Dobrovoľné dôchodkové poistenie – oplatí sa?

dôchodkové poistenie

Mnohí si kladú otázku, čo prinesie ich dôchodkový vek. Dobrovoľné dôchodkové poistenie sa stáva čoraz viac diskutovanou témou. S každým rokom rastie dôležitosť pripraviť sa na dôchodok s vlastným plánom, a práve dobrovoľné dôchodkové poistenie môže byť kľúčovým krokom k zabezpečeniu finančnej stability a pohody „zlatých rokov života“.

Čo však znamená dobrovoľné dôchodkové poistenie? Prečo by mal človek zvážiť túto formu investície do budúcnosti? Tento článok sa bude venovať týmto otázkam a poskytne ucelený pohľad na dôchodkové poistenie a jeho výhody.

Čo je dôchodkové poistenie?

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich druhov sociálneho poistenia, ktoré sú v súčasnosti na Slovensku povinné. Jeho cieľom je zabezpečiť príjem v starobe, pre prípad úmrtia a pre prípad invalidity.

Základné princípy dôchodkového poistenia

 • Povinnosť poistenia: Dôchodkové poistenie je povinné pre fyzické osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.
 • Základ poistenia: Základom poistenia je vymeriavací základ, ktorý sa vypočíta ako súčet príjmov zo zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
 • Sadzba poistného: Sadzba poistného je 28,21 % z vymeriavacieho základu.
 • Poistné: Poistné platí zamestnávateľ za zamestnanca a zamestnanec za seba.

Dôchodkové poistenie, jedno z fundamentálnych opatrení sociálneho zabezpečenia. Pozostáva z dvoch neoddeliteľných podsystémov, ktoré majú kľúčový význam pre zabezpečenie občanov v rôznych životných situáciách.

1) Starobné poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v období dôchodku a v prípade úmrtia.

2) Invalidné poistenie chráni poistenca v prípade straty schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a opäť, v prípade úmrtia.

Starobné dôchodkové poistenie

Starobné poistenie, ako súčasť dôchodkového systému, ponúka rôzne formy podpory, vrátane starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého a sirotského dôchodku. Tieto benefity sú navrhnuté tak, aby poskytli stabilný príjem v neskorších fázach života a v prípade straty živiteľa rodiny.

Nárok na starobný dôchodok vzniká po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý je v súčasnosti 62 rokov pre ženy a 64 rokov pre mužov.

Invalidné dôchodkové poistenie

Invalidné poistenie, naopak, poskytuje ochranu v prípade, že dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca obmedzí jeho schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na invalidný dôchodok vzniká pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

dôchodkové poistenie
Základnými kameňmi dôchodkového poistenia sú jeho 2 podsystémy, ktoré tvoria pevný základ pre občanov a prispievajú k sociálnej istote v rôznych fázach života.

Čo je dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Pri rozhodovaní o budúcom dôchodku či zvýšení jeho sumy môže dobrovoľné dôchodkové poistenie predstavovať užitočnú alternatívu. Je však dôležité mať na pamäti, že to nie je možné robiť spätne. Ak sa človek rozhodne zvýšiť budúci dôchodok touto cestou, musí sa aktívne prihlásiť v Sociálnej poisťovni.

Podľa ustanovení § 15 ods. 5 zákona o sociálnom poistení môže fyzická osoba, ktorá dosiahla 16 rokov a má trvalý pobyt alebo povolenie na prechodný či trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, využiť dobrovoľné dôchodkové poistenie, pokiaľ nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou sa môže stať aj tá osoba, ktorá spĺňa uvedené podmienky a je súčasne povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo je osobou, za ktorú platí dôchodkové poistenie štát. Napríklad z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov, alebo je invalidná.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a vymeriavaci základ

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba si môže samostatne určiť vymeriavací základ. Tento základ však nesmie byť nižší ako minimálny vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9 Zákona o sociálnom poistení (605,50 € v roku 2023, 652 € v roku 2024). Maximálny vymeriavací základ môže byť až sedemnásobok priemernej mzdy.

Je dôležité dobre premyslieť zvolený vymeriavací základ, pretože sa z neho sa odvodzuje poistné. Sadzba poistného je 28,75 %, z čoho 18 % ide na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % do rezervného fondu solidarity.

Zmena vymeriavacieho základu môže nastať najskôr po šiestich mesiacoch od posledného určenia. V prípade potreby skoršej zmeny je možné sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia odhlásiť a znovu prihlásiť s novým základom.

