Výpočet čistej mzdy- čo ju ovplyvňuje, kalkulačka

Štvorciferná suma na pracovnej zmluve poteší nejedného zamestnanca. Ide však o hrubú mzdu, tzv. brutto mzdu, ktorú síce zamestnávateľ ponúkne zamestnancovi za vykonanú prácu, avšak v skutočnosti mu na bankový účet či v hotovosti vyplatí nižšiu sumu. Od hrubej mzdy totiž treba odpočítať ešte preddavky na daň a odvody, a tak vznikne čistá mzda.

Ako vypočítať čistú mzdu a čo na jej výpočet vplýva? Priemerná mzda na Slovensku sa pohybovala vlani niečo málo pod sumou 1 300 eur. Ide však o výpočet zo všetkých miezd na Slovensku od minimálnych až po nadštandardné zárobky.

Pri výpočte čistej mzdy pomôže kalkulačka čistej mzdy, ktorú možno nájsť online na internete.

Čo je to čistá mzda

Čistý príjem pracovníka zohráva dôležitú úlohu pri zostavovaní rozpočtu a riadení jeho financií.

Čistá mzda na Slovensku je príjem po zdanení a odpočítaní povinných odvodov, ktorý pracovník dostáva od svojho zamestnávateľa. Čistá mzda sa vypočíta tak, že sa od hrubej mzdy (mesačnej mzdy pred zdanením) odpočítajú dane a iné povinné zrážky.

Pre zamestnancov pracujúcich na Slovensku sa celková sadzba dane z ich mzdy určuje na základe systému progresívneho zdanenia a výšky mzdy každého jednotlivca.

Výška preddavku na daň z príjmov fyzických osôb sa odvíja od poslednej známej daňovej povinnosti. Sadzba dane z príjmov je 19 percent, pri nadpriemerne zarábajúcich osobách je to 21 percent.

Okrem dane z príjmu patria medzi ďalšie zrážky, ktoré sa vykonávajú z hrubej mzdy, príspevky na sociálne a zdravotné poistenie.

Zamestnávatelia sú zodpovední aj za ďalšie odvody na sociálne poistenie, ako sú príspevky zamestnancov.

Po zohľadnení všetkých týchto daní a zrážok sa priemerná čistá mzda na Slovensku pohybuje na úrovni približne 800 – 900 eur mesačne.

Z toho vyplýva, že čistá mzda na Slovensku je vo všeobecnosti nižšia ako v susedných krajinách. Treba poznamenať, že čistá mzda sa môže líšiť v dôsledku individuálnych sadzieb daní a iných zrážok.

Čo vplýva na výpočet čistej mzdy

Výpočet čistej mzdy pre platy na Slovensku zahŕňa viacero faktorov. Ide o dane, príspevky na sociálne zabezpečenie a zrážky na dôchodkové zabezpečenie.

Slovenská republika je členom Európskej únie (EÚ), čo poskytuje určité výhody miestnemu hospodárstvu a obyvateľstvu. Uplatňovanie práva EÚ na harmonizáciu sociálneho zabezpečenia má preto vplyv na výpočet čistej mzdy.

Hlavným faktorom pri výpočte čistej mzdy je zdanenie. Výška dane z príjmu, ktorá sa má odpočítať, závisí od výšky príjmu zamestnanca. Na Slovensku je daň z príjmu fyzických osôb progresívna, čo znamená, že sadzba sa zvyšuje s výškou príjmu.

Existuje aj paušálna sadzba dane platná pre nerezidentov a zahraničné fyzické osoby. Keďže sadzba dane sa mení v závislosti od výšky príjmu, výpočet čistej mzdy si vyžaduje presný odhad daní.

Pri výpočte čistej mzdy sa zohľadňujú aj príspevky na sociálne zabezpečenie či zdravotné odvody. Zamestnanci sú povinní odvádzať určité percento zo svojej mzdy do systému sociálneho zabezpečenia. Príspevky sa používajú na úhradu dávok sociálneho zabezpečenia, ako sú dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti či invalidné poistenie.

Výpočet čistej mzdy ovplyvňujú aj dôchodkové systémy. Zamestnanci môžu mať dôchodkové fondy prostredníctvom svojho pracoviska alebo môžu platiť do samostatného, štátom riadeného dôchodkového systému. Zamestnávatelia môžu pri výpočte čistej mzdy odpočítať príspevky zamestnancov do týchto systémov od ich hrubej mzdy.

Nakoniec, pri výpočte čistej mzdy sa z hrubej mzdy môžu odpočítať aj rôzne zrážky, napríklad stravné. Výpočet čistej mzdy na Slovensku preto zahŕňa celý rad zložitých faktorov, z ktorých každý musí byť zohľadnený, aby sa presne vypočítala konečná mzda jednotlivca.

Ako prepočítať hrubú mzdu na čistú

Hrubá mzda (brutto) je mzda pred zdanením daňou z príjmov a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda je uvedená v pracovnej zmluva alebo brigádnickej dohode.

Ako vypočítať čistú mzdu z brutto platu?

Prepočet z hrubej mzdy na čistú sa robí tak, že od hrubej mzdy sa odpočítajú odvody a preddavok na daň. Tak vznikne čistá mzda (netto), ktorá je zamestnancovi vyplatená na účet alebo v hotovosti.

Okrem odvodov a preddavku na daň vpláva na výšku čistej mzdy aj výška daňového bonusu, ktorý čistú mzdu zvyšuje. Vplyv na výpočet čistej mzdy majú aj iné zrážky, napríklad stravné, exekúcie, doplnkové dôchodkové sporenie a podobne – tie naopak čistú mzdu znižujú.

