Jednorazový príspevok na dieťa – kedy sa vypláca, podmienky

Starostlivosť o dieťa naozaj nie je lacná záležitosť, a preto štát často poskytuje rôzne príspevky a dávky rodinám, aby im pomohli finančne zvládnuť výdavky spojené s výchovou a starostlivosťou o deti. Jedným z týchto príspevkov sú rodinné prídavky aj jednorazový príspevok na dieťa.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) chystá vyplácať rodičom jednorazový príspevok na dieťa, aby pomohol Slovákom finančne zvládnuť nástup prvákov do základnej školy.

Kedy sa vypláca jednorazový príspevok na dieťa?

Slováci, ktorí majú doma školopovinné dieťa, môžu očakávať zvýšený prídavok na dieťa. Rodičia detí, ktoré sa v septembri po prvýkrát stali školákmi, dostali zvýšený prídavok na dieťa. Cieľom tohto opatrenia je podporiť rodiny pri financovaní školských potrieb.

Príspevok na prváka dostanú rodičia automaticky, nemusia oň žiadať. ÚPSVAR vyplatí tento jednorazový príspevok na dieťa spolu s bežným prídavkom na dieťa za september. Rodičia ho obdržia v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, teda v októbri. Uznanie otcovstva môže byť v tomto kontexte dôležité, pretože jasne definované právne postavenie otca zabezpečuje, že všetky nároky a výhody, ako je tento príspevok, sú správne adresované a vyplatené oprávneným osobám.

V minulom roku ÚPSVR vyplácal rodičom prvákov jednorazový príspevok na dieťa vo výške 106,33 €. Spolu s bežným prídavkom na dieťa to predstavovalo celkovú sumu 136,33 €.

Jednorazový príspevok na dieťa 2023 sa zvyšoval

Tento rok stúpol zvýšený prídavok na dieťa na 110 €. Bežný prídavok na dieťa, ktorý rodičia dostávajú mesačne, sa výrazne zvýšil. V minulom roku bola výška prídavku 30 € mesačne na jedno dieťa. V roku 2023 sa tento prídavok zvýšil na 60 € mesačne.

Celková suma prídavku a jednorazového zvýšeného prídavku, ktorú rodičia dostanú v októbri, činí 170 na každé dieťa, ktoré sa po prvýkrát stane žiakom základnej školy.

Štát príspevok poskytuje len raz na jedno dieťa, priamo spojený s nástupom do prvého ročníka základnej školy. Údaje o deťoch, ktoré nastupujú do prvého ročníka, získava Úrad práce priamo od Ministerstva školstva.

Ak rodičia prváka poberajú prídavok na dieťa z iného členského štátu Európskej únie, môžu požiadať o zvýšený prídavok priamo na Úrade práce alebo využiť tlačivo na webovej stránke ÚPSVR. Podmienkou je trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a starostlivosť oprávneného zákonného zástupcu nezaopatreného dieťaťa.

Jednorazový príspevok na dieťa 200 €

Od januára 2023 prišlo k výraznému nárastu finančnej podpory na deti, ktorá dosahuje dvojnásobok sumy z minulého roku. Rodinné prídavky pre deti dosahujú 60 € mesačne na jedno dieťa, čo je dvojnásobok pôvodných 30 €.

Daňový bonus sa rozrástol na pôsobivých 140 € pre neplnoleté nezaopatrené deti, ktoré žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti. V prípade dospelých nezaopatrených detí je daňový bonus 50 € mesačne.

Spojením 60 € prídavku na dieťa a 140 € daňového bonusu vzniká jednorazový príspevok na dieťa 200 €. To predstavuje významné zvýšenie podpory. Toto je značný krok smerom k zlepšeniu životných podmienok rodín.

Rodinné prídavky pre deti dosahujú 60 € mesačne na jedno dieťa, čo je dvojnásobok pôvodných 30 €.

Jednorazový príspevok na dieťa 100 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje podporu pre najzraniteľnejších občanov, a to vďaka schválenému opatreniu zo strany rezortu práce. Toto opatrenie prinesie jednorazovú inflačnú pomoc vo výške 100 € pre približne 6 500 náhradných rodičov a rodičov približne 2 000 detí, ktoré sú oprávnené na príplatok k prídavku na dieťa.

Jednorazový príspevok na dieťa 100 € teda získajú tisíce rodín. Obe formy pomoci boli poskytnuté v priebehu mesiaca august 2023 a vyplatené v septembri 2023. Týmto cieľovým skupinám nie je potrebné žiadať o tieto finančné prostriedky, pretože im budú uhradené automaticky.

Ministerstvo práce si dalo za cieľ zahrnúť do svojich programových priorít pomoc najzraniteľnejším občanom, vrátane podpory náhradných rodičov.

Poskytnutie jednorazového príplatku k prídavku na dieťa vo výške 100 € sa týka približne 2 000 detí, čo zvyšuje celkový príplatok na 130 €. To znamená, že k príplatku k prídavku na dieťa vo výške 30 € bola pripočítaná jednorazová inflačná pomoc vo výške 100 €. Príplatok sa vyplatil v auguste 2023 a rodiny ho obdržali v septembri 2023.

Rovnakým spôsobom sa zvýši aj opakovaný príspevok o 100 € pre približne 6 500 náhradných rodičov, čo bude mať za následok zvýšenie ich financií. Tento opakovaný príspevok sa vyplatil v auguste 2023 a náhradní rodičia ho obdržali v septembri 2023 automaticky.

Výška opakovaného príspevku pre náhradných rodičov je 1,95-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, čo od 1. júla 2023 predstavuje sumu 239,50 €.

Na aké príspevky majú rodičia nárok?

