Daň z príjmov a jej význam

daň z príjmov

Daňový systém je jedným z kľúčových pilierov ekonomiky každej krajiny. V rámci tejto komplexnej siete existuje niekoľko rôznych druhov daní, z ktorých jedna z najvýznamnejších je daň z príjmov. Daň z príjmov tvorí dôležitý zdroj financií pre verejný sektor, a tým aj pre rôzne verejné služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov.

Čo je daň z príjmov a ako sa vypočítava? Čo hovorí zákon o dani z príjmov a ako ovplyvňuje jednotlivcov a právnické osoby? A ako fungujú preddavky na daň z príjmov?

Daň z príjmov: Sadzby a výpočet

Daň z príjmov je koncept, ktorý sa dotýka každého človeka, či už je fyzickou osobou zarábajúcou na pracovisku, alebo právnickym subjektom pôsobiacím na trhu. Ide o jeden z najvýznamnejších finančných príjmov štátneho rozpočtu, čo svedčí o jeho význame v hospodárskom systéme. I keď sa všeobecne považuje za komplexný a niekedy záhadný aspekt financií, je nevyhnutným stavebným kameňom verejných financií.

Pojem daň z príjmov je iste každému známy, ale čo konkrétne sa skrýva za týmto označením?

Základné informácie o dani z príjmov

Podľa slovenského zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daň z príjmov fyzických osôb daňová povinnosť, ktorá zahŕňa všetky príjmy, ktoré pramenia zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí (ak tieto príjmy spadajú do zdaniteľných príjmov podľa tohto zákona). To znamená, že táto daň postihuje nielen tých, ktorí zarábajú v rámci Slovenska. Dokonca aj tých, ktorí majú príjmy z medzinárodných zdrojov.

Podanie daňového priznania

Fyzické osoby sú povinné predložiť daňové priznanie k dani z príjmov za kalendárny rok. Pričom lehota na jeho podanie uplynie 31. marca nasledujúceho roku. Tento krok je kľúčový pre správne vypočítanie dane z príjmov.

Koľko je daň z príjmu

Samotný výpočet dane z príjmov je komplexný proces, ktorý zahŕňa niekoľko dôležitých faktorov:

 • Príjmy: Všetky príjmy fyzickej osoby plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, ak tieto príjmy spadajú do zdaniteľných príjmov podľa zákona o dani z príjmov.
 • Výdavky: Výdavky, ktoré sú daňovo uznateľné, je možné odpočítať od príjmov. Tieto výdavky predstavujú náklady, ktoré sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
 • Sadzba dane: Sadzba dane z príjmov sa líši podľa výšky príjmov.
  • Daňovníci, ktorí majú zdaniteľné príjmy do 19 999,99 eura, sú od dane z príjmov oslobodení.
  • Daňovníci, ktorí majú zdaniteľné príjmy od 20 000 do 49 999,99 eura, platia daň z príjmov vo výške 19 %.
  • Daňovníci, ktorí majú zdaniteľné príjmy od 50 000 do 99 999,99 eura, platia daň z príjmov vo výške 25 %.
  • Daňovníci, ktorí majú zdaniteľné príjmy od 100 000 eura a viac, platia daň z príjmov vo výške 35 %.

To, koľko je daň z príjmu, sa vypočítava podľa nasledujúceho vzorca:


Daň z príjmov = (príjmy – výdavky) * sadzba dane


Spôsoby platby dane z príjmu

Daň z príjmov možno uhradiť niekoľkými spôsobmi. V rátane hotovostnej platby na príslušnom daňovom úrade, bankovým prevodom na účet úradu alebo inkasom z účtu. Dôležité je mať potvrdenie o zaplatení dane na príslušnom daňovom úrade v prípade hotovostnej platby alebo bankového prevodu.

Daňovníci, ktorí uplatňujú daňové zvýhodnenia, sú povinní predložiť príslušné doklady na potvrdenie nároku na daňové zvýhodnenie.

Dôležité je tiež zdôrazniť, že daňovníci, ktorí majú nedoplatok na dani z príjmov, musia tento nedoplatok uhradiť do 31. marca nasledujúceho roku po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Naopak, daňovníci s prebytkom môžu tento prebytok použiť na úhradu budúcich daňových povinností alebo si ho nechať vrátiť od štátu.

daň z príjmov
Daň z príjmov je dôležitým pilierom financovania verejných výdavkov, ktoré zahŕňajú aj školstvo, zdravotníctvo, sociálnu pomoc a obranu.

Zákon o dani z príjmov: Kľúčový rámec daňových povinností

Zákon o dani z príjmov (ZDP) predstavuje základný právny dokument, ktorý reguluje systém daní z príjmov fyzických aj právnických osôb na území Slovenskej republiky. Tento zákon bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky dňa 4. decembra 2003 a nadobudol platnosť od 1. januára 2004.

