Čo je pracovný úraz? Aneb všetko o pracovnom úraze

Každý rok je úradom nahlásených 45 – 50 tisíc pracovných úrazov, z toho viac ako sto býva smrteľných. Priemerná dĺžka pracovnej neschopnosti je 8 týždňov a k najviac úrazom dochádza počas jesenných mesiacov, pričom najčastejšie sa pracovníci zrania na začiatku pracovného týždňa v dopoludňajších hodinách. Za najrizikovejšiu je považovaná práca v priemysle a vo výrobe.

Či už sa jedná o pracovný úraz na stavbe alebo o zranenie v kancelárii, vždy by mal byť niekto zodpovedný. V prípade, že zodpovednosť dopadá na zamestnávateľa, je povinný zamestnancovi uhradiť všetku vzniknutú škodu.

Čo je pracovný úraz?

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť, ktoré boli zamestnancovi spôsobené nezávisle na jeho vôli, krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajšieho vplyvu. Úraz je pracovným úrazom vtedy, pokiaľ sa stal pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Zákonníkom práce je potom stanovená zodpovednosť zamestnávateľa za ujmu, ktorá pracovným úrazom vznikla.

Je pracovný úraz

 • Stolár si pri výrobe nábytku poreže predlaktie,
 • sekretárka v kancelárii zakopne o koberec a zlomí si ruku.

Nie je pracovný úraz

 • Zamestnanec ide na obed do reštaurácie mimo svoje pracovisko a na chodníku si zlomí ruku.

Kto je zodpovedný za pracovný úraz?

Za väčšinu pracovných úrazov je zodpovedný zamestnávateľ. Svojej povinnosti k náhrade škody sa môže sprostiť iba v stanovených prípadoch.

 • Ak zamestnanec porušil zákazy alebo pokyny, ktoré mali viesť k zaisteniu bezpečnosti, aj keď bol s nimi predtým dôkladne oboznámený a ich dodržiavanie bolo zamestnávateľom kontrolované,
 • ak bol pracovný úraz spôsobený opitosťou zamestnanca, prípadne užitím iných drog.

Zamestnávateľ musí pochybenie na strane zamestnanca dokázať a pokiaľ tak neučiní, zodpovedným zostáva stále on.

Odškodnenie za pracovný úraz

V prípade pracovného úrazu má zranený zamestnanec právo na zodpovedajúce odškodnenie. Podľa závažnosti a typu úrazu má nárok na:

 • úrazový príplatok
 • úrazová renta
 • jednorázové vyrovnanie
 • pozostalostná úrazová renta
 • jednorázové odškodnenie
 • pracovné rehabilitácie a rehabilitačné
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • náhrada za bolesť a za sťaženie společenského uplatnenia
 • náhrada nákladov spojených s liečením
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom
 • náhrada vecnej škody

Ak zamestnanec nemá nárok na odškodnenie, vždy sa so zamestnávateľom môže ešte pokúsiť dohodnúť. Za určitých okolností má zamestnanec nárok aspoň na neplatené voľno v práci, prípadne na pracovné voľno s náhradou mzdy.

Ako postupovať v prípade pracovného úrazu?

1. Zdokumentovať všetky okolnosti vzniku úrazu, ideálne fotografiami alebo zaistením svedkom (ako svedkovia môžu poslúžiť aj pracovníci záchrannej služby, ktorí zranenému na mieste pomáhali).

2. Trvať na zaprotokolování úrazu, tzn. uistiť sa, že bol spísaný záznam o pracovnom úraze podpísaný zamestnávateľom.

3. Zaistiť posudok ošetrujúceho lekára s bodovým hodnotením úrazu.

4. S doložením všetkých dokumentov (bodové hodnotenie, účty, lekárske správy) požiadať zamestnávateľa o vyplatenie odškodnenia (zamestnávateľ je zo zákona povinný byť pre prípad úrazu svojho zamestnanca poistený).

5. Pokiaľ zamestnávateľ nárok svojho zamestnanca neuzná, je potreba obrátiť sa na právnika, prípadne na súd.