Najlacnejšie PZP – povinné zmluvné poistenie – online porovnanie

Keď niekto vlastní auto, je nevyhnutné mať zo zákona povinné zmluvné poistenie. Je to z toho dôvodu, aby bol každý človek minimálne krytý v prípade, že spôsobí škodu v cestnej premávke. Čo je to PZP? Aké je najvýhodnejšie PZP? Dá sa vybaviť PZP online?

Narozdiel od havarijného poistenia, povinné zmluvné poistenie musí mať každý vodič na každé auto. PZP kryje škody, ktoré vodič spôsobí iným účastníkom cestnej premávky, nie sebe. V prípade poistenia seba a vlastného auta, je potrebné vybavenie komerčného havarijného poistenia.

Všetci vodiči, najmä starší by mali spozornieť. Do konca roku 2023 je potrebné požiadať o výmenu vodičských preukazov, avšak len vybraných.

Treba si dávať pozor aj na to, že pri prihlásení auta online je potrebné mať nové povinné zmluvné poistenie. Ako nájsť najlacnejšie a najlepšie PZP odpovie tento článok a naša kalkulačka online.

Najlacnejšie ponuky povinného zmluvného poistenia si môžete porovnať cez online kalkulačku PZP. Za pár minút si môžete cez porovnanie PZP vybrať to najlepšie poistenie auta, vďaka ktorému ušetríte desiatky percent ročne.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Čo je to PZP

Povinné zmluvné poistenie, skrátene PZP, stanovuje zákon 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.

Toto je zákon. V praxi ide o to, že vodič, ktorý zapríčinil dopravnú nehodu, má zodpovednosť za všetky škody a zároveň je povinný všetkým poškodeným uhradiť spôsobené škody. Vďaka tomu, že je PZP povinné, sa zodpovednosť za škody prenáša na poisťovňu, kde má vodič uzatvorenú PZP. Poisťovňa teda nesie zodpovednosť za finančné vyrovnanie a to za vzniknuté škody na zdraví, živote a taktiež na majetku.

Povinnosť uzatvorenia PZP je pre každého držiteľa motorového vozidla pri jeho nadobudnutí a to najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Toto poistenie je povinné pre všetky motorové vozidlá s prideleným evidenčným číslom vozidla (EČV) a pre niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Ak sa niekto rozhodne, že takéto poistenie nebude mať, spôsobuje si problémy. Prvým je to, že pri spôsobení dopravnej nehody bude musieť uhradiť škody z vlastných finančných zdrojov, čo pri niektorých prípadoch môže byť problém na celý život.

Taktiež v prípade, že vodič nemá uzatvorené PZP, hrozí mu pokuta a to až do výšky 3320 €.

V prípade, že vodič riadi auto zverené firmou počas výkonu povolia, je vhodné mať uzatvorené tiež poistenie zodpovednosti za škodu.

Povinné zmluvné poistenie online – lacné PZP

V dnešnej dobe je už takmer akýkoľvek druh poistenia možné vybaviť online, a taktiež nájsť lacné PZP. Tak je to aj v prípade vybavenia povinného zmluvného poistenia, kde celý proces zaberie pár minút a pár klikmi si človek dokáže vybrať povinné zmluvné poistenie online.

Pri online vybavení je najlacnejšie poistenie, nakoľko mzdové náklady posťovne sú nízke.

Vďaka tomu, že si držiteľ vozidla vybaví povinné zmluvné poistenie online, získava výhodu najmä v tom, že si ihneď dokáže porovnať všetky cenové ponuky PZP na trhu. Ak by robil takéto porovnanie na kamenných pobočkách, zabralo by to niekoľko dní.

Okrem iného sú spojené s vybavením PZP online aj výhody v podobe rôznych zliav, prípadne vyšších limitov krytia PZP, ktoré sú výhodné pre držiteľov vozidla.

Krytie PZP – poistenie auta

Každé povinné zmluvné poistenie má v zákone stanovené limity poistného krytia. Tieto limity sú vo výške 5 miliónov € na škody na zdraví a náklady pri usmertení a 1 milón € na škody na majetku. Škody na majetku môžu zahŕňať poškodenie alebo zničenie vecí, prípadne ušlý zisk.

