Daň z motorových vozidiel – kedy vzniká daňová povinnosť

Daň z motorových vozidiel patrí medzi kľúčové prvky financovania verejných rozpočtov a má významný vplyv ako na jednotlivcov, tak na ekonomiku ako celok. Táto daňová povinnosť, ktorá sa v mnohých krajinách líši formou, výškou aj spôsobom výpočtu, vzbudzuje často rozporuplné debaty a vyvoláva otázky týkajúce sa jej spravodlivosti, efektivity a ekologických dopadov.

Daň z motorových vozidiel (DzMV) je povinná platba, ktorú uhrádza držiteľ motorového vozidla na Slovensku. Jej cieľom je financovanie údržby ciest a mostov, ako aj podpora rozvoja dopravy. Výška dane sa vypočíta na základe emisnej triedy vozidla, objemu valcov a typu paliva.

Daňové priznanie k DzMV sú povinní podať všetci vlastníci motorových vozidiel, ktoré podliehajú dani, s výnimkou fyzických osôb, ktoré používajú vozidlo len na súkromné účely a ktorých ročná daň nepresiahne 40 €.

Článok sa opiera o tieto otázky

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Aké sú predmety cestnej dane?

Ako sa vypočíta výška dane?

Kedy a ako sa daň z motorového vozidla uhrádza?

Daň z motorových vozidiel – zákon

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v platnom znení je povinnosťou podnikateľa, buď fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá využívala vozidlo na podnikateľské účely, podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú daň. Táto povinnosť platí aj v prípade, že bolo vozidlo využívané iba časť roka pre podnikanie

Podnikatelia musia do daňového priznania uviesť všetky vozidlá, ktoré boli využívané na podnikanie, bez ohľadu na to, či sú tieto vozidlá zaradené do obchodného majetku. Kľúčovým faktorom je skutočnosť, že vozidlo bolo využívané na podnikateľské účely.

Existujú však aj výnimky, ktoré určujú, ktoré vozidlá sú a ktoré nie sú predmetom tzv. cestnej dane, a tiež upravujú výšku sadzieb dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a platbu predlôh na daň.

Predmet dane z motorového vozidla

Samotný predmet dane z motorových vozidiel je dôkladne definovaný v zákone o dani z motorových vozidiel, konkrétne v § 2 ods. 1

Tento paragraf stanovuje, že predmetom dane je vozidlo patriace do kategórií M, N, L a O, ktoré je registrované na území Slovenskej republiky a je využívané na podnikanie v súlade s Obchodným zákonníkom alebo inou formou samostatnej činnosti v danom daňovom období. 

Týmto spôsobom zákon striktne vymedzuje, ktoré vozidlá podliehajú dani a pod akými podmienkami.

Zákon o dani z motorových vozidiel definuje „používanie vozidla na podnikanie“ nasledovne:

 • Priame používanie na podnikanie: Ide o fyzické zapojenie vozidla do podnikateľskej činnosti. Napríklad preprava tovaru, služobné cesty zamestnancov, či používanie vozidla na reklamu.
 • Účtovanie o vozidle: Vozidlo musí byť zahrnuté v účtovníctve firmy v súlade so zákonom o účtovníctve. To znamená, že sa musia evidovať náklady na jeho nadobudnutie, prevádzku a údržbu.
 • Evidencia v daňovej evidencii: Pre daňové účely sa vozidlo musí evidovať v daňovej evidencii, ak sa naň uplatňujú výdavky znižujúce daňový základ (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov).
 • Uplatňovanie výdavkov: Daňovník môže uplatňovať výdavky na prevádzku a údržbu vozidla použitého na podnikanie, ak spĺňajú podmienky daňového zákona.

Dôležité je poznamenať, že splnenie akéhokoľvek z uvedených bodov znamená, že sa vozidlo používa na podnikanie z hľadiska dane z motorových vozidiel. To má za následok povinnosť daňovníka podať daňové priznanie k tejto dani a zaplatiť príslušnú daň.

Daň z motorových vozidiel je povinná platba, ktorú uhrádza držiteľ motorového vozidla na Slovensku.

Vznik daňovej povinnosti – daň z motorových vozidiel

Daňová povinnosť k DzMV vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky pre posúdenie predmetu dane. To v praxi znamená, že ak človek začal používať vozidlo na podnikanie v priebehu mesiaca, daňová povinnosť mu vzniká už od 1. dňa daného mesiaca.

Podmienky pre vznik daňovej povinnosti:

 • Evidencia vozidla v SR: Vozidlo musí byť evidované v Slovenskej republike, t.j. musí mať slovenský technický preukaz a EČV.
 • Použitie vozidla na podnikanie: Vozidlo musí byť používané na podnikanie daňovníka, t.j. na jeho podnikateľskú činnosť.
 • Kategória vozidla: Daňová povinnosť vzniká pre vozidlá kategórie L, M, N a O.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DzMV do konca marca nasledujúceho roka, aj keď daňová povinnosť vznikla v priebehu roka. Daň sa platí do 30 dní od termínu na podanie daňového priznania. Nezaplatenie dane včas má za následok sankcie v podobe úrokov z omeškania a pokuty.

Existujú aj výnimky zo vzniku daňovej povinnosti. Tu je ich prehľad:

Nové vozidloDaňová povinnosť pre nové vozidlo nevzniká do konca mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie.
Osobitné vozidlá Daňová povinnosť nevzniká pre traktory, prípojné vozy k traktorom, motorové vozíky pre invalidov a niektoré ďalšie špeciálne vozidlá.
Elektrické vozidlá Pre elektromobily a hybridné vozidlá kategórie M1 a N1 s nulovými emisiami CO2 nevzniká daňová povinnosť počas prvých 5 rokov od ich prvého prihlásenia do evidencie.

Nesplnenie daňových povinností v súvislosti s DzMV môže mať za následok sankcie.

Zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Daňová povinnosť k DzMV zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k splneniu podmienok pre zánik predmetu dane. To znamená, že ak osoba prestane používať vozidlo na podnikanie v priebehu mesiaca, daňová povinnosť jej zaniká už od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

K zániku daňovej povinnosti k dani za auto môže dôjsť z nasledovných dôvodov:

 • vozidlo bolo vyradené z evidencie
 • daňovník prerušil podnikanie
 • zánik daňovníka bez likvidácie
 • zmena držiteľa vozidla

V prípade, že držiteľ vozidla zomrie, zanikne alebo je zrušený, vozidlo sa stále považuje za používané na podnikanie, kým sa nevykoná jeho prevod na inú osobu. Daňová povinnosť v tomto prípade prechádza na právneho nástupcu.

Vozidlá oslobodené od dane z auta – cestná daň

Podľa § 4 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel sú od dane oslobodené tieto vozidlá:

 • Vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov Oslobodenie je podmienené vzájomnosťou, tzn. že aj štát, v ktorom má SR diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad, musí oslobodzovať od dane z motorových vozidiel vozidlá slovenských diplomatických misií a konzulárnych úradov.
 • Vozidlá používané na záchranné práce
 • Autá osobnej pravidelnej dopravy – Vozidlá používané na vykonávanie prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.
 • Vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe – Traktory a iné poľnohospodárske a lesnícke ťahače, nákladné a iné úžitkové motorové vozidlá.

Okrem vyššie uvedených typov vozidiel existujú aj iné vozidlá, ktoré môžu byť oslobodené od DzMV na základe osobitných predpisov (napr. historické vozidlá, vozidlá pre osoby so zdravotným postihnutím).

Daňová povinnosť k DzMV zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k splneniu podmienok pre zánik predmetu dane.

Kedy sa podáva daňové priznanie – cestná daň za auto

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DzMV) za rok 2024 závisí od typu daňovníka:

PodnikateliaFyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
Daňové priznanie za rok 2024 je potrebné podať do 31. januára 2025.Daňové priznanie za rok 2024 je potrebné podať do 31. januára 2025, ak boli v roku 2024 držiteľom vozidla, ktoré je predmetom cestnej dane.
V tomto termíne je potrebné zaplatiť aj daň z motorových vozidiel za rok 2024.Daň z motorových vozidiel za rok 2024 sa neplatí vopred, ale až po podaní daňového priznania.
Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8300 eur, daňovník je povinný platiť preddavky na daň.Daň sa vyrubí a daňovník ju musí zaplatiť do 30 dní od doručenia výkazu dane.

Lehota na podanie daňového priznania k DzMV je stanovená zákonom a nie je možné ju predĺžiť. V prípade nesplnenia daňových povinností v súvislosti s DzMV môže daňovníkovi hroziť pokuta.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Preddavky na daň z motorových vozidiel (DzMV) sú povinné platby, ktoré musia daňovníci uhradiť v priebehu roka 2024, ak predpokladajú, že ich ročná daň z motorových vozidiel presiahne 700 €.

Výška preddavkov sa vypočíta na základe predpokladanej ročnej dane, ktorú daňovník vypočíta sám podľa vzrastu uvedeného v zákone o dani z motorových vozidiel a podľa objemu emisií CO2 danej emisnej kategórie vozidla. Daňovník môže využiť aj kalkulačku na výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel na webovej stránke Finančnej správy SR.

Splatnosť preddavkov:

 • 1. preddavok: do 31. marca 2024
 • 2. preddavok: do 30. júna 2024
 • 3. preddavok: do 30. septembra 2024
 • 4. preddavok: do 31. decembra 2024

Preddavky na daň z motorových vozidiel sa platia bezhotovostným prevodom na bankový účet daňového úradu príslušného podľa sídla daňovníka (OÚD). Variabilný symbol platby je 1100.