Život po osobnom bankrote

Niekedy ani najlepší podnikateľský plán nevyjde a človek sa dostane do neprekonateľných finančných ťažkostí. Keď už zlyhajú všetky možnosti, ako sa z dlhov dostať, je tu ešte ta najkrajnejšia – vyhlásiť osobný bankrot. Aký je život po osobnom bankrote, podmienky či nevýhody?

Vyhlásiť osobný bankrot by mala byť až celkom posledná možnosť pre tých, ktorí nedokážu splácať svoje dlhy a reštrukturalizovať svoje financie iným spôsobom. Dlhom možno predchádzať napríklad aj ich kontrolou.

Na mieste je otázka „Ako zistiť, či som dlžník?“. Jednoducho, či nemá niekto dlhy na zdravotných či sociálnych odvodoch, si možno pomerne rýchlo skontrolovať v zoznamoch dlžníkov Sociálnej poisťovne či zdravotných poisťovní.

Neplatičov úverov a pôžičiek si možno overiť v úverovom registri. A to, či má niekto na krku exekúciu, si zase možno skontrolovať v registri exekúcií.

Osobný bankrot

Osobný bankrot je právny postup, ktorý sa riadi insolvenčným zákonom a je dostupný pre fyzické osoby a podniky, ktoré čelia neprekonateľným finančným ťažkostiam.

Ide o poslednú možnosť pre tých, ktorí nedokážu splácať svoje dlhy a reštrukturalizovať svoje financie iným spôsobom.

Konanie o osobnom bankrote vedie správca konkurznej podstaty, ktorého vymenúva súd. Úlohou správcu je posúdiť finančnú situáciu dlžníka a prevziať kontrolu nad akýmkoľvek majetkom, ktorý sa môže použiť na zaplatenie veriteľov. Správca financií tiež nadviaže kontakt s veriteľmi a rokuje o splátkovom pláne alebo vyrovnaní dlhu.

Zverejnené vyhlásenia konkurzu sa nachádzajú aj v registri úpadcov.

Aby bol dlžník oprávnený vyhlásiť osobný bankrot, musí spĺňať určité požiadavky. Pomer platobnej neschopnosti dlžníka musí byť vyšší ako 0,5. To znamená, že celková výška dlžníkových záväzkov musí byť vyššia ako 50 percent celkovej hodnoty jeho majetku. Okrem toho dlžník nesmie vyhlásiť osobný bankrot za posledných 5 rokov.

Po vyhlásení konkurzu správca prevezme kontrolu nad financiami a majetkom dlžníka. Všetci veritelia budú upovedomení a všetky budúce platby sa budú vykonávať prostredníctvom správcu. Správca tiež určí výšku dlhu, ktorý sa musí zaplatiť, a čas, ktorý má dlžník na jeho zaplatenie.

Po ukončení konkurzu je dlžník právne oslobodený od väčšiny svojich nezabezpečených dlhov. Dlžník však stále zodpovedá za všetky zabezpečené dlhy, ako sú hypotéky a úvery na auto.

Osobný bankrot je náročný a zložitý proces, ale môže byť záchrannou brzdou pre tých, ktorí nedokážu riadiť svoje financie. Treba vyhľadať pred týmto krokom odborné poradenstvo, aby sa zabezpečilo splnenie všetkých požiadaviek a dosiahnutie najlepšieho výsledku.

Život po osobnom bankrote – získanie úveru, obnovenie úspor

Život po osobnom bankrote môže byť ťažký. Vyhlásenie bankrotu je často poslednou možnosťou. Hoci to môže byť ťažké rozhodnutie, v konečnom dôsledku môže poskytnúť nový začiatok, ktorý je potrebný na to, aby sa človek opäť finančne postavil na nohy.

 • Po vyhlásení bankrotu treba pochopiť, aký vplyv môže mať. Bankrot je verejným záznamom a môže zostať v úverovej správe osoby až 10 rokov. To môže človeku sťažiť získanie budúceho úveru alebo pôžičky a môže to tiež obmedziť typy pracovných miest, ktoré môže získať. Úver a finančnú istotu však možno časom obnoviť.
 • Najdôležitejším krokom, ktorý treba urobiť po bankrote, je vytvoriť si rozpočet a dodržiavať ho. Žiť v rámci svojich možností je najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby sa dlhy opäť nenahromadili. Uprednostňovanie účtov a včasné uhrádzanie platieb pomôže obnoviť úver. Treba tiež preskúmať a porovnať ponuky pôžičiek a úverov, aby bolo možné nájsť najlepšie podmienky.
 • Treba tiež usporiadať sa po bankrote. Sledovanie všetkých finančných informácií a dokumentov môže pomôcť zabezpečiť plnenie záväzkov. Okrem toho treba včas podávať daňové priznanie, aby sa predišlo ďalším dlhom.
 • Nakoniec treba, aby človek počas procesu obnovy zostal trpezlivý. Náprava úveru a obnova úspor môže trvať určitý čas, ale dá sa to. Veľkým zdrojom podpory môže byť aj oslovenie rodiny a priateľov.