Od roku 2023 sa zaviedli aj minimálne zdravotné odvody poistného pre zamestnanca, ktorý musí byť na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Pre rok 2023 je suma životného minima stanovená na 234,42 eur. Zamestnanec tak na zdravotných odvodoch musí zaplatiť najmenej 32,18 eura mesačne.

Kalkulačka čistej mzdy pomôže vypočítať čistú mzdu

Mzdová kalkulačka čistej mzdy slúži na to, aby si zamestnanec dokázal vypočítať čistú mzdu. Pri prepočte hrubej mzdy na čistú treba do kalkulačky čistej mzdy zadať cenu práce.

Toto zaujíma najmä podnikateľov pri stanovení výšky nákladov, ktoré chcú do zamestnania zamestnanca mesačne investovať. Podnikatelia si tak vedia vypočítať, koľko aký plat môžu zamestnancovi ponúknuť v hrubom a akú čistú mzdu to pre zamestnanca bude predstavovať.

Ako vypočítať čistú mzdu pomocou mzdovej kalkulačky a čo treba zadať do kalkulačky čistej mzdy?

  • ak si chce zamestnanec vypočítať čistú mzdu, do mzdovej kalkulačky treba zadať výšku hrubej mzdy
  • uviesť treba či vyživuje manžela/manželku
  • počet nezaopatrených detí do 18 rokov
  • počet nezaopatrených detí nad 18 rokov

Kalkulačku čistej mzdy možno nájsť jednoducho na internete, avšak rôzne kalkulačky sa môžu líšiť položkami, ktoré treba vyplniť.

Pre výpočet čistej mzdy niektoré kalkulačky požadujú uviesť napríklad aj iné zdaniteľné príjmy, zrážky zo mzdy či informáciu, či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu.

Daňová kalkulačka 2023

Pri výpočte čistej mzdy sa používa pomerne komplikovaný vzorec, do ktorého vstupujú nielen zdanenie či zdravotné a sociálne odvody, ale aj to, či má zamestnanec dieťa a koľko ich má, či je v manželskom zväzku alebo či si uplatňuje daňový bonus.

Jednou zo zrážok, ktoré vplávajú na výpočet čistej mzdy je aj preddavok na daň. Aká je výška preddavkov dane z príjmu fyzických osôb si možno jednoducho vypočítať v daňovej kalkulačka 2023.

V daňovej kalkulačke 2023 si možno vypočítať nielen výšku preddavku na daň, ale uviesť aj to, či si zamestnanec uplatňuje zľavy na manžela/manželku či daňový bonus na deti.

Vďaka daňovej kalkulačke 2023 tak bude zamestnanec presne vedieť, koľko zaplatí na daniach, dozvie sa tiež prípadný preplatok alebo nedoplatok na daniach.

Priemerná mesačná mzda na Slovensku

Priemernou mzdou sa myslí aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Ide teda o priemer ako minimálnych miezd, tak aj nadštandardných platov.

Priemerná mzda sa každoročne mení. Avšak v porovnaní so zahraničím ide o nižšie sumy. Kým v roku 2021 predstavovala priemerná mzdy približne 1200 eur, vlani išlo o sumu 1296 eur.

Výpočet čistej mzdy ovplyvňuje viacero faktorov

Pri výpočte čistej mzdy na Slovensku treba zohľadniť niekoľko faktorov. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré môžu určiť výšku čistej mzdy osoby, patria:

  • hrubý príjem zo zamestnania
  • dane
  • zrážky
  • odvody platené zamestnancom

Hrubý príjem zo zamestnania je celková suma peňazí, ktorú zamestnanec dostáva zo svojho zamestnania. Táto suma sa zníži o odvod, ktoré je zamestnanec povinný platiť, ako je daň z príjmu, sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnanec je tiež povinný vykonávať zrážky, napríklad na splácanie pôžičiek alebo zrážky za iné služby, ktoré môže dostávať.

Dane sú dôležitým faktorom pri výpočte čistej mzdy na Slovensku. Daň z príjmu, sociálne a zdravotné poistenie predstavujú odvody, ktoré zamestnávateľ zráža z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanec platí daň z príjmu v závislosti od výšky svojho príjmu. Výška zdravotných a sociálnych odvodov je stanovená.

Do úvahy sa berú aj všetky zrážky, ako sú splátky úverov, príspevky na sociálne poistenie a iné zrážky. Tieto zrážky znižujú sumu, ktorú zamestnanec dostane na svoju mzdu.

Mzdu zamestnanca treba tiež prepočítať na čistú mzdu. To znamená, že od hrubého príjmu zo zamestnania sa odpočítajú dane a zrážky, ako aj všetky príslušné príspevky a zrážky. Toto predstavuje sumu, ktorú zamestnancovi vyplatí zamestnávateľ ako jeho čistú mzdu. Počíta sa samozrejme aj s príplatkami za nadčas, víkend či sviatky.

Výška čistej mzdy, ktorú zamestnanec na Slovensku dostane, závisí od mnohých faktorov vrátane výšky hrubého príjmu zo zamestnania, daní a zrážok. Konečná suma, ktorá sa zamestnancovi vyplatí, sa potom vypočíta tak, že sa od hrubého príjmu zo zamestnania odpočítajú dane, zrážky a odvody. Po zohľadnení týchto faktorov sa zamestnancovi vyplatí jeho čistá mzda.