Tieto limity sú v praxi uplatňované ako maximálna možná suma, ktorú pri spôsobenej škode poisťovňa vyplatí za poisteného tretej strane, teda tej, ktorej bola škoda spôsobená.

Povinné zmluvné poistenie ako poistka na auto má určité krytia, ktoré je potrebné si pred vybavením najvýhodnejšieho poistenie dôkladne pozrieť.

Avšak niektoré poisťovne majú v ponuke aj vyššie maximálne limity poistného krytia pre PZP. V prípade škody na zdraví a nákladov pri usmrtení sa môžu vyšplhať až na 6 až 10 miliónov €. Pre škody na majetku niektoré poisťovne zvyšujú krytia až na 2 až 6 miliónov €.

Povinné zmluvné poistenie nemá spoluúčasť, narozdiel od havarijného poistenia. Je to z toho dôvodu, že ak si niekto platí havarijné poistenie dobrovoľne, tak si môže zvoliť akou čiastkou sa chce podielať na spáchanej škode a tým sa vypočítava aj cena poistky na auto.

Naopak, v prípade povinného zmluvného poistenia je celá zodpovednosť voči poškodenému na poisťovni, a teda poškodená strana dostane celú výšku škody a preto spoluúčasť nie je potrebná.

Výpočet ceny PZP – najlacnejšie PZP na auto

Do výpočtu ceny povinného zmluvného poistenie vstupuje niekoľko faktorov, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú výslednu cenu najlacnejšieho PZP. Ide najmä o výkon či objem motora vozidla, adresa trvalého bydliska žiadateľa, jeho vek a taktiež to, aký je kto šofér. Posledný faktor určujú tzn. bonusové mesiace.

Okrem týchto faktorov poisťovne pracujú aj s inými údajmi, no v princípe základ pre výpočet ceny povinného zmluvného poistenia sú vyššie spomenuté faktory.

Tými ďalšími faktormi, ktoré majú vplyv na výšku ceny PZP sú napríklad počet sedadiel vo vozidle a použitie vozidla. Taktiež to, či je majiteľ fyzická alebo právnická osoba (samostane zárobkovo-činná osoba).

V prípade faktoru použitie vozidla ide o rozdelenie na vozidlo na bežné použitie a vozidlá taxislužby. Je jasné, že povinné zmluvné poistenie pre vodičov taxislužby sú výrazne drahšie. Ďalšie faktory ovplyňujúce cenu poistky sú model a značka vozidla, druh paliva, hmotnosť vozidla a taktiež dátum prvej registrácie.

Pre najvýhodnejšie PZP využite našu online kalkulačku, ktorá za Vás porovná najlacnejšie PZP na auto. Ušetrite desiatky percent vďaka našej kalkulačke.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Pripoistenia k PZP

Každý vodič si môže k povinnému zmluvnému poisteniu dojednať aj rôzne pripoistenia k PZP. Medzi využívané pripoistenia patria poistenie čelných skiel či poistenie auta proti odcudzeniu. Takéto poistenie je pre staršie autá relatívne lacné, v niektorých prípadoch menej než 20 € ročne.

Ľudia vo všeobecnosti využívajú napríklad pripoistenie na zrážku so zverou alebo vandalizmus. Každopádne pripoistenia sú zaujímavou možnosťou, avšak každý by si mal zvážiť, či každé jedno pripoistenie je nevyhnutné pre daného vodiča.

Napríklad vodiči, ktorí sa pohybujú zvyčajne po meste nemajú takú pravdepodobnosť zrážky so zverou ako vodiči na vidieku. Naopak vodiči, ktorí necestujú často do miest nebudú s veľkou pravdepodobnosťou potrebovať pripoistenie voči vandalizmu.

Doklady k PZP

Na to, aby niekto mohol dokladovať, že má zaplatené a platné povinné zmluvné poistenie, je vydávaná biela a zelená karta. Tieto karty sú vydávané poisťovňou, v ktorej je dané PZP uzatvorené a slúžia ako potvrdenie o platnosti povinného zmluvného poistenia.

Biela karta slúži ako potvrdenie o PZP, ktoré je vydávané poisťovňou na územie Slovenskej republiky. Povinnosť vodiča dokladovať bielu kartu je v prípadoch kontroly policajným orgánom alebo pri dopravnej nehode a to ostatným účastníkom dopravnej nehody.

Zelená karta je potvrdenie o PZP, avšak platí medzinárodne. Teda pri ceste do zahraničia sa musí vodič preukazovať iba zelenou kartou a tým dokladovať, že má platné PZP. Táto zelená karta je akceptovaná na územiach štátov, ktoré sú v potvrdení vyznačené.

V prípade, že niekto cestuje do krajiny, ktorá nie je na zelenej karte, je potrebné si uzavrieť hraničné poistenie. Ide v podstate o alternatívu zelenej karty. Netreba avšak zabudnúť, že mimo územia Slovenskej republiky neplatí biela karta, iba zelená karta.

Pri ceste do zahraničia je vysoko odporúčané vybaviť si aj cestovné poistenie, ktoré dokáže finančne kryť nepriaznivé udalosti, ktoré môžu počas dovolenky či výletu nastať. Okrem toho je vhodné zvážiť poistenie auta na dovolenku.

Práva a povinnosti poisteného pri PZP

Každý poistený má určité práva a povinnosti, ktoré sú spojené s povinným zmluvným poistením. Poistený má povinnosť pri vzniku škodovej udalosti oznámiť tútu škodu písomne danej poisťovni a to:

  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR,
  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

PZP má vo všeobecných podmienkach určité pripady, kedy je možné tieto lehoty predĺžiť. Keď je oznámená škodová udalosť, poistený musí postupovať podľa pokynov poisťovne a doložiť doklady, ktoré si daná poisťovňa žiada. Poistený má povinnosť písomne oznámiť, že:

  • bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
  • v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovni jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
  • právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovne.

Ak nastane dopravná nehoda či havária, každý by mal vedieť, čo je potrebné poskytnúť poisťovni na to, aby sa uplatnil nárok na náhradu škody. Je nevyhnutné poskytnúť meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného, prípadne jeho obchodné meno a sídlo. Taktiež obchodné meno a sídlo poisťovne, v ktorej je PZP uzavreté a na záver číslo poistnej zmluvy.

Práva a povinnosti poisťovne pri PZP

Všetky poisťovne musia po uzavretí PZP vydať poistenému potvrdenie o poistení a taktiež zelenú kartu.

Poisťovná taktiež musí do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistenému doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. V prípade, že poistený nesplnil svoju povinnosť a to odovzdať poisťovni potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu, poisťovna nie je povinná do splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné.

Ďalšou povinnosťou poisťovne je písomne oznámiť poistníkovi do 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, dátum ukončenia poistného obdobia a termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.

Ak je prípad, že vodič spôsobil škodu úmyselne, prípadne ju spôsobil pod vplyvom návykovej látky, má poisťovňa nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti. Toto právo na náhradu poistného plnenia a jeho časti sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplnenia poistného plnenia.

Vo všeobecnosti náhradu škody uhrádza poisťovňa poškodenému. Poškodený má právo uplatniť si nárok na náhradu škody priamo proti poisťovni a tento nárok je povinný preukázať.

S tým, že Slovensko je v Európskej únií, je povinnosť poisťovní ustanoviť vo všetkých členských krajinách svojho likvidačného zástupcu. Takýmto likvidačným zástupcom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt, prípadne sídlo v tom členskom štáte, v ktorom vykonáva svoju činnosť.

Likvidačný zástupca koná a vybavuje škodové udalosti v mene poisťovne a na jej účet. Taktiež jeden likvidačný zástupca je oprávnený vykonávať likvidačnú činnosť pre jednu, prípadne viac poisťovní poskytujúcich PZP.