Zmena trvalého pobytu – kde nahlásiť, postup

Zmena trvalého pobytu je administratívny proces, ktorý v Slovenskej republike znamená oficiálnu zmenu trvalého bydliska osoby. Tento proces je dôležitý pre rôzne právne a administratívne úkony. Kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu, aký je postup pri zmene trvalého pobytu elektronicky a čo robiť, keď niekto nemá trvalý pobyt?

Prehlásenie trvalého pobytu pri jeho zmene sa týka nielen volebného práva, avšak aj doručovania úradnej korešpondencie či využívania služieb miestnej samosprávy. Každá fyzická osoba má povinnosť ohlásiť zmenu trvalého pobytu na mestskom úrade podľa nového miesta pobytu.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Zmenu trvalého pobytu je možné nahlásiť v ohlasovni pobytu alebo elektronicky.

Základné dokumenty, ktoré je potrebné predložiť na mestskom úrade, zahŕňajú platný občiansky preukaz, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu a v prípade cudzincov aj povolenie na pobyt.

Zmena trvalého pobytu elektronicky je služba dostupná len pre občanov s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom (eID) a pre zmenu pobytu do nehnuteľnosti, ktorej je človek vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

Niektoré z najčastejších dôvodov pre zmenu trvalého bydliska sú sťahovanie, zmena zamestnania, rodinné zmeny, štúdium v inom meste alebo ekonomické dôvody.

Zmena trvalého pobytu je bežnou životnou udalosťou, ktorá si vyžaduje vybavenie nového občianskeho preukazu s aktualizovanou adresou.

Ako zmeniť trvalý pobyt – kde nahlásiť?

Zmena trvalého bydliska je bežný úkon, s ktorým sa stretne každý, kto sa sťahuje do nového bytu, domu alebo sa vracia zo zahraničia. Aj keď to nie je najzábavnejšia úloha, je dôležité ju urobiť čo najskôr, aby sa človek vyhol zbytočným komplikáciám. Čo robiť, keď niekto nemá trvalý pobyt, ako zmeniť trvalý pobyt a kde nahlásiť zmenu?

Kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu:

 1. Ohlasovňa pobytu: Hlavným krokom je nahlásenie zmeny trvalého pobytu v ohlasovni pobytu v mieste nového bydliska. Ohlasovne sa nachádzajú na obecných, mestských a miestnych úradoch. Zoznam ohlasovní s adresami môže človek nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR.
 2. Elektronicky: V prípade, že niekto má elektronický občiansky preukaz s čipom, môže zmenu trvalého bydliska nahlásiť aj elektronicky cez stránku Slovensko.sk. Tuto službu môže využiť len pre zmenu do nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

Doklady potrebné k nahláseniu:

 • Platný občiansky preukaz
 • Originál listu vlastníctva z katastrálneho úradu (od 1. septembra 2018 si ho ohlasovňa vyhľadá sama, nie je ho nutné predkladať)
 • Písomný súhlas vlastníka/vlastníkov s prihlásením sa na trvalý pobyt (s overenými podpismi) – potrebný v prípade neúčasti vlastníka bytu
 • Rodný list a prítomnosť 1 rodiča (pre dieťa do 15 rokov)
 • Cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve (nová verzia) pri návrate zo zahraničia

Prehlásenie trvalého pobytu je bezplatné. Ak si však niekto vyžiada potvrdenie o novom trvalom pobyte, poplatok zaň je 5 €. Pri elektronickom podaní zaplatí človek polovicu. Okrem nahlásenia zmeny v ohlasovni pobytu je potrebné zmenu trvalého pobytu nahlásiť aj na ďalších miestach:

 • Zamestnávateľovi
 • Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ak je dotyčný evidovaný ako nezamestnaný)
 • Zdravotnej poisťovni
 • Banke a poisťovniam
 • Prevádzkovateľovi energií a telekomunikácií

Zmena trvalého pobytu síce nie je náročná úloha, no je dôležité na ňu nezabudnúť a vybaviť ju včas.

Prehlásenie trvalého pobytu na mestskom úrade

Trvalý pobyt je adresa, na ktorej občan dlhodobo žije a ktorá je zapísaná v jeho občianskom preukaze. Zmena trvalého pobytu môže byť motivovaná rôznymi faktormi, ako sú pracovné príležitosti, štúdium, rodinné dôvody či osobné preferencie. Ako zmeniť trvalý pobyt?

Postup zmeny trvalého pobytu je naozaj jednoduchý. Prvým krokom k prehláseniu trvalého pobytu je rozhodnutie o zmene bydliska a zabezpečenie potrebných dokumentov.

