Register úpadcov: Čo sa deje po osobnom bankrote

register úpadcov

Osobný bankrot je životnou udalosťou, ktorá môže mať značný vplyv na finančnú situáciu a schopnosť získať úvery alebo pôžičky v budúcnosti. Čo sa deje po osobnom bankrote a ako to ovplyvní možnosti získania úverov a pôžičiek?

Článok sa zameriava na register úpadcov a to, ako sa doň zaznamenávajú informácie o osobnom bankrote.

Čo sa deje po osobnom bankrote

Osobný bankrot, slovné spojenie bežne používané v komunikačnom jazyku, nie je termín, ktorý by sa objavoval v právnom rámci Slovenskej republiky. Koncept osobného bankrotu je však upravený v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), konkrétne v jeho štvrtej časti s názvom Oddĺženie. Táto časť zákona sa týka situácie, keď platobne neschopná fyzická osoba, bez ohľadu na to, či je podnikateľom alebo nie, usiluje o zníženie svojich dlhov.

Podľa § 166 ZKR má právo na oddĺženie každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou. To zahŕňa nielen jednotlivcov, ktorí podnikajú, ale aj tých, ktorí nie sú podnikateľmi. Oddĺženie môže byť dosiahnuté dvomi spôsobmi:

 • vyhlásením konkurzu
 • určením splátkového kalendára

Podmienky, za ktorých môže fyzická osoba požiadať o oddĺženie, zahŕňajú:

 • Fyzická osoba, bez ohľadu na svoj podnikateľský štatút, musí byť platobne neschopná, čo znamená, že nemôže plniť aspoň jeden peňažný záväzok po dobu 180 dní od lehoty splatnosti.
 • Voči nej musí prebiehať exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie, ako napríklad daňové exekučné konanie, exekúcia vykonávaná Sociálnou poisťovňou, alebo výkon dražby.
 • Dlžník musí mať úprimný zámer a snahu riešiť svoje dlhy v rámci svojich možností. Toto zahŕňa snahu získať zamestnanie, zabezpečiť iný príjem, a ak je to možné, ponúknuť časť dedičstva, darov alebo výhier na uspokojenie svojich veriteľov. Dôležité je, že dlžník by nemal obštrukčne brániť veriteľom a správcovi a mal by aktívne spolupracovať na riešení svojich dlhov.

Rozhodnutie o vyhlásení konkurzu alebo určení splátkového kalendára súčasne zahŕňa aj rozhodnutie o oddĺžení, čo prakticky znamená, že dlžník sa zbavuje svojich dlhov.

Čo to je register úpadcov

Register úpadcov je zavedený v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a predstavuje informačný systém verejnej správy, ktorý je prevádzkovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť transparentnosť a zabezpečiť informovanosť verejnosti.

S ohľadom na prístup k informáciám je register úpadcov rozdelený na dve hlavné časti:

 • Verejná časť: Táto časť je dostupná pre verejnosť a obsahuje informácie, ktoré sú všeobecne prístupné.
 • Privátna časť: Privátna časť je určená pre špecifické aplikácie, ktoré sú rezervované pre ustanovených správcov a pracovníkov súdov.

Tento register úpadcov poskytuje elektronickú podporu v niekoľkých dôležitých oblastiach, vrátane konkurzných konaní, reštrukturalizácie, oddlženia (v prípade fyzických osôb), incidénčných sporov vyvolaných konkurzom a poskytovania/získavania informácií z agend spravovaných súdmi a ministerstvom.

Aké informácie sa zverejňujú v registri úpadcov

Čo sa týka údajov, ktoré sú zverejňované v registri úpadcov, ide o informácie týkajúce sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Napr. ide o údaje:

 • označenie súdu, spisová značka konania, meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci, označenie navrhovateľa a dlžníka, označenie ustanoveného správcu s adresou jeho kancelárie, dátum začatia konania alebo dátum poskytnutia ochrany pred veriteľmi, dátum vyhlásenia konkurzu, dátum povolenia reštrukturalizácie alebo dátum určenia splátkového kalendára, dátum zrušenia konkurzu alebo skončenia reštrukturalizácie, údaje o uplatnených pohľadávkach, údaje o majetku dlžníka, údaje o schôdzi veriteľov pri konkurze, rozvrh výťažku atď.
 • informácie o službách obstarávaných správcom
 • zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní
 • zoznam dlžníkov v konaniach o oddlžení
 • ďalšie informácie o konaniach zverejnené v Obchodnom vestníku
register úpadcov
Údaje zverejnené v registri úpadcov vznikajú kombináciou dát z informačných systémov súdov, Obchodného vestníka a Registra správcov.

Úver po osobnom bankrote

Základným cieľom osobného bankrotu je umožniť extrémne zadlženým jednotlivcom, bez ohľadu na to, či sú podnikateľmi alebo nie, zákonnú možnosť zbaviť sa dlhov a začať nový život. Po osobnom bankrote by mali mať ľudia opäť šancu sa zaradiť do spoločnosti a znovu získať kontrolu nad svojím životom. Mali by teda mať rovnaké príležitosti ako všetci ostatní. Majú šancu na získanie úveru a môžu fungovať plnohodnotne na finančnom trhu?

Aby mohol dlžník požiadať o osobný bankrot, musí spĺňať niekoľko podmienok. Jednou z hlavných je, že voči nemu musí prebiehať exekučné alebo podobné vykonávacie konanie minimálne jeden rok. Je však dôležité vedieť, že po oddĺžení existujú určité obmedzenia.

