Šek – čo to je a ako ho vypísať?

šek

Šek, pôvodne papierový dokument s napísaným platobným príkazom, sa stal kľúčovým nástrojom v oblasti finančných transakcií. Napriek nástupu moderných digitálnych platobných metód si šek udržiava svoju relevanciu v rôznych finančných a obchodných kontextoch.

Tento článok sa zaoberá históriou šeku, jeho štruktúrou a významom v súčasnom digitálnom svete. Ako vypísať šek a čo to je bianko šek?

Čo je šek?

Šek predstavuje formu bezpodmienečného platobného príkazu, kde majiteľ účtu v peňažnom ústave, označený ako vystaviteľ, udeľuje príkaz konkrétnemu peňažnému ústavu, nazývanému šekovník, na vykonanie platby na ťarchu účtu vystaviteľa doručiteľovi alebo osobe uvedenej na šeku, známej ako remitent.

Tento bezpodmienečný príkaz je splatný na videnie, čo znamená, že majiteľ šeku môže požadovať platbu od označeného peňažného ústavu pri predložení šeku.

Šekové právo, zakotvené v zmenkovom a šekovom zákone, vychádza zo Ženevskej konvencie a angloamerického systému.

Šek musí obsahovať špecifikované náležitosti, vrátane označenia, bezpodmienečného príkazu na zaplatenie sumy, mena šekovníka, miesta platby, dátumu a miesta vystavenia šeku, a podpisu vystaviteľa. Tieto údaje musia byť nezmenené a šek musí byť predložený na preplatenie v stanovených lehotách.

Obeh šekov je obmedzený na krátku dobu, a preto sa často využívajú na rýchle a bezpečné platby. Šeky sú efektívnym nástrojom platenia a majú široké využitie v obchodných transakciách.

Druhy šekov

A. Podľa spôsobu zaplateniaPopis
1. Šeky splatné v hotovosti a k zúčtovaniuŠek splatný v hotovosti: Možnosť platby v hotovosti alebo iným spôsobom vrátane prevodu, dobropisu alebo započítania. Označuje sa doložkou „len na zúčtovanie“.
Šek k zúčtovaniu: Zaplatenie len formou prevodu, dobropisu alebo započítania. Charakteristický je absencia údaja o splatnosti a majiteľovi.
B. Podľa príjemcu platbyPopis
1. Šek na meno– Určuje platbu konkrétnej osobe.
2. Šek na rad (Order šek)– Určuje platbu konkrétnej osobe s doložkou „na rad“.
3. Rekta šek– Šek na konkrétnu osobu s doložkou „nie na rad“. Prevod týchto šekov je zakázaný.
4. Šek na majiteľa (Au porteur šek)– Určuje platbu majiteľovi šeku, s absenciou špecifikovanej osoby.
C. Podľa vystaviteľaPopis
1. Bankový šek– Vystavuje ho banka dlžníka, čo ho robí kvalitnejším druhom šeku.
2. Súkromný šek– Vystavuje ho fyzická alebo právnická osoba. Kvalita závisí od bonity výstavcu.
šek
Pokladničné šeky sa archivujú ako pokladničné doklady, priepisy šekov ako účtovné doklady. Priepisy šekov vyplatených krátkou cestou sa ako avíza odosielajú klientom.

Platby šekom v tuzemskom a zahraničnom styku

A) Platba šekom do zahraničia

Prevod peňažnej sumy do zahraničia pomocou šeku sa zvyčajne uskutočňuje na základe klientovho priania. Dôvody pre použitie šeku môžu zahŕňať:

