Kedy je potrebné nechať vyhotoviť úradne overený, alebo súdny preklad?

Za jeden z najpožadovanejších druhov prekladov môžeme považovať úradný, alebo aj súdny preklad. Ide o špeciálny typ prekladu, ktorý je nutné predložiť pri styku s úradnými inštitúciami, alebo orgánmi, poprípade si ich od vás vyžiadajú aj zahraniční zamestnávatelia.

Vyhotovovať úradné preklady do angličtiny či iného jazyka však môžu len prekladatelia, ktorí vlastnia okrúhlu pečiatku, na získanie ktorej musia zložiť náročné skúšky. Aj práve z toho dôvodu sú tieto preklady označované aj ako preklady s okrúhlou pečiatkou.

Najčastejšie dokumenty, z ktorých sa vyhotovujú úradné preklady sú rôzne zmluvy, rodné, sobášne, alebo úmrtné listy, vysvedčenia a diplomy, výpisy z obchodného, alebo trestného registra, kúpne a predajné zmluvy, alebo faktúry.

Každý súdny, teda úradne overený preklad musí byť zviazaný s dokumentom, z ktorého sa preklad vyhotovuje a to buď s jeho originálom, jeho notársky overenou kópiou, alebo obyčajnou kópiou.

To, s akým typom dokumentu bude preklad zviazaný závisí od organizácie, ktorá ho od vás bude požadovať.