Tieto obmedzenia sa týkajú najmä podnikania, napríklad nie je možné podnikať ako živnostník po dobu 3 rokov od uzávierky osobného bankrotu. V tomto čase sa považuje za rizikového klienta na finančnom trhu.

Kľúčovým faktorom, ktorým by mali dlžníci po osobnom bankrote venovať pozornosť, je ich záznam v Registri úpadcov, ktorý nie je doživotný, ale je zaznamenaný navždy. To znamená, že po osobnom bankrote budú dlžníci hodnotení ako rizikoví klienti, keď budú žiadať o akýkoľvek úver. Hoci veritelia môžu poskytnúť úver aj osobám po osobnom bankrote, robia to s vyšším rizikom.

Nárok na úver

Je dôležité si uvedomiť, že nikto nemá nárok na úver, ale má možnosť ho získať za určitých podmienok. Každá finančná inštitúcia hodnotí žiadosti individuálne a na základe rizika. Toto platí pre všetkých, nie len pre dlžníkov po osobnom bankrote. Napriek tomu, že osobný bankrot zostane v zázname, môžu dlžníci hľadať iné možnosti financovania, ako je pomoc od rodiny, priateľov a známych.

Výzvou po osobnom bankrote je správne zvážiť, či je nový úver naozaj potrebný, a či nie je lepšie sa vyhnúť zadĺženiu. Dôležité je poučiť sa z minulosti a zabezpečiť si finančnú stabilitu a kontrolu nad svojimi financiami, aby sa negatívna situácia neopakovala.

register úpadcov
Osobný bankrot môže byť novým začiatkom, no jeho dôsledky a možnosti v oblasti úverov sú komplexné a vyžadujú opatrnosť pri finančných rozhodnutiach.

Pôžička po osobnom bankrote

Osobný bankrot vytvára pre poskytovateľov úverov problematickú situáciu, pričom uprednostňujú dlžníka v exekúcii pred dlžníkom, ktorý prešiel osobným bankrotom. V prípade, že dlžník je v exekúcii, existuje vysoká pravdepodobnosť, že aspoň čiastočnú časť dlhu bude možné vymôcť od neplatiaceho dlžníka. Osoby, ktoré prešli exekúciou alebo osobným bankrotom, sú v očiach finančných inštitúcií prakticky neprijateľné.

Existujú alternatívne možnosti financovania, ako je kolektívna pôžička, ktorá môže byť jednou z týchto možností. Kolektívna pôžička môže byť poskytnutá aj dlžníkom, ktorým by finančná inštitúcia neposkytla úver. Celý proces schválenia tejto formy pôžičky prebieha online, pričom údaje o dlžníkovi nemusia byť kontrolované vo všetkých dostupných databázach a registroch.

Neexistuje totiž záväzná povinnosť tieto informácie overiť. Po posúdení bonity žiadateľa investori ponúknu svoje finančné prostriedky za dohodnutú úrokovú sadzbu. Žiadateľ má možnosť vybrať si z ponúk, ktoré sú pre neho najvýhodnejšie.

Výška pôžičky poskytovanej formou kolektívnej pôžičky sa pohybuje v rozmedzí od 50 eur do 15 000 eur, pričom platnosť pôžičky sa pohybuje od 3 mesiacov do 5 rokov, s ročnou úrokovou sadzbou od 5 % p. a. až do 50 % p. a. v niektorých prípadoch.

Podmienky pre získanie kolektívnej pôžičky sú všeobecne prístupné a zahŕňajú minimálny vek žiadateľa nad 18 rokov a slovenské občianstvo. Každý klient je posudzovaný individuálne na základe predložených dokumentov prostredníctvom vlastného systému hodnotenia.

Opatrnosť pri pôžičkách

Je dôležité si uvedomiť, že kolektívne pôžičky sú poskytované veriteľmi, ktorí nepodliehajú rovnakému dohľadu ako banky alebo nebankové inštitúcie s povolením na poskytovanie úverov. Dlhodobo to môže vytvárať riziko pre dlžníka, pretože je potrebné dôverovať pravidlám online platformy a overeniu údajov. Dlžník nemá vo vzťahu k veriteľovi postavenie spotrebiteľa.

Pri kolektívnych pôžičkách môžu úroky a poplatky rýchlo narastať, najmä pre dlžníkov, ktorí sú vnímaní ako rizikoví. Preverenie bonity dlžníka zo strany online platforiem môže byť nedostatočné, čo môže viesť k potenciálnym problémom a finančnej neschopnosti dlžníka. Pred prijatím kolektívnej pôžičky by mal dlžník dôkladne zvážiť riziká a zabezpečiť si, že je dobre informovaný o všetkých podmienkach a možných dôsledkoch.

Pôžička od Centra právnej pomoci v rámci osobného bankrotu

Centrum právnej pomoci má možnosť poskytnúť dlžníkovi pôžičku vo výške 500 € na úhradu paušálnej odmeny správcu osobného bankrotu. Avšak dlžník má nárok na túto pôžičku len v prípade, že spĺňa zákonom stanovené podmienky. Následne musí dlžník túto pôžičku vrátiť Centru právnej pomoci do dohodnutej lehoty.

Po podaní návrhu na súd a po zaplatení preddavku na účet správcu sa činnosť Centra právnej pomoci v rámci osobného bankrotu uzatvára.