Pokuta za neplatnú STK – tolerancia a výška sankcie

Technická a emisná kontrola sú povinnosti, na ktoré mnohí vodiči pravidelne zabúdajú. Ak majiteľ vozidla termín STK prešvihne, má problém, ktorý mu z vrecka vytiahne nemalé peniaze. Aká pokuta hrozí za neplatnú STK a kedy príde?

Podľa vyhlášky musí každé auto na Slovensku absolvovať technickú a emisnú kontrolu. Kontrola sa vykoná po štyroch rokoch od dátumu prvej registrácie. Ďalšiu prehliadku je nutné absolvovať pravidelne každé dva roky. Za omeškanie tejto pravidelnej STK štát účtuje pokutu. Aká je tolerancia pri pokute za STK?

Čo znamenajú skratky TK, EK a STK?

Majitelia vozidiel často používajú skratky TK, EK a STK. Nie každý však pozná ich význam a používa ich správne.

  • TK je technická kontrola vozidla, teda povinná skúška funkčnosti všetkých technických súčastí nevyhnutných na správnu prevádzku vozidla
  • EK je emisná kontrola, ktorá preverí, či automobil nevypúšťa do ovzdušia viac škodlivín, než by mal podľa svojej homologizácie
  • STK je označenie pre stanicu technickej kontroly, teda miesto, kde sa skúška vykonáva. V hovorovej reči je ale často nesprávne používané ako všeobecný pojem zastrešujúci technickú aj emisnú kontrolu

V Slovenskej republike nie je povinnosť nahlasovať absolvovanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly.

Ako prebieha technická kontrola vozidla

Proces technickej kontroly zvyčajne zahŕňa vyškoleného a certifikovaného kontrolóra, ktorý pomocou špecializovaného zariadenia skontroluje všetky hlavné systémy vozidla. Patrí sem motor, prevodovka, brzdy, odpruženie, riadenie, elektrický systém a výfukový systém.

Kontrola sa začína vizuálnou kontrolou exteriéru vozidla vrátane karosérie, pneumatík a svetiel. Potom nasleduje podrobnejšia prehliadka motorového priestoru, kde inšpektor hľadá akékoľvek známky poškodenia alebo netesnosti. Skontroluje tiež hladinu kvapalín, hadičky a bezpečnostné pásy.

Potom sa inšpektor zameria na podvozok vozidla. V rámci toho preskúma komponenty zavesenia a riadenia, či nie sú opotrebované, a tiež skontroluje, či nie je rám zhrdzavený alebo poškodený.

Ak sa počas kontroly zistia nejaké problémy, majiteľ bude informovaný a budú mu odporučené potrebné opravy alebo výmeny. Po oprave musí vozidlo prejsť druhou technickou kontrolou, aby sa zabezpečilo, že všetky problémy boli vyriešené.

Pri technickej kontrole mechanik skontroluje exteriér, motorový priestor a podvozok vozidla.

Emisná kontrola vozidla

Emisná kontrola vozidla je postup, ktorý sa používa na meranie množstva znečisťujúcich látok uvoľňovaných z výfukového systému vozidla. Tieto testy sa vykonávajú s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá nevypúšťali do životného prostredia nadmerné množstvo škodlivých látok, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia a potenciálnym negatívnym účinkom na zdravie.

Pri teste sa zvyčajne meria množstvo oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov a oxidov dusíka vypúšťaných vozidlom. Tieto chemické látky vznikajú ako vedľajšie produkty spaľovacieho procesu v motore vozidla. Príliš veľké množstvo týchto emisií môže škodiť ľudskému zdraviu aj životnému prostrediu.

Platnosť technickej kontroly vykonanej STK

Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí:

  • uplynutím lehoty platnosti
  • vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej
  • vykonaním novej technickej kontroly administratívnej

Osobné a nákladné vozidlá kategórie M1 a N1 majú lehotu platnosti technickej kontroly vykonanej STK 4 – 2 – 2. Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky. Do tejto kategórie spadajú aj motocykle a štvorkolky.

Malé motocykle, ľahké štvorkolky a prípojné vozidlá majú platnosť technickej kontroly vykonanej STK určenú schémou 4 – 4 – 4.

Dôsledky neplatnej STK

Ľahostajný prístup šoférov k povinnosti technickej a emisnej kontroly predstavuje veľké riziko, lebo v takomto prípade sa po cestách premávajú vozidlá, ktoré nemusia byť v zodpovedajúcom technickom stave a môžu ľahko spôsobiť nehodu.

Samotní majitelia takýchto áut riskujú teda pokuty nielen od polície (vodič nemá pri sebe ustanovené doklady na vedenie vozidla v cestnej premávke), ale aj od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Okresné úrady si totiž vedia v informačnom systéme skontrolovať vozidlá, ktoré nemajú platnú technickú alebo emisnú kontrolu.

Pokuta za neplatnú STK

Technická kontrola (STK) štandardne prepadne vtedy, ak do stanoveného termínu (dátumu uvedenom v protokoloch a osvedčeniach o TK a EK) vodič nevykoná emisnú a technickú kontrolu. Tento zákon sa vzťahuje na všetky vozidlá prihlásené na Slovensku, ktoré sú staršie ako 4 roky.