Základné dokumenty, ktoré je potrebné predložiť na mestskom úrade, zahŕňajú platný občiansky preukaz, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu a v prípade cudzincov aj povolenie na pobyt. Tieto dokumenty slúžia na overenie identity osoby a jej právneho nároku na nové bydlisko.

Samotné prehlásenie trvalého pobytu sa vykonáva na mestskom úrade v mieste nového bydliska. Osoba musí osobne navštíviť úrad a vyplniť formulár ohlásenia zmeny trvalého pobytu. Tento formulár obsahuje údaje o osobe, starom a novom mieste bydliska a je potrebné ho podpísať.

Úradník na mestskom úrade overí správnosť predložených dokumentov a vyplneného formulára. V niektorých prípadoch môže byť potrebné predložiť aj ďalšie dokumenty, ako je rodný alebo sobášny list, najmä ak ide o zmenu trvalého pobytu celej rodiny.

Zmena trvalého bydliska je bežný úkon, s ktorým sa stretne každý, kto sa sťahuje do nového bytu, domu alebo sa vracia zo zahraničia.

Zmena trvalého pobytu elektronicky – postup

Pohodlným a rýchlym spôsobom, ako nahlásiť zmenu adresy pobytu, je zmena trvalého pobytu elektronicky. Táto služba je dostupná len pre občanov s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom (eID) a pre zmenu pobytu do nehnuteľnosti, ktorej je človek vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

Postup zmeny trvalého pobytu elektronicky:

 1. Príprava:
  • Je potrebné skontrolovať, či má človek aktivovaný eID. Ak nie, mal by ho aktivovať na oddelení dokladov Policajného zboru.
  • Treba zistiť presnú adresu nehnuteľnosti, do ktorej sa chce človek prihlásiť na trvalý pobyt.
  • Je potrebné predložiť sken alebo fotografiu listu vlastníctva nehnuteľnosti (nie starší ako 30 dní).
  • Po ruke treba mať čítačku eID kariet a počítač s internetom.
 2. Pri podaní žiadosti je potrebné:
  • Navštíviť webovú stránku Slovensko.sk
  • Prihlásiť sa pomocou eID karty a čítačky.
  • Vybrať službu „Podanie prihlásenia na trvalý pobyt„.
  • Vyplniť elektronický formulár žiadosti o zmenu trvalého pobytu.
  • Nahrať sken alebo fotografiu listu vlastníctva nehnuteľnosti.
  • Skontrolovať všetky údaje a odoslať žiadosť.
 3. Spracovanie žiadosti:
  • Žiadosť bude automaticky spracovaná v Centrálnej ohlasovni.
  • O výsledku spracovania žiadosti bude človek informovaný e-mailom na adrese uvedenej v žiadosti.
  • V prípade schválenia žiadosti bude jednotlivcovi na e-mail zaslané potvrdenie o trvalom pobyte.

Zmena trvalého pobytu elektronicky je jednoduchý a rýchly spôsob, ako nahlásiť zmenu adresy pobytu. Táto služba je dostupná len pre občanov s aktivovaným eID a pre zmenu pobytu do nehnuteľnosti, ktorej je človek vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To však nie je všetko…

Čo robiť, keď nemám trvalý pobyt – prihlásenie

Čo robiť, keď niekto nemá trvalý pobyt na Slovensku? V takom prípade je dôležité si ho čo najskôr prihlásiť. Bez trvalého pobytu bude mať človek obmedzený prístup k mnohým dôležitým službám a benefitom, ako sú napríklad:

Zdravotná starostlivosť Bez trvalého pobytu sa človeku bude ťažšie zaregistrovať u lekára a bude musieť platiť plnú cenu za zdravotnú starostlivosť.
Sociálne dávkyNa poberanie sociálnych dávok, ako sú napríklad materská dovolenka, rodičovský príspevok alebo dôchodok, je spravidla nutný trvalý pobyt na Slovensku.
ZamestnanieNiektorí zamestnávatelia vyžadujú od zamestnancov trvalý pobyt na Slovensku.
Bankové účtyNiektoré banky otvárajú bežné účty len klientom s trvalým pobytom na Slovensku.
Školská dochádzka Deti bez trvalého pobytu na Slovensku sa nemusia môcť bezplatne zúčastňovať na školskom vyučovaní.

V prípade, že osoba nemá k dispozícii vlastný byt alebo dom a ani nájomnú zmluvu, môže sa obrátiť na obecný alebo mestský úrad, kde je možné požiadať o prihlásenie na trvalý pobyt na obecnom úrade alebo inom mieste určenom na tento účel. Tento proces sa zvyčajne týka osôb bez domova alebo tých, ktorí sa ocitli v nepredvídaných životných situáciách.

