Obchodný register – ako získať elektronický výpis

obchodny-register-vypis

Obchodný register predstavuje zoznam údajov firiem, s.r.o. aj iných obchodných spoločností a podnikateľov. Obsahuje údaje o tých subjektoch a podnikateľoch, ktorí sú povinní sa zapísať do registra alebo tak spravili na základe možnosti. Kde získať výpis z obchodného a živnostenského registra?

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Súčasťou obchodného registra je zbierka zákonom ustanovených listín.

Obchodný register firiem

Najčastejšími subjektmi, ktoré v obchodnom registri možno nájsť, sú obchodné spoločnosti, či už s.r.o. alebo a.s. firmy. Ak ide o zapísané obchodné spoločnosti, v registroch sú zapísané okrem s.r.o. alebo a.s. spoločností aj verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti.

Kto všetko sa zapisuje do obchodného registra?

 1. právnické osoby založené podľa tohto zákona, a to:
  • verejná obchodná spoločnosť
  • komanditná spoločnosť
  • spoločnosť s ručením obmedzeným
  • jednoduchá spoločnosť na akcie
  • akciová spoločnosť
  • družstvo
 2. právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to:
  • európske zoskupenie hospodárskych záujmov
  • európske družstvo
  • európska spoločnosť
 3. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra
 4. štátne podniky
 5. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
 6. podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb

Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohoto krajského súdu.

Čo obsahuje obchodný register?

V obchodnom registri možno nájsť napríklad informácie o dni vzniku obchodnej spoločnosti, o predmete podnikania, mená a bydliská štatutárnych zástupcov obchodnej spoločnosti, vlastníkov spoločnosti, výšku základného imania obchodnej spoločnosti a mnoho ďalších.

Obchodný register je teda akousi databázou najdôležitejších informácií o vybraných podnikateľských subjektoch (o všetkých firmách a niektorých fyzických osobách).

Výpis z OR na www.orsr.sk

Informácie z obchodného registra (OR) sú voľne dostupné na stránke www.orsr.sk. Je veľmi jednoduché si tu vyhľadať príslušnú obchodnú spoločnosť a zistiť si o nej požadované informácie. Rovnako nie je problém si takýto výpis z obchodného registra cez internetový prehliadač vytlačiť.

Problémom však niekedy môže byť to, že takýto výpis z OR nie je použiteľný na právne účely, teda nemá právnu silu, len informačnú hodnotu. Jednoduchý spôsob získania právne použiteľného výpisu z OR je na základe elektronickej žiadosti cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

V obchodnom registri možno nájsť informácie o dni vzniku obchodnej spoločnosti či o predmete jej podnikania.

Kto môže požiadať o výpis z ORSR?

Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR) obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú. Obsah výpisu z ORSR netvoria informácie o zapísaných údajoch, ale v deň jeho vydania už neplatných údajoch (tzv. historické údaje).

Verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o výpis z obchodného registra bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Ak má niekto záujem o výpis z obchodného registra mal by sa obrátiť so žiadosťou o výpis z obchodného registra na príslušný súd, ktorý vedie obchodný register t.j. registrový súd.

Výpis z obchodného registra pre informatívne účely

Hlavný význam stránok Obchodného registra na internete je poskytovanie výpisov jednotlivých spoločností zapísaných v obchodnom registri. Forma a obsah výpisu nie je úplne identická s úradne platným výpisom z obchodného registra vydávaným na registrových súdoch a tento výpis nie je použiteľný na právne účely.

Najdôležitejší rozdiel spočíva v tom, že výpisy z obchodného registra na internete neuvádzajú rodné čísla osôb. Pokiaľ niekto potrebuje právne použiteľný výpis z obchodného registra, musí sa obrátiť na príslušný registrový súd alebo požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určenej elektronickej služby.

Existujú dva spôsoby zobrazenia výpisu z obchodného registra pre informatívne účely:

 • Aktuálny výpis z obchodného registra pre informatívne účely obsahuje len údaje, ktoré sú platné dňom vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Pri každom zázname sa nachádza doba začiatku jeho platnosti.
 • Úplný výpis z obchodného registra pre informatívne účely obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločnosti nachádzajúce sa v databáze obchodného registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sa rozlišujú farebne pre jednoduchú orientáciu. Pri každom zázname je vyznačená jeho doba platnosti.

Databázy sa spravidla aktualizujú každý pracovný deň.

Výpis z obchodného registra online na právne účely

O vydanie výpisu z obchodného registra možno žiadať aj online elektronickými prostriedkami. Ak niekto žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra, vydá ho registrový súd elektronickými prostriedkami podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou bezodkladne po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne.

O vydanie výpisu z obchodného registra online treba žiadať prostredníctvom elektronickej služby obchodného registra.

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra súdny poplatok. Právne použiteľný výpis z obchodného registra v elektronickej podobe možno získať zadarmo a za ten v tlačenej podobe človek zaplatí 6,50 €.

Elektronický výpis z obchodného registra – www.slovensko.sk

Na podanie žiadosti o výpis z obchodného registra cez portál slovensko.sk sa vyžaduje mať elektronický občiansky preukaz (tzv. eID karta) s bezpečnostným osobným kódom, čítačku čipových kariet s príslušnými ovládačmi a aplikáciu eID klient. Rovnaké vybavenie sa vyžaduje aj na vstup do Elektronického súdneho spisu.

Žiadosť o elektronický výpis z obchodného registra prostredníctvom portálu slovensko.sk sa skladá z nasledujúcich krokov: 

 1. vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
 2. výber podoby poskytovaného výpisu (elektronická alebo listinná)
 3. výber subjektu/subjektov z obchodného registra prostredníctvom vyhľadávania subjektov
 4. určenie počtu kópií
 5. vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa – v prípade žiadosti v listinnej podobe je potrebné vyplniť korešpondenčnú adresu, v prípade elektronickej podoby výpisu je potrebné zadať kontaktný e-mail
 6. odoslanie vytvorenej žiadosti

Po prijatí žiadosti bude používateľovi doručená správa o prijatí žiadosti obsahujúca pridelené identifikačné číslo do elektronickej schránky a na e-mail. Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe prostredníctvom portálu slovensko.sk poplatku nepodlieha.

Získať výpis z obchodného registra možno získať aj elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Výpis z obchodného registra podľa IČO

Subjekty zapísané v obchodnom registri možno vyhľadávať voliteľne podľa kritérií – obchodné meno, IČO alebo Spisová značka.

Vyhľadávanie a výpis z obchodného registra podľa IČO umožňuje aplikácia dostupná na webe orsr.sk.

 • IČO: Do tohoto políčka človek uvedie celé identifikačné číslo subjektu. Aplikácia ignoruje všetky znaky okrem čísel. To umožňuje zadávať čísla IČO aj s medzerami kvôli lepšej čitateľnosti a kontrole.
 • Súd: Umožňuje zúžiť vyhľadávanie len na konkrétny registrový súd. Pokiaľ človek nezadá, v ktorom z ôsmich súdov chce vyhľadávať, aplikácia prehľadá databázy všetkých registrových súdov.

Výsledkom vyhľadávania podľa identifikačného čísla IČO je spoločnosť (zapísaná osoba) so zadaným IČOm. Ak bola daná spoločnosť (zapísaná osoba) vo svojej histórii vedená viacerými registrovými súdmi, môže byť výsledkom vyhľadávania viac položiek.

Podľa IČO možno následne získať aj výpis z obchodného registra týkajúci sa daného subjektu.

Obchodný register – kontakt

Na kontakt obchodného registra môže záujemcom poslúžiť e-mailová adresa: register@justice.gov.sk. Táto e-mailová adresa slúži predovšetkým na pripomienkovanie problémov s aplikáciou Obchodný register na Internete. Je určená na prijímanie návrhov na vylepšenie funkcionality aplikácie, prípadne grafického dizajnu stránok a formy výpisov.

Neslúži na vykonanie zmeny v obchodnom registri.

Pri akýchkoľvek problémoch s obchodným registrom možno kontaktovať aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré spravuje ORSR.

Kde získať výpis zo živnostenského registra?

Živnosťou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom. Živnosť si možno založiť aj online prostredníctvom portálu Firmáreň.sk.

Mnohých ľudí zaujíma, kde môžu získať výpis zo živnostenského registra. Rovnako ako výpis z ORSR, aj výpis zo živnostenského registra možno získať prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy cez portál slovensko.sk. Poplatok za jeden výpis je 3 €.