Litispendencia

Podľa § 83 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.

Uvedené ustanovenia vyjadrujú prekážku súdneho konania (litispedencia), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci.

Táto prekážka vzniká (je daná), ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je  začaté konanie, ktoré má:
– rovnakých účastníkov,
– rovnaký predmet konania,
– rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo.