Dodatočné daňové priznanie – ako ho vyplniť, pokuta

dodatočné daňové priznanie

Dodatočné daňové priznanie – pojem, ktorý u mnohých vyvoláva určité obavy. No zároveň predstavuje dôležitý nástroj pri zabezpečení správnej evidencie a platenia daní. Často sa stáva, že aj napriek starostlivému vyplňovaniu daňových priznaní sa objavia situácie, ktoré vyžadujú dodatočné opatrenia. Aké kroky je nutné podniknúť pri vyplňovaní dodatočného daňového priznania typu A alebo B? A aký je postup pri riešení dodatočného daňového priznania súvisiaceho s DPH?

Aké dôsledky môže mať nesprávne vyplnené daňové priznanie a aké pokuty hrozia v prípade nedodržania termínov? Tento článok ponúkne užitočné rady, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam pri vyplňovaní dodatočných daňových priznaní.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Dodatočné daňové priznanie je povinné podať, ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že jeho daňová povinnosť sa líši od sumy uvedenej v predchádzajúcom daňovom priznaní.

Opravné daňové priznanie slúži na korekciu chýb zistených po podaní pôvodného daňového priznania a ešte pred uplynutím lehoty na jeho podanie.

Dodatočné daňové priznanie nevedie k pokute v prípade, že daňová povinnosť klesne, avšak v prípade jej zvýšenia je potrebné uhradiť sankciu, ktorá môže dosiahnuť až 10 % ročne z vyrubenej dane.

Dodatočné daňové priznanie – pokyny a ustanovenia

Podávanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania predstavuje kľúčový krok v daňovom procese, riadený zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a príslušnými právnymi predpismi. Spolu s osobitnými predpismi platia aj všeobecné podmienky pri podaní týchto priznaní, ktoré definuje daňový poriadok.

Ak platca DPH zistí, že jeho daňová povinnosť sa líši od sumy uvedenej v predchádzajúcom daňovom priznaní a to až po uplynutí termínu na jeho podanie, vyžaduje sa podanie dodatočného daňového priznania podľa § 16 daňového poriadku. Toto dodatočné daňové priznanie musí byť jasne označené.

Zákon ukladá povinnosť podať dodatočné daňové priznanie daňovníkovi v súlade s ustanoveniami § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku, ak:

 • Zistí, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v pôvodnom daňovom priznaní.
 • Zistí, že daň je vyššia, ako bola určená správcom dane.

V obidvoch prípadoch musí daňovník podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca, ktorý nasleduje po zistení potreby podať dodatočné daňové priznanie. Toto priznanie musí obsahovať údaje o zdaňovacom období, na ktoré sa vzťahuje, a daň uvedená v ňom je splatná v rovnakom termíne.

K dodatočnému daňovému priznaniu je možné priložiť aj Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Dodatočné daňové priznanie a DPH

V niektorých situáciách sa stáva, že daňovníci si uvedomia chybu v daňovom priznaní až po uplynutí lehoty na jeho podanie. V takýchto prípadoch sa nedá podať opravné daňové priznanie. Avšak, chyba sa môže opraviť prostredníctvom dodatočného daňového priznania.

Podľa § 16 odsek 4 daňového poriadku má daňovník oprávnenie podať dodatočné daňové priznanie v prípade, že:

 • Zistí, že uvedená daň v pôvodnom daňovom priznaní má byť nižšia.
 • Daň by mala byť nižšia než tá, ktorú vyrubil správca dane.
 • Daňové priznanie obsahuje nesprávne údaje.
 • Daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Súčasne, podľa § 68 odsek 4, DPH je vyrubená podaním daňového priznania, vrátane dodatočného daňového priznania.

Dodatočné daňové priznanie je možné podať do päť rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. Ak je dodatočné daňové priznanie podané v poslednom roku tejto lehoty, táto lehota sa predlžuje a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojim označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznanie a obmedzenia

Zákon však obmedzuje možnosť podania dodatočného daňového priznania v niektorých prípadoch. Podľa § 16 odsek 7 nie je možné podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom:

 • Bolo doručené oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok.
 • Bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok.

