Finančný plán – ako ho vypracovať, vzor

finančný plán

V dnešnej dobe je osobný finančný plán neoddeliteľnou súčasťou zdravého hospodárenia a dosahovania finančnej stability. Či už sa jedná o individuálnu perspektívu alebo podnikateľský zámer, kvalitne vypracovaný finančný plán predstavuje základný kameň pre úspešné riadenie financií a dosiahnutie stanovených cieľov.


Obsah článku


Tento článok sa pozrie na kľúčové aspekty tvorby osobného finančného plánu a jeho vzor a význam v rámci podnikateľského projektu. Ako efektívne vypracovať finančný plán, aby pomohol naplánovať a dosiahnuť finančné ciele? Ako sa líši osobný a podnikateľský plán?

Čo je osobný finančný plán?

Osobný finančný plán je rovnako dôležitý ako rodinný rozpočet. Pomôže dosiahnuť krátkodobé aj dlhodobé finančné ciele a správnym investovaním môže zlepšiť finančnú situáciu.

Aj keď si mnohí ľudia spoja finančný plán automaticky s firmami alebo veľkými podnikmi, je rovnako dôležitý pre jednotlivcov a rodiny. Môže pomôcť každému, najmä tým s nižším príjmom.

Vďaka osobnému finančnému plánu sa dá:

 • efektívne riadiť financie
 • zlepšiť finančnú situáciu v budúcnosti
 • bojovať proti neuváženému utrácaniu
 • správne šetriť

Zostavenie osobného finančného plánu nie je zložité, no človek musí vedieť, na čo všetko treba myslieť, aby bol účinný a prinášal výsledky.

Osobný finančný plán – vzor

Hneď od začiatku pracovného života, keď človek začne zarábať peniaze, je vhodné obrátiť sa na finančného poradcu. Okrem celkového riadenia financií pomôže zostaviť práve osobný finančný plán.

Na začiatku si človek musí premyslieť, aká je podstata tvorby jeho finančného plánu. Možno chce splatiť hypotéku, našetriť na vysokú školu pre deti alebo si zabezpečiť lepší dôchodok. Ako by teda mal mať vyzerať vzor osobného finančného plánu?

Zostavenie finančného plánu v 4 krokoch

Definovanie cieľovPrvými krokmi pri tvorbe finančného plánu je stanoviť si ciele a zistiť, koľko financií bude človek na ich dosiahnutie potrebovať. Rozdeliť ich na krátkodobé a dlhodobé investície a s pomocou odborníka nastaviť plán. Definícia cieľov a termínov, v ktorých ich chce dotyčný dosiahnuť, mu uľahčí získanie potrebných finančných prostriedkov.
Zváženie všetkých možnostíPri dosahovaní stanovených cieľov treba zohľadniť všetky časové, príjmové a výdavkové možnosti. Finančný poradca pomôže určiť, ktoré výdavky sú nevyhnutné a ktoré nie sú prioritou.
Dodržiavanie krokovDodržiavanie krokov je jednoduchšie, ak si ich človek detailne zapíše a umiestni na viditeľné miesto, aby ich mal neustále pred očami.
Pravidelná kontrolaStanovené ciele sa môžu kontrolovať rôznymi spôsobmi. Môžu sa odškrtávať, sledovať nákupné položky alebo zaznamenávať splnené úlohy v diári. Dôležité je kontrolovať ich pravidelne, ideálne po určitom časovom období.

Chyby pri zostavovaní finančného plánu

Pri definovaní a napĺňaní finančného plánu môže človek naraziť na viaceré chyby. Medzi najčastejšie patria:

 • nejasné alebo vôbec nedefinované ciele
 • krátkodobé ciele, ktoré nie sú prepojené s dlhodobými
 • nedostatočne naplánovaná a definovaná postupnosť krokov
 • nedostatok disciplíny pri sledovaní plnenia cieľov

Zhrnutie – vzor osobného finačného plánu

Posúdenie aktuálnej situácie – analyzujú sa príjmy a výdavky pomocou cash flow analýzy, či je dostatok finančných prostriedkov a aká rezerva je k dispozícii.

Stanovenie cieľov – definujú sa krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, zohľadňujúce finančné potreby a túžby.

Navrhnutie plánu na dosiahnutie cieľov – vytvorí sa finančný plán na budovanie rezervy, riešenie dlhov a investovanie finančných prostriedkov s cieľom dosiahnuť finančnú nezávislosť.

Vykonanie plánu – transformujú sa stanovené ciele do konkrétnych úloh a systematicky sa realizujú.

Monitorovanie plánu – pravidelne sa sleduje plnenie úloh a v prípade potreby sa upravuje osobný finančný plán.

finančný plán
Od začiatku pracovného života sa oplatí poradiť sa s finančným poradcom, ktorý pomôže so vzorom finančného plánu, teda riadením financií. To zahŕňa definovanie cieľov, zváženie možností, dodržiavanie krokov a pravidelnú kontrolu.

Finančný plán podnikateľského plánu

Finančný plán je kľúčovou súčasťou podnikateľského plánu a dôležitým nástrojom pre investorov. Jeho obsah a štruktúra sa plánuje podľa veľkosti a potrieb podniku, avšak musí byť v súlade s ostatnými časťami podnikateľského plánu. Rozpracovanie finančných prognóz vyžaduje zváženie rôznych finančných stratégií a metód financovania, aby bolo možné identifikovať najvhodnejšiu voľbu.

