Finančné pojmy

Vo finančnom svete sa používajú pojmy, nad ktorých významom hocikedy tápame, a pritom by ich mal poznať najmä ten, kto sa rozhodne pre pôžičku. Prinášame Vám vysvetlenie tých najpoužívanejších pojmov, s ktorými sa stretol takmer každý z nás.

Bonita je schopnosť dlžníka plniť svoje záväzky voči veriteľovi. Príkladom sú banky – tie si preverujú žiadateľa o pôžičku z hľadiska jeho príjmov a majetkových pomerov, aby získali istotu splácania úveru. K tomu používajú dokumenty, ktoré jej klient predloží, a nahliada do registra dlžníkov, z ktorých sa dozvie o akýchkoľvek úveroch klienta, popr. o prerokovávaných žiadostiach o poskytnutie pôžičky. Svoju bonitu môže žiadateľ zvýšiť prizvaním úverového spolužiadateľa (napr. manželky), prizvaním ďalšieho ručiteľa a poskytnutím dokumentov, ktoré preukazujú jeho bonitu.

Konsolidácia úverov znamená zlúčenie všetkých úverov do jedného zastrešujúceho. Využijú to najmä ľudia, ktorí si zaobstarali niekoľko úverov naraz a nestíhajú ich splácať. Zlúčením klienti získajú dlhšiu dobu splatnosti, nižšie úročenie, jednoduchšiu administratívu aj možnosť predčasného splatenia pôžičky zadarmo. Konsolidácia úverov sa oplatí vtedy, keď splátky úverov obmedzujú základné rodinný rozpočet a keď výška splátky je u nového úveru nižšia ako u existujúcich. Konsolidovať je možné bežné spotrebiteľské úvery, hypotekárne úvery, kontokorent, kreditné karty a niekedy aj lízing.

Osobný bankrot

Osobný bankrot čiže oddĺženie je spôsob, ako sa oslobodiť od záväzkov, ktoré dlžník nestačí splácať. K tomuto kroku môžu pristúpiť tí, ktorí majú dlhy u viac ako dvoch veriteľov a sú so splácaním záväzkov viac ako 30 dní po splatnosti. Ďalšou podmienkou je byť zamestnaný a splatiť do piatich rokov aspoň 30% dlžnej sumy. Počas tohto obdobia si dlžník musí vystačiť s tzv. nezabavitelným minimom. Návrh na oddĺženie sa podáva na krajskom súde podľa miesta bydliska. Súd posúdi reálnosť plánu a zvolá veriteľov, ktorí rozhodnú, ako sa bude plán oddĺženia plniť bežného účtu.

Register dlžníkov

Register dlžníkov je databáza, v ktorej sa evidujú osoby a organizácie, ktoré majú záväzky voči veriteľom alebo sa oneskorili so splácaním svojich záväzkov. Register vznikol pre zisťovanie spoľahlivosti potenciálnych dlžníkov a môžu do neho nazerať nielen banky, ale aj ďalšie subjekty. Rozlišuje sa bankový register, v ktorom sa evidujú údaje fyzických osôb, ktoré uzavreli zmluvu o úver s bankou či stavebnou sporiteľňou, a nebankový register, v ktorom sú evidované fyzické alebo právnické osoby, ktoré čerpali iný ako bankový úver (napr. lízing).

Rozhodcovská doložka

Ide o doložku v zmluve, ktorá dáva právomoc rozhodcom na rozhodovanie prípadných sporov, ktoré vzniknú z uzavretej zmluvy. Rozhodcovia zastupujú úlohu všeobecných súdov a s ich súhlasom sa obe strany vzdávajú súdnej ochrany. Účastníkom to prináša rýchle riešenie ich sporov a úsporu z hľadiska času a nákladov. Rozhodca zmluva musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Najčastejšie sa rozhodcovskej doložky vyskytujú v poistných zmluvách alebo v zmluvách o úvere a sú väčšinou zakomponované vo všeobecných podmienkach. Je preto dôležité zoznámiť sa s nimi, aby ste v prípade sporu neboli prekvapení spôsobom jeho riešenia.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov predstavuje súhrn nákladov spojených s úverom, vyjadrených v percentách z dlžnej sumy, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka. Zahŕňa najmä poplatky za posúdenie žiadosti o úver, za uzavretie zmluvy, za vedenie účtu, za prevod peňažných prostriedkov, za navýšenie splátky alebo za poistenie schopnosti splácať. Na základe tohto čísla spotrebiteľ lepšie porovná výhodnosť alebo nevýhodnosť úveru s konkurenčnými ponukami. Bankové pôžičky majú RPMN pod 20% a nebankové často cez 25%. Povinnosť informovať o výške RPMN ukladá zákon o spotrebiteľskom úvere.

Kreditné karty

Pri čerpaní peňazí z kreditnej karty si klient de facto požičiava peniaze od banky či inej finančnej inštitúcie, ktoré jej potom spláca. Tieto karty sú určené najmä pre bezhotovostné nákupy, za výbery z bankomatov sa platia vysoké poplatky. Čerpanie úveru z kreditnej karty je úročené, avšak klient môže využiť bezúročného obdobia, čo je doba, počas ktorej môže dlh na karte splatiť bez akéhokoľvek úroku. Zvyčajne trvá od 40 do 55 dní.

Výška ročnej úrokovej sadzby väčšinou činí od 20 do 25 percent a každý mesiac je nutné zaplatiť minimálnu splátku. K niektorým kreditným kartám klient získava bonusy, zľavy u zmluvných spoločností alebo je zaradený do vernostného programu.

Debetná karta

Na rozdiel od kreditnej karty, debetná karta je priamo spojená s bankovým účtom, pomocou ktorej je možné vykonávať finančné operácie. Najčastejší je výber peňazí v hotovosti alebo bezhotovostné platby v obchodoch či na internete. Čerpať je možné toľko, koľko má klient práve na svojom účte, prípadne pod nulový zostatok, ak má zriadený kontokorent. Výhodou týchto kariet je to, že ich držitelia nemusí mať pri sebe hotovosť. Za použitie sa neplatia žiadne úroky. S debetnou kartou môžu byť spojené doplnkové služby, napr. bonusové či vernostné programy alebo zriadené cestovné poistenie.

Revolvingový úver

Revolvingový úver je typ krátkodobého úveru, ktorý umožňuje opakované vyberanie finančných prostriedkov do dohodnutého limitu. Jeho využitie je viazané na konkrétny účel a zvyčajne po roku dochádza k jeho automatickému obnoveniu. Nie je potrebné mať zriadený bežný účet v banke, ktorá poskytla úver. Tento finančný produkt majú vo svojej ponuke aj nebankové spoločnosti. Vzhľadom k účelovosti tohto úveru býva úroková sadzba výrazne nižšia ako u kontokorentného úveru. Výhodou úveru je možnosť nakupovať viac výrobkov vo viacerých časových obdobiach bez nutnosti podpisov zmlúv.