Hlásenie na úrade práce – ako na to, online

Hlásenie sa na úrade práce je povinnosťou, ktorú mnoho ľudí musí splniť krátko po skončení štúdia či po ukončení pracovného pomeru. Spájajú sa s tým dôležité termíny a povinnosti žiadateľa o zaradenie, ktoré musí splniť. Ako dnes vyzerá hlásenie na úrad práce a čo všetko k tomu človek potrebuje?

Úrad práce slúži na monitorovanie stavu nezamestnanosti v krajine alebo oblasti. Registrovanie nezamestnaných ľudí pomáha správcom pracovných trhov získať informácie o tom, koľko ľudí je bez práce a akým spôsobom je táto nezamestnanosť distribuovaná.

Niektorí nezamestnaní ľudia majú nárok na určité sociálne dávky alebo podporu od štátu, pokiaľ splnili stanovené podmienky. Úrad práce pomáha týmto osobám zaregistrovať sa a získať prístup k týmto dávkam alebo programom, ktoré majú za cieľ pomôcť im finančne počas obdobia nezamestnanosti.

Úrad práce poskytuje služby a zdroje pre ľudí hľadajúcich prácu. Pod jednou strechou združujú ponuky práce množstva zamestnávateľov, ktoré dokážu priradiť správnej osobe podľa jej znalostí, skúseností a predpokladov. K dispozícií sú aj mnohé rekvalifikačné kurzy, ktoré pomôžu nezamestnaným získať nové zručnosti a vedomosti,

Registrácia na úrade práce nie je povinná, avšak veľmi užitočná. Ten, kto rak neurobí, musí platiť zdravotné poistenie z vlastných zdrojov. Po strate práce však len málokto má dostatok financií na to, aby si zabezpečil vysoké poistné na celú dobu počas svojej nezamestnanosti. Inak to zaňho robí práve tento úrad.

V tomto článku si povieme všetko o evidencii, akým spôsobom sa môže človek zaregistrovať a zodpovieme otázky, ako dlho môžem byť na úrade práce či do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na úrade práce.

Hlásenie na úrade práce po novom

Prihlásenie sa na úrad práce má stále rovnaký proces. Človek sa po končení štúdia alebo strate zamestnania prihlási na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) v mieste svojho trvalého bydliska alebo v mieste svojho obvyklého pobytu.

Kedysi to muselo byť do siedmich dní odo dňa ukončenia štúdia alebo ukončenia pracovného pomeru. Hlásenie na úrade práce po novom však stačí zrealizovať do desiatich kalendárnych dní. Ak to človek stihne v tomto termíne, úrad preplatí poistenie aj v medziobdobí medzi nezamestnanosťou a evidenciou na úrade.

Ak človek požiada o zaradenie do evidencie úradu práce po uplynutí tejto doby, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti. Obdobie, počas ktorého bol nezamestnaný a nezaevidovaný, musí zdravotnej poisťovni preplatiť sám.

Osoba sa môže zaregistrovať osobne na príslušnom úrade, no hlásenie na úrade práce po novom umožňuje aj elektronickú registráciu. To prostredníctvom:

 • elektronických prostriedkov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom (prostredníctvom elektronickej schránky portálu www.slovensko.sk) alebo
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana

Pokiaľ sa chce osoba prihlásiť na úrade práce v mieste svojho obvyklého pobytu, nemusí ho nijakým spôsobom dokladovať. Ide jednoducho o miesto, v ktorom sa dlhodobo zdržuje a stačí ho uviesť v žiadosti o zaradenie. Nemôže si ho však potom počas vedenia v evidencii zmeniť.

Ako sa zaevidovať na úrade práce

Teraz, keď už vieme kedy prebieha prihlásenie úradu práce, môžeme sa pozrieť na to, ako to urobiť. Proces je jednoduchý a človek k tomu veľa nepotrebuje. Tu je zopár bodov, ako sa zaevidovať na úrade práce:

 • záujemcom o registráciu na úrade práce môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie
 • môže sa ním stať aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania, či zmene bydliska a s tým spojenej zmene zamestnania (taktiež rodič na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študent strednej alebo vysokej školy, dôchodca a pod.)
 • záujemca o prihlásenie sa na úrade práce môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania osobne, e-mailom alebo poštou na ktoromkoľvek úrade práce bez ohľadu na trvalý pobyt
 • návštevou konkrétneho úradu si môže osoba proces uľahčiť, keďže vo väčšine úradov je príslušná osoba, ktorá pri vstupe usmerňuje a zároveň poskytuje potrebné tlačivá

Ak človek nevie, ako sa zaevidovať na úrade práce, môže nájsť kontakty príslušných úradov na stránkach ÚPSVAR, kde je zobrazená mapa Slovenska. Klikom na konkrétny okres sa záujemca dostane na web stránku príslušného úradu a v ľavej časti nájde položku kontakty. 

