Transparentný účet: Kľúč k verejnej dôvere a kontrole

transparentný účet

Vo svete osobných financií, v ktorom rýchle platby a digitálna technológia zohrávajú stále väčšiu úlohu, koncept transparentného účtu získava na význame. Ale čo to presne znamená a prečo by na neho mal človek upriamiť pozornosť?

Tento článok ukáže, prečo je transparentný účet kľúčom k lepšiemu riadeniu financií a ako ho dosiahnuť, aby mohol človek lepšie plánovať a dosahovať svoje finančné ciele.

Čo je transparentný účet

Transparentný účet je bankový účet, na ktorom sú verejne dostupné všetky transakcie, a môže ich kontrolovať verejnosť. Na Slovensku túto možnosť ponúka len niekoľko komerčných bánk.

Na zriadenie transparentného účtu je potrebné formálne uzavrieť dodatok k zmluve o bežnom účte, kde majiteľ účtu súhlasí so zverejňovaním všetkých transakcií. Verejnosť môže na špeciálnej internetovej stránke transparentneucty.sk sledovať aktuálny stav a pohyby na účte.

Tieto transakcie sú jednoducho a prehľadne zobrazené a môže ich sledovať ktokoľvek. Verejnosť má tak prístup k informáciám o majiteľovi účtu, aktuálnom staveu a všetkých pohyboch na účte. Sledovanie pohybov peňažných prostriedkov na transparentnom účte prebieha rovnako, ako pri štandardných bankových účtoch.

Význam transparentných účtov pre verejné organizácie

Verejné inštitúcie, mestské a obecné samosprávy, rôzne neziskové združenia a verejne činné osoby sú subjekty, ktoré môžu využiť transparentný účet na zabezpečenie kontroly nad svojimi financiami.

Tieto subjekty, ktoré majú často právomoc nad verejnými finančnými prostriedkami alebo zasahujú do verejných záležitostí, môžu na transparentnom účte zverejniť všetky transakcie. Tým umožnia verejnosti sledovať, ako nakladajú so zverenými finančnými prostriedkami.

transparentný účet
Transparentný účet poskytuje verejnosti možnosť sledovať a overovať správu verejných peňazí, čo prispieva k vyššej dôvere a transparentnosti verejných organizácií.

Pravidlá a postupy pri transparentných účtoch

Zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z.) v § 37 ods. 3 ustanovuje, že transparentný účet je súčasťou účtovnej závierky. To znamená, že transparentný účet sa musí zverejňovať v účtovnej závierke, ktorá sa predkladá účtovnej jednotke, príslušnému orgánu a verejnosti.

Transparentné účty sú spracovávané rovnako ako bežné účty, čo znamená, že pohyby peňazí na transparentnom účte sa zaznamenávajú v súlade s bežnými postupmi účtovania. Táto metóda zohľadňuje rôzne situácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s transparentnými účtami.

Na základe toho, ako spoločnosť využíva transparentný účet, existujú rôzne postupy pre účtovanie. Transparentné účty môžu obsahovať cudzie alebo vlastné finančné prostriedky.

Postupy účtovania transparentných účtov sú následovné:

Príjem peňazí na transparentný účetVyužitie finančných prostriedkov z transparentného účtu
V prípade, že ide o cudzie finančné prostriedky, tieto sa účtujú na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a súvzťažne v prospech účtu záväzkov, napríklad účtu 379 – Iné záväzky.Ak ide o cudzie finančné prostriedky, zápisy sa robia na ťarchu účtu záväzkov a súvzťažne v prospech príslušného majetkového účtu v závislosti od formy pomoci.
V situáciách, keď spoločnosť nevie preukázať, že sa jedná o cudzie finančné prostriedky, tieto sa účtujú na ťarchu účtu 221 – Bankové účty súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.V prípade, že finančné prostriedky nie sú cudzie, ale sú bezodplatne nadobudnutým majetkom, zápisy sa robia na ťarchu účtu 543 – Dary a súvzťažne v prospech príslušného majetkového účtu v závislosti od formy pomoci.

Transparentné účty sa využívajú napríklad pri finančných zbierkach na podporu chorých ľudí, na záchranu pamiatok, alebo v politických kampaniach.

transparentný účet
Dôležité je, aby spoločnosť vedela preukázať, že ide o cudzie peňažné prostriedky. To znamená, že musí mať k dispozícii príslušné zmluvy, resp. iné doklady, ktoré preukazujú, že vyzbierané peňažné prostriedky nie sú prostriedkami spoločnosti.

Prehľad baniek, kde je možné založenie transparentného účtu

BankaMesačný poplatok za vedenie transparentého účtuZverejnenie
Slovenská sporiteľňa5 eur za zverejnenie + poplatok za vedenie bežného účtuhttps://www.transparentneucty.sk/#/
FIO Banka0 eurhttps://www.fio.sk/bankove-sluzby/bankove-ucty/transparentny-ucet/vypis-transparentnych-uctov
VÚB Banka11 eur – pre podnikateľov
6 eur – pre fyzické osoby
https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty

Transparentný účet v SLSP

Slovenská sporiteľňa (SLSP), ponúka špeciálny transparentný účet, ktorý je určený pre každého, kto chce mať svoje finančné transakcie sprístupnené verejnosti. Na tomto transparentnom účte nájde:

 • Jednoduché a prehľadné zobrazenie všetkých transakcií.
 • Detaily vrátane poznámok vkladateľov, čo umožňuje transparentnú evidenciu a kontrolu.
 • Možnosť sledovať kreditné a debetné transakcie.
 • Personalizáciu účtu s pridaním loga alebo fotografie.
 • Dostupnosť platobnej karty.
 • Možnosť používať elektronické bankovníctvo.
 • Domáci a zahraničný platobný styk.
 • Prístup k prehľadu o pohyboch na účte prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo telefónnej služby.