S tvrdou prácou, odhodlaním a trpezlivosťou môže byť život po osobnom bankrote opäť úspešný. Je možné znovu získať finančnú istotu a napredovať.

Osobný bankrot – skúsenosti

Slovensko má komplexný súbor zákonov týkajúcich sa osobného bankrotu, ktoré poskytujú jednotlivcom spôsob riešenia ich finančných problémov. Zákon poskytuje právny rámec pre dlžníkov, aby mohli zaplatiť svojim veriteľom a začať odznova.

Podľa slovenského práva môžu fyzické osoby podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak ich celkové dlhy prevyšujú ich celkový majetok. Táto situácia je známa ako platobná neschopnosť.

Konkurzný proces sa začína podaním návrhu na súd. Návrh musí obsahovať informácie o majetku a záväzkoch dlžníkov a o výške ich dlhov voči veriteľom.

Po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu súd vymenuje správcu konkurznej podstaty, ktorý prípad preskúma a určí, či je dlžník oprávnený na vyhlásenie konkurzu. Ak áno, správca vypracuje plán reorganizácie dlžníkových financií. Tento plán musí schváliť súd.

Reorganizačný plán obsahuje splátkový kalendár pre veriteľov a musí ho schváliť súd. Dlžník je povinný vykonávať platby veriteľom podľa tohto plánu. Ak dlžník neuhradí platby včas, súd môže voči nemu podniknúť kroky.

Po dokončení reorganizačného plánu je dlžník oslobodený od konkurzu. To znamená, že dlžník už svojim veriteľom nedlhuje žiadne peniaze. To však neznamená, že úverová bonita dlžníka nebude ovplyvnená. Konkurz zostane v jeho úverovej správe až 10 rokov.

Osobný bankrot zo skúsenosti môže byť pre dlžníkov náročný proces. Môže to byť dlhý a komplikovaný proces a môže mať negatívny vplyv na úverový rating a finančnú situáciu dlžníka.

Po osobnom bankrote skúsenosti niektorých hovoria, že takáto skúsenosť môže dlžníkom poskytnúť aj spôsob, ako sa zbaviť dlhov a začať odznova.

Osobný bankrot – podmienky

Vyhlásenie osobného bankrotu patrí medzi závažné finančné rozhodnutie a pred jeho prijatím treba pochopiť, čo s ním súvisí. Osoba môže vyhlásiť osobný bankrot, ak nedokáže splácať svoje záväzky voči veriteľom a nahromadil sa jej veľký dlh.

Na vyhlásenie osobného bankrotu musí osoba spĺňať určité kritériá. Osobný bankrot – podmienky:

 • Prvou podmienkou je, že osoba musí mať dostatočné dlhy na to, aby sa kvalifikovala. Patria sem dlhy, ktoré sa nedajú odpustiť, ako napríklad výživné na deti, alimenty, dane a študentské pôžičky. Celková suma týchto dlhov musí prevyšovať príjem a majetok osoby. Okrem toho osoba nesmie byť v posledných 8 rokoch v konkurze.
 • Ďalším krokom je podanie žiadosti o vyhlásenie konkurzu. To sa musí vykonať v štáte bydliska jednotlivca a v žiadosti musia byť uvedené všetky príslušné dokumenty. Tieto dokumenty zahŕňajú výkazy príjmov, daňové priznania a zoznam majetku a záväzkov jednotlivca.
 • Po podaní žiadosti sa jednotlivec musí zúčastniť na poradenstve o úveroch. Ide o povinnú požiadavku, ktorá sa musí splniť do šiestich mesiacov od podania petície. Počas stretnutia sa jednotlivcovi poradí, ako lepšie spravovať svoje financie a dlhy.
 • Po zasadnutí úverového poradenstva sa jednotlivec musí zúčastniť aj na stretnutí veriteľov. Počas tohto stretnutia budú mať veritelia možnosť klásť otázky a spochybniť akékoľvek pohľadávky jednotlivca.

