Čo je inkaso

S týmto pojmom sa stretol už takmer každý, no nie všetci ho využívajú. Pritom uľahčuje život a organizuje všetky pravidelné výdavky, ktoré človek má. Stačí zadať pravidelný príkaz a banka odosiela peniaze z účtu bez toho, aby klient vykonával pravidelné bankové úkony. Čo je inkaso a ako sa dá využiť?

Inkaso je platobná metóda, ktorá umožňuje podnikom a jednotlivcom vyberať peniaze priamo z účtov a vykonávať platby. Podnikom umožňuje vykonávať priebežné platby, iniciovať jednorazové platby, získať autorizované platby a zabezpečiť úhradu poplatkov za služby. Táto možnosť platby ponúka podnikom aj spotrebiteľom viaceré výhody.

Čo je inkaso

Je to proces, ktorý sa týka platobného systému a zahŕňa vyberanie peňazí od dlžníka na účet veriteľa. Je to metóda, ktorou veriteľ získa plnenie svojej pohľadávky prostredníctvom inkasného príkazu alebo inkasného príkazu na úhradu, napríklad SIPO inkaso.

Inkasný príkaz je právny nástroj, ktorým veriteľ môže požiadať banku, aby vybrala peniaze z účtu dlžníka a previedla ich na jeho účet. Ide o formálnu žiadosť veriteľa na úhradu pohľadávky. V prípade, že dlžník nespláca pohľadávku dobrovoľne, inkasné príkazy poskytujú veriteľovi možnosť vyvodiť právne kroky na vymoženie dlžoby.

Čo je inkaso a čo je trvalý príkaz? Kým pri trvalom príkaze klient zasiela pravidelne rovnakú sumu, pri inkase ide o trochu iný postup. Aplikuje sa predovšetkým na platby, ktorých výška sa môže mesiac od mesiaca meniť.

Aby človek nemusel pravidelne túto sumu meniť, stačí zadať inkaso. Príjemca platieb si z účtu stiahne presne takú sumu, akú v ten čas účtuje. Deje sa to napríklad pri paušáloch alebo poplatkoch za elektrinu a plyn.

Výhody inkasa

Pre podniky má inkaso viacero výhod. Eliminuje potrebu ručného spracovania platieb, čím sa znižuje množstvo papierovačiek a času spojeného so spracovaním platieb. Vďaka inkasu môžu podniky bezpečne nastaviť a udržiavať opakujúce sa platby bez toho, aby museli svojim zákazníkom neustále pripomínať, aby platby vykonali včas.

Umožňuje im tiež uprednostňovať platby od zákazníkov, ktorí súhlasia s platbami prostredníctvom priameho inkasa, čím sa zlepšuje ich cash flow.

Spotrebiteľom ponúka priame inkaso pohodlný spôsob realizácie platieb, pretože nemusia ručne prevádzať peniaze na bankový účet, vypisovať šek alebo realizovať platby online. Takisto si nemusia pamätať, kedy sú ich platby splatné, keďže inkaso sa každý mesiac automaticky prevedie z ich účtu. To môže zlepšiť zostavovanie rozpočtu a znížiť pravdepodobnosť oneskorených platieb.

Je to tiež nákladovo efektívny spôsob platby pre obe strany, keďže poplatky za spracovanie u obchodníka sú minimálne a náklady na spory sú nižšie ako pri iných spôsoboch platby.

Napríklad klient si zriadil paušál za 19 €, no presiahol limit a teraz musí zaplatiť 24 €. Ak túto pohľadávku spláca prostredníctvom inkasa, nemusí meniť sumu príkazu na účte a nemusí chodiť ani do banky. Operátor z účtu jednoducho stiahne 24 €.

Slovenská sporiteľňa

V Slovenskej sporiteľni si môže klient založiť inkaso úplne bezplatne. Pred tým však musí kontaktovať svojho tzv. inkasanta a spísať Mandátnu zmluvu. Potom je potrebné zriadiť súhlas s inkasom cez internet banking alebo na pobočke banky.

Inkaso sa dá v Slovenskej sporiteľni nastaviť aj v ich mobilnej aplikácii, čo šetrí čas aj námahu. S inkasom môže ďalej klient pracovať, a to vo napríklad vo forme:

 • zmeny typu ochrany účtu voči inkasu
 • zadania nového súhlasu
 • zákazu či povolenia inkasanta
 • prijatia a odmietnutia inkasa
 • zrušenie inkasa

Ak chce klient inkaso zrušiť, stačí pár klikov v internet bankingu alebo aplikácii, no môže navštíviť aj pobočku. Musí s tým však vopred oboznámiť inkasanta a zrušiť Mandátnu zmluvu.

VÚB banking

Tak ako všetky banky, aj VÚB banking využíva na inkasný prevod SEPA platby. To znamená, že klient môže posielať pravidelné platby, ktoré sa účtujú v eurách.

Klient môže vo VÚB využívať SEPA inkaso len vtedy, ak predloží mandátnu zmluvu. Firma musí mať s bankou uzatvorenú Zmluvu o vykonávaní SEPA inkasa.

