Privatbanka – recenzia

Privatbanka nie je tak úplne bežná banka, napríklad ako Slovenská sporiteľňa, VÚB alebo podobné banky. Ide o banku, ktorá sa orientuje primárne na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva, hoci rieši aj korporátne a retailové bankovníctvo.

Banka je zároveň prvou privátnou bankou na Slovensku a svojim klientom poskytuje viaceré špecializované finančné a investičné služby. Samozrejme, banka má aj bežné vkladové produkty, ako sú termínované vklady, vkladové listy, sporiace účty alebo bežné bankové účty.

Niečo z histórie

Privatbanka a.s. vznikla 1. 11. 2005. Banka samozrejme začínala vo väčších mestách, ako napríklad Bratislava, Košice či Trnava, avšak v súčasnosti má pobočky už vo viac ako 10 mestách po celom Slovensku.

Banka sa odlišuje najmä tým, že nie je orientovaná na „masový trh“ a má úplne iný prístup ku klientovi ako bežné banky. Teória hovorí, že privátne bankovníctvo je určené pre ľudí, ktorí disponujú nadpriemerným majetkom, ale rozhodne nemusít byť človek milionárom, aby mohol využiť služby Privatbanky.

Privátna a individuálna ponuka produktov

Základom ponuky banky sú produkty a služby spadajúce pod privátne bankovníctvo. Banka sa orientuje na komplexnú správu majetku a to tak cez Wealth Management s individuálnym nastavením, ako aj cez aktívne riadenie portfólia. V princípe ide o to, že bankový špecialista pomôže klientovi so všetkým, čo sa týka investovania finančných prostriedkov a ich optimálneho zhodnotenia.

Banka poskytuje pre svojich klientov aj viaceré individuálne služby, ktoré bežné banky nemusia riešiť vôbec, alebo ich nemusia riešiť v takom rozsahu, ako to môže riešiť práve banka zameraná na privátne bankovníctvo.

Medzi tieto produkty patria:

 • nadlimitný termínovaný vklad od objemu 25 000 € alebo od ekvivalentu cudzej meny
 • dlhopisy emitované priamo Privatbankou
 • korporátne emisie
 • nezávislé produkty, ktoré nie sú súčasťou finančnej skupiny a sú obchodované na mimoburzovom trhu alebo na niektorej z hlavných svetových búrz
 • individuálne devízové obchody s individuálnym výmenným kurzom pri objeme od 5 000 € alebo v ekvivalente cudzej meny

Veľa ľudí si pod privátnym bankovníctvom predstaví niečo úplne iné, ako je v realite

Produkty a služby pre firmy

V rámci korporátnej klientely má Privatbanka portfólio produktov zamerané prednostne na stredné a väčšie podnikateľské subjekty. V tejto oblasti ponúka tak bankové úvery určené na prevádzkové financovanie, ako aj úvery určené na investičné financovanie.

Za tuzemské subjekty v prospech iných subjektov v rámci EÚ poskytuje banka aj bankové záruky. Privatbanka rieši pre firmy aj odplatné postupovanie pohľadávok.

V rámci prevádzkového financovania poskytuje banka:

 • krátkodobý splátkový úver
 • krátkodobý kontokorentný úver
 • krátkodobý revolvingový úver

Na účely investičného financovania pre firmy má banka:

 • investičný splátkový úver s dobou splatnosti obvykle do 6 rokov na inovácie alebo rozšírenie podnikateľských aktivít
 • projektové financovanie po posúdení reálnej návratnosti zdrojov vložených do projektu – napríklad financovanie developerských projektov, fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc a podobne

Osobné financie pre každého

Privatbanka má samozrejme aj služby a produkty pre osobné financie – čiže aj pre bežných súkromných klientov. V rámci bežných a platobných služieb ponúka Internet Banking a Elektronické bankovníctvo, hotovostné a bezhotovostné platobné služby, vydáva platobné karty, ponúka založenie a vedenie bežných účtov pre fyzické osoby, podnikateľov aj právnické osoby a umožňuje aj vydávanie šekov.

