Res iudicata – prekážka veci rozhodnutej

Podľa judikatúry NS SR k porušeniu procesnej podmienky prekážky rei iudicatae „dôjde vtedy, ak sú kumulatívne splnené tri podmienky:

  • začne sa opätovne  konať, hoci už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté;
  • začne sa opätovne konať medzi tými istými účastníkmi konania;
  • začne sa opätovne konať o tej istej veci. Za tú istú vec v zmysle § 159 ods. 3 OSP treba v novom konaní považovať ten istý nárok, o ktorom sa už prv právoplatne rozhodlo, ak sa opiera o ten istý právny dôvod, vyplývyjúci z totožného skutkového stavu.