Zriadenie transparentného účtu v SLSP je jednoduché, stačí:

 • Platný doklad totožnosti všetkých osôb oprávnených konať za spoločnosť.
 • Listinný dokument o právnej subjektivite, originál alebo úradne osvedčená kópia, alebo výpis z obchodného registra, ak ste zapísaní.
 • Doklad preukazujúci IČO, ak to nie je uvedené v dokumente o právnej subjektivite.
 • Uzatvorenie dodatku k zmluve o bežnom účte, v ktorom človek súhlasí so zverejnením transakcií na tomto transparentnom účte.

Transparentný účet poskytuje jedinečnú možnosť pre rôzne subjekty, či už sú to fyzické osoby, politické strany, nadácie, občianske združenia, mestá a obce, alebo iné inštitúcie, aby dobrovoľne alebo na základe zákonnej povinnosti zverejnili informácie o transakciách na svojich účtoch.

transparentný účet SLSP
Ako sami proklamujú, na svojej webovej stránke, transparentné účty v SLSP sú nástrojom, ktorý prispieva k väčšej transparentnosti a verejnej dôvere.

Transparentný účet vo VÚB

Výhody VÚB transparentného účtu sú nasledovné:

 • Zverejnenie transparentného účtu je úplne bezplatné.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti, pretože široká verejnosť bude mať bezplatný prístup k všetkým transakciám.
 • Možnosť voľby názvu účtu, ktorý sa bude zobrazovať na webovej stránke.
 • Rýchle vyhľadanie účtov na webovej stránke.
 • Jednoduché a detailné zobrazenie a filtrovanie transakcií podľa rôznych kritérií, ako sú dátum, suma, doplňujúce informácie alebo variabilný symbol.
 • Pridelenie vlastného QR kódu, cez ktorý môžu ľudia zasielať finančné príspevky.

Transparentný účet je k dispozícii pre občanov, ako aj právnické osoby. Pre občanov môže slúžiť na podporu rôznych charitatívnych činností, získavanie finančných prostriedkov atď.

Balík VÚB transparentný účet zahŕňa:

 • vedenie a zverejňovanie účtu a transakcií na stránke
 • platobnú kartu VISA INSPIRE
 • neobmedzené platby debetnou kartou
 • neobmedzené výbery hotovosti debetnou platobnou kartou z bankomatov VÚB, a. s.
 • jednorazové online prevody vrátane SEPA okamžitých platieb
 • neobmedzené platby cez trvalý príkaz, automatický prevod, SEPA, SIPO inkaso
 • prijaté bezhotovostné platby cez SEPA – EUROPREVODY a NON – SEPA EUROPREVODY
 • elektronický výpis 1x mesačne

Transparentný účet vo Fio banke

Transparentný účet Fio banky je určený predovšetkým pre neziskové organizácie, vrátane spolkov, nadácií, fondov a politických strán. Týmto subjektom poskytuje možnosť posilniť dôveryhodnosť svojich financií tým, že otvára prístup k histórii finančných transakcií komukoľvek, kedykoľvek.

Výhody transparentného účtu Fio banky:

 • Bez poplatkov: Založenie, správa a zrušenie účtu nie sú spojené s poplatkami.
 • Moderný internetbanking: Prehľadný internetbanking a aplikácia Smartbanking, dostupná pre zariadenia s Androidom aj Apple iOS.
 • Neobmedzený počet platieb: Neobmedzený počet prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb v rámci SEPA v eurách.
 • Neobmedzené príkazy: Neobmedzený počet trvalých príkazov a inkás v rámci SEPA v eurách.
 • Lokálne a zahraničné platby: Neobmedzený počet platieb medzi Slovenskom a Českou republikou v českých korunách.
 • Platobné karty: Bezkontaktná karta Visa alebo Mastercard.
 • Platobná karta pre druhú osobu: Možnosť získať platobnú kartu pre ďalšiu osobu.
 • Výbery na bankomatoch: Neobmedzené výbery hotovosti zadarmo z ľubovoľného bankomatu po celom svete, pri použití karty Visa.
 • Výbery na pokladni: Výber hotovosti na pokladni (nad 50 eur).
 • Vklad hotovosti: Vklad hotovosti na pokladni (v eurách) s prevodom vykonaným majiteľom alebo oprávnenou osobou k účtu.

Medzi ďalšie benefity transparentného účtu vo Fio banke patria nízke poplatky za platby v cudzej mene, široká ponuka platobnývh kariet a online prevody medzi účtami v rámci banky (české aj slovenské pobočky). Pre zriadenie tohto typu účtu stačí navštíviť ktorúkoľvek pobočku Fio banky.

Pre zaujímavosť, podľa údajov Národnej banky Slovenska z roku 2023 má bankový účet 92,8 % obyvateľov Slovenska vo veku 15 a viac rokov. To znamená, že približne 7,2 % obyvateľov Slovenska stále nemá bankový účet, čiže na platenie často využívajú šek. NBS sa snaží podporovať finančnú inklúziu a zvýšiť podiel ľudí s bankovým účtom. V rámci týchto aktivít napríklad podporuje rozvoj bezhotovostných platieb.