Registračný poplatok auta – kedy sa platí, kalkulačka a petícia

registračný poplatok

Prevádzka vozidla zahŕňa mnoho aspektov. Registrčný poplatok sa stal základným kameňom automobilovej administratívy. Jeho význam nemožno prehliadnuť, pretože predstavuje finančnú povinnosť, ktorú musia majitelia áut splniť.

Článok sa zameriava na komplexné pojmy spojené s registračným poplatkom. Vrátane možností výpočtu prostredníctvom kalkulačiek, optimálnych termínov pre jeho platbu a aktuálneho pohľadu na petíciu týkajúcu sa tejto finančnej povinnosti.

Kto platí registračný poplatok?

Registračný poplatok sa vyberá pri zápise držiteľa motorového vozidla. Táto povinnosť nezávisí od toho, či ide o prvý zápis (v prípade nového vozidla) alebo o akýkoľvek ďalší zápis držiteľa motorového vozidla (v prípade použitého vozidla). Zápis držiteľa motorového vozidla sa často vykonáva pri kúpe vozidla vlastnými zdrojmi, za využitia úveru, alebo aj prostredníctvom finančného leasingu.

Od 1. 1. 2023 je povinnosťou uchádzača o evidenčný úkon uhradiť registračnú daň.

Nové pravidlá registračného poplatku za auto

Novela, ktorá mala nahradiť predchádzajúce zmeny od 1. apríla 2023, sa týka predovšetkým registračného poplatku za zápis držiteľa vozidla. Odbornej verejnosti a automobilovým nadšencom to prináša otázky – koľko a kedy budú platiť za zápis vozidla od júla 2023?

Pôvodne plánované zmeny mali zahrňovať nový spôsob výpočtu registračného poplatku, ktorý mal zohľadňovať ekologický koeficient vozidla a ďalšie kritéria ako druh paliva a emisnú normu. Odstránením koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla sa mal zmeniť celý výpočetový vzorec.

Napriek tomu, že februárová novela 2023 mala priniesť zmenu od apríla, parlament sa rozhodol ďalej upravovať pravidlá aj v marci. Poslanecký návrh, ktorý bol schválený, sa týka poplatkov za zápis vozidiel a prinesol nové výzvy, na ktoré musia majitelia reagovať.

Zmeny v registračnom poplatku neobišli ani majiteľov elektromobilov, plug-in hybridov či vodíkových vozidiel. Nový spôsob výpočtu vyvoláva diskusie o výhodnosti zápisu vozidla pre tých, ktorí sa rozhodli pre ekologickejšie alternatívy.

registračný poplatok
Automobiloví nadšenci a tí, ktorí majú záujem o nové vozidlá, by mali byť informovaní o legislatívnych zmenách, ktoré ovplyvnia každodenný život vodičov na Slovensku.

Faktory ovplyvňujúce výšku registračného poplatku vozidla

Registračná daň za vozidlá sa vyberá pri každom prepise motorového vozidla, taktiež aj pri splnomocnení na prepis auta. Je významné si uvedomiť, že výška tohto poplatku závisí od dvoch kritických faktorov:

 • kategória motorového vozidla
 • druh pohonu alebo zdroj energie motorového vozidla

Poplatok za zápis vozidla, okrem kategórií L, M1 a N1 (včítane vozidiel kategórie N1 s najviac tromi sedadlami), je stanovený na pevnú sumu 33 eur.

Pre kategórie vozidiel L, M1 a N1 (s výnimkou vozidiel N1 s najviac tromi sedadlami) je výška registračnej dane odvodená od sadzby poplatku podľa výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla (EKV). Táto výška EKV je potom podmienená tým, či ide o:

 • vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez ohľadu na druh pohonu)
 • vozidlo s palivom H2 (vodík) alebo akékoľvek palivo + PHEV (plug-in hybridné vozidlá)
 • vozidlo s iným palivom než v predchádzajúcich prípadoch (okrem elektromobilov) – v tomto prípade je výška EKV viazaná na emisnú normu Euro alebo dátum prvej evidencie, ak nie je možné určiť emisnú normu Euro pre motorové vozidlo

Výpočet poplatku pre tieto kategórie sa potom realizuje ako súčin sadzby poplatku podľa výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla. Konkrétne sadzby a koeficienty sú uvedené v prílohe zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Minimálna suma registračnej dane pre kategórie L, M1 a N1 (okrem vozidiel N1 s najviac tromi sedadlami) je 33 eur, maximálna suma dosahuje 1 000 eur.

Definícia kategórií vozidiel L, M1 a N1

 • kategória L: zahŕňa dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky
 • kategória M1: zahŕňa motorové vozidlá primárne určené na prepravu cestujúcich a ich batožiny s najviac ôsmimi sedadlami okrem vodiča, a bez plochy pre stojacich cestujúcich, nezávisle od počtu miest na sedenie, ktorý môže byť obmedzený na sedadlo vodiča
 • kategória N1: zahŕňa motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené hlavne na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony

Nižšia registračná daň pre elektromobily

Registračný poplatok za vozidlá s výlučne elektrickým pohonom (elektromobily) zostáva nezmenený na sume 33 eur. V prípade vozidiel s pohonom LPG, CNG alebo tzv. mild-hybridnými vozidlami bude registračná daň stanovená podľa výkonu motora a EKV vzhľadom na emisnú triedu (alebo dátum prvej evidencie). Výpočet bude preto rovnaký ako u naftových alebo benzínových vozidiel.

