Dokladovanie príjmu

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov sú v súlade s § 7 ods. 27 zákona č. 129/2010 Z.z. povinní overovať informácie o príjme spotrebiteľa, ktoré spotrebiteľ uviedol v žiadosti o ich poskytnutie a to vždy preukázateľným spôsobom prostredníctvom interných zdrojov, alebo externých zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa.

Čo v praxi znamená, že  spotrebiteľský úver v súčasnosti už nemôže byť zákonne poskytnutý bez dokladovania príjmu s výnimkou prípadu, ak je príjem spotrebiteľa overiteľný v sociálnej poisťovni, alebo si ho poskytovateľ spotrebiteľského úveru, ktorý súčasne vedie aj platobný účet spotrebiteľa vie overiť v interných zdrojoch.

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov sú vždy povinní aj bez súhlasu spotrebiteľa na splnenie účelu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, elektronicky overiť informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa v Sociálnej poisťovni, a to prostredníctvom prevádzkovateľa registra definovaného zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch.

Ak príjem spotrebiteľa nebol overený v Sociálnej poisťovni alebo nebol overený prostredníctvom interných zdrojov môže byť overený nasledovne:

  1. potvrdením o príjme spotrebiteľa od zamestnávateľa nie staršie ako tri mesiace,
  2. výpisom z platobného účtu spotrebiteľa, za obdobie nie staršie ako tri mesiace, ktorý nie jevedený u veriteľa, a na ktorom sú také kreditné obraty, ktoré možno objektívne považovať za príjem spotrebiteľa,
  3.  informáciami o jednom alebo viacerých platobných účtoch spotrebiteľa poskytnutých spôsobom, ktorý umožňuje ukladať a reprodukovať nezmenené informácie, za obdobie nie staršie ako tri mesiace, ktoré nie sú vedené u veriteľa, a na ktorých sú také kreditné obraty, ktoré možno objektívne považovať za príjem klienta,
  4. pracovnou zmluvou vrátane jej dodatkov,
  5. potvrdením správcu dane o výške príjmov spotrebiteľa zistených z podaného daňového priznania k dani z príjmov a súčasne doklad preukazujúci príjmy klienta v období medzi podaním posledného daňového priznania a posúdením schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
  6. aktuálnym potvrdením o výške dávky klienta podľa osobitných predpisov spravidla nie staršie ako tri mesiace,
  7. iným dokladom preukazujúcim výšku príjmov spotrebiteľa