Ak je niekto v situácii, že nemá stálu adresu a žiada o prihlásenie na trvalý pobyt na obecnom úrade, je potrebné predložiť ďalšie dokumenty podľa požiadaviek konkrétneho úradu.

Môže ísť o potvrdenie o dočasnom ubytovaní, prehlásenie, že je bezdomovcom alebo iný dokument, ktorý úrad považuje za potrebný na preukázanie situácie žiadateľa. Je dôležité si uvedomiť, že prihlásenie na trvalý pobyt môže mať rôzne právne a praktické dôsledky. Prečo na tom záleží?

Osoba s trvalým pobytom má práva a povinnosti voči miestnej samospráve. Má napríklad možnosť voliť v komunálnych voľbách, nárok na miestne sociálne služby a povinnosť platiť miestne dane a poplatky. Taktiež trvalý pobyt ovplyvňuje doručovanie úradnej korešpondencie a iných dôležitých dokumentov.

Kedy zmeniť trvalý pobyt?

Zmena trvalého bydliska je bežnou životnou udalosťou, ktorá môže mať rôzne dôvody. Niektoré z najčastejších sú:

1. Sťahovanie do nového bytu alebo domu

Toto je asi najbežnejší dôvod na zmenu trvalého bydliska. Ľudia sa sťahujú z rôznych dôvodov, napríklad kvôli práci, škole, rodine, alebo kvôli tomu, že chcú väčší alebo menší byt.

Lepšie bývanie a životné podmienky sú častým dôvodom na zmenu trvalého bydliska. Hľadanie komfortnejšieho, bezpečnejšieho a ekonomicky výhodnejšieho bývania môže viesť k rozhodnutiu presťahovať sa.

Moderné bytové projekty, dostupnosť zelene, bezpečnosť štvrte a blízkosť k infraštruktúre, ako sú obchody, školy a zdravotné zariadenia, sú faktory, ktoré ovplyvňujú toto rozhodnutie. Presťahovanie sa z vidieka do mesta alebo naopak môže byť tiež motivované snahou o zlepšenie kvality života.

2. Zmena zamestnania a sťahovanie do nového mesta

Jedným z najčastejších dôvodov na zmenu trvalého bydliska sú pracovné príležitosti. Presťahovanie sa do iného mesta alebo regiónu kvôli novej práci alebo kariérnemu postupu je bežným javom. Čo je najlepšia časť?

Veľké mestá a ekonomicky silné oblasti často ponúkajú viac pracovných možností a lepšie platové podmienky, čo môže motivovať jednotlivcov alebo celé rodiny k presťahovaniu.

Zmena trvalého bydliska kvôli práci môže byť tiež nevyhnutná, ak zamestnávateľ presunie prevádzku alebo ak je nutné cestovať za prácou na väčšie vzdialenosti.

3. Rodinné zmeny

Rodinné zmeny predstavujú ďalší významný dôvod na zmenu trvalého bydliska. Manželstvo, rozvod, narodenie dieťaťa alebo potreba starostlivosti o starších príbuzných môžu viesť k rozhodnutiu presťahovať sa.

Napríklad, mladé rodiny často hľadajú väčšie a vhodnejšie bývanie pre potomkov, čo môže zahŕňať presťahovanie sa do inej štvrte alebo dokonca do iného mesta. Naopak, starší ľudia môžu hľadať menšie, prístupnejšie bývanie, ktoré lepšie vyhovuje ich potrebám a zdravotnému stavu.

4. Štúdium

Vzdelávanie je ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rozhodnutie o zmene trvalého bydliska. Mladí ľudia často menia bydlisko kvôli štúdiu na vysokej škole alebo univerzite.

Presťahovanie sa do mesta s lepšími vzdelávacími inštitúciami môže poskytnúť lepšie možnosti pre budúcu kariéru a osobný rozvoj. Rodičia môžu tiež meniť trvalé bydlisko kvôli kvalitnejšej škole pre deti, čím zabezpečia lepšie vzdelávacie podmienky a perspektívy pre ich budúcnosť.

5. Ekonomické dôvody

V neposlednom rade, ekonomické dôvody môžu byť rozhodujúcim faktorom pre zmenu trvalého bydliska. Náklady na bývanie, životné náklady a ekonomické príležitosti v rôznych regiónoch môžu značne ovplyvniť rozhodnutie o presťahovaní sa.

Oblasti s nižšími životnými nákladmi a lepšími ekonomickými podmienkami môžu prilákať jednotlivcov a rodiny hľadajúce finančnú stabilitu a lepšie životné podmienky.

Dôvody na zmenu trvalého bydliska sú rôznorodé a záleží len na individuálnej situácii a potrebách každého človeka. Je dôležité poznamenať, že zmena trvalého pobytu je spojená s určitými administratívnymi povinnosťami.