Kalkulačka registračného poplatku

Ako používať kalkulačku na výpočet registračného poplatku za auto od 1.7.2023? Na využitie tejto kalkulačky sa zadávajú nasledovné údaje:

 • Vek vozidla:
  • Zadať rok výroby vozidla, označený ako položka B v osvedčení o evidencii časť II. Nezamieňať ho s dátumom typového schválenia Európskej únie.
 • Najväčší výkon motora v kW:
  • Nájsť túto informáciu v osvedčení o evidencii časť II ako položku P.2. Ide o najvyšší čistý výkon motora meraný v kW pri plnom zaťažení motora a meraných otáčkach.
 • Druh paliva / zdroj energie:
  • Podľa položky P.3 v osvedčení o evidencii časť II vyberte druh paliva / zdroj energie. Použiť číselník na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Upresnenie:
   • „BEV“ znamená „elektrická energia“
   • „HEV“ alebo „PHEV“ v kombinácii s iným palivom = „hybrid“
   • „CNG“ alebo „LNG“ v kombinácii s iným palivom = „CNG / LNG“
 • Emisná norma:
  • Nájsť túto informáciu v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii vozidla časť II ako položku V.9
registračný poplatok kalkulačka
V prípade elektronického prepisu vozidla sa poplatok znižuje o 50 %, maximálne však o 70 eur. Na získanie tejto zľavy je potrebné elektronicky prihlásiť vozidlo s platným elektronickým občianskym preukazom (eID kartou) a elektronickým podpisom.

Kedy sa platí registračný poplatok za auto?

Registračný poplatok sa platí pri zápise vozidla do evidencie vozidiel. Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Registračný poplatok sa platí aj pri zmene držiteľa vozidla, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla. V tomto prípade sa poplatok platí v zníženej výške, a to najviac 33 eur.

Registračný poplatok sa neplatí pri zápise vozidla do evidencie vozidiel v prípade:

 • vozidla, ktoré bolo vyrobené pred 1. januárom 1996
 • vozidla, ktoré je určené na športové účely a nie je určené na prevádzku na pozemných komunikáciách
 • vozidla, ktoré je určené na špeciálne účely a nie je určené na prevádzku na pozemných komunikáciách
 • vozidla, ktoré je určené na historické účely a je zapísané do evidencie historických vozidiel
 • vozidla, ktoré je určené na účely núdzového cestovania a je zapísané do evidencie vozidiel kategórie M1 alebo N1

Výška registračného poplatku

Ako už bolo spomenuté, výška registračného poplatku závisí od výkonu motora vozidla a od jeho emisnej normy. Pre vozidlá kategórie M1 a N1 (osobné automobily a nákladné vozidlá) sa registračný poplatok vypočítava podľa nasledovného vzorca:

Registračný poplatok = Pkw x EKV

 • EKV je ekologický koeficient vozidla
 • Pkw je sadzba poplatku podľa výkonu motora

Sadzby poplatku podľa výkonu motora sú nasledovné:

Výkon motoraSadzba poplatku
Do 80 kW vrátane33 €
80 kW60 €
90 kW90 €
100 kW120 €
110 kW200 €
125 kW300 €
140 kW500 €
155 kW700 €
170 kW900 €
210 kW a viac1 000 €

Ekologický koeficient vozidla je nasledovný:

Emisná normaEkologický koeficient
Euro 1/I1,00
Euro 2/II0,80
Euro 3/III0,70
Euro 4/IV0,60
Euro 5/V/EEV0,50
Euro 6 a,b,c/VI A,B,C0,45
Euro 6d/VID a novšie0,40

Petícia a registračný poplatok

Na začiatku roka 2023 sa na Slovensku začala šíriť petícia za zachovanie súčasného spôsobu výpočtu registračného poplatku pri zápise vozidla. Pôvodný spôsob výpočtu bol založený na súčte sadzby poplatku podľa výkonu motora a zostatkovej hodnoty vozidla. Táto zostatková hodnota bola stanovená znaleckým posudkom.

Petícia bola spustená iniciatívou Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR). ZAP SR argumentoval tým, že nový spôsob výpočtu by bol pre majiteľov vozidiel nevýhodný. V niektorých prípadoch by totiž viedol k výraznému zvýšeniu poplatku.

Bola podporená aj ďalšími organizáciami, ako napríklad Asociáciou slovenských automotoklubov (ASAMK), Slovenskou automobilovou asociáciou (SAA) či Slovenským zväzom výrobcov automobilov a autodielov (SZVA). Bola adresovaná ministerstvu dopravy a výstavby SR. Ministerstvo sa k nej vyjadrilo s tým, že chápe obavy petície, ale že nový spôsob výpočtu je potrebný na podporu elektromobility.

Petícia bola úspešná a minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal oznámil, že spôsob výpočtu registračného poplatku sa nebude meniť. Pôvodný spôsob výpočtu bude platiť aj naďalej.

Zmena spôsobu výpočtu registračného poplatku mala byť súčasťou novely zákona o správnych poplatkoch, ktorá bola schválená v parlamente 15. marca 2023. Novela však bola schválená v inom znení, ako sa pôvodne predpokladalo.