Dobropis – čo to je, vzor a ako požiadať o vrátenie peňazí

Pri nakupovaní tovaru alebo využívaní služieb sa môžu niekedy zákazníci stretnúť so situáciou, kedy je potrebné vrátiť zakúpený tovar alebo neuspokojivú službu. V týchto prípadoch sa často využíva doklad nazývaný dobropis. Čo presne je dobropis, aký je jeho účel a ako sa správne používa?


Obsah článku


Čo je dobropis

Dobropis je formálny dokument, ktorý potvrdzuje vrátenie peňazí zákazníkovi zo strany predávajúceho. Je to protihodnota k pôvodnému dokladu o nákupe, ako je účtenka alebo faktúra. Dobropisy obsahujú informácie o transakcii, vrátenom produkte alebo službe a sume peňazí, ktorá sa vráti zákazníkovi.

Dobropis slúži ako potvrdenie o vrátení peňazí zákazníkovi za tovar, ktorý vrátil alebo za službu, ktorá nespĺňa jeho očakávania. Jeho účelom je zachytiť všetky relevantné informácie o transakcii a vrátení, čím poskytuje obom stranám právnu istotu.

Dobropis je dokument, ktorý obsahuje informácie ako:

 • Názov a kontaktné údaje obchodu alebo poskytovateľa služby: Slúži na identifikáciu a komunikáciu s daným podnikom.
 • Dátum vystavenia dobropisu: Uvedenie dátumu vystavenia je dôležité pre sledovanie lehôt a zabezpečenie aktuálnosti dobropisu.
 • Údaje o spotrebiteľovi: Môžu zahŕňať meno, kontaktné údaje a číslo dokladu totožnosti spotrebiteľa, v závislosti od potreby.
 • Údaje o transakcii: Informácie o pôvodnom nákupe, ako sú dátum a miesto nákupu, číslo dokladu o kúpe a popis tovaru alebo služby, ktorý bol vrátený.
 • Hodnota dobropisu: Jasne uvedená čiastka, ktorá je spotrebiteľovi vrátená formou dobropisu.
 • Podpis oprávnenej osoby: Dobropis by mal byť podpísaný oprávnenou osobou zo strany obchodu alebo spoločnosti, aby bol platný.

Tiež treba uviesť podrobný popis dôvodu vrátenia, teda prečo bola transakcia vrátená, čo môže pomôcť pri identifikácii a riešení problémov v budúcnosti.

Vzor dobropisu

Dátum vystavenia: 08.03.2024

Číslo dobropisu: 0152/2024

Dodávateľ:

 • Názov: [Názov dodávateľa]
 • Adresa: [Adresa dodávateľa]
 • IČO: [IČO dodávateľa]
 • DIČ: [DIČ dodávateľa]

Odberateľ:

 • Názov: [Názov odberateľa]
 • Adresa: [Adresa odberateľa]
 • IČO: [IČO odberateľa]
 • DIČ: [DIČ odberateľa]

Daňový doklad, k ktorému sa viaže:

 • Číslo faktúry: [Číslo faktúry]
 • Dátum vystavenia faktúry: [Dátum vystavenia faktúry]

Dôvod vystavenia dobropisu:

 • [Dôvod vystavenia dobropisu] (napr. reklamácia tovaru, zľava, storno objednávky)

Popis položiek:

 • Označenie položky: [Označenie položky]
 • Množstvo: [Množstvo]
 • Cena za jednotku: [Cena za jednotku]
 • Celková cena: [Celková cena]

DPH:

 • Sadzba DPH: [Sadzba DPH]
 • Výška DPH: [Výška DPH]

Celková suma dobropisu:

 • Celková suma bez DPH: [Celková suma bez DPH]
 • Celková suma DPH: [Celková suma DPH]
 • Celková suma s DPH: [Celková suma s DPH]

Forma úhrady:

 • [Forma úhrady] (napr. bankový prevod, v hotovosti)

Podpis dodávateľa:

[Meno a priezvisko]

Pečiatka dodávateľa:

Uvedený vzor dobropisu slúži iba ako príklad toho, ako by mal vyzerať. Dokument musí obsahovať všetky náležitosti ako daňový doklad. Treba ho vystaviť v dvoch vyhotoveniach – jeden pre predávajúceho a druhý pre kupujúceho.

Dobropis je formálny dokument, ktorý potvrdzuje vrátenie peňazí zákazníkovi zo strany predávajúceho.

