Žiadosť o neplatené voľno – vzor

Má zamestnanec nárok na platené alebo neplatené voľno v deň svadby či pohrebu blízkej osoby? V skutočnosti má nárok na oboje v závislosti na viacerých podmienkach, ktoré presne stanovuje zákon. Zamestnávateľ sa však vždy môže so zamestnancom dohodnúť na vlastných špecifických podmienkach, ktoré im budú obom vyhovovať.

Tento článok sa venuje dôvodom čerpania neplateného pracovného voľna a rozlišuje ho s tým plateným. V článku je aj vzor žiadosti o neplatené voľno na žiadosť zamestnanca a vzor žiadosti o pracovné voľno s náhradou mzdy.

Hlavným cieľom je informovať zamestnancov o zákutiach neplateného pracovného voľna. Ak to lepšie pochopia, môžu sa lepšie rozhodnúť, či je tento typ voľna pre nich vhodný.

Čo je to neplatené voľno?

Neplatené pracovné voľno je druh absencie v práci, ktorý umožňuje zamestnancovi vziať si neplatené voľno z osobných alebo rodinných dôvodov. Tento typ voľna môže byť najlepšou možnosťou pre zamestnancov, ktorí sa potrebujú postarať o naliehavú záležitosť alebo sa venovať osobnej situácii, no z rôznych dôvodov si nemôžu dovoliť vziať platené voľno.

Nedostatok príjmu počas neplateného pracovného voľna však môže pre zamestnanca predstavovať finančný stres, a preto je toto rozhodnutie náročné.

Dôvody neplateného voľna na žiadosť zamestnanca

Neplatené voľno v práci neposkytuje pravidelný plat ani plné výhody zamestnanca. Aj napriek tomu je kľúčovou možnosťou pre zamestnancov, ktorí potrebujú vyriešiť osobné alebo rodinné záležitosti, ktoré nemôžu počkať.

Podrobné informácie o možných situáciách, kedy zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovné voľno, sú uvedené v § 136 až § 144 Zákonníka práce. V niektorých situáciách, aj z uvedeného zoznamu nižšie, a za splnenia určitých podmienok má zamestnanec nárok aj na platené voľno.

V nasledujúcom zozname sú niektoré bežné dôvody čerpania neplateného voľna na žiadosť zamestnanca:

 • Osobné núdzové situácie alebo choroby: Zamestnanci si môžu potrebovať vziať voľno na riešenie vlastných zdravotných alebo osobných naliehavých problémov. Môže ísť o náhle ochorenie, zranenie alebo potrebu starostlivosti o duševné zdravie. Čerpanie neplateného voľna s cieľom sústrediť sa na osobné zdravie a pohodu môže zamestnancom pomôcť vrátiť sa do práce oddýchnutí a pripravení byť produktívni. Neplatené voľno je potrebné aj pri priepustke k lekárovi, ak už bolo vyčerpaných 7 dní plateného voľna za účelom návštevy lekára.
 • Mimoriadne rodinné udalosti: Núdzové rodinné situácie, ako napríklad choroba alebo úmrtie člena rodiny, môžu byť stresujúce a vyžadujú si pozornosť blízkej osoby. Čerpanie neplateného voľna môže zamestnancom umožniť byť pri svojej rodine v ťažkom období a poskytnúť jej potrebnú podporu.
 • Rodičovská dovolenka: Čerství rodičia môžu potrebovať uvoľnenie z práce na starostlivosť o dieťa alebo na zblíženie sa s ním. Neplatené voľno môže rodičom poskytnúť flexibilitu, vďaka ktorej sa budú môcť venovať svojej rodine počas tohto dôležitého obdobia.
 • Sťahovanie alebo rekonštrukcia domu: Sťahovanie do nového domu alebo rekonštrukcia domu môže byť časovo náročný a stresujúci proces. Neplatené voľno môže zamestnancom poskytnúť čas, ktorý potrebujú na vyriešenie týchto záležitostí. Následný návrat do práce s čistou mysľou je zvyčajne prospešný pre obe strany.
 • Snaha o získanie vzdelania alebo odbornej prípravy: Zamestnanci sa môžu rozhodnúť vziať si neplatené voľno na vzdelávanie alebo odbornú prípravu, ktoré im pomôžu v kariére. Vzdelávanie je cenná investícia do ich budúcnosti a skvelý spôsob, ako si rozšíriť zručnosti a vedomosti.
 • Dobrovoľnícka práca pre verejnosť alebo humanitárne účely: Zamestnanci si môžu vziať neplatené voľno, aby dobrovoľne venovali svoj čas a zručnosti na verejnoprospešné alebo humanitárne účely. Môže to byť obohacujúca a užitočná skúsenosť, ktorá môže priniesť pocit zmyslu a naplnenia.
 • Čas na osobný rast: Neplatené voľno je vhodné aj pre zamestnancov, ktorí sa chcú zamerať na svoj osobný rast a pohodu. Môže to zahŕňať cestovanie, koníčky alebo realizáciu osobných záujmov. Využitie voľna na osobný rast môže zamestnancom pomôcť vrátiť sa do práce so sviežou perspektívou a obnovenou energiou.