Zároveň § 16 odsek 9 stanovuje, že daňovník nemôže podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom:

 • Prebieha daňová kontrola, a to po uplynutí 15 dní od:
  • Začatia daňovej kontroly
  • Doručenia oznámenia o daňovej kontrole
  • Doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktoré by sa týkalo dodatočného daňového priznania
  • Doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo
  • Nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. Ak vyrubovacie konanie nezačne, dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

Opravné daňové priznanie – možnosť na korekciu chýb

Po podaní daňového priznania má daňovník právo na opravu zistených chýb prostredníctvom opravného daňového priznania alebo už spomínaného dodatočného daňového priznania.

Základný právny rámec pre túto korekciu poskytuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Podľa § 49 odsek 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) sa na podávanie opravných daňových priznaní uplatňuje taktiež daňový poriadok.

Opravné daňové priznanie má byť podané pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V tomto prípade sa správca dane riadi posledným podaným opravným daňovým priznaním. Na tlačive daňového priznania je potrebné označiť, že ide o opravné daňové priznanie. Možnosť podávania viacerých opravných daňových priznaní nie je obmedzená.

Opravné daňové priznanie – kedy ho podať?

Opravné daňové priznanie môžete podať v stanovenom časovom rámci, ktorý sa líši v závislosti od typu podania a príslušného daňového obdobia. V štandardnom termíne, ktorý platí pre rok 2023, je to do 31. marca 2024. V prípade, že má daňovník predĺženú lehotu, má možnosť podať opravné DP najneskôr do 30. júna 2024 (v prípade všetkých daňovníkov) alebo do 30. septembra 2024, ak mal príjmy zo zahraničia.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie

Mnohých daňovníkov zaujíma otázka – ako vyplniť dodatočné daňové priznanie. Vyplní sa na rovnakom formulári ako riadne daňové priznanie. To znamená, že treba uviesť všetky údaje, ktoré sa nachádzajú aj v bežnom daňovom priznaní. Tlačivo dodatočného daňového priznania sa používa podľa aktuálnej verzie pre dané zdaňovacie obdobie.

Pri vyplňovaní je nevyhnutné označiť, že ide o dodatočné daňové priznanie v kolónke „Druh priznania“ a taktiež uviesť dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné priznanie je možné podať najneskôr do uplynutia 5 rokov od konca roku, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie.

Pri tom, ako vyplniť dodatočné daňové priznanie, treba brať do úvahy nasledujúce špecifické riadky:

 • Pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) treba vyplniť riadky v X. oddiele, konkrétne riadky 137 až 142.
 • Pre daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby treba vyplniť riadky v II. časti dodatočného daňového priznania, a to riadky 1120 až 1190.
 • Pre daňové priznanie k DPH sa vyplňujú riadky 36 a 37.

Pri podávaní dodatočného daňového priznania na rovnakom formulári je nutné zaškrtnúť možnosť „dodatočné daňové priznanie“. Následne vyplniť iba základné identifikačné údaje a oddiel určený pre dodatočné daňové priznanie. Tu uviesť údaje, ktoré vedú k oprave.

Tipy a triky – ako vyplniť dodatočné daňové priznanie

Pri vyplňovaní dodatočného daňového priznaniasa treba vyhnúťčastým chybám, ako sú:

 • Uviesť zdaňovacie obdobie, pre ktoré je dodatočné daňové priznanie podávané, v kolónke „Zdaňovacie obdobie“.
 • Označiť na tlačive, že ide o dodatočné daňové priznanie v kolónke „Druh priznania“.
 • Uviesť dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.
 • Vyhnúť sa administratívnym chybám, ako je chýbajúci podpis, chýbajúci účet pre vrátenie preplatku alebo chybné osobné údaje.

Dodatočné daňové priznanie a pokuta

Ak dodatočné daňové priznanie vedie k nižšej daňovej povinnosti, pokuta sa neplatí. Naopak, ak daňová povinnosť stúpne, je potrebné uhradiť pokutu.

Ak je výsledkom dodatočného daňového priznania výrazne nižšia daňová povinnosť alebo preplatok dane, môže nastať daňová kontrola.