S inkasným prevodom sa spája vo VÚB banking aj zabezpečenie účtu voči neželaným platbám. Môže ísť o chránený alebo úplne blokovaný účet. Pri chránenom účte banka informuje pred prvým inkasom svojho klienta, ktorý musí túto platbu autorizovať. Pri blokovanom účte dostane klient notifikáciu, že ak chce platbu realizovať, účet musí odblokovať najneskôr deň pred splatnosťou.

ČSOB internetbanking

Rovnako aj ČSOB zasiela inkasné platby do všetkých SEPA krajín. Všetko sa dá vyriešiť rýchlo a jednoducho cez ČSOB internetbanking, do ktorého sa vopred treba prihlásiť a v ponuke Platby zadať súhlas s inkasom.

Cez ČSOB môže klient využívať inkaso v týchto spoločnostiach:

 • Ornage
 • O2
 • Telekom
 • poskytovateľom elektrickej energie
 • poskytovateľom plynu

Cez ČSOB internet banking môže klient taktiež meniť a zrušiť inkaso. Potrebuje k tomu iba svoj účet a taktiež musí oboznámiť svojho inkasanta, rovnako, ako v každej banke.

Koncesionárske poplatky

Vo všeobecnosti, koncesionárske poplatky sú poplatky, ktoré sa platia koncesionárom, teda jednotlivcom alebo spoločnostiam, ktoré majú vlastnícke práva na určité verejné statky alebo služby. Tieto poplatky sa zvyčajne vyberajú v súvislosti s prevádzkou alebo využívaním verejného majetku a infraštruktúry.

Na Slovensku sú zavedené predovšetkým koncesionárske poplatky za verejnoprávny rozhlas a televíziu. Vyberajú sa od obyvateľov alebo domácností za právo vlastniť a používať rozhlasové a televízne zariadenia.

Občania ich platia na podporu verejnoprávnych rozhlasových a televíznych staníc, ktoré poskytujú všeobecné služby v oblasti spravodajstva, vzdelávania, kultúry a informácií.

Cieľom koncesionárskych poplatkov je zabezpečiť financovanie verejnoprávnych médií a ich nezávislosť od politických či komerčných vplyvov. Na Slovensku sú povinné pre každého občana alebo domácnosť, ktorá je evidovaná ako odoberateľ elektriny.

Národná rada SR však schválila zákon o zrušení koncesionárskych poplatkov, ktorý nadobudne účinnosť už od 1. júla 2023. Tí, ktorí vedeli, čo je inkaso, mohli doposiaľ platiť týmto spôsobom. Po novom však budú všetky domácnosti od koncesionárskych poplatkov oslobodené. Ak však mal niekto na poplatkoch dlh, ten mu nezaniká.

Príkaz na úhradu

Ide o platobný nástroj, ktorý sa používa na vykonanie platby z účtu jednej osoby na účet inej osoby. Príkaz na úhradu sa často využíva pri prevádzaní finančných transakcií medzi rôznymi účtami v rámci jednej banky alebo medzi rôznymi bankami.

Fungovanie príkazu na úhradu je nasledovné:

 1. Vyplnenie príkazu: Platiteľ (osoba, ktorá má uhradiť platbu) vyplní príkaz na úhradu, ktorý obsahuje informácie o príjemcovi, čísle účtu príjemcu, sume, dátume platby a ďalších relevantných údajoch. Tieto informácie sú zvyčajne uvedené v štandardizovanom formáte poskytovanom bankou.
 2. Odoslanie príkazu: Platiteľ odovzdá vyplnený príkaz na úhradu svojej banke. Môže to urobiť osobne na pobočke banky, prostredníctvom internetového bankovníctva alebo iných elektronických platobných systémov.
 3. Spracovanie príkazu: Banka platiteľa spracováva príkaz na úhradu a overuje správnosť poskytnutých údajov. Banka potom zabezpečuje presun peňazí z účtu platiteľa na účet príjemcu platby prostredníctvom bankového systému.
 4. Overenie platby: Po vykonaní platby banka platiteľa poskytuje potvrdenie o úhrade, ktoré obsahuje informácie o uskutočnenej platbe, vrátane čísla transakcie, sumy, dátumu a prípadne ďalších údajov. Toto potvrdenie slúži ako doklad o platbe pre platiteľa.

Príkaz na úhradu je zvyčajne spracovávaný bankou v priebehu niekoľkých pracovných dní, a to v závislosti od vnútorných procesov a termínov banky. V medzinárodnom meradle sa môžu časy spracovania líšiť v závislosti od rôznych krajín a platobných systémov.

Dôležité je dbať na to, aby všetky informácie uvedené v príkaze na úhradu boli správne a presné, obzvlášť číslo účtu. Keďže sú dlhé a komplikované, treba si pri ich zapisovaní dávať pozor. Platby cez telefón uľahčujú tento proces automatickým nasnímaním čísla cez fotoaparát.

Každopádne, treba dbať na to, aby sa zabránilo chybám pri spracovaní platby. Pred odoslaním príkazu je vždy vhodné skontrolovať a overiť údaje, aby sa zabezpečilo úspešné vykonanie platby.