Rodičia majú nárok na viaceré príspevky, pravidelné aj jednorazové príspevky na dieťa. Kedy sa vypláca jednorazový príspevok na dieťa je už zrejmé. Existujú však ďalšie pravidelné príspevky pre rodičov aj tehotné ženy ako je príspevok na starostlivosť o dieťa, tehotenské či materské.

Tehotenský príspevok

Sociálna poisťovňa poskytuje dávku tehotenského na vykompenzovanie vyšších nákladov spojených s tehotenstvom. Nárok na ňu vzniká od 27. týždňa pred očakávaným termínom pôrodu a trvá do ukončenia tehotenstva. Podmienky pre nárok súvisia predovšetkým s nemocenským poistením, z ktorého je táto dávka vyplácaná.

Po podaní žiadosti o tehotenské na pobočke Sociálnej poisťovne bude dávka vyplácaná mesačne. Jej výška závisí od počtu dní trvania nároku, pričom za každý deň získa 15 % Denného výmenného základu (DVZ) alebo pravdepodobného DVZ.

V prípade tehotenského je stanovený minimálny a maximálny limit. Minimum je 238,90 € v mesiaci, ktorý má 30 dní a maximum 358,40 €. V 31 dňovom mesiaci je minimum 246,90 € a maximum 370,30 €.

Tehotenské štipendium

Pre tehotné študentky, ktoré ešte nemajú nárok na tehotenské, existuje alternatíva vyplácaná ich školou. Podmienkami pre nárok sú trvalý pobyt na Slovensku a menej ako 27 týždňov do termínu pôrodu.

V takom prípade sa môže podať žiadosť riaditeľovi strednej školy alebo rektorovi vysokej školy. Školáčky môžu očakávať 200 € mesačne vo forme tehotenského štipendia.

Sociálna poisťovňa poskytuje dávku tehotenského na vykompenzovanie vyšších nákladov spojených s tehotenstvom.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Tento jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je vyplácaný ÚPSVaR a obvykle je určený pre matku. Žiadosť o tento príspevok nie je potrebné podávať, pretože sa vypláca automaticky.

V roku 2023 budú sumy nastavené pre prvý až tretí pôrod vo výške 829,86 €, pre štvrtý pôrod a ďalšie 151,37 €. Ak sa narodí viac detí naraz, príspevok sa zvýši o 75,69 € za každé z nich.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Ak sa narodí súčasne tri a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov dvakrát súčasne dve a viac detí, bude mať matka nárok na ročný príspevok vo výške 110,36 €, kým majú aspoň 3 z týchto detí vek najviac 15 rokov. Príspevok na viac detí musíte aktívne požiadať na ÚPSVaR.

Materská dávka

Názov materskej dávky by mohol naznačovať, že je určený výlučne pre matky, ale v skutočnosti ju môže poberať aj iný poistenci Sociálnej poisťovne, pokiaľ sa starajú o dieťa vo veku do troch rokov.

Aby mohli využiť túto dávku, musia spĺňať určité podmienky stanovené zákonom, týkajúce sa najmä nemocenského poistenia a prerušenia poberania iných dávok pre dané dieťa. Dokonca aj otcovia majú možnosť uplatniť si materské, ak spĺňajú uvedené podmienky.

Výška materského je stanovená na 75 % z Denného výmenného základu (DVZ) alebo pravdepodobného DVZ. Táto suma sa vypláca raz mesačne a závisí od počtu dní, počas ktorých je materské vyplácané.

Pre rok 2023 je maximálny DVZ stanovený na 79,6274 €, čo obmedzuje sumu materského na 1 791,70 € v prípade mesiaca s 30 dňami 1 851,40 € v prípade mesiaca s 31 dňami.

U matiek je nárok na materské spojený s termínom pôrodu, ktorý zvyčajne predstavuje 6 týždňov pred predpokladaným dátumom pôrodu. Otcovia, ktorí žiadajú o materské, môžu to urobiť podaním žiadosti na pobočke Sociálnej poisťovne.

Dôležité je poznamenať, že aj matky musia podať žiadosť na Sociálnej poisťovni, aby mohli uplatniť nárok na materské. Obdobie, počas ktorého je táto dávka poskytovaná, je stanovené pre matky na 34 týždňov, 37 týždňov, ak sú osamelé matky alebo 43 týždňov, ak matka porodila dve alebo viac detí a stará sa o najmenej dve z nich.

Pre otcov je poskytovaná na 28 týždňov, 31 týždňov, ak sú osamelí otcovia a 37 týždňov, ak otec stará sa o dve alebo viac detí vo veku do troch rokov.

Výška materského je stanovená na 75 % z Denného výmenného základu (DVZ) alebo pravdepodobného DVZ. Táto suma sa vypláca raz mesačne a závisí od počtu dní, počas ktorých je materské vyplácané.

Rodičovský príspevok

Ak má rodič trvalý pobyt na Slovensku a zabezpečuje starostlivosť o dieťa, môže požiadať ÚPSVaR o vyplácanie rodičovského príspevku. Nárok na tento príspevok vzniká okamžikom narodenia dieťaťa a končí, keď dieťa dosiahne vek troch rokov. V prípade, že je dieťa v nepriaznivom zdravotnom stave, môže nárok trvať až do veku šiestich rokov.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne a jeho výška závisí od vášho predchádzajúceho uplatňovania materskej dávky. Ak sa nepoberali materské, môže sa očakávať rodinný príspevok vo výške 301 € mesačne.

Ak sa v minulosti pobralo materské, môže sa očakávať vyšší rodinný príspevok vo výške 412,60 € mesačne. V prípade, že má rodič viacero detí naraz, ich počet neovplyvní výšku príspevku. Namiesto toho, že by sa príspevok násobil počtom detí, za každé ďalšie dieťa sa k výške príspevku priráta 25 % z jeho základnej výšky.