Osobný bankrot – nevýhody – vyhlásenie osobného bankrotu

Môže sa stať, že sa človek zamotá do takých dlhov, že ich viac nie je schopný uniesť. V takom prípade môže vyhlásiť osobný bankrot. Aké sú teda možnosti a aké výhody a nevýhody osobný bankrot prináša?

V prvom rade je potrebné upresniť, kedy sa človek stáva dlžníkom natoľko, že môže podať žiadosť o osobný bankrot. Podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa dlžníkom stáva ten, kto je platobne neschopný alebo predlžený a je v tzv. úpadku.

Platobne neschopný je ten človek, ktorý nedokáže plniť aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi 30 dní po ich lehote splatnosti. Slovenský zákon pojem osobný bankrot nepozná, ide skôr o hovorový názov finančnej situácie. Opisuje však proces oddlženia a aj o ňom bude viac informácií v tomto článku.

Čo je to osobný bankrot?

Ide o jeden zo spôsobov, ako sa zbaviť dlhov. Zákon hovorí o oddlžení, ktoré má dve podoby – vyhlásenie konkurzu alebo splácanie splátkového kalendára.

Dlžník môže podať návrh na oddlženie spoločne s návrhom na vyhlásenie konkurzu. Tento návrh musí obsahovať odôvodnenie o zámere dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

Pri konkurze sa dlžník dlhy nespláca, no príde o všetok majetok, ktorý má, a z neho sa čiastočne uhrádzajú dlhy. Ak sa dlžník rozhodne pre splátkový kalendár, svoj majetok si zachová, no dlhy spláca podľa stanoveného splátkového kalendára.

Osobný bankrot – podmienky:

 • proti osobe sú vedené exekúcie, ktoré trvajú viac ako jeden rok
 • osoba má zablokované účty
 • nemá pritom pravidelný príjem

S vyriešením tejto situácie zväčša pomáha právnik alebo rôzne spoločnosti, ktoré poskytujú právne poradenstvo a pomoc. Mnoho z nich je dostupných online.

Ako vyhlásiť osobný bankrot?

Najprv sa treba uistiť, či osoba spĺňa všetky podmienky osobného bankrotu. Okrem zhodnotenia finančnej situácie by mala spĺňať tieto podmienky:

 • dlžník je fyzická osoba (podnikateľ aj nepodnikateľ)
 • dlžník je platobne neschopný
 • voči dlžníkovi je vedená aspoň jedna exekúcia alebo obdobné konanie
 • dlžník má poctivý zámer (t.z. že chce situáciu poctivo vyriešiť)
 • dlžník má centrum záujmov v Slovenskej republike
 • osoba, ktorá nie je vo výkone trestu
 • musí mať trvalý pobyt v SR alebo je slovenský štátny príslušník

Existuje zároveň takzvaný register úpadcov na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR. Zverejňujú sa v ňom údaje o konaniach, zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní a informácie o službách obstarávaných správcom.

Okrem zoznamu dlžníkov nájde človek na stránke aj majetok na predaj (v hodnote viac ako 210 miliónov eur), obstarávacie služby pri správe konkurzného majetku a informácie z konkurzných súdov.

Vyhlásenie bankrotu, a teda návrh na vyhlásenie konkurzu, podáva osoba na príslušnom súde. Návrh nemusí podávať len dlžník, ale právo má aj veriteľ alebo likvidátor v mene dlžníka.

Aby sa človek vyvaroval prípadných chýb, bude najlepšie, ak vyhľadá bezplatnú právnu pomoc. Okrem poradenstva mu spoločnosť pomôže vyriešiť celú jeho situáciu.

Bezplatná právna pomoc

Existuje niekoľko spoločností, na ktoré sa osoba môže obrátiť v prípade nejasných alebo náročných právnych situácií. V prípade oddlženia môže osloviť Centrum právnej pomoci, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR.

Keďže ide o štátnu spoločnosť, ide o dôveryhodného poskytovateľa bezplatnej právnej pomoci. Majú pomerne širokú agendu, no pomáhajú aj pri vyhlásení osobného bankrotu. V prípade potreby osoba zavolá a dohodne si osobné stretnutie v niektorom z centier, podľa adresy trvalého bydliska, kde mu poskytnú konzultáciu.

Záujemca musí podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, a to vyplnením príslušného tlačiva, ktoré nájde aj online. Po vyplnení ju musí vlastnoručne podpísať a poslať na adresu príslušného centra. Ak dlžník splní všetky podmienky, pracovníci centra podajú návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.

Ak si osoba zvolí oddlženie formou splátkového kalendára, zaplatí centru približne 700 €. Z toho 500 € slúži ako preddavok správcu konkurznej podstaty a 200 € ide advokátovi, ktorého dlžníkovi určí centrum.

Osobný bankrot – nevýhody

Hoci osobný bankrot môže byť záchranou pre tých, ktorí bojujú s neprekonateľnými dlhmi, existujú aj ďalekosiahle negatíva, ktoré je potrebné zvážiť pred podaním žiadosti.

Medzi nevýhody osobného bankrotu patrí napríklad jeho vplyv na úverové skóre a celkovú úverovú históriu. Úverové skóre sa výrazne zníži a v registri ostane aj päť rokov, počas ktorých budú veritelia poskytovať úvery opatrnejšie. To sa dotkne napríklad schopnosti zabezpečiť si hypotéku alebo iný úver.