Čo sa týka retailových produktov pre zhodnotenie finančných prostriedkov pre bežných klientov, banka ponúka nasledovné portfólio:

 • termínované účty
 • sporiace účty
 • korporátne dlhopisy na investovanie
 • bankové dlhopisy na investovanie

Poďme sa pozrieť detailne na vyššie zmienené retailové produkty:

Termínované účty – FIX Konto

Základom ponuky sú termínované účty, konkrétne FIX Konto. Ide o termínovaný vklad chránený Zákonom na ochranu vkladov, takže máte absolútnu garanciu vyplatenia vopred dohodnutého úroku. Vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou počas celej lehoty viazanosti a za jeho založenie aj vedenie neplatíte banke žiadne poplatky.

Sporiace účty – Bonus Konto a Saving Konto

Pre verejnosť ponúka banka okrem termínovaných aj sporiace účty. Tie sú určené tak na pravidelné, ako aj na nepravidelné sporenie a zhodnotenie peňazí. Privatbanka má v ponuke dva sporiace účty a to Bonus Konto a Saving Konto.

Pri Bonus Konte môžete okrem základného úroku na sporení získať aj bonusový úrok, ktorý závisí od toho, koľko vyberiete zo sporiaceho účtu a koľko peňazí na ňom ponecháte. V ideálnom prípade získate až 0,9 % p.a. a sporiť môžete pravidelne pre seba, ale napríklad aj pre svoje deti.

Ak chcete sporiť bez obmedzení a bez viazanosti, má pre vás banka Saving Konto. Peniaze tu máte k dispozícii kedykoľvek, čiže nie sú tu žiadne podmienky napríklad minimálnej doby sporenia. Tu je ale úrok oveľa nižší, len 0,4 % ročne.

Korporátne dlhopisy na investovanie – XXL Výnos

Tento finančný nástroj na zhodnotenie a investovanie je pre bežnú verejnosť menej známy, ale na druhú stranu, je to aj atraktívna možnosť. Princíp je veľmi jednoduchý – investor si kupuje dlhopisy a tým požičiava tomu, čo ich vydáva (emitentovi), peniaze. Emitentom je obvykle súkromná spoločnosť alebo v tomto prípade správca príslušného fondu dlhopisov.

Emitent za to v pravidelných intervaloch vypláca investorovi dohodnutý úrokový obnos. Výhodou je, že vopred viete, koľko získate na danom dlhopise a hoci nejde o zaistený spôsob zhodnotenia peňazí, ide stále ešte o pomerne bezpečnú investíciu, aj keď nie je samozrejme tak garantovaná, ako napríklad vklad na termínovanom alebo sporiacom účte. Samozrejme, ak potrebujete o tomto spôsobe investovania viac informácií, skúste online finančnú poradňu.

Bankové dlhopisy na investovanie

Bankové dlhopisy sú zaknihované cenné papiere, ktoré majú určenú pevnú lehotu splatnosti a zároveň je táto splatnosť garantovaná bankou. Dlhopisy môžete Privatbanke predať aj predčasne, rovnako ho môžete odpredať aj inému záujemcovi, pretože bankové dlhopisy Privatbanky sú obchodovateľné aj na sekundárnom bankovom trhu. Ide o alternatívu k termínovaným vkladom, pričom v tomto prípade je výhodou vyšší výnos.

Čo dodať na záver recenzie?

Privatbanka nie je obyčajnou a tuctovou bankou, to je isté. Jej dominantou sú služby privátneho bankovníctva s maximálnou možnou mierou nastavenia podľa individuálnych možností klientov. Ak očakávate takéto služby a viete ich aj oceniť, určite by ste mali zvážiť ponuku produktov a portfólio všetkých možností, ktoré banka ponúka.