Stravné a stravné lístky – kto má nárok, príspevky zamestnávateľa

Stravné môžu zamestnanci na Slovensku dostávať vo forme stravných lístkov, prípadne finančného príspevku ak im zamestnávateľ nedokáže zabezpečiť stravu vo vlastnom stravovacom zariadení. Stravné lístky tvorí komplexný systém, pričom pre zamestnanca sú zvyčajne získavané mesačne.

Stravné alebo príspevok na stravu zamestnancovi prináleží ak odpracuje pre svojho zamestnávateľa viac ako 4 hodiny. Takisto aj pri pracovnej alebo služobnej ceste.

Stravné od 1. 6. 2023

Stravné od 1. 6. 2023 sa na Slovensku zvýšilo pri tuzemských pracovných cestách a zvýšenie platí aj pre stravovanie zamestnancov s čím súvisí aj zvýšenie minimálnej hodnoty gastrolístka.

Suma stravného pri tuzemských pracovných cestách je od 1. 6. 2023 zvýšená na 7,30 € pri ceste, ktorá trvá od 5 do 12 hodín. Ak ide o dlhšiu cestu, teda od 12 do 18 hodín, stravné sa zvýšilo na 10,90 € a pri pracovnej ceste nad 18 hodín je suma stravného 16,40 €.

Stravné od 1.6.2023 počíta aj so zvýšením minimálnej hodnoty stravného lístka na 5,48 €.

Kto má nárok na stravné lístky?

Stravné lístky sú poskytované zamestnancom včas v stanovenom termíne. Podľa zákona ten, kto má nárok na stravné lístky sú všetci zamestnanci, ktorí pracujú najmenej 4 hodiny denne. Tento nárok je k dispozícii aj pre tých, ktorí pracujú v obmedzenom čase, ako je napríklad polovičný úväzok. Za podmienok, že pracujú najmenej 4 hodiny denne.

Pracovníci môžu mať nárok na stravovanie len počas nariadeného pracovného času. Kto nemá nárok na stravné lístky sú zamestnanci v prípade dovoleniek, voľných dní a nariadených dní. V závislosti od druhu práce a pracovnej doby si pracovníci môžu uplatniť nárok na stravné lístky.

Čo hovorí zákonník práce o stravných lístkoch?

Zákonník práce upravuje, že stravné lístky musia byť poskytované vopred, aby si za ne zamestnanci mohli kúpiť stravu. Zákonník práce tiež upravuje od 1.1.2023, že stravné lístky sa poskytujú iba v elektronickej forme, ako elektronická stravovacia karta.

Zahraničná pracovná cesta a stravné

Zahraničná pracovná cesta je cesta do zahraničia, ktorú absolvuje prípadne zamestnanec, obchodný rezort alebo akýkoľvek iný pracovný tím. Taká pracovná cesta môže byť na oficiálne, obchodné, vzdelávacie účely alebo pre marketing.

Zamestnávateľ je povinný uhradiť zamestnancom všetky nevyhnutné výdavky spojené s pracovnou cestou. Patria sem náklady na dopravu, ako je letenka, prenájom auta, cestovné autobusom a taxíkom, ako aj ubytovanie a strava. Okrem preplatenia výdavkov zamestnancom musí zamestnávateľ poskytnúť aj cestovný príkaz.

Na Slovensku sa stravné pri zahraničnej pracovnej ceste poskytuje pre každý deň trvania tejto cesty. Samotná suma stravného pri zahraničnej pracovnej ceste sa odvíja od dĺžky času strávenej na takejto ceste. Existujú 3 časové pásma. Do 6 hodín, od 6 do 12 hodín a nad 12 hodín.

Existuje veľa dôvodov, pre ktoré by zamestnanec mal cestovať do zahraničia. Tímy často cestujú za účelom obstarávania dodávok si získavať nových zákazníkov či riešiť obchodné partnerstvo. Takýto pracovný pobyt je plne hradený zo strany zamestnávateľa. To znamená, že zamestnávateľ musí poskytnúť svojim zamestnancom náklady vrátane stravy.

Stravné sa poskytuje počas zahraničnej pracovnej cesty, pokiaľ sú príslušné náklady súčasťou dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnanec musí uplatniť úroku zamestnávateľa o počet účtovných dní strávených vonku, stravu a nezbytné náklady vrátane cesty.

Miera stravného sa líši od krajiny ku krajine, avšak zamestnanec môže očakávať plnú súčinnosť zamestnávateľa preto, aby mu bolo povolené udržiavať primerané výdavkové náklady v príslušnej krajine.

Stravné nemusí byť bezplatné pre zamestnanca, v niektorých prípadoch môžu byť často pridružené náklady na stravu. Ak však zamestnanec poruší predpisy, mohol by byť vo výsledku požiadaný o vrátenie neplánovaných účtov.

Preto je veľmi dôležité, aby zamestnanci vyčerpali všetky možné ekonomické príležitosti, aby sa minimalizovali výdavky počas zahraničnej pracovnej cesty. V závislosti na cieľoch pracovnej cesty, odporúčame zamestnancom, aby venovali dostatok času na úplnú dokumentáciu o stravovaní a ostatných výdavkoch, aby sa im poskytla primeraná suma.

Záznamy o výdavkoch by mali byť uchovávané spoľahlivo, aby boli aj neskôr k dispozícii pre potreby súvisiace s plnením účtovných náležitostí.

Stravné lístky Doxx a ich objednávka

Stravné lístky Doxx sú vítanou formou platobného nástroja, ktorý slúži k podpore zdravého stravovania pre zamestnancov. Umožňujú zamestnancom nakupovať jedlá za špeciálnu cenu, čím minimalizujú finančnú zaťaž nosného pracovníka.

Stravné lístky Doxx sú dostupné v rôznych hodnotách v závislosti od typu stravného lístka. Objednávka stravných lístkov Doxx je jednoduchá. Pracovník musí vyplniť formulár alebo prejsť na stránku Doxx webu, ktorá obsahuje podrobnosti o stravných lístkoch, ako sú rozsah, celková cena, špecifikácie, dostupnosť dodávateľov a čas dodania.

Keď sú údaje vyplnené, pracovník by mal potvrdiť svoje objednávky prostredníctvom emailu, pričom bude požadovať potvrdenie. Po schválení objednávky stravného lístka Doxx je poskytnutá služba informačného servisu, ktorá sa týka aktualizácií aktuálnych zliav, dostupného množstva a dostupných bodov pre každého zamestnanca.

Pracovník tiež môže stiahnuť aplikáciu Doxx pre ľahší prístup k online systému kontroly stravných lístkov.

Minimálny príspevok na stravné

Minimálny príspevok na stravné na Slovensku od 1. 6. 2023 sa zvyšuje z 3,74 € na 4,02 € ako 55 % zo sumy 7,30 €. V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie, minimálna výška príspevku na stravné sa zvyšuje na 3,02 € ako 55 % z 5,48 €.

Toto navýšenie by malo motivovať a pomôcť zamestnancom lepšie sa stravovať. Príspevok na stravovanie ako aj stravné lístky umožňujú zamestnancom nájsť si lepšie stravovanie za prijateľnejšiu cenu, než je predstavená trhová cena. Navyše, táto iniciatíva pomáha posilňovať lokálne ekonomiky a podporovať miestne podniky.

Kedy sa vydávajú stravné lístky?

Na otázku kedy sa vydávajú stravné lístky je odpoveď vopred, aby si za nich zamestnanec mohol kúpiť stravu. V prípade stravných lístkov je to tak, aby zamestnanec mal možnosť obedovať počas pracovnej doby bez obmedzenia.

Zamestnanci sú motivovaní k dosahovaniu lepších výsledkov pracovnej výkonnosti tým, že dostávajú bonusy v podobe stravných lístkov. Najčastejšie sa stravné lístky vydávajú na celý mesiac.

Ak už teda zamestnanec vie, kedy sa vydávajú stravné lístky, v prípade problémov má právo o ne požiadať zamestnávateľa na začiatku mesiaca.

Elektronické stravné lístky

Elektronické stravné lístky sú v súčasnosti často používanou alternatívou papierových stravných lístkov. Sú to elektronické zariadenia používané na úhradu nákladov na stravovanie, ktoré umožňujú používateľom platiť za jedlo a nápoje bez hotovosti.

Elektronické stravné lístky zvyšujú efektívnosť a bezpečnosť v procese stravovania. Často sa používajú v reštauráciách a iných výdajniach stravy.

Pri používaní elektronických stravných lístkov používatelia zvyčajne dostanú kartu alebo elektronickú kartu, ktorou môžu platiť za služby. Pri používaní stravných lístkov sa za využívanie služieb účtuje percentuálna odmena, čo môže znížiť náklady spojené s platbami.

Ďalšou výhodou elektronických stravných lístkov je jednoduché používanie. Vo väčšine prípadov možno za službu zaplatiť bezhotovostne, čo uľahčuje proces platby pre všetky zúčastnené strany. Používatelia majú tiež k dispozícii prehľad o vzniknutých nákladoch, čo im umožňuje lepšie plánovať a kontrolovať náklady.

Je dôležité poznamenať, že elektronické stravné lístky môžu byť zneužité, preto je potrebné zvoliť vhodné zabezpečenie a kontrolné mechanizmy. Okrem toho je potrebné zvážiť náklady na službu vyúčtovania a inkasa.

Elektronické stravné lístky môžu podporovať aj zdravý životný štýl a plán napr. prerušovaného pôstu tým, že umožňujú presné sledovanie a kontrolovanie príjmu potravy, čo môže byť dôležité pre efektívnosť tohto stravovacieho režimu.

Elektronické stravné lístky ponúkajú výhody, avšak pred ich použitím sa oplatí posúdiť každú situáciu.

Tabuľka na stravné lístky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prehľadné hodnoty stravných lístkov, ako aj minimálny a maximálny príspevok zamestnávateľa podľa toho ako to upravuje zákonník práce.

Minimálna hodnota
stravného lístka
Minimálny príspevok
zamestnávateľa
Maximálny príspevok
zamestnávateľa
od 1.6.20235,48 €3,02 €4,02 €

Táto tabuľka stravných lístkov uľahčuje porovnanie minimálneho a maximálneho príspevku zamestnávateľa. Takisto ukazuje minimálnu hodnotu stravného lístka, ktorá je platná od 1. 6. 2023.