Pri niektorých uvedených situáciách má zamestnanec nárok na voľno zo zákona, no pri niektorých záleží len na zamestnávateľovi, či ich schváli. V mnohých prípadoch je ich schválenie prínosné pre obe strany, pretože pracovné voľno môže viesť k vyššej produktivite zamestnanca.

Žiadosť o neplatené voľno – vzor

Žiadosť o neplatené voľno môže vyzerať rôzne.

Musí však obsahovať:

 • názov zamestnávateľa
 • dátum začiatku a dátum konca neplateného voľna
 • dôvod žiadosti o neplatené voľno
 • meno a podpis žiadateľa

Žiadosť by mohla vyzerať nasledovne:

Vec: Žiadosť o poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy

Vážený [názov zamestnávateľa],

Z vážnych rodinných dôvodov žiadam týmto listom o neplatené pracovné voľno od [dátum začiatku] do [dátum ukončenia].

Dôvodom žiadosti je [dôvod voľna].

Beriem na vedomie, že toto voľno je neplatené, a som ochotný/á vziať si tento čas bez nároku na mzdu. Budem k dispozícii, aby sme prediskutovali podrobnosti o mojom voľne a poskytol/a vám všetky potrebné informácie.

Dúfam, že zvážite moju žiadosť o neplatené pracovné voľno. Bol/a by som vďačný/á za rýchlu odpoveď.

Ďakujem za pochopenie a podporu.

V …………… , dňa ……………

[Meno žiadateľa]

Podpis ……………

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodov uvedených v prílohe PN, prislúcha mu pracovné voľno v rozsahu tam stanovenom.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi z týchto dôvodov v odôvodnených prípadoch ďalšie pracovné voľno. Prípadne mu môže poskytnúť pracovné voľno aj z iných vážnych dôvodov, najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času.

Taktiež je možné poslať žiadosť o úpravu pracovného času.

V týchto prípadoch sa neposkytuje náhrada mzdy.

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že takto zameškaný čas nadpracuje.

Pracovné voľno s náhradou mzdy

Nároky zamestnanca na pracovné voľno s náhradou mzdy presne určuje Zákonník práce. Celá táto problematika je upravená v § 136 až § 144 Zákonníka práce. Zákon definuje dôvody pracovného voľna ako prekážky v práci. Tie môžu byť:

 • na strane zamestnávateľa
 • na strane zamestnanca

Ak sú na strane zamestnávateľa, vždy sa jedná o pracovné voľno s náhradou mzdy. Vyplýva to z toho, že zamestnávateľ nedokáže plniť svoju základnú činnosť, a tou je prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy.

Ak o pracovné voľno s náhradou mzdy požiada zamestnanec, je potrebné rozlíšiť, o aký typ prekážky ide. Podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnanec povinný prekážku v práci a jej trvanie preukázať.

V praxi to znamená, že zamestnanec prinesie zamestnávateľovi napríklad potvrdenie od lekára a iné dôležité dokumenty preukazujúce prekážky v práci.

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa týka nevyhnutného času napríklad pri narodení dieťaťa či voľna na pohreb. Napríklad pri svadbe sa pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe. Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca.

