číslom 0,1 a pri sadzbe 5 % číslom 0,05.
 2. Cena s DPH a je potrebné vypočítať cenu bez DPH a teda aj výšku DPH: Počíta sa (delí) najprv s koeficientami 1,2; 1,1 alebo 1,05 (t. j. 120 %; 110 %; 105 %). Získa sa tak cena bez DPH a následne už sa len z ceny s DPH odráta cena bez DPH a získa sa výška DPH.

DPH kalkulačka umožňuje rýchly a jednoduchý výpočet základu dane. Taktiež s ňou možno spraviť výpočet DPH z celkovej ceny alebo výpočet ceny bez DPH.

Daň z pridanej hodnoty je celkovo pohodlný, ľahko zrozumiteľný daňový systém, ktorý môže byť prospešný pre podniky aj vlády. Tým, že pomáha podnikom sledovať a vymáhať dane na vstupe, môžu podniky zostať konkurencieschopné a podniky a vlády môžu dosahovať vyššie príjmy.