Čo potrebujem na úrad práce

Samozrejme, na prvú návštevu je potrebné doniesť si potrebnú dokumentáciu, na základne ktorej úrad rozhodne o ďalšej evidencii. Čo potrebujem na úrad práce v prípade ukončenia zamestnania:

 • platný občiansky preukaz
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom)

Zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie úradu práce poskytne občanovi informácie o podmienkach a poučí ho, že žiadosť o zaradenie do evidencie na úrad práce je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti. Tú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občan môže podať žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Čo potrebujem na úrad práce v prípade ukončenia štúdia:

 • platný občiansky preukaz
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom)
 • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
 • vyhlásenie o podaní alebo nepodaní prihlášky na vysokoškolské štúdium prvého až tretieho stupňa

Aj pre absolventa platí, že žiadosť o zaradenie do evidencie na úrad práce môže podať do desiatich dní od ukončenia štúdia. Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká, no rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, a teda do konca augusta.

Ako sa zaevidovať na úrad práce online – žiadosť o zaradenie do evidencie cez internet

Ako sa zaevidovať na úrad práce online a dá sa to vôbec? Súčasná doba konečne umožňuje komunikovať s úradmi aj na diaľku, aj keď postup sa stále zdá byť komplikovanejší, ako osobná návšteva. Tu je postup, ako sa zaevidovať na úrad práce online:

 • stiahneme si tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie úradu práce online na stránkach úradu a vyplníme ju  
 • na www.upsvr.gov.sk je zobrazená mapa Slovenska, klikom na ÚPSVAR, kde má občan trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt sa dostane na web stránku príslušného úradu  
 • po rozkliknutí stránky konkrétneho úradu nájdeme položku kontakty a tam si podľa rozdelenia vyberieme meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana resp. oddelenia sprostredkovania práce a jeho emailovú adresu  
 • ak si nevieme priradiť príslušného zamestnanca, žiadosť môžeme zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana resp. oddelenia sprostredkovania práce, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska  
 • spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie úradu práce online emailom zasielame aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu)  

Za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie úradu práce sa považuje deň zaslania žiadosti emailom alebo cez e-schránku. Prihlásenie na úrad práce tak nemusí byť komplikovaným procesom, ak máme všetky potrebné dokumenty v poriadku. Samotná žiadosť si vyžaduje niekoľko dôležitých osobných údajov a údajov o predchádzajúcich študijných a pracovných skúsenostiach. Pripraviť sa treba na tieto údaje:

 • osobné údaje (meno, OP, zdravotná poisťovňa, národnosť a i.) a adresa trvalého alebo obvyklého pobytu
 • kontakt na zákonného zástupcu (u mladistvého občana)
 • posledný zamestnávateľ (taktiež predchádzajúci zamestnávatelia za posledné tri roky)
 • prehľad absolvovaných škôl
 • schopnosti, zručnosti, platné osvedčenia
 • údaje o zdravotnom stave a o rodinnom stave
 • osobné požiadavky (kde chceme pracovať)
 • čestné vyhlásenia
 • číslo účtu (v prípade, ak vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti)

Táto žiadosť je dostupná na stránke ÚPSVAR vo formáte Word, pre tých, ktorí využívajú stránku www.slovensko.sk s elektronickým podpisom existuje žiadosť vo formáte PDF.

Evidencia na úrade práce

Tak, ako uvádza úrad práce, na úrade môže byť evidovaný občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie. Ako bolo uvedené vyššie, evidencia na úrade práce je dobrovoľná a osobe nevzniká žiadna zákonná povinnosť evidovať sa.

Pri evidencii na úrade práce pracovníci zisťujú tieto veci:

 • či občan nie je zamestnanec
 • či mu práve neprebieha dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu
 • či nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť (na Slovensku aj v cudzine)

Uchádzač pri evidovaní môže mať dohodu práve na dohode, ak prácu nevykonáva viac ako 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nepresiahne sumu životného minima, ktoré je 268,88 eur (k roku 2023).

Ako dlho môžem byť evidovaný na úrade práce? Dĺžka evidencie nie je nijak časovo obmedzená, pokiaľ si človek riadne plní svoje povinnosti, ktorými sú pravidelné návštevy úradu a aktívne hľadanie zamestnania (čo musí patrične dokladovať).

Do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na úrade práce? Pokiaľ si človek našiel zamestnanie, úradu by to mal oznámiť čo najskôr. Akonáhle osoba uzavrie zmluvu so zamestnávateľom, mal by ju zaslať pracovníkovi úradu, na základe ktorej občana z evidencie vyradia.