Obsah finančného plánu podnikateľského plánu by mal zahŕňať:

Analýza finančnej situácie podnikuTento prvý krok zahŕňa detailnú analýzu minulých výsledkov podniku a ich vplyvu na súčasný stav. Ide o zhodnotenie finančných údajov a identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú výkonnosť.
Plán investíciíInvestičná politika predstavuje rozhodujúci faktor pre úspešný rozvoj podniku. Zahŕňa definíciu cieľov investícií a alokáciu finančných zdrojov na projekty s najvyšším potenciálom rastu a návratnosti.
Plán tržieb na základe prognózy predajaPredpoklady tržieb sú kľúčovým prvkom finančného plánu. Ich prognóza sa odvíja od marketingových stratégií a očakávaní predaja produktov alebo služieb v určenom období.
Plánované finančné výkazy podnikuTento bod zahŕňa predpoklady ziskovosti, cash flow a bilancie podniku. Zahrnutie týchto údajov umožňuje podnikateľom a investorom lepšie porozumieť finančnej situácii a vytvoriť realistické ciele a stratégie.

Doplnkové zdroje financovania, ako sú granty alebo crowdfunding, môžu byť dôležitými zdrojmi financovania pre inovatívne projekty alebo rozvojové iniciatívy podniku. Ich využitie môže poskytnúť podnikateľom ďalšiu finančnú flexibilitu a možnosť dosiahnuť ich ciele.

Podnikateľský plán a finančné výkazy

Finančný podnikateľský plán je základným nástrojom pre riadenie finančných tokov a rozhodovaní. Jeho vytvorenie sa zakladá na dôkladnom prehľade finančných výkazov, ktoré sú výsledkom účtovnej závierky a tvoria celistvý systém. Tieto výkazy navzájom interagujú a akékoľvek zmeny v jednom z nich sa odrazia na ostatných. Tu je podrobnejší prehľad o každom z troch hlavných finančných výkazov:

 1. Výkaz ziskov a strát (výsledovka):
  • Tento výkaz porovnáva plánovaný objem tržieb a ostatných výnosov s plánovanými nákladmi potrebnými na dosiahnutie týchto výnosov.
  • Jeho cieľom je odhaliť predpokladaný hospodársky výsledok podniku.
  • Položky výkazu ziskov a strát sa zvyčajne delia do niekoľkých kategórií, ako je:
   • prevádzkový hospodársky výsledok
   • hospodársky výsledok z finančných činností
   • daň z príjmov z bežnej činnosti
   • mimoriadny hospodársky výsledok
  • Okrem toho sa môže výsledovka štrukturovať aj podľa rôznych funkcií podniku, ako výroba, správa, odbyt a ďalšie.
 2. Súvaha:
  • Tento výkaz poskytuje obraz finančnej situácie podniku v konkrétnom časovom bode.
  • Súvaha sa delí do dvoch hlavných kategórií:
   • Aktíva predstavujú všetky hodnoty, ktoré podnik vlastní.
   • Pasíva zobrazujú zdroje, z ktorých je podnik financovaný.
 3. Prehľad peňažných tokov:
  • Tento výkaz poskytuje informácie o tom, ako sa generuje a využíva hotovosť v podniku.
  • Rozdeľuje sa na tri hlavné časti:
   • čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti
   • čistý peňažný tok z investičnej činnosti
   • čistý peňažný tok z finančnej činnosti
  • Poskytuje cenné údaje o tom, ako podnik generuje hotovosť na splatenie svojich záväzkov a investície do ďalšieho rozvoja.
podnikateľský plán
Finančný podnikateľský plán by mal zahŕňať historické účtovné výkazy aj plánované finančné výkazy, ktoré predstavujú prognózu finančnej situácie podniku na nasledujúce štyri roky. Tieto prognózy sú nevyhnutné pre účinné riadenie podniku a plánovanie budúcich investičných a finančných rozhodnutí.

Kľúčové faktory úspechu v podnikaní

Každé podnikanie sa opiera o 3 až 5 kľúčových podnikateľských faktorov úspechu, nazývaných aj „business driver“, ktoré významne ovplyvňujú finančné výsledky. V rámci katalógových biznisov patrí medzi tieto faktory:

 • priemer veľkosti objednávok
 • miera odpovedí na zaslané katalógy
 • náklady na predaný tovar
 • veľkosť zákazníckej základne

Pre maloobchodné prevádzky sú rozhodujúce faktory atraktivita polohy, miesto vzhľadom na konkurenciu a nájomné náklady. Ďalšie kľúčové faktory úspechu zahŕňajú obchodnú maržu a priemerne očakávaný nákup.

V prípade internetového predaja sa zase treba pozerať na:

 • mieru konverzie
 • maržu na objednávku
 • náklady na získanie zákazníka
 • opakované nákupy

Sústredením sa na tieto kľúčové aspekty podnikania a vynechaním nepodstatných detailov sa podnikateľ môže vyhnúť mnohým rizikám typickým pre začínajúce podnikanie a získať lepšiu predvídateľnosť výsledkov.

Pokiaľ ide o finančný plán podniku, treba starostlivo zhodnotiť všetky výdavky, príjmy a investície, aby podnikateľ získal jasný obraz o finančnej situácii podniku. Osobný finančný plán si vyžaduje rovnakú pozornosť. Človek musí zohľadniť svoje osobné výdavky, úspory a ciele, aby mal pod kontrolou finančnú stabilitu aj v osobnom živote.