Pri prepadnutí dátumu, do ktorého mal vodič tieto kontroly svojho vozidla vykonať, mu automaticky hrozí pokuta, ktorú vie okresný úrad dopravy doručiť až do 5 rokov od nesplnenia si povinnosti. Štandardná pokuta v tomto prípade predstavuje sumu 330 €. Netreba sa ľakať, existujú výnimky, pri ktorých nemusí človek zaplatiť plnú sumu.

Ak vodič dostane pokutu a uhradí 110 € za neplatnú STK do 15 dní (plus vykoná TK a EK), nemusí doplácať zvyšných 220 €. Pokuta sa v tomto prípade považuje za plne uhradenú.

V prípade, že technickú a emisnú kontrolu nevykoná majiteľ vozidla v stanovenom čase a nezaplatí 55 € za emisnú kontrolu (EK) a 55 € za technickú kontrolu (TK), zaplatí plnú sumu 330 €.

Pokuta za STK – tolerancia

Prehliadku STK sa odporúča absolvovať ešte pred ubehnutím lehoty s dostatočnou časovou rezervou. Keď má niekto TK a EK platnú napríklad do 12.12. je najlepšie absolvovať ju už 12.11. , čiže približne mesiac vopred.

Trinásteho bude už možno neskoro a polícia pri bežnej cestnej kontrole bez váhania udelí pokutu a odstaví vozidlo. Potom nezostane nič iné ako dať vozidlo na vlastné náklady odtiahnuť ku kontrole STK, po ktorej absolvovaní vodič dostane späť TK a EK, na čo bude môcť dané vozidlo znovu používať.

Kedy príde pokuta za STK?

Mnoho ľudí sa pýta, kedy príde pokuta za STK. Pokuta sa zvyčajne neposiela hneď v prvý deň po prekročení lehoty. Štátne orgány doprajú vodičom reakčný čas v podobe niekoľkých dní na vykonanie potrebnej technickej kontroly. Netreba sa však na to spoliehať a odporúča sa vykonať STK čím skôr.

Pokuty za STK sa dnes zasielajú automaticky. Systém jednoducho vyhodnotí, že dané vozidlo neprešlo cez STK a zasiela automatickú pokutu majiteľovi. Polícia obvykle túto pokutu za STK zasiela s toleranciou pár dní od ubehnutia platnosti TK a EK.

Moderné STK dnes ponúkajú možnosť pripomienky, kde si majiteľ vozidla zadá, kedy mu vyprší STK a následne mu v predstihu príde e-mail alebo SMS s upozornením, že sa blíži termín kontroly.

Automatická pokuta za STK

Štát vedie databázu, v ktorej sa evidujú všetky automobily a ich technické a emisné kontroly, vrátane dátumov, kedy ich majú absolvovať. Systém preto vie určiť, kedy najneskôr má majiteľ pristaviť auto ku kontrolám. Pokiaľ tak neurobí, majiteľovi na základe objektívnej zodpovednosti automaticky pošle poštou pokutu za STK. Pokuta sa vtedy udeľuje v tzv. rozkaznom konaní.

Ako si overiť platnosť STK

Overenie technickej kontroly (STK) je dôležitý proces, ktorý slúži na zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti motorových vozidiel.

Overenie STK je povinné pre všetky motorové vozidlá, ktoré sú registrované a prevádzkované na verejných cestách. Jeho cieľom je zabezpečiť, že vozidlá sú v technicky bezpečnom a funkčnom stave, aby sa minimalizovalo riziko nehôd a zabezpečila sa ochrana vodiča, pasažierov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

V období rýchleho technologického pokroku a automatizácie, sa overenie platnosti STK stalo jednoduchším a pohodlnejším, vďaka inovatívnym systémom, ktoré dokážu analyzovať vozidlá tak efektívne, že by sa o nich dalo povedať, že majú vlastný diagnostický mozog.

Ako zistiť platnosť STK online

Najjednoduchší spôsob na prevedenie takejto kontroly je overenie STK na portáli www.overeniestk.sk. Stačí tu zadať ŠPZ vozidla na čo sa okamžite majiteľ vozidla dozvie koľko dní ešte platí STK. 

Postup overenia platnosti STK online sa zvyčajne líši v závislosti od konkrétnej krajiny. Vo všeobecnosti sa však postupuje podobným spôsobom:

  1. prvým krokom je nájsť oficiálnu webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu pre online overenie STK
  2. na tejto platforme možno zadať identifikačné údaje vozidla: ŠPZ alebo VIN (Vehicle Identification Number)
  3. po zadaní týchto údajov systém prehľadá svoju databázu a overí, či je technický preukaz platný a či boli splnené všetky požadované kontroly a opravy. Platnosť technického preukazu na Slovensku je 10 rokov.

V prípade, že je STK platná, človek obdrží potvrdenie o jej platnosti a dátum, kedy vyprší. Ak je STK neplatná, majiteľ auta dostane informácie o dôvodoch, prečo nie je platná. Zároveň bude vyzvaný k podniknutiu potrebných krokov na obnovenie platnosti.