 • Prijateľné náklady: Pri platbách menších sum sa vyhýba minimálnym poplatkom za bankový prevod, ktoré môžu byť vysoké.
 • Neexistujúci bankový účet: Ak príjemca nemá známy alebo existujúci bankový účet. V dnešnej dobe, kedy existujú už aj výhodné študentské účty a podnikateľské účty, to je však ojedinelá situácia. Prináša množstvo nevýhod, vrátane nemožnosti získať napr. online pôžičku ihneď na účet bez registra.
 • Zahraničné účtovné spojenie: Ak platba smeruje do krajiny alebo banky s ktorou platiaca banka nemá účtovné spojenie.
 • Platba v tretej mene: Pri potrebe uskutočniť platbu v inej mene, napríklad v USD do Južnej Ameriky.
 • Exportné predpisy: Ak právne predpisy exportujúcej krajiny odporúčajú alebo vyžadujú použitie šeku.
 • Platba priamo za tovar: Ak je potrebné uhradiť sumu šekom priamo v súvislosti s dodaným tovarom.

Pri platbách do zahraničia sa rozlišujú platby bankovými a súkromnými šekmi.

Bankový šekBanky vystavujú svoje šeky pre bezpečnostné dôvody spravidla ako šeky na rad na základe výslovného želania klienta. Tieto šeky sú následne odosielané zahraničnej banke na úhradu prostredníctvom šekovníka. Klient má možnosť odovzdať šek svojmu veriteľovi alebo ho poslať priamo do zahraničia s pokynom pre príslušnú banku. Platba bankovým šekom vyžaduje dostatočné krytie na účte klienta.
Súkromný šekDlžník vystavuje súkromný šek na svoju banku, kde je následne odoslaný priamo veriteľovi. Výhodou pre vystaviteľa je úrokový zisk z neskoršieho zaťaženia účtu pri zaplatení šeku. Naopak, nevýhodou pre príjemcu platby je, že šekovou sumou môže disponovať až po overení šeku a jeho preplate súkromnou bankou.

B) Platba šekom zo zahraničia

Postup platby bankovým šekom zo zahraničia:

 • Majiteľ šeku predkladá šek svojej banke na zaplatenie.
 • Banka vykonáva kontrolu šeku vrátane bonity vystaviteľa.
 • Ak sú podmienky splnené, banka zašle šek zahraničnej banke

Platby bankovými a súkromnými šekmi zo zahraničia fungujú analogicky k platbám do zahraničia. Majiteľ šeku predkladá šek svojej banke na zaplatenie, kde banka vykonáva dôkladnú kontrolu šeku, vrátane typu šeku, bonity vystaviteľa, obsahu a formality indosamentov a úveruschopnosti majiteľa šeku.

Čo je to bianko šek?

Bianko šek je špecifický typ šeku, ktorý má niekoľko špecifických vlastností a použití. Tu sú niektoré kľúčové informácie o bianko šeku:

 • Definícia: Bianco šek je prázdny alebo nevyplnený šek, ktorý nie je viazaný konkrétnym sumárnym čiastkovým záväzkom. Na rozdiel od bežných šekov neobsahuje žiadne informácie o sume, dátume splatnosti, alebo príjemcovi platby.
 • Flexibilita: Bianko šek poskytuje vystaviteľovi maximálnu flexibilitu, pretože umožňuje neskôr určiť sumu, ktorá bude zaplatená, a ďalšie údaje potrebné na vyplnenie šeku. Týmto spôsobom je vhodný pre rôzne transakcie, kde nie je známa presná suma vopred.
 • Použitie:
  • Obchodné transakcie: Bianko šeky sa často využívajú v obchodných transakciách, kde konečná suma alebo podmienky sú dohodnuté neskôr.
  • Rozhodovanie o finančných záväzkoch: Môže byť použitý na potvrdenie záväzkov, ktoré ešte nie sú úplne určené, umožňujúc neskôr ich vyplnenie podľa potreby.
 • Riziká a bezpečnostné aspekty:
  • Opatrnosť pri strate: Pretože bianko šek nie je predom vyplnený, vyžaduje si osobitnú opatrnosť, aby sa predišlo jeho stratám alebo zneužitiu, najmä pokiaľ ide o zneužitie prípadného nositeľa šeku.
 • Vyplnenie a platba:
  • Vyplnenie podľa potreby: Držiteľ bianko šeku môže neskôr doplniť potrebné informácie, vrátane sumy, mena, dátumu a príjemcu.
  • Platba po vyplnení: Bianko šek sa stáva platobným prostriedkom až po jeho úplnom vyplnení a predložení na platbu.
bianko šek
Bianko šek je nástroj, ktorý umožňuje flexibilitu a prispôsobenie sa konkrétnym obchodným potrebám, ale vyžaduje si opatrnosť pri jeho držaní a využívaní, aby sa predišlo potenciálnym rizikám a zneužitiu.