Sankcie pri podaní dodatočného daňového priznania:

 • 3% pokuta, ak je dodatočné daňové priznanie podané pred začatím daňovej kontroly.
 • 7% pokuta, ak je dodatočné daňové priznanie podané do 15 dní po začatí daňovej kontroly.
 • V prípade, že daňový subjekt neuplatní dodatočné daňové priznanie a správca dane vyrubí daň na základe iných informácií, môže byť uložená pokuta vo výške 10 % ročne zo sumy vyrubenej dane.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby musí podať daňovník, ktorý spĺňa kritériá podľa § 32 zákona o dani z príjmov, v stanovenej lehote podľa § 49 toho istého zákona. Existujú dva typy daňových priznaní:

 • Typ A – Podáva sa v prípade, že predmetom dane sú len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.
 • Typ B – Podáva sa v prípade, že predmetom dane sú príjmy závislej činnosti podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania typu A, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v priznaní alebo vyrubená správcom dane, musí do konca nasledujúceho mesiaca podať dodatočné daňové priznanie typu A a zaplatiť dodatočnú daň.

Ak daňovník, ktorý podal daňové priznanie typu A, zistí po uplynutí lehoty, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné zdaniteľné príjmy, musí podať dodatočné daňové priznanie typu B. To isté platí aj v prípade, ak daňovník zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako uviedol v priznaní, alebo bola vyrubená menej, alebo ak priznanie obsahuje nesprávne údaje.

Pri otázke ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ A platí nasledovné:

 • V dodatočnom daňovom priznaní typu A sa údaje vyplňujú rovnako ako v bežnom daňovom priznaní, avšak v správnej výške.
 • V oddiele VII sa uvedú rozdiely oproti bežnému daňovému priznaniu alebo opravnému priznaniu alebo predchádzajúcemu dodatočnému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň.
Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ A
Dodatočné daňové priznanie typ A sa podáva vtedy, ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od tej, ktorú uviedol v pôvodnom daňovom priznaní za príslušný zdaňovací rok.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ B

To, ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ B býva každoročne pre živnostníkov náročnou úlohou. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B nájde daňovník na stránke finančnej správy.

V daňovom priznaní typu B sa vypočíta daň z príjmov fyzickej osoby, a je povinnosťou daňovníka, dediča alebo osoby podľa osobitného predpisu podať daň aj zaplatiť v stanovenej lehote. Ak daňovník nezaplatí daň v stanovenej lehote, správca dane vyrubí úrok z omeškania podľa daňového poriadku.

Ak daňovníkovi správca dane neoznámi číslo účtu, je povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia oznámenia. Rovnaký postup sa použije aj v prípade, že priznanie podáva dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu.

Daňové priznanie typu B sa podáva správcovi dane podľa zákona, a je povinné ho podať aj na výzvu správcu dane.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ B – pomôcky

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania typu B sa daňovník musí postarať o podanie dodatočného priznania do konca nasledujúceho mesiaca, ak zistí, že jeho daňová povinnosť je vyššia, ako bola uvádzaná v pôvodnom daňovom priznaní typu B, alebo ak zistí, že daňová strata je nižšia.

Musí byť podané aj v prípade, že daňovník podal daňové priznanie typu A, avšak neskôr zistí, že mal ďalšie príjmy, ktoré ho zaväzovali podať priznanie typu B namiesto typu A.

Dodatočné priznanie typu B môže byť podané aj v prípade, že daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť je nižšia, ako bola uvádzaná v pôvodnom priznaní typu B, alebo ak daňové priznanie obsahuje nesprávne údaje. Ak dodatočné priznanie podáva daňovník po poslednom možnom termíne podľa zákona, lehota sa predĺži do nasledujúceho kalendárneho roku. V tejto predĺženej lehote však nie je možné podať dodatočné priznanie.

Dodatočné priznanie musí byť podané aj v prípade, že daňovník zomrel a po jeho úmrtí boli vyplatené príjmy zo závislej činnosti, ktoré súviseli s jeho podnikaním. Podobne postupuje aj daňovník, ktorý prijal spätne príjmy, ktoré boli predtým zahrnuté do základu dane.

Pri vypĺňaní dodatočného priznania typu B treba uviesť všetky zmeny oproti pôvodnému priznaniu, a to na príslušných riadkoch a výdavkoch.