Okrem toho môže vyhlásenie bankrotu spôsobiť ťažkosti, pokiaľ ide o vyhliadky na zamestnanie. Mnohí zamestnávatelia preverujú kreditné schopnosti potenciálnych zamestnancov a akékoľvek nepriaznivé úverové problémy budú pôsobiť proti nemu. Niektoré pozície a profesie, ako napríklad v bankovníctve a finančníctve, si vyžadujú čistý úverový register.

Ďalšou veľkou nevýhodou osobného bankrotu je, že si vyžaduje určitú úroveň „finančného zverejnenia“ a môže viesť k zverejneniu údajov dotknutej osoby. To môže byť nepríjemné a sťažuje to nadväzovanie vzťahov. A napokon, na splatenie pohľadávok veriteľov sa zvyčajne vyžaduje predaj určitého majetku.

Osoby v bankrote sú často aj neplatiči VŠZP (alebo inej zdravotnej poisťovne) a sociálneho postenia. Tím sú ochudobnení o preplatenie dôležitých vyšetrení a zdravotná starostlivosť sa zužuje len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Osobný bankrot – skúsenosti

Aby skúsenosti s osobným bankrotom boli čo najmenej bolestivé, odporúča sa využiť služby Centra právnej pomoci. Odkazuje na nich aj množstvo spokojných dlžníkov, ktorým centrum pomohlo vysporiadať sa s finančnými problémami.

Osobný bankrot bude náročnejší pre tých, ktorí si zvolili spoločnosť, ktorá si za vybavenie tejto záležitosti účtuje nemalé peniaze. Rizikovými sú aj ich skryté poplatky, ktoré sú zdrojom nepríjemných skúseností s osobným bankrotom.

Pred tým, než sa niekto rozhodne využiť služby komerčnej spoločnosti, mal by si dôkladne preštudovať recenzie a odporúčania zákazníkov. Taktiež je dôležité overiť si cenu a poplatky, za ktoré svoje služby ponúkajú.

Ako sa zbaviť dlhov

Je stresujúce myslieť na všetky účty, telefonáty od veriteľov a hroziace splátky, ktoré nezmiznú bez ohľadu na to, koľko človek zaplatí. Našťastie existujú spôsoby, ako riešiť dlhy bez toho, aby sa osoba dostala do väčších problémov.

Prvoradé je pochopiť svoj dlh. Najprv sa treba uistiť, kto je každý veriteľ a aká je výška jednotlivých dlhov. Je potrebné vedieť, o aký typ dlhu ide, napríklad spotrebiteľský úver, hypotéku alebo dlh na kreditnej karte.

Veľmi jednoduchým a prístupným spôsobom je formálna správa dlhov. K dispozícii sú dve hlavné možnosti správy dlhov:

 • konsolidácia dlhov
 • vyrovnanie dlhov

Konsolidácia dlhov znamená, že si osoba vezme jeden úver na splatenie všetkých jej existujúcich úverov, čím vznikne každý mesiac len jedna splátka. Túto možnosť ponúka hneď niekoľko bánk vo forme refinancovania pôžičiek.

Pred tým, než človek podnikne nesprávne kroky, mal by kontaktovať svojich veriteľov. Existuje vysoká šanca, že budú ochotní s dlžníkom spolupracovať, aby znížili bremeno jeho dlhu. Veritelia môžu byť napríklad ochotní znížiť úrokové sadzby, konsolidovať platby, odpustiť poplatky z omeškania alebo súhlasiť so splátkovým plánom.

Ak je však dlh príliš veľký a človek ho nie je schopný splácať, môže uvažovať o vyhlásení osobného bankrotu. Môže to byť ťažké rozhodnutie, ale pomôže zbaviť sa časti alebo všetkých dlhov a človeku dá šancu začať odznova.

Na Slovensku existuje mnoho spôsobov, ako znížiť bremeno dlhov. Každý by sa mal uistiť, že rozumie svojim možnostiam. Problematiku by mal vopred prediskutovať s dôveryhodným finančným poradcom.

Refinancovanie pôžičiek

Koncept refinancovania úverov sa stal obľúbenou možnosťou pre jednotlivcov, ktorí hľadajú spôsoby, ako znížiť svoje mesačné splátky, rýchlejšie splatiť svoj dlh a dlhodobo ušetriť peniaze.

Refinancovanie úveru zahŕňa nahradenie existujúceho úveru novým úverom so zníženou úrokovou sadzbou, často s nižšou mesačnou splátkou.

Refinancovanie umožňuje dlžníkom využiť aktuálne úrokové sadzby. Vzhľadom na výkyvy na trhu je pri refinancovaní vždy možnosť zabezpečiť si konkurencieschopnejšiu úrokovú sadzbu. To znamená reštrukturalizáciu splátok úveru a viac peňazí vo vrecku dlžníka.

Ďalšou veľkou výhodou refinancovania je možnosť konsolidácie viacerých úverov do jedného. Namiesto viacerých splátok, ktoré si vyžadujú žonglovanie s termínmi splatnosti, je možné splátky zlúčiť do jednej, čo dlžníkovi uľahčí proces tvorby rozpočtu. Okrem toho konsolidácia viacerých úverov alebo dlhov do jedného úveru môže pomôcť znížiť celkovú sumu platených úrokov.

Refinancovanie môže jednotlivcom poskytnúť aj možnosť investovať peniaze ušetrené z procesu refinancovania. Dodatočné osobné finančné prostriedky sa môžu použiť na vytvorenie núdzového fondu, sporenie na dôchodok alebo investovanie do iných možností rastu.