Druhy dobrovoľného dôchodkového poistenia

Existujú dva hlavné druhy dobrovoľného dôchodkového poistenia na Slovensku:

 • Dobrovoľné dôchodkové poistenie v rámci dôchodkového fondu:
  • Spravované dôchodkovým fondom, právnickou osobou s licenciou na dôchodkové služby.
  • Príspevky poistencov sú investované do rôznych investičných nástrojov.
 • Dobrovoľné dôchodkové poistenie v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:
  • Spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, právnickou osobou so licenciou na dôchodkové služby.
  • Príspevky poistencov sú investované do rôznych investičných nástrojov.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie je spôsob, ako si môže poistenec individuálne prispôsobiť svoje finančné zabezpečenie v dôchodku.

Oplatí sa dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Dobrovoľné dôchodkové poistenie je teda možnosťou ako si zabezpečiť ďalší príjem v starobe. Mnohí ľudia o ňom uvažujú najmä v prípade, že pár rokov pred odchodom do dôchodku stratia zamestnanie. V dobrej viere sa domnievajú, že dobrovoľným platením poistenia im narastie počet rokov dôchodkového poistenia, a tým bude vyšší aj ich dôchodok. Nie vždy je to však pravda.

Výpočet sumy dôchodku závisí od troch veličín:

 • Priemerný osobný mzdový bod je priemerná mzda poistenca za obdobie dôchodkového poistenia. Čím vyššia je priemerná mzda, tým vyšší je aj dôchodok.
 • Počet rokov dôchodkového poistenia je počet rokov, počas ktorých poistenec platil poistné na dôchodkové poistenie. Čím vyšší je počet rokov dôchodkového poistenia, tým vyšší je aj dôchodok.
 • Dôchodková hodnota je hodnota, ktorá sa určuje každý rok. Čím vyššia je dôchodková hodnota, tým vyšší je aj dôchodok.

Otázka teda znie, oplatí sa založiť dobrovoľné dôchodkové poistenie? Aké výhody, prípadné nevýhody vie priniesť do života?

VýhodyNevýhody
Doplnenie dôchodku: Dobrovoľné dôchodkové poistenie poskytuje možnosť doplniť si dôchodok z verejného dôchodkového systému. Často sa stáva, že verejný dôchodok nie je dostatočný na pokrytie potrieb a životného štýlu.Nezaručuje vyšší dôchodok: Výška dôchodku z dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od výšky príspevkov, ktoré poistenec vložil, a od zhodnotenia jeho investície.
Viac kontroly nad financiami: Toto poistenei dáva väčšiu kontrolu nad tým, ako sa človeku bude dariť počas dôchodku. Môže si vybrať rôzne investičné stratégie a prispôsobiť si poistenie podľa preferencií.Riziko investície: Dobrovoľné dôchodkové poistenie je investícia, ktorá zahŕňa určité riziko. Poistenec môže stratiť peniaze, ak dôjde k poklesu hodnoty investície.
Daňové výhody: V niektorých prípadoch je môžné získať daňové zvýhodnenie za príspevky do dôchodkového poistenia. To pomôže znížiť celkovú daňovú povinnosť a investovať viac do budúceho dôchodku.Je to nákladná investícia: Poistenec musí zaplatiť nielen poistné, ale aj poplatky za správu a zhodnotenie investície.

Odporúčania odborníkov

Odborníci z oblasti financií a dôchodkového plánovania často odporúčajú zvážiť možnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia ako súčasť celkovej finančnej stratégie. Dlhodobý pohľad na investovanie do dôchodkového poistenia môže priniesť stabilný príjem počas dôchodku a zmierniť obavy z budúcnosti.

Časté otázky o dobrovoľnom dôchodkovom poistení

 • Minimálna investícia:
  • Minimálna suma sa líši podľa spoločnosti a produktu, ale odporúča sa investovať sumu umožňujúcu dosiahnutie požadovaného príjmu počas dôchodku.
 • Čerpanie peňazí:
  • Existujú podmienky týkajúce sa čerpania peňazí z dobrovoľného dôchodkového poistenia. Väčšinou je možné čerpať peniaze po dosiahnutí určitého veku alebo splnení stanovených podmienok.
 • Vhodnosť pre všetkých:
  • Vhodnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od individuálnych finančných cieľov a situácie. Konzultácia s finančným poradcom je kľúčová pre stanovenie, či je táto forma investície pre danú osobu vhodná.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie predstavuje vhodnú možnosť na zabezpečenie ďalšieho príjmu v dôchodkovom veku. Jeho efektívnosť závisí od individuálnych potrieb, príjmov a očakávaní. Je dôležité dôkladne zvážiť možnosti, porovnať ponuky spoločností a vybrať produkt, ktorý najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám.