Leasing finančný, leasing Operatívny

Leasing je určitý druh úveru. Vyberiete si vec, na ktorú si požičiate peniaze, a tie potom splácate v pravidelných splátkach. Medzi lízingom a úverom je ale jeden podstatný rozdiel. Vec kúpená za peniaze z úveru je Vaša a majiteľom ste Vy, avšak vec financovaná z lízingu je až do úplného splatenia vo vlastníctve lízingovej spoločnosti.

Áno, leasing má miernejší podmienky pre získanie ako úver. Obvykle nepotrebujete ručiteľa ani nemusíte dokladať výšku príjmu. Navyše nie je toľko zaťažený administratívou.

Pre leasingovú spoločnosť je poskytnutie lízingu vcelku málo rizikové, pretože v prípade Vašej neschopnosti splácať sa veriteľ ľahšie dostane k predmetu lízingu, pretože je po dobu splácania v jeho vlastníctve.

Rozlišujeme dva druhy lízingu – finančný a operatívny.

Leasingová spoločnosť prenajme nájomcovi vec a po zaplatení poslednej splátky má nájomca právo odkúpiť predmet lízingu do svojho vlastníctva za vopred stanovenú, zvyčajne symbolickú cenu. Údržbu a poistenie si zabezpečuje sám nájomca. Finančný leasing najčastejšie využívajú klienti k obstaranie automobilu. Výhodou finančného lízingu je následné odkúpenie veci, nevýhodou nutnosť platiť servis a ďalšie náklady spojené s prenajatou vecou.

Operatívny lízing

Operatívny lízing poskytuje lízingová spoločnosť klientom, ktorí majú záujem o užívaní danej veci, ale nezamýšľa si ju neskôr kúpiť. Uzatvára sa na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá je kratšia ako životnosť danej veci. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva predmet leasingu vo vlastníctve prenajímateľa. Výhodou pre firmy a podnikateľov je zaistený servis a poistenie veci zo strany leasingovej spoločnosti.

Najčastejšie si firmy takto zaobstarávajú stroje a nehnuteľnosti a drobní podnikatelia automobily a počítače. Nevýhodou je vyššia cena splátok, pretože sa v nej premietajú náklady spojené s prevádzkou a užívaním predmetu lízingu. Viac informácií k téme lízing sa dozviete tiež tu.