SIPO – čo to je, ako ho platiť bez zbytočných poplatkov

SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) je jednoduchá a praktická služba, ktorá rieši domáce platby. Prostredníctvom jediného dokladu tak môže platiteľ zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie či dokonca splátky úverov. Ako platiť SIPO bez zbytočných poplatkov?

SIPO je skratkou pre sústredené inkaso platieb obyvateľstva a v podstate ho platí úplne každý. Platba sa dá realizovať viacerými spôsobmi – bez poplatkov navyše.

SIPO platba

Platby SIPO možno realizovať tromi spôsobmi:

 • formou bezhotovostného prevodu z platobného účtu (modrý inkasný lístok, tzv. „modré“ SIPO inkaso)
 • pri priehradke ktorejkoľvek pobočky Slovenskej pošty (inkasný lístok zelenej farby, tzv. „zelené“ SIPO inkaso)
 • prostredníctvom doručovateľa (inkasný lístok fialovej farby, tzv. „fialové“ SIPO inkaso)

Takisto môže platiteľ obdržať „červené“ SIPO inkaso, čo je vlastne upomienkový doklad pri meškaní platby. Ten sa potom jednoducho uhradí pri priehradke pošty.

SIPO sa vždy poskytuje na základe objednávky alebo písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a objednávateľom a po splnení podmienok stanovených v obchodných podmienkach. Doklad SIPO bude doručený vždy na začiatku mesiaca a splatné je od prvého do posledného dňa v danom mesiaci. Ako sa pri platení SIPO vyhnúť zbytočným poplatkom?

SIPO online

Slovenská pošta ponúka na svojej stránke službu eSIPO občan. Pri registrácii do formulára sa vyžaduje vyplniť všetky potrebné informácie (evidenčné číslo platiteľa, heslo, meno a priezvisko, adresa a e-mail).

Prístup do svojho konta získa platiteľ hneď po registrácii, ale údaje o platbách SIPO bude vidieť až po synchronizácii všetkých systémov. Zvyčajne ich bude mať k dispozícii nasledujúci deň.

Systém ponúka kompletný prehľad platieb za posledných 12 mesiacov a úhrady sa potom realizujú cez platobné brány jednotlivých bánk. SIPO platba online je skvelý spôsob, ako zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrinu či káblovú televíziu rýchlo a pohodlne.

Jednorazová platba SIPO cez účet

Platbu SIPO je možné poslať priamo na číslo účtu z ktorejkoľvek banky, rovnako ako keby išlo o akýkoľvek iný prevod, napríklad zaplatiť SIPO cez George. Stačí, keď sa do príslušného tlačiva vyplní:

 • príslušné číslo účtu v tvare IBAN
 • variabilný symbol, ktorým je celé evidenčné číslo zo SIPO dokladu
 • konštantný symbol
 • špecifický symbol, ktorý je potrebné zadať v tvare 333333mmrr (333333 sa zadáva vždy, mm je mesiac, rr je rok, napríklad 3333330121 pre január roku 2021)

Platba SIPO cez účet je jednoduchá a rýchla možnosť platby inkasa online.

Ako platiť SIPO cez internet banking?

Možnosť číslo 3 predstavuje „modré“ SIPO. Pri ňom si pošta sťahuje peniaze bezhotovostne inkasom priamo z účtu klienta. Na stránke Slovenskej poštyje možné stiahnuť si a vyplniť formulár ZMENY SIPO. V časti „Žiadam o zmenu spôsobu platby“ je treba zaškrtnúť „platba zálohových platieb inkasom z účtu a platba vyúčtujúcich faktúr pri priehradke“.

Následne je okrem toho potrebné vyplniť a odovzdať na najbližšej pošte aj tlačivo Mandát na inkaso v SEPA. Na základe tohto tlačiva pošta pridelí referenciu mandátu (kód) a zriadi bezhotovostný spôsob úhrady. Pri tomto spôsobe sa môže stať, že bude potrebný súhlas s inkasom aj v banke, pri ktorom sa zadá pridelená referencia mandátu.

Platiteľ môže podať mandát na ktorejkoľvek pošte alebo osobne na príslušnom pracovisku spracovania SIPO. Platiteľ SIPO môže udeliť Slovenskej pošte pre jedno evidenčné číslo platiteľa vždy len jeden mandát na inkaso platieb SIPO z jeho účtu.

SIPO sa dá platiť aj bez internet bankingu v banke. Peniaze potom budú sťahované automaticky. Je však potrebné dávať si dobrý pozor na poplatky týkajúce sa zrušenia súhlasu s inkasom, ktoré sú v banke približne vo výške 2 €.

Všetko podstatné o SIPO platbách sa platiteľ dozvie aj v obchodných podmienkach Slovenskej pošty pre Sústredené inkaso platieb obyvateľstva, ktoré sú účinné a platné od 1. 5. 2021.