Základné ustanovenia zákonu o dani z príjmov

Zákon o dani z príjmov obsahuje niekoľko kľúčových ustanovení, ktoré vymedzujú rôzne aspekty dani z príjmov. Medzi tieto základné body patria:

 • Predmet dane (§ 2): Tento článok definuje, čo spadá pod príjem a aké príjmy sú zdaňované, s výnimkou osobitne špecifikovaných prípadov.
 • Daňová povinnosť (§ 3): Opisuje, že daňovou povinnosťou je povinnosť daňovníka platiť daň zo svojho príjmu.
 • Daňová základňa (§ 4): Tento článok definuje daňovú základňu ako rozdiel medzi príjmom a výdavkami, pričom sú vylúčené výdavky, ktoré nie sú uznateľné ako daňové výdavky.
 • Daňová sadzba (§ 5): Uvedená časť určuje sadzbu dane z príjmov fyzických osôb, ktorá v roku 2023 predstavuje 19 %.
 • Spôsob výpočtu dane (§ 6): Popisuje, že daň sa vypočítava ako súčin sadzby dane a daňovej základne.
 • Daňové výdavky (§ 7): Definuje daňové výdavky ako výdavky, ktoré sú uznané daňovým subjektom za účelom znižovania daňovej povinnosti.
 • Daňové zvýhodnenia (§ 11): Tieto zvýhodnenia predstavujú sumu, ktorá sa odráža od daňovej základne na zníženie daňovej povinnosti.
 • Daňová strata (§ 30): Definuje daňovú stratu ako rozdiel medzi výdavkami a príjmom, s výnimkou neuznaných výdavkov.
 • Daňové priznanie (§ 33): Tento článok opisuje daňové priznanie ako písomné vyhlásenie daňovníka, ktoré obsahuje informácie o jeho príjmoch, výdavkoch a daňovej povinnosti.
 • Daňové kontroly (§ 46): Umožňuje vykonávať daňové kontroly prostredníctvom daňových kontrolórov na základe rozhodnutia správcu dane.

Aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov

V roku 2023 boli v ZDP zavedené nasledujúce zmeny:

 • Zvýšenie daňovej sadzby dane z príjmov fyzických osôb z 18 % na 19 %.
 • Zavedenie paušálneho odpočtu pre živnostníkov, čo je daňové zvýhodnenie vo výške 600 eur mesačne pre živnostníkov, ktorí nespĺňajú niektoré podmienky, vrátane povinnosti vedenia účtovníctva a príjmov nepresahujúcich určitý limit.
 • Zavedenie daňového bonusu pre nezaopatrené deti, ktorý umožňuje rodičom získať daňové zvýhodnenie vo výške 400 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa, za predpokladu, že ich príjmy nepresahujú určitý limit.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2023 majú vplyv na spôsob, akým sú dane z príjmov zdaňované. A taktiež na daňové povinnosti jednotlivcov a podnikateľov na Slovensku.

daň z príjmov
Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2023 majú vplyv na spôsob, akým sú dane z príjmov zdaňované.

Preddavky na daň z príjmov PO (právnických osôb)

Právnické osoby na Slovensku sú povinné platiť preddavky na daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Povinnosť platiť preddavky v roku 2023 závisí od viacerých faktorov, a to:

Výška dane za predchádzajúce obdobie:Ak právnická osoba vykázala daň za predchádzajúce obdobie presahujúcu sumu 16 600 €, musí platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
Prípadné zmienky o daňových stratach:Výpočet preddavkov na daň závisí aj od daňových strát, ktoré môžu byť použité pri výpočte dane.
Povinnosť platiť preddavky v závislosti od výšky príjmov:Právnické osoby, ktoré vykázali daň za predchádzajúce obdobie presahujúcu sumu 5 000 €, ale nepresahujúcu sumu 16 600 €, platia štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
Výpočet preddavkov v rôznych obdobiach:Preddavky sa vypočítavajú od začiatku roka do lehoty na podanie daňového priznania a po tejto lehote na základe daňového priznania za daný rok.
Vysporiadanie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania:V prípade, že právnická osoba zaplatila preddavky do lehoty na podanie daňového priznania, môže nastať situácia, kedy bude potrebné tieto preddavky vysporiadať na základe skutočne vykázanej dane v daňovom priznaní.
Výnimky z povinnosti platiť preddavky:Niektoré právnické osoby, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 5 000 €, nemusia platiť preddavky na daň.
Zmeny a výnimky v platení preddavkov:V určitých situáciách, ako napríklad zvýšenie dane po daňovej kontrole, môže správca dane určiť platenie preddavkov iným spôsobom.

Účtovanie preddavkov na daň z príjmov PO

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb sa účtujú na účet 341 – Daň z príjmov. Preddavok sa zaplatí z bežného účtu a zapíše sa na ťarchu tohto účtu. Daňová povinnosť sa zúčtuje v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

Účtovanie preddavkov na daň z príjmov PO
Pre právnické, ako aj fyzické osoby je dôležité, aby správne plánovali a vykonávali platby preddavkov na daň z príjmov a aby zabezpečili dodržanie daňových povinností v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Na záver, je dôležité mať na pamäti, že daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb sú regulované Zákonom o dani z príjmov. Tieto preddavky sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdaňovania a zabezpečujú pravidelný tok finančných prostriedkov na štátne účty. Celková výška dane z príjmov závisí od viacerých faktorov a sadzieb, ktoré sú uvedené v danom daňovom zákone.

Dôležité je dodržiavať termíny platieb preddavkov, aby sa predišlo prípadným sankciám alebo penále v súvislosti s nedodržaním daňových povinností. Správne platené preddavky na daň z príjmov sú dôležitým aspektom správy financií právnických osôb a zabezpečujú ich dodržiavanie daňových predpisov.