Uvedený zoznam dôvodov v Zákonníku práce však zodpovedá len minimálnemu rozsahu a nelimituje zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi aj viac možností čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy. Zamestnávateľ môže poskytnúť čerpanie pracovného voľna vo väčšom rozsahu. Záleží to na kolektívnej zmluve, prípade na dohode zamestnanca so zamestnávateľom.

Dohoda o vykonaní práce neumožňuje nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.

Žiadosť o pracovné voľno s náhradou mzdy – vzor

Žiadosť o voľno s náhradou mzdy je veľmi podobná ako žiadosť o neplatené voľno v práci. V žiadosti je dobré spomenúť aj konkrétny zákon, na základe ktorého má zamestnanec nárok na platené voľno.

V prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia by žiadosť mohla vyzerať nasledovne:

Vec: Žiadosť o poskytnutie pracovného voľna v zmysle § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce v platnom znení

Žiadateľ – zamestnanec: (titul, meno, priezvisko)

Dátum narodenia: ……………

Bytom: ……………

Touto cestou žiadam zamestnávateľa (názov zamestnávateľa a adresa) o poskytnutie pracovného voľna v zmysle § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce s náhradou mzdy.

V …………… , dňa ……………

Podpis (zamestnanca) ……………

Vyjadrenie zamestnávateľa: súhlasím – nesúhlasím

Podpis (zamestnávateľa) ……………

Voľno na pohreb

V prípade úmrtia rodinného príslušníka alebo blízkej osoby má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy za nasledujúcich podmienok:

 • na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb
 • na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb
 • na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb

Tieto informácie vyplývajú zo Zákonníka práce, no niektoré spoločnosti majú nad rámec toho vlastnú politiku týkajúcu sa voľna na pohreb či iného plateného a neplateného voľna. Najlepšie je informovať sa na personálnom oddelení.

Neplatené voľno a odvody

V dňoch, kedy má zamestnanec neplatené voľno, sa na účely zdravotného poistenia nepovažuje za zamestnanca. To znamená, že zamestnávateľ za tieto dni nehradí zdravotné poistenie zamestnanca. Za tieto dni sa mu prerušuje aj povinné sociálne poistenie. Zamestnanec tiež nemá nárok na stravné.

Na rozdiel od sociálnych odvodov si však zamestnanec musí uhradiť zdravotné poistenie sám, a to v plnej výške, t.j. 14 % z vymeriavacieho základu určeného zdravotnou poisťovňou (za zamestnanca 4 %, za zamestnávateľa 10 %). Najlepšie je kontaktovať priamo zdravotnú poisťovňu.

Ako znížiť finančný stres spôsobený neplateným voľnom?

Finančný stres je stav charakterizovaný výrazným emocionálnym, psychologickým a ekonomickým tlakom spôsobeným finančnými ťažkosťami alebo neistotou. Tento stres môže vzniknúť v dôsledku rôznych faktorov, ako je strata zamestnania, vysoké zadlženie, neočakávané výdavky, zníženie príjmu a zlé finančné hospodárenie.

Ako je uvedené v úvode článku, aj neplatené voľno môže pre zamestnanca predstavovať finančný stres. Finančný stres môže viesť k psychickým problémom, fyzickým zdravotným problémom a negatívne ovplyvniť osobné vzťahy a kvalitu života.

Nasledujúce tipy pomôžu zmenšiť finančný stres v prípade neplateného voľna:

 • podanie žiadosti o dávky v nezamestnanosti
 • hľadať iné zdroje príjmu (podľa možností)
 • zníženie výdavkov
 • využitie úspor
 • požiadať o finančnú pomoc (napr. rodinu alebo známych)
 • uprednostniť splácanie dlhov
 • vyhľadať finančné poradenstvo

Znižovanie finančného stresu je proces, ktorý môže trvať určitý čas. S financiami pod kontrolou je však zvládnutie každého náročného obdobia omnoho jednoduchšie.

Neplatené voľno teda má svoje výhody, avšak aj úskalia. Je to predovšetkým ďalšia možnosť, ktorú zamestnanec má k dispozícii. Je už na každom zamestnancovi, aby zvážil všetky okolnosti a rozhodol sa, kedy pracovné voľno skutočne potrebuje. Dobrá komunikácia so zamestnávateľom je pritom nesmierne dôležitá.