Podnikateľský plán – kde nájsť vzor a čo by mal obsahovať

podnikatelsky plan

Podnikateľský plán je dokument, ktorý je hlavnou predchádzajúcou analýzou pre podnikateľov či start-upy. Cieľom je identifikovať potenciál pre podnikanie, analyzovať stratégie pre získanie trhového podielu a potenciálu pre rast.

Podstatou podnikateľského plánu je schopnosť preukázať investorom alebo prípadne bankám, výhodnosť podnikania, ktoré sa pripravuje. Predstavuje mapu pre úspešný štart a rast podnikateľskej činnosti.

Vzor podnikateľského plánu – kde ho nájsť?

Podnikateľský plán predstavuje základný dokument pre obchodné podnikanie. Môže pomôcť identifikovať potenciálne riziká, náklady, investície, časové harmonogramy, tržby a ďalšie dôležité faktory, ktoré by sa mali pred podnikaním zvážiť.

Napísaním plánu si podnikateľ uvedomí všetky pre a proti, čo mu pomôže lepšie rozhodovať a dlhodobo prinášať lepšie výsledky. Jedným z najlepších spôsobov, ako začať, je nájsť vzor podnikateľského plánu, ktorý je zjednodušený pre danú situáciu a veľkosť podnikania.

Pomôže to začiatočníkom nielen zistiť, čo by sa malo zahrnúť do dokumentu, avšak aj prehľadnejšiu úpravu, ako by mala vyzerať výsledná podoba dokumentu.

V dnešnej dobe je možné si bezplatne stiahnuť vzor podnikateľského plánu z veľkého počtu zdrojov. Ak má človek rád autentický prístup, môže sa obrátiť na verejne prístupné knižnice, kde sú k dispozícii knihy o podnikaní a biznis plány, kde nájde aj príklady.

Ďalšou možnosťou je vyhľadávanie vzoru podnikateľského plánu online. Na webových stránkach vládnych a neziskových organizácií či akademickej a komerčnej sféry sa nachádzajú šablóny a príklady podnikateľských plánov.

Poslednou možnosťou sú špecializované služby založené na mieste alebo online. Ak človek nechce riskovať prepracovanie a písanie podnikateľského plánu samostatne alebo si nevie poradiť, môže si prenajať špecialistu, ktorý ho prevedie celým procesom.

V závislosti od veľkosti podnikania, finančných prostriedkov a sofistikovaných účelov môže byť pre podnikateľa tento prístup najlepšou možnosťou.

Aj Word ponúka vzor podnikateľského plánu

Microsoft Word umožňuje používateľom upravovať, vytvárať a formátovať dokumenty bez toho, aby museli programovať alebo mať veľké množstvo údajov. Okrem svojich schopností prevody dát do textu a podporu obrázkov však Word dokáže znamenať aj veľa pre podnikateľov.

Word poskytuje podnikateľom možnosť vytvárať vzorové podnikateľské plány. Vzor podnikateľského plánu vo Worde je pre podnikateľov skvelou voľbou, pretože vychádza zo založenia, ktoré už boli úspešne realizované.

To ponúka podnikateľom základ, na ktorom môžu budovať a ďalej vylepšovať svoje vlastné plány. Tento štandard zaisťuje, že vzory podnikateľských plánov vytvorené v rámci Wordu sú prehľadné.

Skladajú sa zo štyroch základných častí:

  • prvá je prehľad podniku, ktorý opisuje stručne to, čo chce podnikateľ dosiahnuť so svojím podnikom
  • ďalšia časť je strategický plán, čo je plán, ktorý určuje, ako bude dosahovať svoje ciele
  • tretia časť rieši finančné prostriedky a obsahuje finančné odhady, ako si projekt poradí v časovom rámci a podľa očakávaných nákladov
  • posledná časť zahŕňa odbornú spätnú väzbu od obchodných konzultantov

Nástroj Word tiež ponúka niekoľko vyhľadávacích funkcií, ktoré by mohli pomôcť s hľadaním toho, čo človek potrebuje.

Aj keď vzorový podnikateľský plán v programe Word nie je dokonalý, ponúka užitočné informácie a funkcie pre tvorbu profesionálneho plánu. Umožňuje podnikateľom analyzovať riziká spojené s ich podnikom a vo všeobecnosti im umožňuje mať prehľad o finančnom stave.

Čo všetko by mal obsahovať podnikateľský zámer?

Obsah podnikateľského zámeru by mal zahŕňať niekoľko základných častí.

