Podpora v nezamestnanosti – výška dávky, výpočet, kto má nárok 2024

Ak niekto stratí prácu a zostane nezamestnaný, tak stratí pravidelný mesačný príjem. Dôvody statusu „nezamestnaný“ môžu byť rôzne, či už výpoveď z jednej alebo druhej strany alebo dobrovoľná nezamestnanosť. V každom prípade na Slovensku existuje sociálny systém, ktorý poskytuje podporu v tom prípade, že niekto príde o prácu, alebo len zostane nezamestnaný. Čo je to podpora v nezamestanosti?

Koncept tejto sociálnej politiky štátu je veľmi diskutovaný, nakoľko príliš veľká dávka v nezamestnanosti by mohla spôsobiť to, že viac ľudom by sa oplatilo byť dobrovoľne nazamestaní. Tým by sa znížila snaha hľadať si prácu, čo by prispelo k problémom v ekonomike.

Avšak nie každý môže dostať takúto pomoc, podporu či dávku v nezamestanosti. Nakoľko ide o komplexnejšiu tému, tento článok sa bude venovať téme podpory v nezamestnanosti čo najdetailnejšie.

Sociálne poistenie

Na začiatok je dobré si vysvetliť, čo je to sociálne poistenie v kontexte toho, že práve odvody do sociálneho poistenia súvisia s podporou v nezamestnanosti.

Sociálne poistenie je systém, ktorý slúži na zabezpečenie sociálnej ochrany obyvateľov. Ide o povinné verejné zabezpečenie, ktoré zabezpečuje ochranu proti rizikám, ktoré môžu ovplyvniť život jednotlivcov, ako sú napríklad choroby, úrazy, nezamestnanosť alebo staroba.

V rámci sociálneho poistenia prispievajú zamestnávatelia, zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby na verejný fond, ktorý sa používa na poskytovanie sociálnych dávok a služieb v prípade, akéhokoľvek poisteného rizika.

Tieto sociálne dávky a služby môžu zahŕňať napríklad zdravotnú starostlivosť, dávky pri nezamestnanosti, dôchodky alebo príspevky na starostlivosť o deti a starších ľudí. S tým môže súvisieť i otázka, kedy má človek nárok na materskú.

Druhou časťou je zdravotné poistenie, to avšak nebude predmetom tohoto článku, nakoľko nemá vplyv na dávku v nezamestnanosti.

Čo je to podpora v nezamestnanosti

Podpora v nezamestananosti sa nazýva aj tzn. dávka v nezamestnanosti. Po splnení určitých podmienok stanovených v zákone sa tieto dávky vyplácajú zo Sociálnej poisťovne z balíka poistenie v nezamestnanosti.

Ak by mal niekto záujem o preštudovanie celého zákona, môže tak nájsť v § 104 až § 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Táto dávka sa vypláca pre tých ľudí, ktorí prišli o prácu a sú zaradený do evidencie na Úrade práce ako aktívne hľadajúci si prácu.

V hľadaní zamestnania môžu pomôcť aj kurzy na úrade práce, ktoré sú dostupné zdarma.

Zmyslom dávky v nezamestnanosti je zabezpečiť občanom aspoň minimálny príjem počas obdobia, kým si nenájdu ďalšie zamestnanie. Ako podpora v nezamestnanosti sa môže chápať aj pomoc pri úmrtí, ktoré zabezpečuje pohrebné poistenie.

Poistenie v nezamestnanosti

Každý zamestnanec odvádza zo svojej vyprodukovanej hodnoty (ceny práce) odvody do sociálneho poistenia. Časť mu platí zamestnávateľ, časť zamestnanec sám, avšak ide iba o účtovnú záležitosť, nakoľko všetko v podstate ide zo zamestnancových peňazí.

V súčte zamestnanec odvádza do sociálnej poisťovne 34,6 %, pričom do poistenia v nezamestnanosti idú len 2 %, z toho 1 % platené zamestnávateľom (max. 84,77 €) a 1 % platené zamestnancom (max. 84,77 €).

Ak niekto pracuje na živnosť, nemá povinnosť platiť poistenie v nezamestnanosti. Prvý rok živnosti neplatí sociálne poistenie vôbec a po prvom roku sociálne poistenie spravidla platí, avšak nezahŕňa poistenie v nezamestnanosti.

Z toho dôvodu samostane zárobkovo činné osoby (SZČO) nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, ak si do poisťovne tento odvod neplatia dobrovoľne.

Nárok na podporu v nezamestnanosti – kto má nárok

To, kto má nárok na dávku v nezamestnanosti, určuje taktiež legislatíva. Zákon hovorí o tom, že nárok na podporu v nezamestnanosti vzniká dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prihlásenie sa na úrade práce však nie je jediná podmienka.

Okrem toho musí byť osoba, ktorá v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená najmenej dva roky. Ak sú tieto podmienky splnené, tak nárok na podporu v nezamestnanosti môže dostať:

 • zamestnanec
 • dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • policajt, resp. profesionálny vojak, ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  • Výška výsluhového dôchodku profesionálnych vojakov je v Slovenskej republike určená podľa viacerých faktorov, medzi ktoré patrí aj vojenská hodnosť.

Okrem spomenutých poistencov s povinným poistenám v nezamestnancosti vzniká nárok na podporu v nezamestnanosti aj napríklad SZČO, ktorá je dobrovoľne poistená.

Koľko je podpora v nezamestnanosti – výška dávky

To, aká výška, teda koľko je podpora v nezamestnanosti, je jednoduché na zistenie. V princípe táto výška predstavuje 50 % z hrubej mzdy. Toto by malo platiť aj v roku 2024. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za rok 2023 je 1 234,30 € (31-dňový mesiac) a 1 194,50 € (30 dňový mesiac).

Prípadne, v zmysle zákona je výška dávky v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu. Tento vymeriavací základ na zistenie výšky dávky sa počíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých bolo platené poistené na poistenie v nezamestnanosti, prípadne poistné na výsluhový príspevok, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Toto rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom poistencovi vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti. Z tohto obdovia sa vylučujú tie, za ktoré poistenec nebol povinný platiť poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhové zabezpečenie.

Výpočet dávky v nezamestnanosti

Ak si chce niekto vypočítať presnú sumu, akú môže dostať ako dávku v nezamestnanosti, najlepším spôsobom je použitie online kalkulačiek. Rôzne stránky a portáli majú kalkulačky aj s rôznymi parametrami, ktoré do centu vypočítajú dávku v nezamestnanosti.

Na výpočet dávky v nezamestnanosti je najjednoduchším spôsobom využitie online kalkulačky.

Na výpočet dávky v nezamestnanosti je teda potrebné zadať určité parametre. Tými parametrami sú napríklad započítateľný príjem, pričom sa musí určiť, či je mesačný alebo ročný. Následne za aké obdobie sa počíta tento príjem, teda od kedy bolo poistenie v nezamestnanosti platené a taktiež doba bez príjmu zo zamestnania.

Ako príklad je možné uviesť človeka, ktorý zarába priemernú hrubú mzdu, teda na Slovensku je to 1304 € za mesiac. Na 30-dňový mesiac dostane takýto človek dávku v nezamestnanosti 643,10 €.

Predĺženie podpory v nezamestnanosti

Na Slovensku je možné požiadať o predĺženie podpory v nezamestnanosti, ak osoba, ktorá dostáva podporu, nie je schopná si nájsť nové zamestnanie a potrebuje ďalší čas na hľadanie práce. Kto má nárok na predľženie podpory v nezamestnanosti?

Predĺženie podpory v nezamestnanosti je možné v prípade, ak osoba, ktorá dostáva podporu v nezamestnanosti, spĺňa nasledujúce podmienky:

 • aktívne hľadá nové zamestnanie a dokladuje to pri kontrolách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • neodmietla prácu alebo školenie, ktoré mu bolo ponúknuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • nepreukázal porušenie svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z podmienok poskytovania podpory v nezamestnanosti

Osoba, ktorá žiada o predĺženie podpory v nezamestnanosti, to musí urobiť včas a predtým, ako pôvodná podpora v nezamestnanosti vyprší. Dĺžka predĺženia podpory v nezamestnanosti závisí od individuálnych okolností každého prípadu a rozhoduje o tom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Predčasný dôchodok alebo dávka v nezamestnanosti

Pred dovŕšením veku odchodu do dôchodku sa môže stať, že človek príde o zamestnanie a nastáva dilema, či si požiadať o predčasný dôchodok alebo o dávku v nezamestnanosti.

Rozhodnutie o tom, či si zvoliť predčasný dôchodok alebo podporu v nezamestnanosti, by malo závisieť od individuálnych okolností každého prípadu. Tu sú niektoré faktory, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní:

 • Finančná situácia: Predčasný dôchodok môže mať vyššiu výšku ako podpora v nezamestnanosti, ale môže tiež znamenať nižšie príjmy na dlhšie obdobie v dôchodku. Na druhej strane, podpora v nezamestnanosti môže byť nižšia, ale môže poskytnúť finančnú stabilitu v priebehu obdobia hľadania novej práce.
 • Vek: Vek môže ovplyvniť, či je pre človeka vhodnejšie zvoliť si predčasný dôchodok alebo podporu v nezamestnanosti. Ak je niekto blízko dôchodkového veku, môže byť pre lepšie ísť priamo do dôchodku, zatiaľ čo ak je niekto mladší, podpora v nezamestnanosti môže byť lepšou voľbou.
 • Zdravotný stav: Zdravotné problémy môžu ovplyvniť schopnosť pracovať a hľadať si nové zamestnanie. Ak existujú zdravotné problémy, môže byť pre človeka výhodnejšie zvoliť si predčasný dôchodok, alebo počkať na nájdenie vhodnej práce v rámci podpory v nezamestnanosti.
 • Pracovné skúsenosti: Ak má niekto dlhoročné skúsenosti v určitej oblasti a vidí si pre seba dobré pracovné príležitosti, podpora v nezamestnanosti môže byť lepšou voľbou, aby si mohol nájsť prácu v tejto oblasti. Ak je naopak niekto vo svojej kariére relatívne nový, môže byť pre neho predčasný dôchodok lepšou možnosťou.

Je dôležité zvážiť všetky tieto faktory a poradiť sa s odborníkom, aby človek mohol urobiť informované rozhodnutie o tom, čo je pre daného človeka najlepšie.