Ak súd vyhovie žiadosti o vyhlásenie konkurzu, jednotlivec bude musieť splniť splátkový plán. Tento plán musí schváliť súd a musia s ním súhlasiť všetci veritelia. Po schválení splátkového plánu môže jednotlivec začať proces obnovy svojho úveru.

Vyhlásenie osobného bankrotu patrí k závažným rozhodnutiam a treba pochopiť kritériá a dôsledky pred prijatím takéhoto rozhodnutia. Pochopením podmienok osobného bankrotu, jeho požiadaviek a dôsledkov môžu jednotlivci prijať informované rozhodnutie, či je to pre nich správna voľba.

Osobný bankrot – nevýhody

Osobný bankrot je právny proces, ktorý sa používa na oddlženie. Hoci tento proces môže ponúknuť nový finančný začiatok pre tých, ktorí bojujú s dlhmi, existuje aj niekoľko potenciálnych nevýhod osobného bankrotu.

Jednou z hlavných nevýhod podania žiadosti o osobný bankrot je negatívny vplyv, ktorý môže mať na kreditné skóre jednotlivca. Podanie žiadosti o bankrot zostáva v úverovej správe osoby až 10 rokov a môže sťažiť získanie nového úveru. Okrem toho bankrot môže zostať vo verejnom registri a môžu ho vidieť potenciálni zamestnávatelia a iné subjekty.

Pri vyhlásení osobného bankrotu nevýhodou je tiež, že je to nákladné. Samotný poplatok sa môže sa líšiť v závislosti od typu bankrotu. Môžu sa vyžadovať aj ďalšie poplatky, napríklad za právne poradenstvo.

Okrem toho náklady na vyhlásenie konkurzu nie sú vždy kryté poistením, čo znamená, že jednotlivec môže byť nútený znášať všetky náklady na tento proces.

Napokon, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nezaručuje, že všetky dlhy budú odstránené. Niektoré dlhy, ako napríklad študentské pôžičky, výživné na deti a niektoré dane, nemusia byť odpustiteľné.

Okrem toho zabezpečení veritelia, napríklad tí, ktorí majú záložné právo na dom, môžu mať možnosť získať nehnuteľnosť späť, ak dlžník neplatí splátky.

Z týchto dôvodov je dôležité, aby tí, ktorí zvažujú bankrot, prediskutovali svoje možnosti s kvalifikovaným finančným odborníkom a určili, či je bankrot najlepšou voľbou.

Nadobudnutie majetku po osobnom bankrote

Nadobudnutie majetku po osobnom bankrote je možné, hoci si môže vyžadovať viac úsilia a dlhší časový úsek, ako by to bolo bez bankrotu v úverovej správe jednotlivca. Kľúčom k úspechu je byť pripravený a mať prehľad o procese.

 • Začať obnovovať úver – to sa dá dosiahnuť včasným splácaním existujúcich účtov, získaním zabezpečených kreditných kariet alebo dokonca prijatím úveru na menší nákup; všetky tieto kroky môžu pomôcť vytvoriť dobrú úverovú históriu a zlepšiť úverové skóre.
 • Začať šetriť na zálohovú platbu – hoci sa zálohová platba nevyžaduje na kúpu nehnuteľnosti po bankrote, môže pomôcť znížiť sumu peňazí, ktorú si treba požičať, a tým znížiť riziko nesplácania; okrem toho môže pomôcť zvýšiť šance na schválenie úveru, pretože veritelia sa priaznivo pozerajú na vyššie zálohové platby.
 • Nájsť veriteľa, ktorý je ochotný ponúknuť financovanie po bankrote – to si môže vyžadovať určitý prieskum a trpezlivosť, pretože nie všetci veritelia sú ochotní poskytovať pôžičky osobám s bankrotom v úverovej správe; existujú však veritelia, ktorí sa špecializujú na tento typ financovania a môžu byť ochotnejší poskytnúť úver.
 • Predložiť doklad o príjme a majetku, ako aj dokumenty na overenie svojho konkurzu. Je tiež dôležité, aby bol pripravený vysvetliť okolnosti, ktoré viedli k bankrotu, a ako ich odvtedy vyriešil.