  • Prvou časťou by mala byť úvodná časť zámeru, ktorá vykresľuje súčasnú situáciu podniku a zhrnie jeho aktuálnu pozíciu. Tiež by mal obsahovať zhrnutie informácií o produkte alebo službe, ktorú podnik predáva.
  • Ďalšou dôležitou súčasťou by mala byť časť plánovania, ktorá by mala obšírne popisovať trh, na ktorom podnik predáva svoje produkty alebo služby, s cieľom vykresliť pre investorov obraz pre potenciálny trh pre produkt. Tento prehľad by mal obsahovať analýzu konkurencie, marketingový plán, finančný plán, ciele, stratégie a ďalšie súvisiace časti.
  • Rovnako dôležitou súčasťou podnikateľského zámeru je časť zameraná na ľudské zdroje. Táto časť by mala obsahovať jasný výkaz pracovných pozícií v podniku, naplánovaný rozvojový program podniku a benefičný plán pre zamestnancov.
  • V záverečnej časti podnikateľského zámeru by sa mali uvádzať údaje o spoločnosti, organizačná štruktúra, organizačná kultúra a tiež informácie o vybavení a prostredí podniku.

Podnikateľský plán je dôležitý dokument, ktorý je nevyhnutný pre každého podnikateľa a jeho podnikanie. Je to strategický návod pre všetky aspekty podnikania, kde sú uvedené ciele, stratégie, ako sa ich dosiahnu, finančný plán a ďalšie potrebné informácie.

Kedy je potrebný podnikateľský plán?

Všetci podnikatelia by mali mať podnikateľský plán, pretože im pomáha dosiahnuť ciele a detaily ich činností. Podnikateľský plán je pre podnikateľa potrebný hneď po definovaní zoširoka popísaných obchodných cieľov a stratégií ich dosiahnutia. Dôležitý je aj pre start up.

Takýto dokument je potrebný, aby podnikateľ vedel, ako smerovať svoje úsilie pri usilovaní dosiahnuť svoje ciele. Najdôležitejšou výhodou podnikateľského plánu je pružnosť, pretože ak človek riadi svoje podnikanie pomocou vzorových plánov, môže ich ľahko upravovať a prispôsobovať podnikateľským cieľom.

Prispôsobenie sa dynamickému prostrediu je ďalšou veľkou výhodou plánovania. Ďalším dôvodom pre vytvorenie podnikateľského plánu je potreba usmernenia. V podnikaní sa často stretávajú inovácie, účinný marketing, obchodovanie a ďalšie činnosti, ktoré pomáhajú podniku dosiahnuť svoje obchodné ciele.

Podnikateľský plán zabezpečí nevyhnutnú smernicu, ktorá pomôže podniku v tom, aby presne určil, ktoré projekty a stratégie budú použité aby sa ľahšie dosiahli ciele.

Vytvorenie podnikateľského plánu je kritickým prvkom pre podniky, pretože pomáha dosiahnuť ciele, poskytuje upravenú smernicu, ktorá napomáha pri budovaní zisku prostredníctvom definovaných stratégií a je prispôsobiteľný.

Každodenné zmeny v podnikaní tiež zvyšujú dôležitosť podnikateľského plánu, a preto ho každý podnikateľ potrebuje.

Správny čas na vytvorenie podnikateľského plánu

Pri uvažovaní o tom, kedy je správny čas na vytvorenie podnikateľského plánu, veľa podnikateľov prichádza so spoločným záverom: nikdy nie je neskoro. Byť schopný dokončiť svoj podnikateľský plán na papieri vyžaduje nesmierne veľa práce.

Prvou vecou, ktorú by sme mali urobiť je, že by sme mali venovať veľa času na preskúmanie obchodného sektora a príležitostí. To nám dá najväčšiu predstavu o tom, čo bude fungovať pre nás a pre náš podnik.

Nasledujúcim krokom je prepracovanie našich podnikateľských myšlienok, analyzovanie nášho produktu alebo služby, analyzovanie trhu, konkurencie, finančné informácie a predajné stratégie.

Posledným krokom je napísanie samotného podnikateľského plánu. Tento proces môže trvať určitý čas.

Je nevyhnutné, aby sme sa presvedčili, že sme na to pripravení, a presne vedeli, kedy je najlepší čas. Pre väčšinu podnikateľov je to spravidla na začiatku svojej kariéry, avšak to neznamená, že už existujúcim podnikom nie je možné vytvoriť podnikateľský plán.

Ak už sme vo svojom podnikaní, môžeme vykonávať aktualizáciu podnikateľského plánu, aby sme zistili, či jeho formulácia stále zodpovedá aktuálnemu obchodnému sektoru. Vytvorenie dobrého podnikateľského plánu nám tiež umožňuje dostať finančný mechanizmus.

Takže je veľmi dôležité vytiahnuť čísla a finančné informácie v našom pláne. Tento plán tiež informuje našich potenciálnych investorov, aké sú naše podnikateľské ambície a dávajú im ponaučenie vopred, ako ich peniaze budú použité.

V niektorých prípadoch nám môže dať aj prístup k dlhodobým financujúcim možnostiam.

Celkovo, najlepší čas na vytvorenie podnikateľského plánu je pred začatím podnikania. Pretože to dovoľuje času na preskúmanie podnikateľských myšlienok, získanie informácií o trhu a reálne preskúmanie súčasného obchodného sektoru.