Ako vypísať šek?

Šek, ako platobný nástroj, vyžaduje presné a dôkladné vyplnenie, aby bol účinným prostriedkom platby. Nižšie sú informácie o tom, ako správne vypísať a použiť šek.

Vyplnenie dátumu:Dátum vystavenia šeku je kľúčový pre jeho platnosť. Používať formát „dd.mm.rrrr“ a uviesť aktuálny dátum v ľavom hornom rohu.
Uvedenie mena príjemcu:Zabezpečiť, aby meno príjemcu bolo uvedené v sekcii „zaplatené“ jasne a úplne, vrátane všetkých relevantných údajov ako tituly a priezvisko.
Vyplnenie sumy peňazí:Číselne a slovne uviesť presnú sumu peňazí v riadku „suma“. Toto zabezpečí jednoznačnú identifikáciu platobnej povinnosti.
Platobný podpis:Podpisová forma v časti „podpis“ by mala byť jednoznačná a zodpovedať podpisu na občianskom preukaze.

Ďalšie užitočné rady:

 • Vyplniť v latinke: Šek je potrebné vyplniť v latinke, čo zabezpečuje jednotný a univerzálny formát.
 • Čitateľnosť a presnosť: Dbať na čitateľnosť a presnosť pri vyplňovaní šeku, aby bolo zaručené jeho správne spracovanie.
 • Nezmeniteľnosť údajov: Zabezpečiť, aby bolo ťažké alebo nemožné zmeniť informácie na šeku po jeho vyplnení.

Platnosť šeku a jeho použitie

 • Platnosť: Šek je platný 10 dní od dátumu vystavenia. Je potrebné predložiť ho do banky v stanovenej lehote, aby sa predišlo odmietnutiu.
 • Rozsah použitia: Šek môže byť využitý na rôzne platby, vrátane tovaru, služieb, daní alebo poplatkov.

Procesy vkladu a výmeny za hotovosť

 • Ako vložiť šek do banky: Vyplnený šek vložiť do pokladne banky spolu s občianskym preukazom a získať potvrdenie o vložení.
 • Ako vymeniť šek za hotovosť: Na výmenu za hotovosť vložiť vyplnený šek do banky spolu s občianskym preukazom, kde banka vyplatí uvedenú sumu.
Dôsledné dodržiavanie týchto krokov zabezpečí, že šek bude správne vyplnený a použiteľný v rôznych platobných situáciách.

Zaujímavosti o šekoch

 • Prvé šeky boli vynájdené v Číne v 7. storočí nášho letopočtu.
 • V Európe sa šeky začali používať v 17. storočí.
 • V Slovenskej republike sa šeky začali používať v roku 1993.
 • V Spojených štátoch amerických je najväčším vydavateľom šekov spoločnosť Walmart.
 • V Japonsku je bežné, že ľudia používajú šeky na zaplatenie aj malých nákupov.
 • V niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, sa šeky stále používajú pomerne často.

Šek je dôležitý nástroj v ekonómii a financiách, ponúkajúci spoľahlivý a formálny spôsob prevádzky finančných prostriedkov. Pri správnom používaní a vyplňovaní šeku môže tento finančný nástroj prispieť k efektívnemu riadeniu financií. Je dôležité nezabudnúť na dôležitosť dodržiavania bezpečnostných opatrení pri manipulácii so šekmi.