Tieto administratívne povinnosti je potrebné splniť. Je preto dôležité sa pred zmenou trvalého pobytu informovať o tom, čo všetko je potrebné urobiť.

Najbežnejší dôvod na zmenu trvalého bydliska je hľadanie komfortnejšieho, bezpečnejšieho a ekonomicky výhodnejšieho bývania.

Ako súvisí zmena trvalého bydliska a auto?

Čo sa týka zmeny trvalého pobytu, auto je tiež dôležitou časťou, s ktorou zmena súvisí. Prvým krokom je návšteva príslušného okresného úradu, oddelenia dokladov a evidencie vozidiel. Tam je potrebné nahlásiť zmenu trvalého pobytu a zároveň aktualizovať údaje o vozidle.

Tento úkon je dôležitý, pretože údaje o majiteľovi vozidla musia byť vždy aktuálne a správne zapísané v evidencii vozidiel. Na nahlásenie zmeny trvalého pobytu pre auto je potrebné predložiť niekoľko dokumentov.

Patria sem platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, napríklad cestovný pas alebo vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. technický preukaz), doklad o vlastníctve vozidla a doklad o povinnom zmluvnom poistení (tzv. zelená karta). Úradník na oddelení dokladov a evidencie vozidiel skontroluje predložené dokumenty a zmení údaje o trvalom pobyte v evidencii vozidiel.

Ďalším dôležitým krokom je aktualizácia povinného zmluvného poistenia vozidla. Povinné zmluvné poistenie je viazané na vozidlo a jeho majiteľa, preto je nutné informovať poisťovňu o zmene trvalého pobytu.

V poisťovni je potrebné predložiť doklady o zmene trvalého pobytu a požiadať o aktualizáciu údajov v poistnej zmluve. Táto zmena môže ovplyvniť výšku poistného, pretože cena povinného zmluvného poistenia sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Okrem povinného zmluvného poistenia môže byť potrebné aktualizovať aj ďalšie druhy poistenia, ako je havarijné poistenie. Je dôležité informovať všetky relevantné poisťovne o zmene trvalého pobytu, aby nedošlo k problémom pri prípadných poistných udalostiach. Aktualizácia údajov zabezpečí, že poistné zmluvy budú platné a správne evidované.

Vybavenie občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu je bežnou životnou udalosťou, ktorá si vyžaduje vybavenie nového občianskeho preukazu s aktualizovanou adresou.

Kedy je potrebné vybaviť nový občiansky preukaz:

 • Do 30 dní od zmeny trvalého pobytu.
 • Ak je súčasný občiansky preukaz poškodený alebo nefunkčný.
 • Ak sa blíži dátum konca jeho platnosti.

Kde a ako človek po zmene trvalého pobytu vybaví občiansky preukaz?

 • Osobne na oddelení dokladov Policajného zboru.
 • Elektronicky cez webovú stránku Ministerstva vnútra SR (dostupné len pre občanov s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom).

Potrebné doklady pri vybavovaní občianskeho preukazu po zmene trvalého pobytu?

 • Starý občiansky preukaz
 • Potvrdenie o trvalom pobyte (nie staršie ako 30 dní)
 • V prípade žiadosti o občiansky preukaz s čipom aj fotografia formátu 3,5 cm x 4,5 cm (farebná, na bielom pozadí)
 • Poplatok za úkon (4,50 € za občiansky preukaz s čipom a 6,50 € za občiansky preukaz s čipom a biometrickými údajmi)

Pri vybavovaní občianskeho preukazu po zmene trvalého pobytu musí jednotlivec najprv navštíviť oddelenie dokladov Policajného zboru v mieste nového trvalého pobytu. Následne vyplní tlačivo: „Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu“. Predloží potrebné doklady a zaplatí poplatok za úkon.

Ak si človek priniesol vlastnú fotografiu, odovzdá ju pracovníkovi oddelenia dokladov. Biometrické údaje človeka (odtlačky prstov a fotografia) budú zdigitalizované priamo na oddelení dokladov. Nový občiansky preukaz si bude môcť dotyčný prevziať do 30 dní od podania žiadosti.

Zmena trvalého pobytu je významný administratívny úkon, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a pozornosť k detailom. Je dôležité zabezpečiť všetky potrebné dokumenty, dodržať zákonné lehoty a informovať relevantné inštitúcie o zmene trvalého bydliska.

Aj keď tento proces môže byť časovo a administratívne náročný, správne vykonaná zmena trvalého pobytu prinesie mnoho výhod a zabezpečí, že osoba bude môcť plne využívať všetky služby a práva, ktoré jej nový trvalý pobyt ponúka.