Žiadosť o vrátenie peňazí – vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Pri žiadosti o vrátenie peňazí je dôležité rozlíšiť, či ide o reklamáciu alebo vrátenie tovaru. Zákonné právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká vtedy, keď spotrebiteľ zakúpi tovar prostredníctvom:

 1. Zmluvy uzavretej na diaľku: Teda zmluvy, ktorá je dohodnutá a uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom výlučne prostredníctvom diaľkovej komunikácie, ako je webové sídlo, elektronická pošta, telefón, fax, adresný list alebo ponukový katalóg, bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa.
 2. Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho: Teda zmluvy, ktorá je uzavretá za fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, vrátane zmlúv, na ktorých uzavretie spotrebiteľ navrhne predávajúcemu na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, zmlúv uzavretých v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom diaľkovej komunikácie bezprostredne po osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim mimo prevádzkového priestoru predávajúceho alebo zmlúv uzavretých počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v písomnej forme alebo formou záznamu na inom trvanlivom médiu, ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jasné vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ má možnosť použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytne predávajúci. Má na to lehotu 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Spotrebiteľ naopak musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. V takýchto prípadoch vydá predajca dobropis na vrátenie peňazí. Takto funguje väčšina e-shopov ako napríklad Temu.

Žiadosť o vrátenie peňazí – reklamácia

Ak sa zistí vada na výrobku, je dôležité uplatniť reklamáciu bezodkladne a prestať výrobok ďalej používať. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.

Predávajúci má povinnosť vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia podaná. Túto lehotu nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Ak táto lehota uplynie bez vybavenia reklamácie, spotrebiteľovi vzniká nárok na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

V prípade, že spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od nákupu, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok tohto posúdenia všetky náklady nesie predávajúci.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietne, je povinný uviesť v doklade o vybavení reklamácie, kde môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba).

V prípade, že odborný posudok bude v prospech spotrebiteľa, môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu znova. Novú reklamáciu nie je možné zamietnuť. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady, znáša predávajúci.

Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi do 14 dní od opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady spojené s odborným posúdením a ďalšie súvisiace náklady. Dobropis na vrátenie peňazí sa využíva aj pri reklamácii.

Dobropis Alza

Dobropis Alza je dokumentom, ktorý slúži na uplatnenie nároku na vrátenie finančnej sumy za výrobok alebo službu. Je to jedným z kľúčových dokumentov pre zákazníka, pretože je špeciálne určený na účely vrátenia peňazí namiesto náhrady tovaru.

Vzhľadom na veľký výber a počet zákazníkov, sa môže stať, že niektorý zákazník nebude spokojný s kvalitou alebo funkčnosťou zakúpeného tovaru. Dobropisy sú tak vydávané prakticky na dennej báze.

V takom prípade Alza umožňuje zákazníkovi vrátenie tovaru a vystavenie dobropisu. Postup pri vystavení dobropisu v spoločnosti Alza je jednoduchý a zákazník môže získať svoje peniaze späť bez zbytočných komplikácií.

Ak zákazník zistí, že zakúpený tovar nevyhovuje jeho očakávaniam z hľadiska kvality alebo funkčnosti, má právo si tovar vymeniť alebo požiadať o vrátenie peňazí. Alza však preferuje výmenu tovaru ako najrýchlejší spôsob riešenia problému zákazníka.

Dobropis Alza je dokumentom, ktorý slúži na uplatnenie nároku na vrátenie finančnej sumy za výrobok alebo službu.

Dobropis Orange

Dobropis Orange predstavuje záväzok spoločnosti voči zákazníkom. Predstavuje garanciu, že v prípade akýchkoľvek problémov alebo nesplnenia záväzkov, zákazník dostane svoje peniaze späť.

Vďaka dobropisu je možné rýchlo a jednoducho získať späť peniaze v rôznych situáciách, ako napríklad v prípade nefunkčnosti služieb alebo ak nie sú splnené ak nie sú splnené zmluvné podmienky.

Ak má zákazník pocit, že má nárok na dobropis, môže kontaktovať zákaznícky servis. Je však dôležité, aby si predtým preštudoval všetky podmienky v zmluve.

Dobropis na vrátenie peňazí je užitočným nástrojom, ktorý umožňuje spotrebiteľom získať späť svoje peniaze za neuspokojivý nákup. Avšak, je dôležité brať do úvahy podmienky a pokyny stanovené predajcom, aby sa predišlo nejasnostiam a nežiaducim situáciám.

Komunikácia a dodržiavanie pravidiel sú rovnako kľúčové aj pri akomkoľvek procese vrátenia tovaru pre úspešné vyriešenie.