Nakoniec by mal jednotlivec úzko spolupracovať s veriteľom, aby sa uistil, že podmienky úveru sú priaznivé a úver je dostupný. To môže zahŕňať vyjednávanie o lepšej úrokovej sadzbe alebo predĺženie trvania pôžičky.

Nadobudnutie majetku po osobnom bankrote je možné so správnou prípravou a pochopením procesu. Obnovením úveru a sporením na zálohovú platbu, ako aj nájdením veriteľa ochotného poskytnúť financovanie môžu jednotlivci zvýšiť svoje šance na úspech.

Oddlženie po osobnom bankrote

Oddlženie po osobnom bankrote je náročný, ale dosiahnuteľný cieľ. Mnohí ľudia, ktorí prešli procesom vyhlásenia osobného bankrotu, stoja pred výzvou obnoviť svoj finančný život.

Našťastie existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť tým, ktorí prešli bankrotom, obnoviť svoj úver a nakoniec sa zbaviť dlhov.

Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré treba urobiť po bankrote, je vytvoriť si rozpočet. Ten pomôže zabezpečiť, aby sa všetky príjmy využívali zodpovedne a aby sa neprijímali ďalšie dlhy. Odkladanie peňazí každý mesiac navyše môže pomôcť vytvoriť núdzový fond, ktorý možno použiť v čase finančných ťažkostí.

Je dôležité pravidelne kontrolovať úverové správy. To umožní jednotlivcom sledovať, ako sa vyvíja ich úverové skóre a v prípade potreby podniknúť kroky na jeho zlepšenie. Včasné splácanie dlhov, ako aj udržiavanie nízkeho využívania úveru, môže pomôcť vytvoriť dobrú úverovú históriu.

Okrem vytvorenia rozpočtu a zlepšenia kreditného skóre by jednotlivci, ktorí chcú obnoviť svoj finančný život po bankrote, mali zvážiť využitie možností oddlženia.

Konsolidácia dlhov môže pomôcť znížiť výšku úrokov platených z kreditných kariet a iných dlhov a môže urobiť proces splácania týchto dlhov oveľa zvládnuteľnejším. Okrem toho vyrovnanie dlhov môže pomôcť znížiť výšku dlhu, čím sa uľahčí jeho splatenie.

Nakoniec je dôležité byť trpezlivý a naďalej sa sústrediť na ciele obnovy úveru a zbavenia sa dlhov. Časom sa tvrdá práca a odhodlanie vyplatia a jednotlivci si budú môcť užívať výhody života bez dlhov.

Ako zistiť, či má niekto exekúciu

„Ako zistiť, či som dlžník,“ alebo „Ako zistím, či mám exekúciu?“ – to sa isto pýtajú ľudia, ktorí sa dostanú do finančných ťažkostí. Zistiť, či ma niekto dlhy alebo exekúciu nie je až také náročné, stačí sa obrátiť na správne inštitúcie.

Ak si niekto nedá pozor na platenie odvodov do Sociálnej či zdravotných poisťovní môže sa právom zaujímať o to „ako zistím, či som dlžník“. Poistné sa totiž odvádza mesačne, kým za zamestnancov poistné odvádza zamestnávateľ, podnikatelia, živnostníci a samoplatitelia si musia termín odvodov a správnu výšku ustriehnuť sami.

Ako teda zistiť, či je niekto dlžník? Jednoducho. Napríklad skontrolovaním zoznamu dlžníkov, ktorý má Sociálna poisťovňa zverejnený na svojej webovej stránke. Jednoducho si v ňom možno overiť, či niekto dlží na sociálnych odvodoch.

Podobne je to aj u zdravotných poisťovní, okrem toho, že na dlh zvyknú poisťovne upozorniť oficiálnym listom, tak možno nájsť na ich weboch aj zoznamy dlžníkov.

Existuje tiež úverový register, kde sa evidujú neplatiči úverov a pôžičiek či už z bankových alebo nebankových inštitúcií.

A čo s otázkou „Ako zistím, či mám exekúciu?“. Opäť pomerne jednoducho. Skontrolovať si to možno v registri exekúcií. Existuje totiž online Centrálny register exekúcii Slovenskej komory exekútorov, ktorí napĺňajú priamo exekútori a možno v ňom nájsť prípady staré aj 20 rokov.

V registri exekúcii sa nachádzajú len aktuálne exekúcie, po uhradení a ukončení exekúcie je prípad z databázy vymazaný.