SIPO pre občanov

SIPO je možné využiť na:

 • úhradu zálohových alebo pravidelných platieb
 • úhradu nedoplatkov z vyúčtovania
 • získanie preplatkov z vyúčtovania

Ako sa stať platiteľom SIPO:

 1. Obrátiť sa na dodávateľov služieb – plynu, elektriny, vody, predplatného atď. a požiadať ich o možnosť úhrady SIPOm.
 2. Ak sa platiteľ rozhodol uhrádzať poplatky za rozhlas a televíziu cez SIPO, môže sa obrátiť na ktorúkoľvek poštu.
 3. Všetky ostatné náležitosti za neho vybaví dodávateľ služby v spolupráci so Slovenskou poštou, stačí si už len počkať na príchod „zeleného“ SIPO dokladu.

Ak niekomu viac vyhovuje bezhotovostná forma úhrady SIPO, môže vyplniť a na pošte odovzdať tlačivo Mandát na inkaso v SEPA. Na tlačive je uvedená referencia mandátu – číslo ktoré je potrebné oznámiť svojej banke. Všetky ostatné záležitosti vybaví Slovenská pošta za svojho klienta v spolupráci s jeho bankou.

Za realizáciu SIPO bezhotovostným spôsobom, napr. prostredníctvom zákazníckej aplikácie eSIPO či inkasom z účtu sa účtuje poplatok podľa Tarify. Tento poplatok je ekvivalentom k sadzbám realizácie SIPO u doručovateľa a pri priehradke pošty. Je potrebné, aby si klient sumu poplatku zohľadnil pri nastavení limitu sumy, ktorú je možné inkasovať z jeho účtu.

Informáciu o platbách SIPO, ktoré budú inkasované z účtu, je možné získať v aplikácii eSIPO občan, dostať mailom, alebo bude na základe žiadosti zaslaný informatívny doklad „modré“ SIPO.

V prípade, ak chce platiteľ uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty, môže použiť nasledovné platobné symboly:

 • číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512
 • variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO
 • konštantný symbol: 0558
 • špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO)

Sumu úhrady je potrebné navýšiť o poplatok za realizáciu SIPO bezhotovostne a úhradu zrealizovať tak, aby bola platba pripísaná na účet Slovenskej pošty najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci. Informácie o dobe trvania medzibankového prevodu podá platiteľovi banka.

Od 1. 10. 2022 sa menia poplatky za realizáciu SIPO.

Ceny SIPO pre občanov:

 SlužbaPredajná cena v EUR
Realizácia SIPO u doručovateľa1,30 €
Realizácia SIPO pri priehradke pošty1,30 €
Realizácia náhradného dokladu SIPO1,30 €
Realizácia upomienkového dokladu SIPO1,30 €
Realizácia SIPO bezhotovostne (na základe Mandátu na inkaso, prostredníctvom eSIPO a BalíkoBOXu)0,30 €
SIPO je spoločný platobný doklad, ktorým sa spolu uhrádzajú viaceré pravidelné platby (napríklad za plyn, elektrinu, nájomné a pod.). Platbu SIPO je možné poslať priamo na číslo účtu z ktorejkoľvek banky, rovnako ako keby išlo o akýkoľvek iný prevod.

eSIPO

Online aplikácia eSIPO umožňuje elektronický prístup ku kontu pre službu SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva). Prehľadným spôsobom poskytuje informácie o SIPO dokladoch za aktuálny mesiac a predchádzajúce obdobia, ako aj informácie o všetkých platbách.

eSIPO navyše umožňuje online úhradu SIPO dokladov prostredníctvom platobných portálov vybraných bánk z pohodlia domova.

SIPO pre firmy

SIPO môžu firmy využiť na:

 • príjem zálohových alebo pravidelných platieb
 • príjem nedoplatkov z vyúčtovania
 • výplatu preplatkov z vyúčtovania

Ponuka pre firmy:

 • viac ako 95 % úspešnosť vyinkasovania platieb
 • možnosť voľby periodicity odvádzania vyinkasovaných peňazí
 • rôzne formy komunikácie – pomocou kompatibilných médií, elektronicky a písomnou formou
 • tlač a doručenie dokladov SIPO
 • možnosť upomínania na platby
 • možnosť prenájmu reklamného priestoru na SIPO dokladoch

SIPO sa poskytuje na základe objednávky alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a objednávateľom a po splnení podmienok stanovených v obchodných podmienkach.

Ceny SIPO pre firmy:

 SlužbaPredajná cena v €
Za každú predpísanú položku predloženú na ručné spracovanie0,385 €
Za každú predpísanú položku predloženú v dohodnutej štruktúre elektronicky0,352 €
Paušálny mesačný poplatok za SIPO v prospech jednej služby1,00 €
Za každú predpísanú položku na upomínanie0,166 €

eSIPO pre firmy

eSIPO pre firmy je elektronická verzia služby SIPO, ktorá umožní jednoduchý prístup k elektronickému zasielaniu podkladov na SIPO a mnoho ďalších výhod:

 • správa kmeňa platiteľov
 • jednoduchá prípravu podkladov na realizáciu SIPO
 • dokonalý prehľad o zinkasovaných platbách
 • úspora nákladov a času
 • pohodlné odosielanie údajov priamo z firmy
 • priebežné zadávanie zmien predpisov
 • predĺžené obdobie na predkladanie zmien

Aplikácia eSIPO sa nachádza priamo na stránke Slovenskej pošty.

Tlačivo zmeny SIPO

Platiteľ môže požiadať o tieto zmeny:

Zmenu spôsobu úhrady:

 • platba pri priehradke
 • platba u doručovateľa
 • platba zálohových platieb inkasom z účtu a platba vyúčtujúcich faktúr pri priehradke
 • platba SIPO z dôchodku (dôchodca uhradí SIPO v deň výplaty dôchodku)

O zmenu 1. a) a 1. b) žiada prostredníctvom tlačiva Zmeny SIPO alebo prostredníctvom aplikácie eSIPO občan o zmenu 1. c) 1. d) len prostredníctvom tlačiva Zmeny SIPO.

Iné zmeny:

 • Zmenu kontaktných údajov platiteľa (telefónne číslo, email).

O zmenu žiada prostredníctvom tlačiva Zmeny SIPO, prostredníctvom aplikácie eSIPO občan, prostredníctvom emailovej adresy zmenysipo@slposta.sk alebo prostredníctvom Zákazníckeho servisu SP emailom na zakaznickyservis@slposta.sk alebo na infolinke 0850 122 413.

 • Zmena doby platnosti Mandátu na inkaso.

O zmenu žiada prostredníctvom tlačiva Zmeny SIPO alebo prostredníctvom emailovej adresy zmenysipo@slposta.sk.

Nezaplatené SIPO

Platbu treba realizovať najneskôr v posledný pracovný deň daného mesiaca. V prípade bezhotovostnej platby musí byť v posledný pracovný deň daného mesiaca suma pripísaná už na účte Slovenskej pošty. Preto je nevyhnutné rátať s tým, že bankové prevody môžu trvať aj niekoľko dní.

Platba INKASOM môže byť neúspešná z dvoch dôvodov – buď nie je správne zadané číslo bankového účtu, alebo nie je správne nastavený inkasný limit v banke (od 1. 11. 2022 platí nový cenník).

Preto je potrebné čo najskôr si overiť, či je inkasná platba správne nastavená, prípadne ju patrične upraviť. Ak je všetko nastavené správne, odporúča sa obrátiť sa priamo na banku.

Akonáhle je inkaso nastavené správne, predplatné sa bude v ďalších mesiacoch strhávať z účtu automaticky tak, ako je platiteľ zvyknutý. Avšak napríklad januárová platba za predplatné na február, ktorá neprešla, je stále nevyriešená. Preto je potrebné nevyhnutne ju uhradiť buď online platbou kartou, alebo bankovým prevodom, a to najneskôr 31. 1. 2023, inak dôjde k vypnutiu služieb.

RTVS SIPO – zrušenie povinnosti platiť úhradu

Od 1. 7. 2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak platiteľ doteraz platil úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 mu na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak platil úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemá povinnosť ju platiť. Ak má nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, môže si ho zrušiť.

Slovenská pošta SIPO – kontakt

Ak má platiteľ otázky týkajúce sa služieb Slovenskej pošty, zákaznícke centrum je pre svojich klientov vždy k dispozícii. SIPO kontakt nájde na webovej stránke Slovenskej pošty.

S operátorom sa so svojimi dopytmi, podnetmi, či prianiami môžu klienti spojiť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00 hod. na infolinke 0850 122 413 (z pevnej aj mobilnej siete, len z územia Slovenskej republiky), kde si vyberú z ponuky stlačením príslušnej voľby:

 • informácie o sledovaní zásielok
 • informácie o platbách SIPO
 • objednanie tovaru a služieb
 • komunikácia v anglickom jazyku
 • informácie o iných službách Slovenskej pošty

Všetky hovory sú za účelom skvalitnenia služieb Slovenskej pošty nahrávané.

Žiadosť o zrušenie SIPO

Pre zrušenie platieb cez SIPO je potrebné navštíviť kontaktné miesto dodávateľa, zadať mu číslo účtu a tiež číslo odberného miesta. Dodávateľ sa bude s požiadavkou platby obracať priamo na banku.

V banke si treba vybaviť trvalé príkazy – tie sa dajú nastaviť „bez limitu“ – teda banka bude vyplácať toľko, koľko požiada dodávateľ. Tento proces je potrebné absolvovať u všetkých dodávateľov, od ktorých platiteľ odoberá energie.

Pošte už nebudú chodiť od dodávateľa požiadavky – a teda SP už nebude mať čo platiť. Ak má platiteľ SIPO cez banku, cez internet banking sa to dá zrušiť jednoducho a rýchlo.